Fp-a1-e etyka 30 w forma zaliczenia: zaliczenie z oceną Odpowiedzialny za kursPobieranie 262.6 Kb.
Strona5/8
Data06.05.2016
Rozmiar262.6 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

LITERATURA REGIONALNA


10 ĆW

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: dr Zdzisława Pieczyńska-Gąsior

Warunki wpisania: zaliczenie literatury ludowej

Cele kursu: Rozwijanie wiedzy o literaturze regionalnej w powiązaniu z literaturą narodową i kulturalnymi tradycjami Ziemi Piotrkowskiej. Wskazanie na wartości omawianej literatury w kształtowaniu świadomości regionalnej i tożsamości jednostki; określenie jej znaczenia społecznego, historycznego i współczesnego. Kształcenie postaw poszanowania dla tożsamości kulturowej wspólnoty lokalnej.
Podstawowe treści kursu:

- Charakterystyka piotrkowskiego regionu kulturowego – wartości autonomiczne oraz zaadoptowane.

- Tradycje literackie Ziemi Piotrkowskiej w przeszłości historycznej.

- Ziemia Piotrkowska w życiu i twórczości wybitnych pisarzy polskich.

- Związki pisarzy piotrkowskich z łódzkim środowiskiem literackim.

- Kulturotwórcza rola lokalnego środowiska literackiego.

- Wkład pisarzy piotrkowskich do współczesnej kultury literackiej.

- Rola prasy w popularyzowaniu literatury regionalnej i upowszechnianiu czytelnictwa.

- Znaczenie amatorskiego ruchu teatralnego dla rozwoju zainteresowań literackich w środowisku piotrkowskim.

- Elementy oryginalne i nacechowane regionalnie w dorobku twórczym pisarzy piotrkowskich.

- Warsztat artystyczny współczesnych poetów Ziemi Piotrkowskiej.

- Główne motywy, toposy i wątki tematyczne w omawianej literaturze.

- Sylwetki twórcze najwybitniejszych współczesnych pisarzy Ziemi Piotrkowskiej.
Literatura podstawowa:

S. Frycie, Nieobecni w zbiorowej pamięci. Szkice literackie o życiu kulturalnym Piotrkowa

i zapomnianych poetach Ziemi Piotrkowskiej XIX i XX wieku, Piotrków Trybunalski 1966.

Z. Pieczyńska-Gąsior, Twórczość współczesnych poetów piotrkowskich na tle poezji polskiej lat 1945-1990, Piotrków Trybunalski.

Teraźniejszość i przeszłość kultury w Piotrkowskiem, pod. Red. S. Fryciego, Piotrków Trybunalski 1996.

Tradycje kulturalne Piotrkowa i Ziemi Piotrkowskiej. Zbiór rozpraw i artykułów, pod red.

S. Fryciego, Piotrków Trybunalski 1992.
09.2-6FP-BC22-TDL

TEORIA DZIEŁA LITERACKIEGO (POETYKA)

30 W + 30 ĆWForma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: dr Danuta Bruska

Warunki wpisania: bez warunku

Cele kursu: Celem kursu jest opanowanie podstawowych pojęć z zakresu poetyki, poznanie instrumentów analizy i interpretacji dzieła literackiego oraz wykształcenie umiejętności posługiwania się nimi w badaniach konkretnych utworów literackich. Przyswojenie teorii dzieła literackiego ma przygotowywać do krytycznego odbioru tekstów literackich i krytycznoliterackich. Celem kursu jest opanowanie ogólnych zagadnień teorii dzieła literackiego, podstaw stylistyki i wersyfikacji, opanowanie wiedzy z zakresu genologii oraz poznanie budowy dzieła literackiego.
Podstawowe treści kursu: Wprowadzenie: poetyka jako dziedzina teoretycznoliteracka. Działy poetyki. Literackość – cechy specyficzne literatury. Ontologia literatury. Kompozycja dzieła literackiego jako układ związków porządkujących składniki świata przedstawionego. Kompozycja zamknięta i otwarta. Temat, motyw, wątek, fabuła. Genologia: Wyznaczniki rodzajowe i gatunki epiki, liryki oraz dramatu. Dramat a teatr. Stylistyka: Wprowadzenie w zagadnienia stylistyki. Organizacja warstwy brzmieniowej utworu. Leksykalne środki stylistyczne. Słowotwórcze i fleksyjne środki stylistyczne. Tropy stylistyczne. Składniowe środki stylistyczne. Stylizacja językowa. Wersyfikacja: prozodia polska – akcent, intonacja. Rytmika. Klauzula. Średniówka. Polskie systemy wersyfikacyjne. Strofika.
Literatura podstawowa:

Podręczniki:

Genologia polska. Wybór tekstów, wybór, oprac. i wstęp E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1983.

Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Zarys teorii literatury, wyd. najnowsze.

Kurkowska H., Skorupka S., Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 1964 (i wyd. następne).

Literatura. Teoria. Metodologia, red. D. Ulicka, Warszawa.

Markiewicz H., Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1976.

Wellek R., Warren A., Teoria literatury, przekł., pod red. i z posłowiem M. Żurowskiego, Warszawa 1970 (i wyd. następne).

Opracowania:

Autor – Podmiot literacki – Bohater, red. A. Martuszewska i J. Sławiński, Wrocław 1983.

Bartoszyński K., Problem konstrukcji czasu w utworach epickich, /w:/ Problemy teorii literatury, wyboru prac dokonał H. Markiewicz. Seria 2, Wrocław 1976; wyd. 2 poszerzone, Wrocław 1987.

Brach J., O znakach literackich i znakach teatralnych, „Studia Estetyczne” t. 2, Warszawa 1965 (lub /w:/ Wprowadzenie do nauki o teatrze. (Materiały), wybór i oprac. J. Degler, t. 1. Dramat – teatr, Wrocław 1974; wyd. 2 uzupełnione, Wrocław 1976.

Budzyk K., Struktura językowa prozy powieściowej, /w:/ Stylistyka teoretyczna w Polsce, red. K. Budzyk, Warszawa 1946 lub /w:/ Problemy teorii literatury w Polsce międzywojennej, wyboru dokonał H. Markiewicz, Wrocław 1982.

Hugo F., Struktura nowoczesnej liryki. Od połowy XIX do połowy XX wieku, przeł. i opatrzyła wstępem E. Feliksiak, Warszawa 1978.

Humphrey R., Strumień świadomości – techniki, przeł. S. Amsterdamski, „Pamiętnik Literacki” 1970, z. 4.

Kulawik A., Wprowadzenie do teorii wiersza, Warszawa 1988.

Markiewicz H., Czas i przestrzeń w utworach narracyjnych, „Ruch Literacki” 1983, z. 1 lub /w:/ H. Markiewicz H., Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1984.

Okopień-Sławińska A., Sztuka monologu wewnętrznego („Jak być kochaną” Kazimierza Brandysa), /w:/ Nowela. Opowiadanie. Gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych, red. K. Bartoszyński, M. Jasińska–Wojtkowiak, S. Sawicki, wyd. 2. poszerzone, Wrocław 1979.


09.2-6FP-BC23-TPH

TEORIA PROCESU HISTORYCZNOLITERACKIEGO

30 W


Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: dr Stanisław Dróżdż

Warunki wpisania: bez warunków

Cele kursu: Teoria procesu historycznoliterackiego zajmuje się literaturą jako systemem norm żyjących w historii i dąży do określenia prawidłowości, którym podlega ewolucja literatury. Ustala zasady kształtowania się procesu historycznoliterackiego w obrębie okresów literackich, prądów, tradycji i konwencji literackich. Ujmuje zagadnienia socjologii literatury oraz badania nad komunikacją literacką. Znaczące miejsce w kursie zajmuje metodologia badań literackich.
Podstawowe treści kursu: Charakter prawidłowości rządzących ewolucją literacką. Okres literacki. Prąd literacki. Poetyka prądu literackiego (sformułowana i immanentna). Główne orientacje metodologiczne w badaniach literackich: narodziny poetyki-Arystoteles i Platon; Poetyka kartezjańska; Poetyka Kanta i Hegla; Estetyka pozytywizmu – Taine; Metoda filologiczno - historyczna; Przełom antypozytywistyczny w nauce o literaturze; Fenomenologia literatury – Ingarden; Hermeneutyka i psychoanaliza; Realizm – Lukács: Formalizam rosyjski – Propp, Tynianow: Strukturalizm – de Saussure, Jacobson; Semiotyka – Moris, Mukařowský, Lévi-Strauss, Łotman, Barthes; Myślenie dialogowe – Bachtin; Marksizm, Socjologiczna orientacja w badaniach literackich; Intertekstualność; Poststrukturalizm i dekonstrukcja – Derrida).
Literatura podstawowa:

Eustachiewicz L., Obraz współczesnych prądów literackich, Warszawa 1978.

Kapuścik J., Podgórski W. J., Granica i pogranicza. Próby podziału literatury, Warszawa 1983.

Markiewicz H., Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1984 (rozdz. X: Proces literacki w świetle strukturalizmu i marksizmu).

Okopień-Sławińska A., Rola konwencji w procesie historycznoliterackim, /w:/ Proces historyczny w literaturze i sztuce. Materiały konferencji naukowej, maj 1965, red. M. Janion, A. Piotrunowa, Warszawa 1967.

Publiczność literacka, red. S. Żółkiewski i M. Hopfinger, Wrocław 1982.

Tynianow J., O ewolucji literackiej, /w:/ J. Tynianow, Fakt literacki, wybór, Warszawa 1978.
09.2-6FP-BC24-ADL

ANALIZA DZIEŁA LITERACKIEGO

30 ĆW


Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: dr Danuta Bruska

Warunki wpisania: zaliczenie kursu 09.2-6FP-BC22-TDL (teoria dzieła literackiego (poetyka))

Cele kursu: Celem kursu jest opanowanie umiejętności analizy i interpretacji utworów literackich oraz poznanie różnych strategii analitycznych i podejść badawczych wobec dzieła literackiego. Zajęcia zmierzają do doskonalenia umiejętności opisu analitycznego tekstu, funkcjonalnego stosowania pojęć teoretycznoliterackich, odkrywania zasady porządkującej całość literacką, sytuowania utworu w kontekście, interpretacji i wartościowania dzieła literackiego.
Podstawowe treści kursu: Teoretyczne podstawy „sztuki interpretacji” dzieła literackiego (pozom opisu i analizy warstw utworu, poziom interpretacji, poziom wartościowania i oceny). Interpretacja semantyczna. Interpretacja aksjologiczna. Eksplikacja tekstu. Rodzaje kontekstów interpretacyjnych. Kontekst macierzysty utworu. Kontekst kultury literackiej interpretatora. Tradycja literacka. Intertekstualność. Interpretacja historycznoliteracka i interpretacja krytycznoliteracka. Zróżnicowanie metodologiczne stylów „sztuki interpretacji”, np. interpretacja lingwistyczna, socjologiczna, hermeneutyczna, strukturalna, psychoanalityczna.
Literatura podstawowa:

Kostkiewiczowa T., Sławiński J., Ćwiczenia z poetyki opisowej, Warszawa 1961.

Lekcje czytania. Eksplikacje literackie, cz. 1, red. W. Dynak i A. W. Labuda,

Warszawa 1991; cz. 2, Wrocław 1993.

Liryka polska. Interpretacje, red. J. Prokop, J. Sławiński, Kraków 1966 (i wyd. nast.).

Markiewicz H., Interpretacja semantyczna dzieł literackich, /w:/ Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1984.

Nowela, opowiadanie, gawęda, red. H. Markiewicz, cz. 1-2, Wrocław 1973.

Sławiński J., Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literackiego, /w:/ Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, red. H. Markiewicz, J. Sławiński, Kraków 1976.


09.3-6FP-BC25-JSCS1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna