Fp-a1-e etyka 30 w forma zaliczenia: zaliczenie z oceną Odpowiedzialny za kursPobieranie 262.6 Kb.
Strona3/8
Data06.05.2016
Rozmiar262.6 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Literatura podstawowa


Arystoteles, Poetyka. Retoryka, przeł. i oprac. H. Podbielski, Warszawa 1988

Burke, K., Tradycyjne zasady retoryki, „Pamiętnik Literacki” 1977, z. 2

Curtius E. R., Topika i topoi, „Pamiętnik Literacki” 1972, z. 1

Korolko, M., Przekonuj i daj się przekonać, Piotrków Trybunalski 2003

Korolko, M., Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990

Lausberg, H., Retoryka literacka, Bydgoszcz 2002

Lichański, J. Z., Retoryka, Warszawa 2000

Pisarek, W., Retoryka dziennikarska, Kraków 1975

Perelman, Ch., Imperium retoryki, Warszawa 2002

Schopenhauer, A., Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, Kraków 1983

Ziomek, J., Retoryka opisowa, Wrocław 1990, 2000.
09.3-6FP-A10-DREII

DIALEKTYKA, RETORYKA I ERYSTYKA

20 W


Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: dr Elżbieta Sztankóné Stryjniak

Warunki wpisania: zaliczenie kursu DREI

Cele kursu: Poznanie zasad i opanowanie umiejętności prowadzenia dyskursu oraz komponowania wypowiedzi (przemówienia, odczytu, referatu itp.).
Podstawowe treści kursu: Podstawowe pojęcia z zakresu dialektyki, erystyki i retoryki. Geneza i historia rozwoju tych dyscyplin od starożytności do współczesności. Zasady prowadzenia dyskusji (uzasadniania, argumentacji, przekonywania) oraz komponowania wypowiedzi.

Literatura podstawowa


Arystoteles, Poetyka. Retoryka, przeł. i oprac. H. Podbielski, Warszawa 1988

Burke, K., Tradycyjne zasady retoryki, „Pamiętnik Literacki” 1977, z. 2

Curtius E. R., Topika i topoi, „Pamiętnik Literacki” 1972, z. 1

Korolko, M., Przekonuj i daj się przekonać, Piotrków Trybunalski 2003

Korolko, M., Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990

Lausberg, H., Retoryka literacka, Bydgoszcz 2002

Lichański, J. Z., Retoryka, Warszawa 2000

Pisarek, W., Retoryka dziennikarska, Kraków 1975

Perelman, Ch., Imperium retoryki, Warszawa 2002

Schopenhauer, A., Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, Kraków 1983

Ziomek, J., Retoryka opisowa, Wrocław 1990, 2000.
08.1-6FP-A11-F

FILOZOFIA

60 W


Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: dr Tadeusz Kamiński

Warunki wpisania: bez warunku

Cele kursu: Przybliżenie studentom wybranych, filozoficznych koncepcji człowieka, mogących sprzyjać poszerzeniu ich zainteresowań humanistycznych oraz samodzielnym poszukiwaniom. Próba zaprezentowania niektórych stanowisk, poglądów i argumentów o charakterze etycznym, skłaniających do podejmowania i pogłębiania osobistej refleksji.
Podstawowe treści kursu: 1. Istota, specyfika i zakres problemowy filozofii oraz jej miejsce na tle nauk szczegółowych – uwagi wprowadzające. 2.. Przedmiot, cel badań i niektóre dylematy antropologii filozoficznej. 3. Platońska koncepcja człowieka w świetle analizy dialogu „Timajos”. 4. Wizja człowieka w innych dialogach Platona. 5. Arystotelesowska koncepcja człowieka. 6. Człowiek w teocentryzmie św. Augustyna. 7. Platońskie i arystotelesowskie inspiracje w antropologii chrześcijańskiej. 8. Antropologia chrześcijańska c.d. 9. Radykalny dualizm kartezjański; człowiek - maszyną „zasiedloną” przez duszę. 10. Pascalowska koncepcja człowieka. 11. Empiryzm Johna Locke’a. 12. Kantowska teoria poznana (wybrane zagadnienia). 13. Kantowska teoria poznania c.d. 14. Wątki antropologiczne w filozofii B. Russella. 15. Antropologia B. Russella c.d. 16. Człowiek na gruncie egzystencjalizmu „ateistycznego” J. P. Sartre’a. 17. Moralność a etyka – zagadnienia wstępne. 18. Dobro, wartość a stanowisko absolutystyczne w etyce. 19. Absolutyzm metafizyczny w etyce Platona. 20. Intelektualizm etyczny Sokratesa. 21. Etyka deontologiczna I. Kanta. 22. Etyka Kanta c.d. 23. Godność jako wartość naczelna w etyce.

24. Problem tolerancji i jej granic. 25. Prawda jako kategoria filozoficzno-etyczna.

26. Pryncypializm a sytuacjonizm etyczny.
Literatura podstawowa:

Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 1983.

Arystoteles, Etyka Nikomachejska, Warszawa 1968.

Arystoteles, O duszy, Warszawa 1988.

Augustyn A., Wyznania, Warszawa 1964.

Bocheński J.M., O moralności, etyce i mądrości, „Kultura”, Paryż 1991, nr 7-8.

Chwedeńczuk B., Spór o naturę prawdy, Warszawa 1984.

Copleston Fr., Historia filozofii, przeł. B. Chwedeńczuk, t.VI, Warszawa 1989.

Coreth E., Czym jest antropologia filozoficzna?,„Studia Filozoficzne”1983, nr 4.

Galarewicz J., Na ścieżkach prawdy, Warszawa 1982.

Gilson E., Duch filozofii chrześcijańskiej, Warszawa 1958.

Gilson E., Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, Warszawa 1966.

Gilson, Tomizm, Warszawa 1960.

Gromczyński W., Człowiek, świat rzeczy, Bóg w filozofii Sartre’a, Warszawa 1969.

Kant I., Krytyka czystego rozumu, Warszawa 1957.

Kant I., Uzasadnienie metafizyki moralności, Warszawa 1984.

Kartezjusz, Rozprawa o metodzie, Warszawa 1960.

Kasia A., Św. Augustyn, Warszawa 1960.

Kowalczyk S., Bóg w myśli współczesnej, Wrocław 1979.

Krokiewicz A., Zarys filozofii greckiej (od Talesa do Platona),Warszawa 1971.

Krońska, Sokrates, Warszawa 1968.

Kroński T., Kant, Warszawa 1966.

Kuderowicz Z., Filozofia nowożytnej Europy, Warszawa 1989.

Leśniak K., Arystoteles, Warszawa 1989.

Leśniak K., Platon, Warszawa 1968.

Locke J., Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, Warszawa 1955.

Niemczuk A., Filozofia Dobra. Przed powstaniem aksjologii, Lublin 1994.

Ogonowski Z., Locke, Warszawa 1972.

Ossowska M., Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa 1985.

Pascal B., Myśli, Warszawa 1983.

Pawłowska – Lazari I., Etyka. Pisma wybrane, Wrocław 1992.

Pawłowska – Lazari I., Trzy pojęcia tolerancji, „Studia Filozoficzne” 1984, nr 4

Peursen C. A., Antropologia filozoficzna, Warszawa 1971.

Płużański T., Pascal, Warszawa 1967.

Płużański T., Przyjaciel mądrości, Warszawa 1993.

Russell B., Szkice niepopularne, Warszawa 1995.

Russell B., A Free Man’s Worship /w:/ The Basic Writings of Bertrand Russell,

ed. by R. E. Egner and L. E. Denonn, London 1961.

Russell B., What I Believe, Tamże, s. 364-375.

Salij J. OP, Rozmowy ze świętym Augustynem, Poznań 1997.

Sartre J. P., Egzystencjalizm jest humanizmem, Warszawa 1970.

Stevenson L., Haberman D. L, Dziesięć koncepcji natury ludzkiej, Wrocław 2001.

Stępień A., Elementy filozofii, Warszawa 1982.

Szawarski Z., Godność i odpowiedzialność,„Studia Filozoficzne” 1983, nr 8.

Szewczyk K., Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej,

Warszawa 1998.Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna, t. 6 („Człowiek”), Poznań 1956.

Tischner J., Nieszczęsny dar wolności, Kraków 1993.

Wojtyła K., Elementarz etyczny, Lublin 1983.

Wiśniewski R., Wybrane pojęcia i problemy etyki, Toruń 1994.

Wiśniewski R, Wybrane pojęcia i problemy etyki, Toruń 1994.

Żuk – Łapińska L., Problem tolerancji, Warszawa 1991.
09.1-6FP-A13-JNI

JĘZYKI NOWOŻYTNE (ANGIELSKI)

60 ĆW


Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: mgr Waldemar Paraszewski

Warunki wpisania: bez warunków

Cele kursu:

- kształtowanie właściwej samooceny

- kształtowanie podstawy gotowości do samodzielnego uczenia się

- rozwijanie zdolności integrowania zdobytej wiedzy

- ugruntowanie i rozwijanie wiadomości i umiejętności

- rozwijanie kompetencji komunikacyjnej i lingwistycznej

- wykorzystywanie języka obcego jako narzędzia poznania

- sprawność rozumienia mowy ze słuchu (rozumienie ogólnego sensu wypowiedzi, wyodrębnianie żądanej informacji, rozumienie logicznej struktury wypowiedzi itd.)

-sprawność mówienia (dobór struktur morfosyntaktycznych i jednostek leksykalnych adekwatnych do sytuacji komunikacyjnej, odpowiedni wybór formy i stylu wypowiedzi, wykorzystywanie technik kompensacyjnych i stosowanie w wypowiedzi środków paralingwistycznych itd.)

- sprawność czytania (doskonalenia mechanizmów antycypacyjnych treści komunikatu, kształtowanie umiejętności związanych z interpretacją czytanego komunikatu, wykształcenia asocjacji między znakiem graficznym a dźwiękiem itd.)

- sprawność pisania (tworzenie zróżnicowanych pod względem formy komunikatów pisemnych na zadany temat, stosowanie środków językowych adekwatnych do określonej formy wypowiedzi, stosowanie zróżnicowanego repertuaru środków językowych itd.)
Podstawowe treści kursu: Student potrafi poprowadzić swobodną konwersację na temat przyjaciół, rodziny i znanych postaci, po przeczytaniu tekstu potrafi zweryfikować swoje pierwotne przewidywania, potrafi napisać e-mail, w którym przedstawia krótko swoja osobę i zainteresowania, tworzy poprawne zdania w formie pytającej w różnych czasach i prawidłowo na nie odpowiada, potrafi poprowadzić swobodną rozmowę na temat wydarzeń dnia wczorajszego, opisuje swoje samopoczucie w chwili obecnej, pisze artykuł na temat sposobów spędzania wolnego czasu oraz recenzje, właściwie stosuje przysłówki częstotliwości oraz poprawnie stosuje czasy teraźniejsze, relacjonuje partnerowi zdarzenia opisujące nawiązanie znajomości dwóch osób, na podstawie przeczytanych wypowiedzi poprawnie odpowiada na zadane pytania, dopisuje krótkie zakończenie do podanej historii, poprawnie stosuje słownictwo dotyczące związków uczuciowych dwojga ludzi. Poprawnie stosuje czasy Present Perfect i Past Simple, prowadzi dyskusje na temat spraw wywołujących emocje, poprawnie identyfikuje temat usłyszanych wypowiedzi, udziela poprawnych odpowiedzi na pytania szczegółowe do przeczytanego tekstu, poprawnie stosuje czasy Past Simple, Past Cont., i Present Perfect.

Literatura podstawowa:

Sue Kay and Voungham Jones, Inside Out-Intermediate.

Guy Wellman, Wordbuilder.

L.G.Alexander, Longman English Grammar.

Oxford Collocations Dictionary for Students of English.

R. Murphy, English Grammar in Use.


09.1-6FP-A13-JNII

JĘZYKI NOWOŻYTNE (ANGIELSKI)

60 ĆW


Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: mgr Waldemar Paraszewski

Warunki wpisania: zaliczenie kursu 09.1-6FP-A13-JNI

Cele kursu:

- kształtowanie właściwej samooceny

- kształtowanie podstawy gotowości do samodzielnego uczenia się

- rozwijanie zdolności integrowania zdobytej wiedzy

- ugruntowanie i rozwijanie wiadomości i umiejętności

- rozwijanie kompetencji komunikacyjnej i lingwistycznej

- wykorzystywanie języka obcego jako narzędzie poznania

- sprawność rozumienia mowy ze słuchu (rozumienie ogólnego sensu wypowiedzi, wyodrębnianie żądanej informacji, rozumienie logicznej struktury wypowiedzi itd.)

- sprawność mówienia (dobór struktur morfosyntaktycznych i jednostek leksykalnych adekwatnych do sytuacji komunikacyjnej, odpowiedni wybór formy i stylu wypowiedzi, wykorzystywanie technik kompensacyjnych i stosowanie w wypowiedzi środków paralingwistycznych itd.)

- sprawność czytania (doskonalenia mechanizmów antycypacyjnych treści komunikatu, kształtowanie umiejętności związanych z interpretacją czytanego komunikatu, wykształcenia asocjacji między znakiem graficznym a dźwiękiem itd.)

- sprawność pisania (tworzenie zróżnicowanych pod względem formy komunikatów pisemnych na zadany temat, stosowanie środków językowych adekwatnych do określonej formy wypowiedzi, stosowanie zróżnicowanego repertuaru środków językowych itd.)
Podstawowe treści kursu: Student prowadzi dyskusje na temat cech dobrego rodzica i dziecka, odnajduje w tekście synonimy podanych słów, poprawnie tworzy zdania przydawkowe, poprawnie wyraża przeszłość przy pomocy konstrukcji used to, prowadzi rozmowę na temat skandali z życia znanych ludzi, znajduje różnice między dialogiem przez telefon a podanym zapisem rozmowy, na podstawie przeczytanego listu udziela poprawnych odpowiedzi na zadane pytania o podmiot, redaguje wiadomość radiową na podstawie podanych informacji, poprawnie stosuje formy nieregularne czasowników na bazie podanych wzorców poprawnie tworzy zdania w stronie biernej, opowiada o obchodach wybranego święta, rozmawia o cechach dobrego przyjęcia, na podstawie podanego wzorca potrafi zredagować proste teksty będące pisemnym zaproszeniem oraz udzielać na nie różnych odpowiedzi, odróżnia i w miarę poprawnie stosuje odpowiednie konstrukcje i czasy przy wyrażaniu przyszłości, opowiada o przyjacielu poznanym w niezwykłych okolicznościach, odnajduje i poprawia błędy w podanych pytaniach, poprawnie stosuje większość poznanych słów i zwrotów.
Literatura podstawowa:

Sue Kay and Voungham Jones, Inside Out-Intermediate

Guy Wellman, Wordbuilder

L.G.Alexander, Longman English Grammar

Oxford Collocations Dictionary for Students of English

R. Murphy, English Grammar in Use


09.1-6FP-A13-JNIII

JĘZYKI NOWOŻYTNE (ANGIELSKI)

60 ĆW


Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną + egzamin

Odpowiedzialny za kurs: mgr Waldemar Paraszewski

Warunki wpisania: zaliczenie kursu 09.1-6FP-A13-JNII

Cele kursu:

- kształtowanie właściwej samooceny

- kształtowanie podstawy gotowości do samodzielnego uczenia się

- rozwijanie zdolności integrowania zdobytej wiedzy

- ugruntowanie i rozwijanie wiadomości i umiejętności

- rozwijanie kompetencji komunikacyjnej i lingwistycznej

- wykorzystywanie języka obcego jako narzędzie poznania

- sprawność rozumienia mowy ze słuchu (rozumienie ogólnego sensu wypowiedzi, wyodrębnianie żądanej informacji, rozumienie logicznej struktury wypowiedzi itd.)

- sprawność mówienia (dobór struktur morfosyntaktycznych i jednostek leksykalnych adekwatnych do sytuacji komunikacyjnej, odpowiedni wybór formy i stylu wypowiedzi, wykorzystywanie technik kompensacyjnych i stosowanie w wypowiedzi środków paralingwistycznych itd.)

- sprawność czytania (doskonalenia mechanizmów antycypacyjnych treści komunikatu, kształtowanie umiejętności związanych z interpretacją czytanego komunikatu, wykształcenia asocjacji między znakiem graficznym a dźwiękiem itd.)

- sprawność pisania (tworzenie zróżnicowanych pod względem formy komunikatów pisemnych na zadany temat, stosowanie środków językowych adekwatnych do określonej formy wypowiedzi, stosowanie zróżnicowanego repertuaru środków językowych itd.)
Podstawowe treści kursu: Student prowadzi rozmowę na temat swoich krewnych, na podstawie dialogu identyfikuje przyczyny niepokoju poszczególnych rozmówców, rozumie i w podstawowym zakresie stosuje mowę zależną, poprawnie stosuje will do wyrażania przyszłości, rozmawia z partnerem o powiedzeniach i przysłowiach w różnych językach, prowadzi dialog o punktualności, na podstawie wysłuchanego programu radiowego porównuje swoje opinie zawarte w kwestionariuszu z opiniami wyrażonymi przez biorących udział w dyskusji, potrafi napisać prosty list motywacyjny przy ubieganiu się o pracę, w miarę poprawnie stosuje czasowniki modalne przy wyrażaniu przymusu, zakazu i pozwolenia, prowadzi z partnerem dialog na temat odbytych podróży oraz przyczyn podróżowania, poprawnie redaguje treść pozdrowień z odwiedzanego miejsca zapisanych na kartce pocztowej, posługuje się odpowiednimi zwrotami określającymi położenie odwiedzanych miejsc, poprawnie stosuje would przy wyrażaniu sytuacji nierealnych z wykorzystaniem drugiego okresu warunkowego, prowadzi rozmowę z partnerem na temat posiłków i jedzenia, prawidłowo przyporządkowuje prezentowane dane liczbowe do odpowiednich fragmentów ankiety, odróżnia rzeczowniki policzalne od niepoliczalnych oraz w miarę poprawnie stosuje je ze zwrotami a few, a little i some.
Literatura podstawowa:

Sue Kay and Voungham Jones, Inside Out-Intermediate

Guy Wellman, Wordbuilder

L.G.Alexander, Longman English Grammar

Oxford Collocations Dictionary for Students of English

R.Murphy, English Grammar in Use


09.1-6FP-A13-JNI

JĘZYKI NOWOŻYTNE (NIEMIECKI)

60 ĆW


Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: dr Joanna Harazińska

Warunki wpisania: bez warunków

Cele kursu:

I. Cel komunikacyjny: przygotowanie studentów do brania udziału w wymianie informacji w języku niemieckim oraz do występowania w określonych rolach komunikacyjnych (mówienie, słyszenie, pisanie i ciche czytanie)

opanowanie umiejętności konwersacji w sytuacjach życia codziennego i towarzyskich (rodzina, ulica, impreza, podróże itp.) oraz w środowisku naukowym (literatura, sztuka);

wyrobienie umiejętności korzystania ze źródeł drukowanych, katalogu, słownika, instrukcji, gazety;

przygotowanie studentów do samodzielnej analizy publicystyki niemieckojęzycznej pod względem treści i formy.

II. Cel ogólny, wychowawczy: poprzez rozwijanie umiejętności językowych – sprzyjanie w kształtowaniu osobowości i kultury studentów oraz wzbogacanie ich wiedzy o życiu i kulturze narodów niemieckiego obszaru językowego.


Podstawowe treści kursu: Sprawdzenie i utrwalenie ogólnych wiadomości z języka niemieckiego wyniesionych ze szkoły średniej. Ćwiczenia konwersacji i wypowiedzi na tematy życia codziennego. Powtórzenie podstawowych zagadnień tematycznych, a zwłaszcza: Imperativ Possesivpronomen, Personalpronomen, Substantiv – Deklination, Pronomen. Ćwiczenia słuchania ze zrozumieniem (nagrania).
Literatura podstawowa:

Czochralski J., Namowicz E., Rieck W., Scharmach-Skoza H., „Akademicki podręcznik języka niemieckiego”

Bęza S., „Deutsch deine Chance”

„Kulturchronik” - miesięcznik

„Kafka” – Czasopismo dla Europy Środkowej

słowniki, leksykony

nagrania tekstów, piosenek, dialogów
09.1-6FP-A13-JNII

JĘZYKI NOWOŻYTNE (NIEMIECKI)

60 ĆW


Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: dr Joanna Harazińska

Warunki wpisania: zaliczenie kursu 09.1-6FP-A13-JNI

Cele kursu:

I. Cel komunikacyjny – przygotowanie studentów do brania udziału w wymianie informacji w języku niemieckim oraz do występowania w określonych rolach komunikacyjnych (mówienie, słyszenie, pisanie i ciche czytanie)

opanowanie umiejętności konwersacji w sytuacjach życia codziennego i towarzyskich (rodzina, ulica, impreza, podróże itp.) oraz w środowisku naukowym (literatura, sztuka);

wyrobienie umiejętności korzystania ze źródeł drukowanych, katalogu, słownika, instrukcji, gazety;

przygotowanie studentów do samodzielnej analizy publicystyki niemieckojęzycznej pod względem treści i formy.

II. Cel ogólny, wychowawczy: poprzez rozwijanie umiejętności językowych – sprzyjanie w kształtowaniu osobowości i kultury studentów oraz wzbogacanie ich wiedzy o życiu i kulturze narodów niemieckiego obszaru językowego.


Podstawowe treści kursu: Dalsze doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem (nagrania) oraz rozwijanie spontanicznej konwersacji z użyciem ćwiczonych form gramatycznych. Formułowanie pytań oraz dłuższych wypowiedzi.
Literatura podstawowa:

Czochralski J., Namowicz E., Rieck W., Scharmach-Skoza H., „Akademicki podręcznik języka niemieckiego”

Bęza S., „Deutsch deine Chance”

„Kulturchronik” - miesięcznik,

„Kafka”- Czasopismo dla Europy Środkowej

słowniki, leksykony

nagrania tekstów, piosenek, dialogów
09.1-6FP-A13-JNIII

JĘZYKI NOWOŻYTNE (NIEMIECKI)

60 ĆW


Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną + egzamin

Odpowiedzialny za kurs: dr Joanna Harazińska

Warunki wpisania: zaliczenie kursu 09.1-6FP-A13-JNII

Cele kursu:

I.Cel komunikacyjny – przygotowanie studentów do brania udziału w wymianie informacji w języku niemieckim oraz do występowania w określonych rolach komunikacyjnych (mówienie, słyszenie, pisanie i ciche czytanie)

opanowanie umiejętności konwersacji w sytuacjach życia codziennego i towarzyskich (rodzina, ulica, impreza, podróże itp.) oraz w środowisku naukowym (literatura, sztuka);

wyrobienie umiejętności korzystania ze źródeł drukowanych, katalogu, słownika, instrukcji, gazety;

przygotowanie studentów do samodzielnej analizy publicystyki niemieckojęzycznej pod względem treści i formy.

II. Cel ogólny, wychowawczy - poprzez rozwijanie umiejętności językowych – sprzyjanie w kształtowaniu osobowości i kultury studentów oraz wzbogacanie ich wiedzy o życiu i kulturze narodów niemieckiego obszaru językowego.
Podstawowe treści kursu: Przypomnienie i ćwiczenia trudniejszych form gramatycznych jak imiesłowy, strona bierna, czasy. Formułowanie szerszych wypowiedzi i konwersacji na tematy aktualne z życia codziennego oraz w oparciu o teksty typu – baśnie, opowiadania, informacje prasowe.


Literatura podstawowa:

Czochralski J., Namowicz E., Rieck W., Scharmach-Skoza H., „Akademicki podręcznik języka niemieckiego”

Bęza S, „Deutsch deine Chance”

„Kulturchronik” – miesięcznik,

„Kafka” – Czasopismo dla Europy Środkowej

słowniki, leksykony

nagrania tekstów, piosenek, dialogów
09.6-6FP-A14-Ł1

ŁACINA

30 ĆW


Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: mgr M. Kalle

Warunki wpisania: bez warunków

Cele kursu:

rozwijanie wrażliwości językowej oraz umiejętności jasnego i precyzyjnego formułowania myśli

zapoznanie z gramatyką, leksyką i frazeologią języka łacińskiego w zakresie umożliwienia tłumaczenia i analizy tekstów oryginalnych, sentencji i zwrotów

kształtowanie umiejętności poprawnego czytania tekstu łacińskiego z uwzględnieniem zasad wymowy, iloczasu i akcentu

rozpoznanie budowy słowotwórczej i fleksyjnej wyrazy łacińskiego

kształtowanie umiejętności samodzielnego tłumaczenia tekstu łacińskiego przy pomocy słownika

rozpoznawanie i określanie odmiennych części mowy (deklinacji I, II; koniugacja I - IV; czasy: praesens, imperfectum, futunem I, perfectum, plusquarnperfectum, futurum II activi)

poznanie konstrukcji składniowych: accusativus cum infinitivo, dativus possessivus

poznanie participum perfecti passivi i participium futuri activi

pamięciowe opanowanie 100 zwrotów łacińskich używanych współcześnie

poznanie elementów kultury Starożytnego Rzymu

kształtowanie umiejętności poprawnego czytania i tłumaczenia oryginalnego tekstu łacińskiego (Cicero, Liviun, Nepos, Cezar)

rozpoznawanie i określanie odmiennych części mowy (deklinacja III, IV, V)

próby pisania po łacinie swojego curriculum vitae

poznanie i umiejętne stosowanie strony biernej w zdaniu i w formie osobowej czasownika

poznawanie rodzajów stopniowania przymiotników

pamięciowe opanowanie 50 przysłów łacińskich i powiedzeń słownych ludzi oraz fragmentu prozy łacińskiej

poznanie dorobku antyku rzymskiego i greckiego, roli i miejsca kultury i tradycji antycznej w wielu dziedzinach życia współczesnego

kształtowanie umiejętności poprawnego czytania, tłumaczenia i analizy gramatyczno – logicznej oryginalnego tekstu łacińskiego (Nepos, Cicero, Cezar, Sa Ustiusz, Liwiusz)

poprawne tłumaczenie konstrukcji składniowych (accusativus cum infinitivo, accusativus duplex, nominativus duplex)

zastosowanie umiejętne coniuntivua w języku łacińskim

poznanie i stosowanie zasady consecutio temporum

budowa i rozpoznawanie zdań celowych, dopełnieniowych, pytających

poznanie rodzajów stopniowania przysłówków

kształtowanie umiejętności poprawnego czytania, tłumaczenia i analizy gramatyczno – logicznej oryginalnego tekstu łacińskiego

czytanie tekstów poetyckich według iloczasowych miar wierszowych (heksametr, dystych elegijny, wiersz asklepiadejski): Horacy, Wergiliusz, Owidiusz

poznanie i umiejętne stosowanie i tłumaczenie konstrukcji skłądniowych: ablativus absolutus, dativus auctoris, nowinativus cum infinitivo, coniugatio periphrastica

poznanie i umiejętne stosowanie gerundium

rozpoznawanie i umiejętne tłumaczenie verbum deponens i semideponens

pamięciowe opanowanie 50 sentencji łacińskich i fragmentu poezji łacińskiej


Podstawowe treści kursu: Poznanie kultury antycznej jako podstawy tożsamości kulturowej współczesnej Europy. Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami historii kultury starożytnej Grecji i Rzymu oraz dostrzeganie związków tej kultury i języka łacińskiego z kulturą i językami współczesnymi. Ułatwienie zrozumienia terminologii współczesnej opartej na językach obcych. Rozwijanie wrażliwości językowej i estetycznej oraz doskonalenie umiejętności jasnego i precyzyjnego formułowania myśli. Opanowanie języka łacińskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne tłumaczenie tekstu łacińskiego i rozumienie go w warstwie leksykalnej i składniowej. Kształtowanie umiejętności poprawnego czytania, analizy i interpretacji oryginalnych tekstów łacińskich (Cezar, Nepos, Cyceron, Horacy, Owidiusz, Wergiliusz). Poznanie leksyki łacińskiej w celu umożliwienia zrozumienia etymologii wielu wyrazów używanych we współczesnej polszczyźnie i językach nowożytnych. Znaczenie dziedzictwa antyku dla kultury polskiej. Znajomość sentencji łacińskich oraz zwrotów i wyrażeń łacińskich używanych współcześnie.
Literatura podstawowa:1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna