Formularzzg ł oszeni a udziału w szkoleniu umowaPobieranie 24.81 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar24.81 Kb.
Pieczęć urzędu data:

F O R M U L A R Z Z G Ł O S Z E N I A

udziału w szkoleniu - umowa
Zgłaszam uczestnictwo w szkoleniu organizowanym przez: ARP S- Kadra s.c. ul. Warszawska 34,

25-312 Kielce tel./fax: 41 345 47 32, 41 20 10 552

p.t. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………W dniach ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NAZWA INSTYTUCJI KIERUJĄCEJ:...………......................................................................................................

ULICA…………………………………………………………………………………………………………………………..

MIASTO I KOD: ………….......................................................................................................................................

NIP……………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ..............................................................................................................................................

tel / fax / e-mail: ………………………………………………………………………………….....................................
Zamawiam udział poniższych osób w w/w szkoleniu i terminie: Ilość osób: …………

L.P.

Imię i nazwisko

Stanowisko w PUP

Dane udostępniane przez uczestnika w celu wystawienia zaświadczeń o ukończeniu kursu

Data i miejsce urodzenia

PESEL

Podpis uczestnika

1
2
3
4

KOSZT SZKOLENIA ……………………………zł/osoby BRUTTO:
Oświadczam, że koszt szkolenia powyższych osób jest w całości finansowany ze środków publicznych i służy ich kształceniu zawodowemu

pieczęć i podpis osoby upoważnionej
Uwagi: (proszę zaznaczyć w przypadku zainteresowania):

�� udział uczestników bez noclegu w liczbie …………….. koszt zł za osobę/

�� rabat za drugą i każdą następną osobę – 5%

�� rabat w przypadku zgłoszenia nie później niż trzy tygodnie przed terminem szkolenia – 5% za każdą osobę od ceny podstawowej

�� proszę uwzględnić koszt dojazdu w cenie szkolenia w wysokości ……………………………… za osobę

�� nocleg w dniu poprzedzającym szkolenie (ilość) ………….. cena / osoba……………………(uwzględnić liczbę nocy)

�� nocleg w pokoju jednoosobowym (ilość) ………….. (wartość )……………………(cena x liczba osób x liczba nocy)

Całkowity koszt szkolenia za osobę: …………... zł brutto

Łączna kwota brutto za wszystkich uczestników szkolenia wynosi: ……………………….. zł brutto


  1. Firma ARP S-kadra s.c. ma prawo odwołać lub zmienić termin szkolenia z przyczyn niezależnych, o czym niezwłocznie powiadomi uczestników szkolenia drogą telefoniczną lub e-mailową.

  2. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem) najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.

  3. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 75% kosztów szkolenia.

  4. Rezygnacja w dniu rozpoczęcia szkolenia / nieobecność na szkoleniu powoduje obciążenie 100% kosztów szkolenia.

  5. Akceptuję powyższe warunki uczestnictwa zgłoszonych osób na szkolenie.

  6. Formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu – umowa jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy „ARP S-Kadra” s.c. a Zgłaszającym.

  7. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest otrzymanie pisemnego potwierdzenia szkolenia.

  8. Wyrażam zgodę na umieszczanie i przetwarzanie powyższych danych przez :ARP S- Kadra” s.c. zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych.

  9. Dane osobowe uczestników wykorzystywane są w celu wystawienia zaświadczeń o udziale w szkoleniu oraz polisy ubezpieczeniowej.

…………………… ……………………………………………………….Miejscowość i data Pieczątka instytucji i podpis osoby upoważnionej
: attachments -> article
article -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
article -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
article -> Wojewódzki szpital specjalistyczny w białej podlaskiej
article -> Numer lekcji Poniedziałek
article -> Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy art. 701 Kodeksu cywilnego
article -> Numer lekcji Poniedziałek
article -> Dla kierunku Papiernictwo I Poligrafia rok akademicki 2014/2015, studia I st semestr I
article -> Unia europejska
article -> Informacja dot zasad realizacji zadań publicznych oraz sposobu ich rozliczania
article -> Zarządzenie Nr 51/2014 Dyrektora Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie z dnia 28. 05. 2014 r w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie

Pobieranie 24.81 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna