Fp-a1-e etyka 30 w forma zaliczenia: zaliczenie z oceną Odpowiedzialny za kursPobieranie 262.6 Kb.
Strona8/8
Data06.05.2016
Rozmiar262.6 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

TEORIA KULTURY


18 W

Forma zaliczenia: egzaminOdpowiedzialny za kurs: dr Stanisław Piekarski

Warunki wpisania: zaliczenie kursu 14.7-6FP-D9-HK (historia kultury)

Cele kursu: Zasadniczym celem kursu jest rozumienie istoty kultury oraz poznanie jej składników: dobra, znaki, zachowania - ich wzorce i normy.
Podstawowe treści kursu: Treść wykładu obejmuje przegląd najważniejszych stanowisk badawczych: ewolucjonizm, historyzm, relatywizm, funkcjonalizm, teoria wzorów osobowych, semiotyka i strukturalizm, fenomenologia, psychoanaliza. Rozważane będzie zagadnienie jedności i wielości kultur, jej konfiguracji i amalgamacji, tradycji i dyfuzji. Zostaną wprowadzone pojęcia znaku i symbolu, kultury symbolicznej i jej aksjologii, rytuału, wspólnoty i zmiany, przestrzeni i czasu kultury, wzoru kulturowego i jego zastosowania w badaniu dziejów kultury. Rozważane będą problemy: tożsamości, rozwoju i postępu, migracje i ich kulturowe następstwa, konflikt kulturowy, starcie kultur wg Hutingtona, ambicje uniwersalne chrześcijaństwa i islamu.
Literatura podstawowa:

Kłoskowska A., Teoria kultury, Warszawa l981.

Nowicka E., Świat człowieka - świat kultury: systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej, Warszawa l997.

Olszewska- Dyoniziak B., Człowiek - kultura – osobowość, Kraków l991.

Strinati D., Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań l998.
14.7-6FP-D11-WKM

WSTĘP DO KULTURY MASOWEJ

12 W + 12 ĆWForma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: dr Stanisław Piekarski

Warunki wpisania: zaliczenie kursu 14.7-6FP-D10-TK (teoria kultury)

Cele kursu: Celem jest analiza fenomenu kultury masowej. Ma ona dopomóc w zrozumieniu procesów masowej produkcji kultury popularnej określającej wyobraźnię i zachowania współczesnego człowieka. Narzucających mu bierne istnienie poza kulturą tradycyjną i elitarną w kręgu wspólnoty symbolicznej, która jest produktem przemysłowym bez wyraźnych znaków tożsamości.
Podstawowe treści kursu: Podstawowe treści kursu obejmują zagadnienia dyskursu nad kulturą masową oraz jej wersjami globalnymi: Orwell, van der Haag i Hoggart, Walter Benjamin i Adorno. Dotyczą również semiologicznej i strukturalistycznej analizy dzieła kultury masowej na przykładzie Umberto Eco i jego studium o Jamesie Bondzie; Rolanda Barthesa teorii mitu jako formy kultury popularnej z uwzględnieniem roli ideologii; marksizmu i teorii kultury masowej: Gramsci, teoretycy realizmu socjalistycznego jako totalitarnej wersji kultury masowej: ideologia, teoria dominacji, teoria gwałtu symbolicznego Bourdieu oraz koncepcja Althussera o kulturze i socjalizacji jako narzędziach Państwa. Feminizm: feministyczna analiza kultury masowej, symboliczne unicestwienie kobiety (Tuchmann), ortodoksja patriarchalna, kobiety i reklama, kulturowa rola płci i fałsze oraz zakłamania kultury masowej (koncepcja Modleski), wzorce kultury wysokiej (męskość) oraz masowej (kobiecość i bierność, mężczyzna patrzy, kobieta jest oglądana). Postmodernizm i kultura masowa: zanik rozgraniczeń między stylami kultur, kres wielkich narracji, synkretyzm, konsumeryzm, nasycenie medialne, "galaktyka obrazkowa" (Postmann), "zabawić się na śmierć", erozja tożsamości zbiorowych i prywatnych, sytuacja w Polsce, globalizacja i efekt tożsamościowy.
Literatura podstawowa:

Kultura masowa, wybór, przekład, przedmowa Cz. Miłosz, Kraków 2002.

Postman B., Zabawić się na śmierć, tłum. L. Niedzielski, Warszawa 2002.

Strinati D., Wprowadzenie do kultury popularnej, tłum. W. Burszta, Poznań l998.


14.7-6FP-D12-AITK

ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTU KULTURY

36 ĆW (dla studentów IV i V roku )Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: dr Konrad Ludwicki

Warunki wpisania: bez warunku

Cele kursu: Pożądanym celem kursu jest osiągnięcie intelektualnej sprawności w dokonywaniu analizy tekstu kultury ze zrozumieniem sfery jego sensów oraz umiejętności analizy sposobów symbolicznego wyrażania właściwych dla niego znaczeń.
Podstawowe treści kursu: Program kursu obejmuje praktyczne ćwiczenia z semiologii dnia codziennego (stare i nowe znaczenia ukryte w odczytywanej rzeczywistości), z symboliki chrześcijańskiej (znaki krzyża, gesty, liczby, barwy, zwierzęta, rośliny, postacie biblijne, personifikacje), toposy bohatera, władcy, idealnego krajobrazu i in..

Literatura podstawowa:

Curtius E. R., Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tł. A. Borowski. Kraków 1997, s. 175-90, 191-208.

Eco U., Semiologia życia codziennego, tłum. J. Ugniewska, P. Salwa, Warszawa l996.

Forstner D., OSP, Świat symboliki chrześcijańskiej, tłum. W. Zakrzewska i in,

Warszawa l990.

09.2-6FP-D13-WL

WARSZTATY LITERACKIE

30 ĆW (dla studentów IV i V roku)Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: dr Danuta Mucha

Warunki wpisania: bez warunków

Cele kursu: Praktyczna umiejętność formułowania myśli poprzez poezję, prozę, dramat, krytykę literacką, przekład.
Podstawowe treści kursu: Wartość słowa i twórczej myśli w realizacji własnej koncepcji literackiej wypowiedzi.
Literatura podstawowa:

Liryka polska. Interpretacje, red. J. Prokop, J. Sławiński, Kraków 1966.

Nowela. Opowiadanie. Gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych,

red. K. Bartoszyński, M. Jasińska-Wojtkowska, S. Sawicki, Warszawa, wyd. dowolne.

Porozmawiajmy o eseju, /w:/ Szkice literackie i artystyczne, t. 2, Kraków 1956.

Skwarczyńska S., Teoria listu, Lwów 1937.

Sławińska I., Sceniczny gest poety, Kraków 1960.

Wojtasiewicz O., Wstęp do teorii tłumaczenia, Wrocław 1957.

Życzyński M., Teoria dramatu, Cieszyn 1922.
09.0-6FP-E33-W

WYKŁADY MONOGRAFICZNE

18 W


Forma zaliczenia: zaliczenie

Odpowiedzialny za kurs: prof. zw. dr hab. Bogusław Mucha

Warunki wpisania: bez warunku

Cele kursu: Celem wykładów monograficznych jest zapoznanie studentów z metodologią badań naukowych z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, historii kultury polskiej oraz dydaktyki literatury i języka polskiego oraz zaprezentowanie własnych aktualnie prowadzonych przez samodzielnych pracowników naukowych badań.
Podstawowe treści kursu: Tematyka wykładów monograficznych obejmuje wybrane zagadnienia z literatury polskiej, literatury powszechnej, literatury dla dzieci i młodzieży, historii kultury polskiej, językoznawstwa oraz dydaktyki literatury i języka polskiego. Przed każdym cyklem kursu osoba prowadząca podaje szczegółowe zagadnienia omawianie na wykładzie. Oto przykładowe tematy realizowane w ramach kursu: Jerzy Liebert i Władysław Broniewski – poeci iluminacji – prof. dr hab. Andrzej Chruszczyński; Piękno i wiedza. Pozytywiści wobec kultury Wschodu - prof. dr hab. Wiesław Olkusz; Adam Mickiewicz i Rosjanie - prof. dr hab. Bogusław Mucha.
Literatura podstawowa:

Szczegółową literaturę podmiotową i przedmiotową każdorazowo podaje prowadzący przed rozpoczęciem cyklu wykładów.


09.0-6FP-E35-SI

SEMINARIUM MAGISTERSKIE

36 ĆW


Forma zaliczenia: zaliczenie

Odpowiedzialny za kurs: prof. zw. dr hab. Bogusław Mucha

Warunki wpisania: bez warunku

Cele kursu: Przygotowanie rozpraw magisterskich odpowiadających kryteriom prac naukowych.
Podstawowe treści kursu: Omówienie struktury seminariów magisterskich. Ocena propozycji tematycznych studentów. Analiza proponowanych przez promotora tematów prac magisterskich. Deklaracje podjętego tematu. Jak pisać pracę magisterską? /część I/: warsztat bibliograficzny historyka literatury powszechnej i polskiej; analiza monografii bibliograficznych. Zebranie bibliografii podmiotowej i przedmiotowej do poszczególnych tematów /na zaliczenie semestru zimowego/. Jak pisać pracę magisterską? /część II/: biblioteki, katalogi, technika sporządzania przypisów i notatek; techniki gromadzenia informacji; konstrukcja pracy magisterskiej; lektura fragmentów najlepszych prac magisterskich z poprzednich lat; przygotowanie konspektu oraz /ewentualnie/ jednego rozdziału /roboczego/ pracy magisterskiej na zaliczenie letniego semestru.
Literatura podstawowa:

Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut” / tomy dotyczące XIX wieku/.

Bibliografia zawartości czasopism literackich.

Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1994.

Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 1995.

Ładoński W., Urban S., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 1994.

Starnawski J., Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej, Warszawa 1982

/rozdział III, V, VIII, IX/.

Święcicki M., Wskazówki dla piszących prace dyplomowe i magisterskie, Poznań 1965.

Woźniak K., O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik praktyczny, Warszawa 1998.

Zbroińska B., Pisz pracę licencjacką i magisterską: praktyczne wskazówki dla studenta, Kielce 2002.
09.0-6FP-E35-SII

SEMINARIUM MAGISTERSKIE

45 ĆW


Forma zaliczenia: egzamin magisterski

Odpowiedzialny za kurs: prof. dr hab. Bogusław Mucha

Warunki wpisania: zaliczenie kursu 09.0-6FP-E35-SI

Cele kursu: Przygotowanie rozpraw magisterskich odpowiadających kryteriom prac naukowych. Zakończenie pracy nad rozprawami magisterskimi; przygotowanie studentów do egzaminu magisterskiego.

Podstawowe treści kursu: Korekta bibliografii oraz konspektów. Odczytanie i dyskusja nad poszczególnymi rozdziałami prezentowanymi przez studentów. Zatwierdzenie ulepszonych wersji rozdziałów. Indywidualna praca z magistrantami. Pogłębienie wiedzy z literatury powszechnej pod kątem wymagań egzaminu magisterskiego. Finalizowanie prac magisterskich; adiustacja tekstów po wydruku komputerowym; podanie literatury przedmiotu do egzaminu magisterskiego.
Literatura podstawowa:

Heistein J., Historia literatury francuskiej, Wrocław 1997.

Historia literatury rosyjskie, red. M. Jakóbiec, t. I-II, Warszawa 1976.

Miłosz Cz., Historia literatury polskiej do roku 1939, Kraków 1993.

Szyrocki M., Historia literatury niemieckiej, t. I-II, Warszawa 1969-1972.

Zbierski H., Historia literatury angielskiej, Poznań 2002.


09.0-6FP-E35-SI

SEMINARIUM MAGISTERSKIE

36 ĆW


Forma zaliczenia: zaliczenie

Odpowiedzialny za kurs: prof. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch

Warunki wpisania: zaliczenie kursów: 09.3-6FP-BC28-GO (gramatyka współczesnego języka polskiego), 09.3-6FP-BC26-GH (gramatyka historyczna języka polskiego), 09.3-6FP-BC27-HJP (historia języka polskiego)

Cele kursu: Zapoznanie się z funkcjonowaniem i historią oraz budową nazw własnych. Porównanie z funkcjonowaniem i strukturą apelatywów. Nazwy własne jako źródło wiedzy o historii kraju i człowieka. Wyrobienie zdolności zbierania bibliografii do tematu, zapoznanie z metodologią badań onomastycznych. Pogłębianie wiedzy dotyczącej nazw własnych w konfrontacji z wyrazami pospolitymi. Proces kształtowania się nazwiska w świetle materiałów z ksiąg parafialnych regionu piotrkowskiego.
Podstawowe treści kursu: Pojęcie nazwy własnej i funkcjonowanie nazw własnych w języku. Przegląd poszczególnych kategorii nazw własnych. Typologie nazw własnych. Nazwy własne a wyrazy pospolite. System wartości kulturowych odbitych w nazwach własnych. Zaproponowanie tematów prac magisterskich i gromadzenie bibliografii. Proces kształtowania się nazwiska polskiego. Rola i znaczenie ksiąg parafialnych w badaniach onomastycznych. Gromadzenie materiału do prac magisterskich i wstępne analizy. Sporządzanie konspektów prac magisterskich.
Literatura podstawowa:

Górnowicz H., Wstęp do onomastyki, Gdańsk 1988.

Jakus-Borkowa E., Nazewnictwo polskie, Opole 1987.

Malec M., Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski, Warszawa 2003.

Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E.Rzetelska-Feleszko, Warszawa-Kraków 1998.

Rospond S., Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław 1984.

Rymut K., Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t.I-II,

Kraków 1999, 2001.

Taszycki W., Rozprawy i studia polonistyczne, t.I-IV, Wrocław 1958-1968.

Uwaga: Literaturę uzupełniającą każdorazowo ustala prowadzący kurs.


09.0-6FP-E35-SII

SEMINARIUM MAGISTERSKIE

45 ĆW


Forma zaliczenia: egzamin magisterski

Odpowiedzialny za kurs: prof. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch

Warunki wpisania: zaliczenie kursu 09.0-6FP-E35-SI

Cele kursu: Analiza materiału stanowiącego podstawę prac magisterskich. Wspólne dyskusje nad trudniejszymi zagadnieniami metodologicznymi i problemami dotyczącymi funkcjonowania nazw własnych w regionie. Indywidualne konsultacje. Czuwanie nad całością konstrukcji pracy magisterskiej, właściwą stroną formalną. Przygotowanie do egzaminu magisterskiego.
Podstawowe treści kursu: Analiza konkretnego materiału stanowiącego podstawę prac magisterskich. Sposoby klasyfikowania materiału. Odbicie cech dialektalnych w gromadzonym materiale. Odbicie rozwoju języka w badanych nazwach własnych. Konstruowanie poszczególnych rozdziałów prac. Indywidualne konsultacje dotyczące konstrukcji poszczególnych prac. Powtórzenie materiału dotyczącego specyfiki badań onomastycznych, poszczególnych kategorii nazw własnych (ich cech charakterystycznych), funkcjonowania nazw własnych w języku, stosunku między nazwami własnymi a apelatywami.
Literatura podstawowa:

Górnowicz H., Wstęp do onomastyki, Gdańsk 1988.

Jakus-Borkowa E., Nazewnictwo polskie, Opole 1987.

Malec M., Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski, Warszawa 2003.

Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E.Rzetelska-Feleszko, Warszawa-Kraków 1998.

Rospond S., Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław 1984.

Rymut K., Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t.I-II,

Kraków 1999, 2001.

Taszycki W., Rozprawy i studia polonistyczne, t.I-IV, Wrocław 1958-1968.

Uwaga: Literaturę uzupełniającą każdorazowo ustala prowadzący kurs.

1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna