Formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu:



Pobieranie 18.98 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar18.98 Kb.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W SZKOLENIU: (proszę zaznaczyć tytuł)


Lp.

Tytuł szkolenia

Miejsce, termin

1.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji



­­­­­­­­


 • Pełna nazwa oraz adres firmy/instytucji: ……………………………………………………………………….……..…… …………….…………………………………………………………………………………………….……………………….…. …………………………………………………………………………………………………………………………………..…..




 • NIP firmy/instytucji: …………………………….…………………..….




 • Osoby, które wezmą udział w szkoleniu:




Imię i nazwisko

Stanowisko

E-mail

Telefon do kontaktu na szkoleniu

Data i miejsce urodzenia oraz pesel*































* - data i miejsce urodzenia potrzebne do wystawienia certyfikatu zgodnego ze wzorem MEN


 • Osobą do kontaktu w sprawie szkolenia jest: ……………………………………………………………, stanowisko: …………….…….………….…………., nr tel.: ………………….….…….., e-mail: ………………..………………..……..




 1. Zgłoszenia należy nadsyłać faxem na numer fax/tel +48 32 268 44 11, lub skan mailem na rbrzeszczak@abidata.pl

Zgłoszenia będą potwierdzane mailem.

 1. Faktura VAT zostanie wystawiona na ostatni dzień szkolenia.

 2. Koszt uczestnictwa w szkoleniu – patrz Zaproszenie.

Cena jednostkowa ………………………… x ilość osób …….. = …………….…………… zł


Cena obejmuje: patrz zaproszenie.

 1. Rezygnacje przyjmowane będą wyłącznie w formie pisemnej (fax z potwierdzeniem zwrotnym lub listownie) nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym terminie zgłaszający poniesie koszty organizacyjne szkolenia w wysokości 50% ceny szkolenia. W przypadku rezygnacji ze szkolenia na 7 lub mniej dni od wyznaczonej daty szkolenia uczestnik ponosi pełną odpłatność.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z przyczyn losowych.

 3. Wysyłając Formularz zgłoszeń akceptuję powyższe warunki.

 4. Wykreślenie któregokolwiek z punktów umowy zgłoszenia, skutkuje jej nieważnością.

 5. ZGŁASZAJĄCY OŚWIADCZA POD ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARNĄ, ŻE KOSZTY UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ZOSTANĄ SFINANSOWANE W MIN. 70% ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, A TYM SAMYM NA PODSTAWIE ART. 43 ust1 pkt 29 USTAWY O VAT USŁUGA SZKOLENIOWA KORZYSTA ZE ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT. UCZESTNICTWO W SZKOLENIU JEST ELEMENTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SŁUŻĄCEGO PODNOSZENIU WIEDZY I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKA DELEGOWANEGO NA SZKOLENIE.

T









AK NIE


miejscowość / data

podpis / pieczątka
Uwaga: liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

abIData s.c Tel: +48 535 544 949

ul. 11 Listopada 1 Fax/tel: +48 (32) 268 44 11

41-300 Dąbrowa Górnicza rbrzeszczak@abidata.pl

NIP: 6443405153 www.abidata.pl




Pobieranie 18.98 Kb.





©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna