Fp-a1-e etyka 30 w forma zaliczenia: zaliczenie z oceną Odpowiedzialny za kursPobieranie 262.6 Kb.
Strona4/8
Data06.05.2016
Rozmiar262.6 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Podręczniki


Winniczuk L., Jurewicz O., Język łaciński dla lektorów szkół wyższych. Warszawa 1996.

Wilczyński S., Zarych T. Rudieminta Latinitatis. Wrocław 1998.


Opracowania


Kumaniecki K., Słownik polsko-łaciński. Warszawa I957 {i wyd. nast.).

Wielewski M., Gramatyka opisowa języka łacińskiego.

Winniczuk L., Mały słownik kultury antycznej. Warszawa 1976.

09.6-6FP-A14-Ł2

ŁACINA

30 ĆW


Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: mgr M. Kalle

Warunki wpisania: bez warunków

Cele kursu:

rozwijanie wrażliwości językowej oraz umiejętności jasnego i precyzyjnego formułowania myśli

zapoznanie z gramatyką, leksyką i frazeologią języka łacińskiego w zakresie umożliwienia tłumaczenia i analizy tekstów oryginalnych, sentencji i zwrotów

kształtowanie umiejętności poprawnego czytania tekstu łacińskiego z uwzględnieniem zasad wymowy, iloczasu i akcentu

rozpoznanie budowy słowotwórczej i fleksyjnej wyrazy łacińskiego

kształtowanie umiejętności samodzielnego tłumaczenia tekstu łacińskiego przy pomocy słownika

rozpoznawanie i określanie odmiennych części mowy (deklinacji I, II; koniugacja I - IV; czasy: praesens, imperfectum, futunem I, perfectum, plusquarnperfectum, futurum II activi)

poznanie konstrukcji składniowych: accusativus cum infinitivo, dativus possessivus

poznanie participum perfecti passivi i participium futuri activi

pamięciowe opanowanie 100 zwrotów łacińskich używanych współcześnie

poznanie elementów kultury Starożytnego Rzymu

kształtowanie umiejętności poprawnego czytania i tłumaczenia oryginalnego tekstu łacińskiego (Cicero, Liviun, Nepos, Cezar)

rozpoznawanie i określanie odmiennych części mowy (deklinacja III, IV, V)

próby pisania po łacinie swojego curriculum vitae

poznanie i umiejętne stosowanie strony biernej w zdaniu i w formie osobowej czasownika

poznawanie rodzajów stopniowania przymiotników

pamięciowe opanowanie 50 przysłów łacińskich i powiedzeń słownych ludzi oraz fragmentu prozy łacińskiej

poznanie dorobku antyku rzymskiego i greckiego, roli i miejsca kultury i tradycji antycznej w wielu dziedzinach życia współczesnego

kształtowanie umiejętności poprawnego czytania, tłumaczenia i analizy gramatyczno – logicznej oryginalnego tekstu łacińskiego (Nepos, Cicero, Cezar, Sa Ustiusz, Liwiusz)

poprawne tłumaczenie konstrukcji składniowych (accusativus cum infinitivo, accusativus duplex, nominativus duplex)

zastosowanie umiejętne coniuntivua w języku łacińskim

poznanie i stosowanie zasady consecutio temporum

budowa i rozpoznawanie zdań celowych, dopełnieniowych, pytających

poznanie rodzajów stopniowania przysłówków

kształtowanie umiejętności poprawnego czytania, tłumaczenia i analizy gramatyczno – logicznej oryginalnego tekstu łacińskiego

czytanie tekstów poetyckich według iloczasowych miar wierszowych (heksametr, dystych elegijny, wiersz asklepiadejski): Horacy, Wergiliusz, Owidiusz

poznanie i umiejętne stosowanie i tłumaczenie konstrukcji skłądniowych: ablativus absolutus, dativus auctoris, nowinativus cum infinitivo, coniugatio periphrastica

poznanie i umiejętne stosowanie gerundium

rozpoznawanie i umiejętne tłumaczenie verbum deponens i semideponens

pamięciowe opanowanie 50 sentencji łacińskich i fragmentu poezji łacińskiej


Podstawowe treści kursu: Poznanie kultury antycznej jako podstawy tożsamości kulturowej współczesnej Europy. Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami historii kultury starożytnej Grecji i Rzymu oraz dostrzeganie związków tej kultury i języka łacińskiego z kulturą i językami współczesnymi. Ułatwienie zrozumienia terminologii współczesnej opartej na językach obcych. Rozwijanie wrażliwości językowej i estetycznej oraz doskonalenie umiejętności jasnego i precyzyjnego formułowania myśli. Opanowanie języka łacińskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne tłumaczenie tekstu łacińskiego i rozumienie go w warstwie leksykalnej i składniowej. Kształtowanie umiejętności poprawnego czytania, analizy i interpretacji oryginalnych tekstów łacińskich (Cezar, Nepos, Cyceron, Horacy, Owidiusz, Wergiliusz). Poznanie leksyki łacińskiej w celu umożliwienia zrozumienia etymologii wielu wyrazów używanych we współczesnej polszczyźnie i językach nowożytnych. Znaczenie dziedzictwa antyku dla kultury polskiej. Znajomość sentencji łacińskich oraz zwrotów i wyrażeń łacińskich używanych współcześnie.


Literatura podstawowa:

Podręczniki


Winniczuk L., Jurewicz O., Język łaciński dla lektorów szkół wyższych. Warszawa 1996.

Wilczyński S., Zarych T. Rudieminta Latinitatis. Wrocław 1998.


Opracowania


Kumaniecki K., Słownik polsko-łaciński. Warszawa I957 {i wyd. nast.).

Wielewski M., Gramatyka opisowa języka łacińskiego.

Winniczuk L., Mały słownik kultury antycznej. Warszawa 1976.
09.2-6FP-BC16-LPS

LITERATURA STAROPOLSKA

20 W+ 30 ĆWForma zaliczenia: zaliczenie z oceną z ćwiczeń + egzamin

Odpowiedzialny za kurs: dr Wojciech Piotrowski

Warunki wpisania: bez warunków

Cele kursu: Celem kursu jest poznanie twórczości pisarzy polskich od pierwszych tekstów z czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego, po końcowe lata okresu saskiego. W tych ramach czasowych mieszczą się utwory pisane w języku łacińskim oraz języku polskim i reprezentują kulturę związaną zarówno z życiem religijnym (Kościołem), jak i życiem świeckim (dworskim, szlacheckim, mieszczańskim). Celem przedmiotu jest pełne, wyczerpujące zapoznanie z dorobkiem literackim ośmiu wieków literatury i kultury.
Podstawowe treści kursu: Najnowsze koncepcje dotyczące źródeł i początków piśmiennictwa średniowiecznego w Polsce; charakterystyka specyfiki polskiego średniowiecza; rola Kościoła i ośrodków świeckich w kształtowaniu kultury średniowiecza w Polsce; antyk w kulturze polskiego średniowiecza; periodyzacja literatury staropolskiej; nurty w literaturze średniowiecza polskiego; rozwój gatunków literackich; piśmiennictwo polskie od czasów Mieszka I do Bogurodzicy; Bogurodzica w kręgu badań historycznoliterackich - historia tekstu i jego problematyka; kroniki średniowieczne i ich problematyka; hagiografia polska: św. Wojciech, św. Stanisław w hagiografii i literaturze liturgicznej; średniowieczna proza polska; piśmiennictwo łacińskie w średniowieczu polskim; patrologia - informacje podstawowe, rola w zachowaniu ciągłości kultury polskiej (proza filozoficzno - teologiczna, hymnografia, wybrane motywy; kwestia "literackości", alegoryzm średniowiecza; specyfika symboliki, tematy, motywy, informacje o najnowszych publikacjach o literaturze i kulturze średniowiecza, poezja polska u progu renesansu; twórczość Biernata z Lublina i Jana z Koszyczek; publicystyka renesansu w Polsce - Modrzewski - Orzechowski - Solikowski; karnawalizacja literatury; Rej i Orzechowski - dwa oblicza polskiego renesansu; Jan Kochanowski - wyjątek pośród szarości; antropologia humanistyczna "Pieśni" Jana Kochanowskiego; filozofia Fraszek Jan Kochanowskiego, konwencje i biografia: Psałterz Dawidowy w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego; Treny Jan Kochanowskiego; Dworzanin Łukasza Górnickiego; parenetyczny i humanistyczny nurt literatury renesansowej; homiletyka potrydencka Piotra Skargi; sowizdrzalskie utopie i parodie; zmiana poglądu na świat: wpływ Platona i Arystotelesa na filozofię renesansu; wpływy Cycerona; Erazjanizm w renesansie; wpływy reformacji na kształtowanie się postaw człowieka oraz rozwój kultury i literatury; rodzime źródła polskiego renesansu; drukarstwo; Akademia Krakowska; pisarze polityczni i publicystyka polityczna polskiego renesansu; język polski w literaturze i życiu publicznym (nowe zjawiska literackie, rozwój nowego systemu wersyfikacyjnego; "bonae litterarae", funkcje artystyczne i społeczne tekstu literackiego. Współczesny stan badań nad epoką renesansu, perspektywy badawcze w Polsce i Europie.

Barok - pojęcie, chronologia epoki, stan badań nad barokiem w Polsce i Europie; nowe prądy i wzorce w literaturze i kulturze baroku; manieryzm na tle baroku (powiązania między literaturą a innymi dziedzinami sztuki); emulacja wzorów antycznych, sarmatyzm - odmiana polskiego baroku; kultura europejska w okresie postreformacji; dwa nurty literatury mieszczańskiej na przełomie XVI i XVII wieku; literatura czasu baroku a kontrreformacja; ruchy społeczne i religijne XVII wieku; barok w literaturze i sztuce - gongoryzm, manieryzm, konceptyzm; literatura polsko - łacińska; polska poezja religijna i świecka czasów średniowiecza; Mikołaj Sęp - Szarzyński i polski manieryzm; Daniel Naborowski i jego poezja; barok - jego wielorakie piękno; pamiętnikarstwo wieku XVII w Polsce (Pamiętniki Jana Paska); Godfred, czyli Jerozolima wyzwolona T. Tasso; twórczość Samuela Twardowskiego na tle twórczości XVII wieku w Europie i w Polsce. Motywy ziemiańskie i rycerskie w literaturze baroku w Polsce (twórczość W. Potockiego); Morsztynowie w literaturze polskiej XVII wieku; twórczość mistyczno - medytacyjna czasu baroku (K. Bolesławiusz, J. Baka); barokowy konceptyzm, mitologia- genologia - topika; staropolskie światy sielanki; satyryczny obraz Rzeczpospolitej w twórczości Opalińskiego; literatura czasów saskich w Polsce; poetyka baroku i charakterystyczne gatunki literatury; nowe syntezy i monograficzne prace o twórcach literatury XVII wieku; dramat i teatr okresu baroku; nowe funkcje języka polskiego i ich upowszechnienie (kultura literacka, twórczość popularna, instytucje życia publicznego a piśmiennictwo); wzory osobowe, obraz świata - przekształcenia w literaturze baroku; bohater epicki, religijność barokowa, relacje wobec natury, dobra i zła w świecie, alegoryzm.


Literatura podstawowa:

Abramowska J., Ład i fortuna. O tragedii renesansowej w Polsce, Wrocław 1974.

Bachtin M., Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, przeł. A. i A. Goreniowie, oprac. S. Balbus, Kraków 1975.

Backvis C., Szkice o kulturze staropolskiej, wybór i oprac. A. Biernacki, Warszawa 1975. (Przeczytać: Łaciński poeta Polski humanistycznej Andrzej Krzycki... i 2 inne rozprawy

o kulturze renesansu).

Barok w polskiej kulturze, literaturze i języku. Materiały z konferencji naukowej 25-29 sierpnia 1987 r. w Krakowie, red. M. Stępień, S. Urbańczyk, Warszawa-Kraków 1992. (Przeczytać rozprawy A. Borowskiego, J. Pelca i J. Tazbira).

Błoński J., Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku, wyd. 2. uzupełnione, Kraków 1996. Można też korzystać z wyd. 1. (Kraków 1967).

Borowski A., Renesans, Warszawa 1992.

Curtius K. R., Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przeł. i oprac. A. Borowski, Kraków 1997. (Odczytać 5 wybranych rozdziałów).

Człowiek średniowiecza, red. J. Le Goff, przeł. M. Radoiycka-Paoletti, Warszawa –

Gdańsk 1996.

Czyż A., Ja i Bóg. Poezja metafizyczna późnego baroku, Wrocław 1988.

Czyż A., Światło i słowo. Egzystencjalne czytanie tekstów dawnych, Warszawa 1995. (Przeczytać 2 rozprawy z cz. III: Wyobraźnia barokowa).

Delumeau J., Cywilizacja odrodzenia, Warszawa 1987 (lub wyd. nast.). (Przeczytać:

rozdz. III, IV, X, XI, XV).

Hernas Cz., Barok, wyd. 5. zmienione i rozszerzone, Warszawa 1973.

Klimowicz M., Oświecenie, wyd. 6, Warszawa 1998.

Michałowska T., Średniowiecze, Warszawa 1995. (Przeczytać zwłaszcza: Część pierwszą: Piśmiennictwo łacińskie w Polsce do końca XII wieku, rozdz. V (s. 72-94), VIII (s. 103-144). Część drugą: Twórczość w języku polskim, rozdz. I-VII (s. 265-318). Część trzecią: Twórczość w języku narodowym. Poezja, rozdz. 11.2.A-B (s. 382-410), 3 (s. 448-457);

111.2-3 (s. 470-527); IV (s. 528-568). Część czwartą: Proza, rozdz. 1-111 (s. 569-657).

Pisarze staropolscy. Sylwetki, t. 1-2, red. S. Grzeszczuk, Warszawa 1991-1997. (Przeczytać: t. 1. – sylwetki Filipa Kallimacha, Biernata z Lublina, Andrzeja Krzyckiego, Stanisława Gąsiorka z Bochni, Jana Dantyszka, Klemensa Janickiego, Marcina Bielskiego, Mikołaja Reja, Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Stanisława Orzechowskiego; t. 2. – sylwetki Łukasza Górnickiego, Marcina Kromera, Jana Kochanowskiego, Mikołaja z Wilkowiecka, Piotra Skargi, Sebastiana Klonowica, Szymona Szymonowica, Mikołaja Sępa Szarzyńskiego,

Jana z Kijan, Jana Rybińskiego, Stanisława Żółkiewskiego, Kaspra Miaskowskiego,

Kaspra Twardowskiego i Jana Jurkowskiego).

Ziomek J., Renesans, Warszawa 1973 i wyd. nast.
09.2-6FP-BC16-LPO

LITERATURA POLSKA (OŚWIECENIE)

10 W + 15 ĆWForma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: dr Wojciech Piotrowski

Warunki wpisania: zaliczenie kursu 09.2-6FP-BC16-LPS (literatura staropolska)

Cele kursu: Celem kursu jest poznanie zagadnień literatury i kultury polskiej od 1730 r. (prekursorzy oświecenia) przez literaturę i kulturę czasów stanisławowskich (1744 - 1798) po literaturę klasycyzmu postanisławowskiego (do 1830 r.)
Podstawowe treści kursu: Główne prądy ideowe Europy czasu oświecenia: racjonalizm, empiryzm; problemy religii; deizm; problemy etyki; utylitaryzm; idea postępu cywilizacyjnego; Russoizm; krytyka cywilizacji; zagadnienia "powrotu do źródeł"; periodyzacja, ewolucja, trwałe wartości polskiego oświecenia (polskie oświecenie na tle klasycyzmu i "wiek świateł" w Europie Zachodniej; podstawy filozoficzne polskiego oświecenia; charakterystyka okresów i prądów literackich oświecenia w Polsce na tle kultury i literatury europejskiej; twórczość prekursorów oświecenia w Polsce; założenia filozoficzne i estetyczne programów literackich w XVIII wieku - klasycyzm, sentymentalizm, rokoko - założenia i cechy prądów; ośrodki kulturalne w Polsce między 1764 - 1830 (Warszawa, Puławy, Nieśwież, Białystok, Łańcut, Wilno, Krzemieniec, Lwów); okresy klasycyzmu stanisławowskiego i klasycyzmu postanisławowskiego; prasa oświeceniowa w Polsce ("Monitor", "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne", "Wiadomości Brukowe" i inne periodyki); rola poezji w oświeceniu (Krasicki, Naruszewicz, Trembecki, Węgierski, Szymanowski, poeci rokoka, poeci sentymentalizmu); narodziny nowożytnej powieści - próba określenia poglądu na świat wyrażonego w powieściach: powieści Ignacego Krasickiego Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, Historia, Pan Podstoli, powieści Mikołaja Dymitra Krajewskiego w kręgu wpływów powieści europejskiej i polskiej; powieść sentymentalna w literaturze polskiej: L. Kropiński, M. Wirtemberska, F. Bernatowicz, powieściopisarstwo J.U. Niemcewicza; dramat i teatr czasów oświecenia w Polsce - cechy charakterystyczne; komedie Franciszka Zabłockiego na tle komediopisarstwa czasów stanisławowskich; teatr Wojciecha Bogusławskiego; tragedia w czasach klasycyzmu postanisławowskiego; twórczość poetycka pokolenia stanisławowskiego i postanisławowskiego, ośrodki kulturalne w Polsce stanisławowskiej i postanisławowskiej (ich rola w kulturze polskiej; najnowsze syntezy i monografie prac dotyczące oświecenia w Europie o Polsce.
Literatura podstawowa:

Borowy W., O poezji polskiej w wieku XVII, wyd. 2, Warszawa 1978. (Krasicki, Trembecki, Karpiński, Kniaźnin).

Chaunu P., Cywilizacja wieku oświecenia, tłum. E. Bąkowska, Warszawa 1989 (wybór, zwłaszcza rozdziały VII i VIII).

Cieński A., Pamiętnikarstwo polskie XVIII wieku, Wrocław 1987.

Dworak T., Ignacy Krasicki, Warszawa 1987.

Europejskie źródła myśli estetyczno-literackiej polskiego oświecenia; antologia wypowiedzi pisarzy niemieckojęzycznych i angielskich 1674-1810, oprac. T. Kostkiewiczowa

i Z. Goliński, Warszawa 1997.

Goliński Z., Ignacy Krasicki, Warszawa 1979.

Hazard P., Myśl europejska w XVIII wieku. Od Monteskiusza do Lessinga, tłum. H. Suwała, Warszawa 1972. (Przeczytać rozdz.: Rozum, oświecenie; Encyklopedia; Natura a dobroć: optymizm; Diderot; Deizmy: Voltaire).
09.2-6FP-BC16-LPR

LITERATURA POLSKA (ROMANTYZM)

10 W + 15 ĆWForma zaliczenia: zaliczenie z oceną z ćwiczeń + egzamin

Odpowiedzialny za kurs: prof. dr hab. Marian Śliwiński

Warunki wpisania: zaliczenie kursu 09.2-6FP-BC16-LPO (literatura oświecenia)

Cele kursu: Celem nauczania przedmiotu,” Literatura romantyzmu”, jest pogłębienie wiedzy studentów o literaturze polskiego romantyzmu i zapoznanie ich z najnowszymi studiami naukowymi dotyczącymi tego okresu historycznoliterackiego, a także wzbogacenie umiejętności słuchaczy w zakresie analizy i interpretacji zjawisk literackich na tle kultury.
Podstawowe treści kursu: Geneza i inspiracje polskiego romantyzmu na tle europejskiego sentymentalizmu, preromantyzmu i romantyzmu – J.J. Rousseau, R. Chateaubriand,A. de Lamartine, A. de Musset, S. Gessner, J. W. Goethe, F. Schiller, J.G. Herder, J. Macpherson, W. Scott, W. Wordsworth, G.G. Byron, Problematyka przełomu romantycznego i zagadnienie periodyzacji prądu w Polsce. Myśl filozoficzna epoki: system przyrody, historiozofia w klasycznej filozofii niemieckiej i estetyka- F. W. J. Schelling, I. Kant, J.G. Fichte, G.F.W. Hegel i krytyka A. Cieszkowskiego, myśl konserwatywna F. Schlegla i J. Gorresa, mesjanizm i heroizm w ideologii romantycznej: C.H. Saint-Simon i jego szkoła, Pierre Leroux, Felicite Lamennais, Thomas Carlyle, J. Hoene-Wroński, A. Cieszkowski, A. Mickiewicz, A. Towiański. Koncepcja literatury narodowej (K. Brodziński) i poezji romantycznej. Adam Mickiewicz na tle tzw. walki romantyków z klasykami, jego rola w kształtowaniu nowych form literackich w liryce, epice i dramacie (ballada, cykl poetycki, cykl dramatyczny, fragment romantyczny).Lud jako bohater literacki, wierzenia, legendy i mity w twórczości literackiej. Rola „ukraińskiej szkoły” w poezji polskiej (twórczość A. Malczewskiego, S. Goszczyńskiego i J. B. Zaleskiego), zainteresowania słowianofilskie (krytyka kultury Zoriana Dołęgi Chodakowskiego i jej wpływ na popowstaniową grupę literacką „Ziewonii”). Twórczość komediowa A. Fredry. Działalność krytycznoliteracka i teoria romantyzmu Maurycego Mochnackiego. Powstanie listopadowe w literaturze romantyzmu: poezja okolicznościowa, wzorzec patrioty: Ordon, Emilia Plater, gen. Sowiński, problematyka powstania i jego polityczne konsekwencje w twórczości literackiej A. Mickiewicza i J. Słowackiego, wpływ na kształt polskiego romantyzmu. Stosunki społeczno-polityczne na emigracji po roku 1830 i życie literackie: Prasa i publicystyka oraz formy poetycko-publicystyczne emigracji popowstaniowej. Hotel Lambert, Joachim Lelewel, Towarzystwo Demokratyczne Polskie, Gromady Ludu Polskiego, S. Worcell, wiersze A. Goreckiego i utwory wielkich romantyków odbiciem sytuacji i dylematów kulturowych Wielkiej Emigracji. Teoria i krytyka literatury w wykładach paryskich A. Mickiewicza. Dramat romantyczny, jego poetyka, filozofia i dyskursywność na tle problematyki teatralnej, krytyki literackiej, procesu historycznoliterackiego oraz historiozofii – A. Mickiewicz, J. Słowacki, Z. Krasiński, C. Norwid. Rozwój form liryki i epiki romantycznej, od okresu przedlistopadowego po twórczość Norwida: pieśń, oda, psalm, modlitwa, sonet, wiersze i dzieła mistyczne, tomik poezji romantycznej, proza poetycka, powieść poetycka, epopeja, poemat dygresyjny, list, pamiętnik, nowela, opowiadanie. Rozwój form powieściowych; powieści obyczajowe, historyczne, współczesne, gawęda szlachecka – J.I. Kraszewski, I. Chodźko, H. Rzewuski, J. Korzeniowski, N. Żmichowska, T.T. Jeż, Z. Kaczkowski. Stosunki społeczno-polityczne i kulturalne oraz poezja w kraju po roku 1830; S. Goszczyński, Ryszard Berwiński, Gustaw Ehrenberg, Kornel Ujejski, Teofil Lenartowicz, Władysław Syrokomla. Rola romantyzmu w życiu narodu polskiego, cechy polskiego romantyzmu i styl literatury romantycznej kształtujące tradycję i kulturę współczesną oraz wartości uniwersalne.
Literatura podstawowa:

Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 3. Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863, t.1-3, Kraków 1975-1992.

Problemy polskiego romantyzmu. Seria 1-3, Wrocław 1971-1982.

Siwicka D., Romantyzm 1822- 1863, Warszawa 1997.

Słownik Literatury Polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 1991.

Straszewska M., Romantyzm, Warszawa 1977.

Witkowska A., Przybylski R., Romantyzm, wyd. 2, Warszawa 1997.
09.2-6FP-BC16-LPP

HISTORIA LITERATUY POLSKIEJ (POZYTYWIZM)

10 W + 15 ĆWForma zaliczenia: zaliczenie z oceną z ćwiczeń + egzamin

Odpowiedzialny za kurs: dr Maria Obrusznik-Partyka

Warunki wpisania: zaliczenie kursu 09.2-6FP-BC16-LPR (literatura romantyzmu)

Cele kursu: Zapoznanie z najważniejszymi kierunkami artystycznymi w sztuce i w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku. Pozytywistyczne ideały i postawy, kryptoromantyzm pozytywistyczny, nowi bohaterowie literaccy, główne schematy fabularne i typy analizy psychologicznej, gatunki literackie epoki, wpływ form dziennikarsko-artystycznych (list z podróży, felieton, kronika literacka, reportaż) na prozę drugiej połowy XIX wieku.
Podstawowe treści kursu: Nazwa okresu oraz wieloznaczność pojęcia „pozytywizm”, problemy periodyzacji, aktualny stan badań nad epoką. Pozytywizm w filozofii i nauce. Kierunki artystyczne w malarstwie i literaturze europejskiej w II połowie XIX wieku: realizm, naturalizm i jego program i zdobycze artystyczne w literaturze francuskiej; impresjonizm w malarstwie i w literaturze; parnasizm w poezji francuskiej. Geneza i tło polskiego pozytywizmu: tendencje prepozytywistyczne w życiu społeczno-kulturalnym i w literaturze polskiej (zwłaszcza w Wielkopolsce i w Galicji); program społeczno-gospodarczy i polityczny tzw. pozytywizmu warszawskiego. Kultura literacka epoki: rozwój prasy, geografia i periodyzacja czasopiśmiennictwa, konkursy literackie, odczyty, zinstytucjonalizowane formy życia kulturalnego. Publicystyka – główne wątki, stanowiska i polemiki. Program literacki „młodych” (antyromantyzm, utylitaryzm społeczny); literatura tendencyjna (realizmu „dydaktycznego”). Próba teorii prozy narracyjnej w publicystyce E. Orzeszkowej i B. Prusa. Problematyka i kształt artystyczny nowelistyki czołowych realistów epoki. Proza powieściowa o tematyce współczesnej, problematyka i kształt artystyczny; poetyka stosowana polskiej powieści dojrzałego realizmu. Powieść historyczna, jej odmiany gatunkowe i przedstawiciele; powieściopisarstwo historyczne H. Sienkiewicza na tle dotychczasowego rozwoju polskiej powieści historycznej oraz w związku z prozą historyczną epoki pozytywizmu. Poezja w drugiej połowie XIX wieku; żywotność poetyki romantycznej; nasilenie elementów dydaktycznych i refleksyjnych, obrazki i nowele wierszowane, epika wierszowana; liryka deklamacyjna i śpiewana; główne tematy i wzorce osobowości; twórczość „przedburzowców”; nurt rewolucyjny; neoklasycyzm (parnasizm). Dramat pozytywistyczny i jego przemiany: pogranicze komedii i farsy, komedia społeczna, dramaty i komedie historyczne, sztuka z tezą; wpływy mieszczańskiego dramatu francuskiego; konkursy literackie i ich rola w kształtowaniu polskiego dramatu pozytywistycznego. Życie teatralne w Królestwie i w Galicji; wybitni aktorzy scen polskich; wpływ krytyki pozytywistycznej na rozwój teatrów; adaptacje teatralne powieści i nowel. Recepcja naturalizmu francuskiego w Polsce; naturalizm wielkich realistów; naturalizm drugiego pokolenia pozytywistów. Schyłkowa faza epoki: ujawnianie się sprzeczności w filozoficznych podstawach programu pozytywistycznego; zapowiedzi przełomu modernistycznego na płaszczyźnie filozoficznej i estetycznej. Dziedzictwo pozytywizmu w tradycji i kulturze.
Literatura podstawowa:

Bobrowska B., Konopnicka na szlakach romantyków, Warszawa 1997.

Borkowska G., Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Warszawa 1996.

Bujnicki T., Sienkiewicz i historia. Studia, Warszawa 1981.

Detko J., Warszawa naturalistów, Warszawa 1980.

Frybes S., W krainie groteski. Problemy satyry galicyjskiej II poł. XIX wieku, Wrocław 1979.

Henryk Sienkiewicz. Twórczość i recepcja światowa, red. A. Piorunowa i K. Wyka,

Kraków 1968. (Przeczytać: K. Wyka, O sztuce pisarskiej Sienkiewicza; B. Zakrzewski, Sienkiewicz dla maluczkich; J. Krzyżanowski, “Trylogia” – powieść ludowa;

J. Trznadlowski, Uwagi o poetyce “Trylogii” – historycznej powieści przygody).

Ihnatowicz E., Literatura polska drugiej połowy XIX wieku (1864-1914), Warszawa 2000.

Jakubowski J. Z., Zapomniane ogniwo. Studium o Adolfie Dygasińskim, Warszawa 1967.

Kłosińska K., Powieść o “wieku nerwowym”, Katowice 1988.

Kmiecik Z., Prasa warszawska w okresie pozytywizmu (1864-1885), Warszawa 1971.

Kulczycka-Saloni J., Życie literackie Warszawy w latach 1864-1892, Warszawa 1970.

Literatura polska lat 1876-1902 a inspiracja Zoli. Studia, Warszawa 1974.

Labuda A. W., Studium o “Antku” Prusa. Recepcja, konstrukcja, konteksty, Wrocław 1982.

“Lalka” i inne. Studia w stulecie polskiej powieści realistycznej, red. J. Bachórz

i M. Głowiński, Warszawa 1992.

Markiewicz H., Literatura i historia, Kraków 1994. (Przeczytać: Spór o przełom pozytywistyczny); Pozytywizm. Warszawa 1999.

Martuszewska A., Poetyka polskiej powieści dojrzałego realizmu 1875-1895, Wrocław 1977; Pozytywistyczne parabole, Gdańsk 1997.

Mazur A., Parnasizm w poezji polskiej drugiej połowy XIX i początku XX wieku,

Opole 1993.

Mocarska-Tycowa Z., Wybory i konieczności. Poezja Asnyka wobec gustów estetycznych

i najważniejszych pytań swoich czasów, Toruń 1990.

Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy, red. A. Z. Makowiecki, Warszawa 1992.

Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Świadectwa poszukiwań, red. S. Fita, Lublin 1993.

Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu, oprac. J. Kulczycka-Saloni,

Wrocław 1985, BN S. I, nr 249.

Prus. Z dziejów recepcji twórczości, wybór tekstów, oprac. i wstęp E. Pieścikowski, Warszawa 1988.

Sosnowski J., Śmierć czarownicy!, Warszawa 1993.

Szweykowski Z., Twórczość Bolesława Prusa, Warszawa 1972.

Tomkowski J., Mój pozytywizm, Warszawa 1993.

W świecie Elizy Orzeszkowej, red. H. Bursztyńska, Kraków 1990.

Z domu niewoli. Sytuacja polityczna a kultura literacka w drugiej połowie XIX wieku, studia pod red. J. Maciejewskiego, Wrocław 1988 (tu: A. Martuszewska, Pozytywistyczna mowa ezopowa w kontekście literackich kategorii dotyczących milczenia i przemilczania).


09.2-6FP-BC16-LPMP

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ (MŁODA POLSKA)

10 W + 15 ĆWForma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: dr Izabela Kiełtyk - Zaborowska

Warunki wpisania: zaliczenie kursu 09.2-6FP-BC16-LPP (literatura pozytywizmu)

Cele kursu: Zapoznanie studentów z problemami życia literackiego i artystycznego okresu Młodej Polski oraz z twórczością najwybitniejszych twórców epoki.
Podstawowe treści kursu: Problem przełomu modernistycznego. Chronologia i nazwa epoki. Światopogląd filozoficzny (A. Schopenhauer, F. Nietzsche, H. Bergson). Recepcja literatury i sztuki europejskiej. Życie literackie i artystyczne w okresie Młodej Polski - ośrodki życia literackiego, czasopisma literackie, instytucje literackie i artystyczne. Poezja Młodej Polski. Główne motywy w twórczości: K. Przerwy–Tetmajera, J. Kasprowicza, L. Staffa, T. Micińskiego, B. Leśmiana. Realizm, naturalizm, symbolizm, impresjonizm, ekspresjonizm. Klasycyzm, franciszkanizm i poetyka codzienności. Twórczość satyryczna. Dramat Młodej Polski. Odmiany i modele dramatu: realistyczno-naturalistyczny, realistyczno-symboliczny, symboliczno-alegoryczny, historyczny. Elementy groteski w dramacie. Dramat ekspresjonistyczny. Twórczość S. Wyspiańskiego. Teatr w okresie Młodej Polski - ośrodki teatralne, wybitni ludzie teatru, krytyka teatralna, teatr ludowy. Proza: naturalizm i realizm w prozie przełomu wieków, powieść o artystach, proza nowatorska (W. Berent, K. Irzykowski), powieść historyczna, powieść o tematyce wiejskiej. Groteska w prozie młodopolskiej. Krytyka literacka i jej funkcje. Dyskusje literackie i artystyczne (S. Brzozowski, A. Górski, I Matuszewski, K. Irzykowski). Dziedzictwo literatury i kultury Młodej Polski.
Literatura podstawowa:

Gutowski W., Nagie dusze i maski, Kraków 1992.

Krzyżanowski J., Neoromantyzm, Warszawa 1980.

Literatura polska. Młoda Polska, Warszawa 1991.

Podraza-Kwiatkowska M., Literatura Młodej Polski, Warszawa 1992; Symbolizm i symbolika Młodej Polski, Kraków 1975 lub Kraków 1994; Somnambulicy – dekadenci – herosi,

Kraków 1985.

Wyka K., Młoda Polska, t. 1-2, Kraków 1977.

Wyka K., Reymont czyli ucieczka do życia, Warszawa 1979.Literatura zalecana:

Głowiński M., Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej, Wrocław 1969; Mity przebrane. Kraków 1994.

Hutnikiewicz A., Młoda Polska. Warszawa 1994 i wyd. nast.; Stefan Żeromski.

Warszawa 1991.

Kwiatkowski J., U podstaw liryki Leopolda Staffa, Warszawa 1966.

Lipski J.J., Twórczość Jana Kasprowicza w latach 1878-1891, Warszawa 1967; Twórczość Jana Kasprowicza w latach 1891-1906, Warszawa 1975.

Łempicka A., Wyspiański – pisarz dramatyczny. Idee i formy, Kraków 1973.

Makowiecki A. Z., Młodopolski portret artysty, Warszawa 1971.

Młodopolski świat wyobraźni. Studia i eseje, red. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1970.

Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Literatura Młodej Polski, t. 1-4,

Warszawa 1968 -1977.

Rzeuska M., “Chłopi” Reymonta, Warszawa 1950.

Słodkowski M., “Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego, Wrocław 1972.

Stala M., Pejzaż człowieka. (Młodopolskie myśli i wyobrażenia o duszy, duchu i ciele), Kraków 1994.

Stulecie Młodej Polski, studia pod red. M. Podrazy-Kwiatkowskiej, Kraków 1995.

Walas T., Ku otchłani (dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905), Kraków 1986.

Weiss T., Cyganeria Młodej Polski, Kraków 1970.

Ziejka F., W kręgu mitów polskich, Kraków 1977.

Zimand R., Dekadentyzm warszawski, Warszawa 1964.

09.2-6FP-BC16-LPD

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ (DWUDZIESTOLECIE)

20 W + 20 ĆWForma zaliczenia: zaliczenie z oceną z ćwiczeń + egzamin

Odpowiedzialny za kurs: dr Maria Obrusznik-Partyka

Warunki wpisania: zaliczenie kursu 09.2-6FP-BC16-LPMP (literatura Młodej Polski)

Cele kursu: Zapoznanie studentów z najważniejszymi kierunkami w literaturze i sztuce w Polsce w okresie międzywojennym oraz z twórczością najwybitniejszych pisarzy.
Podstawowe treści kursu: Periodyzacja okresu. Poezja: nowe kierunki w literaturze i sztuce europejskiej (dadaizm, futuryzm, kubizm, ekspresjonizm, nadrealizm, malarstwo abstrakcyjne); ugrupowania literackie w Polsce – manifesty i programy, stosunek do tradycji młodopolskiej, model poezji skamandryckiej, futuryzm polski i formizm, Awangarda Krakowska i jej program, nurt rewolucyjny, Druga Awangarda i inne ugrupowania międzywojnia, autentyzm. Proza: główne drogi rozwoju prozy polskiej (od pacyfizmu do autentyzmu i „nowej rzeczywistości”), powieść psychologiczna, proza awangardowa kreacjonistyczna (B. Schulz, W. Gombrowicz). Kierunki rozwoju i przedstawiciele dramatu międzywojennego. Teoria „czystej formy” S. I. Witkiewicza. Życie literackie w epoce. Czasopisma literackie. Ważniejsze ośrodki życia literackiego i kulturalnego. Indywidualności krytyki literackiej w dwudziestoleciu literackim.
Literatura podstawowa:

Chruszczyński A., U schyłku międzywojnia, Warszawa 1987.

Chruszczyński A., Intensywizm i autentyzm, Bydgoszcz 1998.

Hutnikiewicz A., Od czystej formy do literatury faktu. Główne teorie i programy literackie XX stulecia, Warszawa 1974.

Kowalczykowa A., Programy i spory literackie w dwudziestoleciu 1918-1939,

Warszawa 1981.

Kwiatkowski J., Literatura dwudziestolecia, Warszawa 1990.

Literatura zalecana:

Błoński J., Forma, śmiech i rzeczy ostateczne. Studia o Gombrowiczu, Kraków 1994.

Czapliński P., Poetyka manifestu literackiego 1918-1939, Warszawa 1997.

Drewnowski T., Rzecz russowska. O pisarstwie Marii Dąbrowskiej, Kraków 1987.

Dwudziestolecie 1919-1939, red. L. Eustachiewicz, Warszawa 1982.

Głowiński M., Poetyka Tuwima a polska tradycja literacka, Warszawa 1971.

Julian Przyboś. Życie i dzieło poetyckie, red. S. Frycie, Rzeszów 1976.

Kryszak J., Katasfrofizm ocalający. Z problematyki poezji tzw. drugiej awangardy,

Warszawa 1978.

Literatura polska 1918-1975, t. 1. 1918-1932, Warszawa 1975.

Poeci dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki, red. B. Faron, t. 1-2, Warszawa 1982.

Prozaicy dwudziestolecia. Sylwetki, red. B. Faron, Warszawa 1974.

Sławiński J., Koncepcja języka poetyckiego awangardy krakowskiej, Wrocław 1965.

Studia o Stanisławie Witkiewiczu, Wrocław 1972.

Speina J., Bankructwo realności. Proza Brunona Schulza, Warszawa 1974.

Stala M., Na marginesach rzeczywistości. O paradoksach przedstawiania w twórczości B. Schulza, Warszawa 1995.

Studia o Leśmianie, red. J. Trznadel, Warszawa 1971.


09.2-6FP- BC17-WLP

LITERATURA WSPÓŁCZESNA

36 ĆW


Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: dr Agnieszka Skolasińska

Warunki wpisania: zaliczenie kursu 09.2-6FP-BC16-LPD (literatura dwudziestolecia międzywojennego)

Cele kursu: Poznanie wpływu polityki na literaturę w okresie 1939-1980. Najwybitniejsze dzieła. Powojenne przemiany poezji, prozy i dramatu. Stan wojenny i powstanie III Rzeczpospolitej a przemiany literatury. Rozpoznanie zjawiska postmodernizmu w literaturze polskiej.
Podstawowe treści kursu: Literatura okresu wojny i okupacji. Literatura w Polsce w pierwszych latach powojennych. Teoria i praktyka realizmu socjalistycznego. Panorama literatury emigracyjnej. Główne ośrodki życia literackiego. Postacie: Czesław Miłosz, Gustaw Herling-Grudziński, Witold Gombrowicz, twórczość Sławomira Mrożka. Dekada lat 70. i przełom sierpniowy 1980 roku. Współczesność: Słabnące znaczenie literatury wobec inwazji literatury eseistycznej oraz przekazu audiowizualnego, a przede wszystkim ze względu na pozbawienie literatury jej funkcji i zadań politycznie opozycyjnych, które przejęły wolne i niecenzurowane media. Ciągła obecność pisarska Tadeusza Różewicza, Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza. Proza najnowsza: Andrzej Stasiuk, Jerzy Pilch, Manuela Gretkowska, Olga Tokarczuk. Wymiana generacji przez odejście w milczenie i zapomnienie, kameralizacja życia literackiego oraz odbioru dzieł literackich, regionalizacja czasopiśmiennictwa, brak centralnych ośrodków skupienia.
Literatura podstawowa:

Błoński J., Kilka myśli co nie nowe. Szkice z literatury z lat 1961-1984, Kraków 1985; Zmiana warty. Warszawa 1961.

Barańczak S., Nieufni i zadufani.

Czapliński P., Śliwiński P., Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji, Kraków 1999.

Drewnowski T., Ucieczka z kamiennego świata. O Tadeuszu Borowskim. Studium, Warszawa 1977. Próba scalenia. Obiegi, wzorce, style, Warszawa. 1997; Rzecz rusowska.

O pisarstwie Marii Dąbrowskiej. Studium, Warszawa 1987; Walka o oddech. O pisarstwie Tadeusza Różewicza. Studium, Warszawa 1990.

Jastrzębski. Z., Powieść jako autokreacja, Kraków 1984.

Jastrzębski Z., Gra w Gombrowicza, Warszawa 1982.

Kijowski A., Granice literatury. Wybór szkiców krytycznych i historycznych, red. T. Burek,

t. 1-2, Kraków 1991.

Kwiatkowski J., Klucze do wyobraźni. Szkice o poetach współczesnych, Kraków 1973.

Sławiński J., Teksty i teksty, Warszawa 1990.

Wyka K., Rzecz wyobraźni, Warszawa 1977.
09.2-6FP- BC17-WLPI

LITERATURA WSPÓŁCZESNA

30 ĆW


Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: dr Agnieszka Skolasińska

Warunki wpisania: zaliczenie kursu 09.2-6FP-BC16-LPD (literatura dwudziestolecia międzywojennego)

Cele kursu: Poznanie wpływu polityki na literaturę w okresie 1939-1980. Najwybitniejsze dzieła. Powojenne przemiany poezji, prozy i dramatu. Stan wojenny i powstanie III Rzeczpospolitej a przemiany literatury. Rozpoznanie zjawiska postmodernizmu w literaturze polskiej.
Podstawowe treści kursu: Literatura okresu wojny i okupacji. Literatura w Polsce w pierwszych latach powojennych. Teoria i praktyka realizmu socjalistycznego. Panorama literatury emigracyjnej. Główne ośrodki życia literackiego. Postacie: Czesław Miłosz, Gustaw Herling-Grudziński, Witold Gombrowicz, twórczość Sławomira Mrożka. Dekada lat 70. i przełom sierpniowy 1980 roku. Współczesność: Słabnące znaczenie literatury wobec inwazji literatury eseistycznej oraz przekazu audiowizualnego, a przede wszystkim ze względu na pozbawienie literatury jej funkcji i zadań politycznie opozycyjnych, które przejęły wolne i niecenzurowane media. Ciągła obecność pisarska Tadeusza Różewicza, Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza. Proza najnowsza: Andrzej Stasiuk, Jerzy Pilch, Manuela Gretkowska, Olga Tokarczuk. Wymiana generacji przez odejście w milczenie i zapomnienie, kameralizacja życia literackiego oraz odbioru dzieł literackich, regionalizacja czasopiśmiennictwa, brak centralnych ośrodków skupienia.
Literatura podstawowa:

Błoński J., Kilka myśli co nie nowe. Szkice z literatury z lat 1961-1984, Kraków 1985; Zmiana warty. Warszawa 1961.

Barańczak S., Nieufni i zadufani.

Czapliński P., Śliwiński P., Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji, Kraków 1999.

Drewnowski T., Ucieczka z kamiennego świata. O Tadeuszu Borowskim. Studium, Warszawa 1977. Próba scalenia. Obiegi, wzorce, style, Warszawa. 1997; Rzecz rusowska.

O pisarstwie Marii Dąbrowskiej. Studium, Warszawa 1987; Walka o oddech. O pisarstwie Tadeusza Różewicza. Studium, Warszawa 1990.

Jastrzębski. Z., Powieść jako autokreacja, Kraków 1984.

Jastrzębski Z., Gra w Gombrowicza, Warszawa 1982.

Kijowski A., Granice literatury. Wybór szkiców krytycznych i historycznych, red. T. Burek,

t. 1-2, Kraków 1991.

Kwiatkowski J., Klucze do wyobraźni. Szkice o poetach współczesnych, Kraków 1973.

Sławiński J., Teksty i teksty, Warszawa 1990.

Wyka K., Rzecz wyobraźni, Warszawa 1977.
09.2-6FP-BC18-LPI

LITERATURA POWSZECHNA

30 ĆW


Forma zaliczenia: egzamin

Odpowiedzialny za kurs: prof. zw. dr hab. Bogusław Mucha

Warunki wpisania: bez warunku

Cele kursu: Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami literatury starożytnej, średniowiecznej oraz literatury epoki odrodzenia, baroku i oświecenia.
Podstawowe treści kursu: L i t e r a t u r a s t a r o ż y t n a: tło historyczne; periodyzacja literatury greckiej; poematy homeryckie; rozkwit tragedii (Sofokles, Eurypides); periodyzacja literatury rzymskiej; złoty wiek poezji (Wergiliusz. Horacy, Owidiusz).

L i t e r a t u r a ś r e d n i o w i e c z n a: tło historyczne; granice chronologiczne; charakter kultury; myśl filozoficzna; religijny wzór osobowy człowieka; poezja łacińsko-kościelna i świecka; epika heroiczna; romanse rycerskie; poezja miłosna; narodowe warianty europejskiego średniowiecza.

L i t e r a t u r a O d r o d z e n i a: tło historyczne i kulturowe; zasięg chronologiczny; ruch umysłowy (humanizm); nowy model życia i osobowości ludzkiej; odrodzenie tradycji antycznej; sztuka poetycka; publicystyka filozoficzna; modele renesansu w poszczególnych krajach.

L i t e r a t u r a b a r o k u: problemy terminologiczne; elementy uniwersalne i narodowe; tradycje antyku i średniowiecza; rola religii (kontrreformacja); wpływ instytucji świeckich; synkretyzm kulturowy baroku; gatunki literackie; najwybitniejsi przedstawiciele.

L i t e r a t u r a O ś w i e c e n i a: tło historyczno-społeczne; ruch umysłowy; gatunki literackie; nowe techniki narracyjne; prądy literackie Oświecenia. Najwybitniejsi przedstawiciele i ich dzieła.

Literatura podstawowa:

Cytowska M., Szelest H., Literatura grecka i rzymska w zarysie, Warszawa 1981.

Dzieje literatur europejskich. Pod redakcją Wł. Floryana, t. I-III, Warszawa 1977-1991.

Historia literatury światowej w dziesięciu tomach, (praca zbiorowa), tom I. Starożytność, Bochnia-Kraków-Warszawa br. (2003); tom II (część pierwsza i druga), Średniowiecze, (2004), tom III. Renesans, (2004); tom IV Barok (2005), tom V. Oświecenie (2005).

Nawrocki W., Wykłady o europejskiej literaturze na Zachodzie i w Polsce. Antyk. Biblia, Piotrków Trybunalski 1998.

Nawrocki W., Wykłady o literaturze europejskiej na Zachodzie i w Polsce. Średniowiecze, Piotrków Trybunalski 1998.

Nawrocki W., Wykłady o europejskiej literaturze na Zachodzie i w Polsce. Renesans, Piotrków Trybunalski 1998.

Nawrocki W., Wykłady o europejskiej literaturze na Zachodzie i w Polsce. Barok, Piotrków Trybunalski 1998.

Nawrocki W., Wykłady o europejskiej literaturze na Zachodzie i w Polsce. Oświecenie, Piotrków Trybunalski 1998.
09.2-6FP-BC18-LPII

LITERATURA POWSZECHNA

30 ĆW


Forma zaliczenia: egzamin

Odpowiedzialny za kurs: prof. zw. dr hab. Bogusław Mucha

Warunki wpisania: zaliczenie kursu 09.2-6FP-BC18-LPI

Cele kursu: Zapoznanie studentów z głównymi tendencjami w literaturze XIX i XX wieku.

Podstawowe treści kursu: L i t e r a t u r a r o m a n t y z m u: tło społeczno-polityczne; tradycje i nowatorstwo; historyzm i ludowość; narodowe warianty romantyzmu; najwybitniejsi przedstawiciele i ich dzieła.

L i t e r a t u r a r e a l i z m u i n a t u r a l i z m u: prekursorzy, program, przedstawiciele.

L i t e r a t u r a m o d e r n i z m u: geneza; poszukiwanie nowych form artystycznych; dominujące style (symbolizm, postimpresjonizm, dekadentyzm).

L i t e r a t u r a p o r o k u 1 9 1 8: kryzys cywilizacji; poszukiwanie trwałych wartości społecznych i moralnych; poezja, proza i dramat okresu międzywojennego we Francji, Anglii, Niemczech; powojenna literatura Zachodu i jej przedstawiciele w prozie, poezji i dramacie. Bilans literatury XX wieku.


Literatura podstawowa:

Albérés R., Bilans literatury XX wieku, Warszawa 1958.

Dzieje literatur europejskich. Pod redakcją Wł. Floryana, t. I-III, Warszawa 1977-1991.

Heistein J., Historia literatury francuskiej, Wrocław 1997.

Heistein J., Literatura francuska XX wieku, Warszawa 1991.

Historia literatury światowej w dziesięciu tomach (praca zbiorowa), t. VI Romantyzm, Bochnia-Kraków-Warszawa br. (2005).

Historia literatury światowej w dziesięciu tomach, jw., t. VII Pozytywizm. Realizm. Naturalizm, (2006).

Mroczkowski P., Historia literatury angielskiej, Wrocław 1986.

Szewczyk W., Literatura niemiecka XX wieku, Katowice 1962.

Szyrocki M., Historia literatury niemieckiej, Wrocław 1971.

Zbierski H., Historia literatury angielskiej, Poznań 2002.
09.2-6FP-BC18-LPIV

LITERATURA POWSZECHNA(LITERATURA ROSYJSKA LUB UKRAIŃSKA)

15 W + 20 ĆWForma zaliczenia: zaliczenie z oceną + egzamin

Odpowiedzialny za kurs: prof. zw. dr hab. Bogusław Mucha

Warunki wpisania: zaliczenie kursu 09.2-6FP-BC18-LPIII

Cele kursu: Zapoznanie studentów z głównymi tendencjami rozwojowymi literatury rosyjskiej lub ukraińskiej.
Podstawowe treści kursu: Literatura rosyjska: Literatura staroruska /okres Rusi Kijowskiej; okres rozbicia dzielnicowego; okres Rusi Moskiewskiej/; literatura barokowa XVII wieku; klasycyzm w Rosji; sentymentalizm /A. Radiszczew, M. Karamzin/; preromantyzm /K. Batiuszkow, W. Żukowski/; romantyzm /poezja dekabrystów, A. Puszkin, M. Lermontow, i inni pisarze romantyczni/; proza lat 30. /M. Gogol/. Wczesny realizm /szkoła naturalna/; literatura lat 60-70 XIX w. / krytyka literacka; rozwój dramatu; nurt obywatelski i "czystej" poezji; klasycy prozy realistycznej: Turgieniew, Dostojewski, Tołstoj/; literatura na przełomie XIX i XX w.; /programy poetyckie: symbolizm, akmeizm, futuryzm; rozwój prozy dramatu /Czechow, Gorki/; lata dwudzieste /poezja, proza, dramat/; lata trzydzieste; realizm socjalistyczny; główne kierunki rozwoju prozy, poezji i dramatu; literatura lat wojny i powojennego dziesięciolecia; literatura po roku 1956 /główne tendencje rozwojowe/.

Literatura ukraińska: Początki piśmiennictwa /okres państwa kijowskiego/; zabytki południoworuskie okresu rozbicia dzielnicowego i niewoli tatarskiej: wiek XIII-XV/; piśmiennictwo w XVI stuleciu i pierwszej połowie XVII w.; druga połowa XVII w. – wiek XVIII; wiek XIX; odrodzenie narodowe; klasycyzm i romantyzm /T. Szewczenko/. Realizm /rozwój prozy, poezji i dramatu/; przełom XIX i XX wieku; poeci "Młodej Muzy"; proza modernistyczna; twórczość I. Franki i innych pisarzy; literatura ukraińska po roku 1917; ukraińska literatura radziecka doby realizmu socjalistycznego; ukraińska literatura poza granicami ZSRR; współczesna literatura ukraińska.


Literatura podstawowa:

Literatura rosyjska:

Historia literatury rosyjskiej, red. M. Jakóbiec, t. I-II, Warszawa 1976.

Historia literatury rosyjskiej XX wieku, red. A. Drawicz, Warszawa 1997.

Literatura rosyjska w zarysie, red. Z. Barasiński i A. Semczuk, Warszawa 1975,

wyd. II, 1976.

Mucha B., Historia literatury rosyjskiej. Zarys, Wrocław 1989 /reprint:

Piotrków Trybunalski 2000/; wyd. II rozszerzone, Wrocław 2002.

Porębina G., Poręba S., Historia literatury rosyjskiej 1917-1991, Katowice 1994.Literatura ukraińska:

Jakóbiec M., Literatura ukraińska /w:/ Dzieje literatur europejskich, red. W. Floryan, t. III, część pierwsza, Warszawa 1989.

Łepki B., Zarys literatury ukraińskiej. Podręcznik informacyjny, Warszawa-Kraków 1930.

Łużny H., Zarys dziejów literatury ukraińskiej /w:/ Ukraina, teraźniejszość i przeszłość, Kraków 1970.

Mucha B., Zarys literatury ukraińskiej i białoruskiej, Piotrków Trybunalski 2000.
09.2-6FP-BC19-LDD

LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

10 W + 18 ĆWForma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: dr Wioletta Bojda

Warunki wpisania: bez warunków

Cele kursu: Zapoznanie z rozwojem literatury dla dzieci i młodzieży od jej początków do czasów współczesnych. Analiza i interpretacja utworów dla dzieci i młodzieży obecnych w przedszkolnym i szkolnym kanonie lektur stanowiących podstawę edukacji literackiej dzieci i młodzieży w instytucjonalnych formach wychowania i kształcenia.
Podstawowe treści kursu: Pojęcie literatury dla dzieci i młodzieży (literatura dla dzieci i młodzieży, literatura dziecięco-młodzieżowa, literatura o dzieciach, twórczość dzieci – folklor dziecięcy, folklor słowny dzieci, twórczość poetycka dzieci, lektury szkolne dzieci);

Sztuka dla dzieci i młodzieży i jej rodzaje (sztuka literacka, sztuka filmowa, sztuka teatralna, sztuka radiowo-telewizyjna, sztuka muzyczna, sztuka plastyczna);

Periodyzacja literatury dla dzieci i młodzieży (cechy specyficzne literatury “dziecięco-młodzieżowej” w poszczególnych okresach literackich i jej związki z literaturą piękną);

Genologiczna analiza twórczości literackiej dla dzieci i młodzieży:

1. Baśń i jej ewolucja (charakterystyka baśni magicznej na podstawie najstarszego zbioru baśni Tysiąca i jednej nocy; różne rodzaje baśni: magiczna, ludowa, literacka i odmiany paragatunkowe: powieść fantastyczna, fantasy; psychoanalityczne interpretacje baśni spisanych przez Charlesa Perraulta i braci Grimm; wyznaczniki baśni literackiej na podstawie baśni J. Andersena; baśniowa opowieść dydaktyczna na przykładzie książki C. Collodiego – Pinokio. Przygody drewnianego pajaca; sposoby wykorzystywania konwencji baśniowej – problemy egzystencjalne młodocianego uczestnika życia w Alicji w krainie Czarów i Alicji po drugiej stronie lustra L. Carrola, dyskusja związana z rolą wyobraźni w Przygodach Piotrusia Pana M. Barrie’ ego, alegorie osobowości zebrane w Kubusiu Puchatku, Chatce Kubusia Puchatka A. A. Milnego i cyklicznej opowieści o Muminkach T. Jansson; fantasy jako baśń współczesna – mityzacja rzeczywistości, metaforyczna ilustracja odwiecznej walki dobra ze złem na przykładzie twórczości J. R. R. Tolkiena; cykl powieściowy J. Rowling o Harrym Potterze jako kompilacja wcześniejszych gatunków: baśni, powieści baśniowej, powieści awanturniczej podporządkowana kompozycji gry komputerowej).

2. Twórczość poetycka i jej odmiany (bajka ezopowa, dydaktyczna, zwierzęca; analiza poezji kierowanej w stronę dzieci na przykładzie twórczości wybranych poetów –S. Jachowicza, M. Konopnickiej, szkoły poetyckiej Brzechwy i Tuwima, twórczości współczesnych poetów: W. Chotomskiej, L. J.Kerna, D. Wawiłow, D. Gellner i innych).

3. Twórczość prozatorska dla dzieci i młodzieży i jej analiza na podstawie wybranych tekstów literackich (proza społeczno-obyczajowa, proza historyczna, proza biograficzna, proza fantastyczno-naukowa, podróżniczo-przygodowa, sensacyjno-kryminalna, przyrodnicza; konwencje i techniki przedstawienia stosowane w twórczośći dla dzieci i młodzieży – proza realistyczna, fantastyczna, satyryczna, groteska; poszukiwania formalne w prozie “dziecięco-młodzieżowej” – zjawisko synkretyzmu, autotematyzmu, parabolizmu, fantazjotwórstwa, obecność rozmaitych odmian narracji).

4. Twórczość sceniczna dla dzieci i młodzieży i jej przedstawiciele.

5. Film dla dzieci (animowany, lalkowy, rysunkowy, wycinankowy, fabularny).
Literatura podstawowa:

Białek J. Z., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918-1939, Warszawa 1979

(i nast. wyd.).

Frycie S., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970, t. I, t. II,

Piotrków Trybunalski 1978, 1982.

Frycie S., Ziółkowska-Sobecka M., Leksykon literatury dla dzieci i młodzieży,

Piotrków Trybunalski 1999.

Kaniowska-Lewańska I., Literatura dla dzieci i młodzieży po roku 1864, Warszawa 1973

(i nast. wyd.).

Kuliczkowska K., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864-1918, Warszawa 1975

(i nast. wyd.).

Kultura literacka w przedszkolu. Antologia, cz. I-II, red. S. Frycie, I. Kaniowska-Lewańska, Warszawa 1988.

Literatura dla dzieci i młodzieży w procesie wychowania, red. A. Przecławska.

Warszawa 1978.

Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży, red. K. Kuliczkowska, B. Tylicka.

Warszawa 1979 (i nast. wyd.).

Pacławski J., Kątny M., Literatury dla dzieci i młodzieży, Kielce 1995.

Skotnicka G., Literatura dla dzieci i młodzieży u progu nowego wieku. Gdańsk 2000.

Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, red. B. Tylicka, G. Leszczyński, Wrocław-Warszawa- Kraków 2002.

Opracowania:

Z. Adamczykowa, Literatura dla dzieci. Funkcje-Kategorie-Gatunki. Warszawa 2001.

J. Cieślikowski, Literatura osobna, Warszawa 1985.

Lektury odległe i bliskie. Antologia literatury dla dzieci i młodzieży i jej przedstawiciele, Piotrków Trybunalski 1996.

R. Waksmund, Od litertury dla dzieci do literatury dziecięcej, Wrocław 2000.
09.2-6FP-BC21-LR
1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna