Formularz warunków szczegóŁowych zamówieniaPobieranie 61.25 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar61.25 Kb.
FORMULARZ WARUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH ZAMÓWIENIA

dla postępowania o wartości do 60.000 EURO


Niniejszy formularz określa zasady postępowania, warunki i procedury z podaniem kryteriów oceny i wyboru ofert oraz warunki umowy, jaka zostanie podpisana z wyłonionym oferentem.
DEFINICJE:

ZAMAWIAJĄCY


Gmina Bytnica

Bytnica 52

66-630 Bytnica

fax/tel 068 3915888


OFERENT: oznacza osobę prawną lub fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, która odbierze formularz “Warunków” i złoży ofertę.
Instrukcja dla oferentów

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu „ZAPYTANIE O CENĘ” na sprzęt i oprogramowanie dla Urzędu Gminy w Bytnicy.

 2. Zamówienie - zgodnie z rozdziałem II Warunków Szczegółowych Zamówienia obejmuje dostawę zestawów komputerowych PC, drukarki, oprogramowania, zasilaczy awaryjnych UPS.

 3. Zamówienie należy zrealizować w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

 4. Oferta musi zawierać formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr1).II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


Przedmiotem zamówienia jest zakup towarów wyszczególnionych wg poniższego wykazu:
1. Zestaw komputerowy (jak niżej) – 3 sztuki;


Podzespoły

Nazwa podzespołów

Płyta główna

GIGABYTE GA-8I945GZME-RH Intel 945GZ Socket 775 (PCX/DZW/VGA/GLAN/SATA/DDR2) mATX

Procesor

PROCESOR PENTIUM 4 3.06GHZ LGA775 (524) 1MB/533 EM64T BOX

Pamięć operacyjna

DDR2 512MB PC533

Dysk twardy

SEAGATE 80GB 8MB SATA II NCQ (ST380811AS)

Karta muzyczna

ZINTEGROWANA Z PŁYTĄ GŁÓWNĄ

Obudowa

COLORSIT 350 WATT SREBRNO-CZARNA

Cd,dvd,cd-rw

Lite-On SHM-165H6S

Stacja fdd

SASMUNG

Karta graficzna

ZINTEGROWANA Z PŁYTĄ GŁÓWNĄ

Klawiatura

A4TECH SLIM LCD 720

Monitor

MONITOR SAMSUNG 19" Samsung 940N

System operacyjny

WINDOWS XP HOME PL.

Myszka

A4TECH SILVER OP-620

Listwa zasilająca

Standard

Karta sieciowa

ZINTEGROWANA

Program

GDATA AntiVirenKit(+Firewall)PL OEM

2. Notebook HP Pavilion DV6149pl [RR386EA] – 1 sztuka


Podzespoły

Nazwa podzespołów

Procesor

Intel® Core™ 1600MHz 2 Duo Processor T5200 L2 cache 2MB FSB 533Mhz

Pamięć operacyjna

Pamięć RAM 1024 DDR II

Dysk twardy

120GB 5400 rpm Serial ATA

Karta muzyczna

Intel High Definition Audio

Cd,dvd,cd-rw

Nagrywarka DVD-SuperMultiDysk

Karta graficzna

Intel Graphics Media Accelerator 950 do 128MB Jednoczesna obsługa wyświetlacza LCD oraz monitora zewnętrznego

Złącza

slot 3x USB 2.0 Czytnik kart 5-in-1 (SD/MMC/xD/SM/MS Pro) FireWire mikrofon RJ-11 RJ-45 S/P DIF słuchawki TV-out VGA 15-pin out

Komunikacja

Bluetooth LAN Base-T 10/100Mbit modem V.92 WiFi 802.11a/b/g

System operacyjny

System zainstalowany Microsoft® Windows® Media Center Edition

3. Drukarka laserowa – Kyocera FS-1030D – 1 sztuka


4. Zasilacz awaryjny – Zasilacz UPS APC Back-UPS ES 700VA 230V – 2 sztuki

Uwagi:


 1. Powyższe zestawienie zawiera ilość towarów, jaką planuje zakupić zamawiający.

 2. Oferent dostarczy towary do siedziby zamawiającego na własny koszt.

 3. Przedstawione przez Oferenta ceny jednostkowe obowiązują w okresie realizacji zamówienia.

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o ile wartość najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę zabezpieczoną na ten zakup w budżecie Gminy oraz możliwość zakupu tylko wybranych przedmiotów zamówienia.


III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY


 1. Oferta musi być sporządzona i nadesłana w języku polskim w jednym egzemplarzu zgodnie ze wzorem jak w załączniku nr 1 niniejszej specyfikacji. W załączniku nr 1 “OFERTA” - oferent podaje wartość łączną zamówienia otrzymaną z sumowania poszczególnych pozycji.

 2. Wszystkie pozycje cenowe Oferent podaje brutto z podatkiem VAT.IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres email: bytnica.ug@neostrada.pl lub faksem na nr 068-391-58-88 do dnia 05.02.2007r. do godz. 10.00.
V. WAŻNOŚĆ OFERTY


Oferta pozostaje ważna przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. W tym czasie zamawiający dokona oceny i wyboru oferty, zawrze umowę z oferentem, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą.

VI. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ


Osobą upoważnioną do kontaktów jest p. Sebastian Bartczak (068 391 57 69) lub p. Zbigniew Tarczewski (tel. 068 391 58 96) pracownicy Urzędu Gminy Bytnica, Bytnica 52, 66-630 Bytnica

VII. OTWARCIE OFERT

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 05.02.2007r o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego.


VIII. OCENA OFERT

 1. Ocena ofert dokonywana będzie przez zespół reprezentujący zamawiającego.

 2. Oferty spełniające warunki formalne oceniane będą na podstawie łącznej ceny podanej przez oferenta w formularzu oferty stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

 3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tę, która wskazuje najniższą cenę.

 4. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając wszystkim oferentom zawiadomienie. W zawiadomieniu wysłanym do oferenta, którego oferta została wybrana, zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.


IX. UMOWY

1. Podpisanie umowy z wyłonionym oferentem nastąpi w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyniku postępowania, jednak nie później niż w dniu, w którym upływa termin związania ofertą.

2. Umowa zostanie podpisana w siedzibie zamawiającego.
ZAŁĄCZNIK NR 1

Nazwa oferenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Zestaw komputerowy (jak niżej) – cena brutto za 3 sztuki – …………………………..…………………..……Podzespoły

Nazwa podzespołów

Płyta główna

GIGABYTE GA-8I945GZME-RH Intel 945GZ Socket 775 (PCX/DZW/VGA/GLAN/SATA/DDR2) mATX

Procesor

PROCESOR PENTIUM 4 3.06GHZ LGA775 (524) 1MB/533 EM64T BOX

Pamięć operacyjna

DDR2 512MB PC533

Dysk twardy

SEAGATE 80GB 8MB SATA II NCQ (ST380811AS)

Karta muzyczna

ZINTEGROWANA Z PŁYTĄ GŁÓWNĄ

Obudowa

COLORSIT 350 WATT SREBRNO-CZARNA

Cd,dvd,cd-rw

Lite-On SHM-165H6S

Stacja fdd

SASMUNG

Karta graficzna

ZINTEGROWANA Z PŁYTĄ GŁÓWNĄ

Klawiatura

A4TECH SLIM LCD 720

Monitor

MONITOR SAMSUNG 19" Samsung 940N

System operacyjny

WINDOWS XP HOME PL.

Myszka

A4TECH SILVER OP-620

Listwa zasilająca

Standard

Karta sieciowa

ZINTEGROWANA

Program

GDATA AntiVirenKit(+Firewall)PL OEM

2. Notebook HP Pavilion DV6149pl [RR386EA]cena brutto – ….………………………………………..…….. zł.


3. Drukarka laserowa – Kyocera FS-1030D – cena brutto – ………………………………………..…………..…….. zł.
4. Zasilacz awaryjny – Zasilacz UPS APC Back-UPS ES 700VA 230V – cena brutto za 2 sztuki
………………………………………..……

Razem (przedmioty zamówienia z punktów od 1 do 5): …………..…………………………………………………….……….… zł
Razem (słownie): …………………………………………………………………………………………………………………………………………… zł

Załącznik nr 2 do SIWZ

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)
...........................................................

(miejscowość i data)
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
OKREŚLONYCH W ART. 22 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług ………………………....................................................................................................……....... w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczam/y, że: 1. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,

 2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

..................................................................(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)


Pobieranie 61.25 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna