Fraternitas 01. 06. 2006 pol Vol. XXXVIIPobieranie 49.48 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar49.48 Kb.


FRATERNITAS 01.06.2006


pol Vol. XXXVII. N. 121 - OFM Roma - tel. +39.0668.491.365 - fax. +39.0668.491.364
Należeć do Pana

Z przemówienia Ojca Świętego do Przełożonych generalnych instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego

Pan Jezus chce, aby ludzie byli wolni, nie zniewoleni, zdolni opuścić wszystko, by pójść za Nim i w Nim znaleźć swoje wszystko. Potrzeba odważnych wyborów, osobistych i wspólnotowych, które wprowadzą nową dyscyplinę w życiu osób konsekrowanych i pomogą im na nowo odkryć wymiar całościowy w sequela Christi.

Należeć do Pana znaczy płonąć Jego rozpalającą miłością, być przemieniani blaskiem Jego piękna: nasza małość jest ofiarowywana Jemu jako przyjemna ofiara, żeby stała się świadectwem wielkości Jego obecności dla naszych czasów, które tak bardzo potrzebują napojenia bogactwem Jego łaski. Należeć do Pana: oto posłannictwo mężczyzn i kobiet, którzy wybrali naśladowanie Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego, aby świat uwierzył i był zbawiony. Całkowicie należeć do Chrystusa, tak aby stać się ustawicznym wyznaniem wiary, niedwuznacznym głoszeniem prawdy, która czyni wolnymi w obliczu zwodzenia przez fałszywych bożków, którzy zaślepiają świat. Należeć do Chrystusa znaczy zachować zawsze płonący w sercu żywy płomień miłości, karmiony nieustannie bogactwem wiary, nie tylko wtedy, gdy niesie ona ze sobą wewnętrzną radość, lecz także wówczas, kiedy jest związana z trudnościami, z oschłością, z cierpieniem. Pokarmem życia wewnętrznego jest modlitwa, zażyła rozmowa duszy konsekrowanej z boskim Oblubieńcem. Jeszcze bogatszym pokarmem jest codzienny udział w niewyrażalnej tajemnicy boskiej Eucharystii, w której nieustannie się uobecnia w rzeczywistości swego ciała Chrystus zmartwychwstały. Aby całkowicie należeć do Pana osoby konsekrowane przyjmują sposób życia w czystości. Dziewictwa Bogu poświęconego nie da się wpisać w ramy logiki tego świata; jest to najbardziej "nieracjonalny" z paradoksów chrześcijańskich i nie wszystkim dane jest go pojąć i nim żyć (por. Mt 19,11-12). Żyć w czystości znaczy też zrezygnować z pragnienia pokazania się, przyjąć prosty i skromny styl życia. Osoby zakonne są wezwane, by pokazać to także w wyborze stroju, prostego, który byłby znakiem ubóstwa przeżywanego w zjednoczeniu z Tym, który będąc bogatym, stał się ubogim, by nas swoim ubóstwem ubogacić (por. 2 Kor 8,9). Tak, i tylko tak, można iść bez zastrzeżeń za Chrystusem ukrzyżowanym i ubogim, zanurzając się w Jego tajemnicy i czyniąc swoimi Jego wybory pokory, ubóstwa i łagodności.

włochyW 40 lat od Perfectae Caritatis

Dla uczczenia 40 lat, jakie upłynęły od ogłoszenia Dekretu soborowego o życiu zakonnym, Instytut Duchowości Franciszkańskiej na Papieskim Uniwersytecie Antonianum, przy współpracy z Kongregacją dla Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, zorganizował dzień studium pt: “Dekret Perfectae Caritatis a Rodzina franciszkańska. Bilans i perspektywy w 40 lat od jego ogłoszenia”. Inicjatywę podjęto w ramach przygotowań do obchodów 800-lecia zatwierdzenia pierwszej Reguły św. Franciszka z Asyżu. W spotkaniu, które odbywało się w auli PUA, uczestniczyło ponad 200 Braci i Sióstr z całej Rodziny Franciszkańskiej. Byli obecni Ministrowie generalni, Fr. José Rodríguez Carballo, OFM i Fr. John Corriveau, OFMCap. Na początku przemówili Wielki Kanclerz Uniwersytetu, Fr. José Rodríguez Carballo i Prezes Instytutu Duchowości, Fr. Paolo Martinelli. Spotkanie prowadzili profesorzy Vincenzo Battaglia, OFM, Dziekan Wydziału Teologii Papieskiego Uniwersytetu Antonianum, i Alvaro Cacciotti, OFM. Różne sprawozdania pomagały zobaczyć całą drogę odnowy życia zakonnego i odpowiedzieć sobie jakie znaczenie i przyjęcie dekret soborowy znalazł w Rodzinie Franciszkańskiej. W pierwszym referacie Kard. Franc Rodé, Prefekt Kongregacji ds. Zakonów, przedstawił kolejne fazy odnowy soborowej. Prof. Salvatore Abbruzzese, wykładowca socjologii religii na katolickim Uniwersytecie w Trento, ukazał przemianę życia konsekrowanego poprzez zmiany społeczne po Soborze. Prof. Cesare Vaiani, OFM podkreślił powiązania między “sequela Christi” u Franciszka z Asyżu a treścią Perfectae caritatis. Wreszcie Fr. Paolo Martinelli, Prezes Instytutu Duchowości, skupił się na wewnętrznym związku między życiem konsekrowanym i posługą eklezjalną. Po południu przemawiali Fr. Mario Favretto, OFM, Fr. Zdzisław Kijas, OFMConv, Fr. Francesco Neri, OFMCap, Fr. Alfredo Federici, TOR i Sr. Carola Thomann, FCJM, przedstawiając ważniejsze kroki dokonane w ich zakonach przy realizacji dekretu soborowego i drogę jeszcze do przebycia. Na końcu Fr. Leonard Lehmann, OFMCap, w syntetyczny sposób dokonał podsumowania spotkania.

niemcyKomitet animacji SPOS

Od 3 do 7 kwietnia 2006 we Frankfurcie (Niemcy) odbyło się spotkanie Komitetu Animacji SPOS, który opracował program działalności na najbliższą przyszłość.

W dziedzinie formacji w przygotowaniu jest cała seria materiałów: Akta Kongresu SPOS 2006 w Uberlandii; zbiór Dokumentów Zakonu Braci Mniejszych na temat SPOS; decyzje Kapituły generalnej z 2003 r. i propozycje Rad międzynarodowych; trzy specyficzne opracowania na temat ekologii, nie stosowania czynnej przemocy i odnośnie osób żyjących dziś w wykluczeniu.

W dziedzinie “komunikacji” zamierza się rozpowszechniać nadal teksty dokumentów Kongresu SPOS z pomocą Animatorów Jednostek. Postanowiono też zreorganizować stronę web SPOS.

W dziedzinie “koordynacji” są w przygotowaniu: spotkanie Komitetu Animacji SPOS, które odbędzie się w Mediolanie w październiku 2006; Międzynarodowa Rada w 2008 na Filipinach; weryfikacja realizacji decyzji na tematy SPOS zatwierdzonych przez Kapitułę generalną w 2003 r.

W dziedzinie współpracy, odpowiedzialni Biura SPOS Kurii Generalnej będą obecni na przygotowaniu kontynentalnych spotkań SPOS (Europa 2007, Afryka 2007, Ameryka 2007 i Azja 2008), razem z przewodniczącymi SPOS Konferencji. Współpracując z Missionszentrale, będą koordynować i popierać obecność Rodziny franciszkańskiej na “światowym forum społecznym”, spotkania różnych grup (społecznych, religijnych, politycznych, itd.) w celu refleksji na tematy dotyczące pracy SPOS (pokój, ekologia, dialog z religiami i ekumeniczny, woda, inwestycje etyczne, emigranci, AIDS, zakaz używania czynnej przemocy, prawa człowieka, itp.)


włochySpotkanie przewodniczących Konferencji OFM

W dniach 8-10 maja odbyło się w Kurii generalnej w Rzymie trzecie w tym sześcioleciu spotkanie Ministra generalnego i jego Definitorium z Przewodniczącymi Konferencji Ministrów prowincjalnych Zakonu. Byli obecni Przewodniczący wszystkich 13 Konferencji oraz Kustosz Kustodii Ziemi Świętej.

Wśród tematów mówiono o obchodach 800-lecia Zakonu, do czego wprowadziło zebranych przemówienie Ministra generalnego pt.: “Łaska naszego Zakonu”. Przewodniczący dzielili się inicjatywami podjętymi w poszczególnych Jednostkach Zakonu w ramach przygotowań do obchodów. Zaprezentowano też Instrumentum Laboris, program, zasady i metodologię najbliższej nadzwyczajnej Kapituły generalnej. Minister generalny wyliczył następnie serię projektów, jakie wkrótce zostaną rozpoczęte w Zakonie. Ekonom generalny przedstawił aktualny podział na strefy przy płaceniu podatków i ekonomię Kurii generalnej. 10-go maja, w obecności Przewodniczących, Minister generalny dokonał poświęcenia odnowionych pomieszczeń Kurii. Na ścianie w przedsionku głównego wejścia zostały odsłonięte płyty marmurowe z napisami upamiętniającymi budowę i odnowienie budynku.argentynaII kongres latynoamerykański wychowawców franciszkańskich

W ramach obchodów 800-lecia powstania Zakonu Braci Mniejszych, od 25 do 29 kwietnia 2006 odbył się w Cordoba (Argentyna) II Kongres latynoamerykański wychowawców franciszkańskich. Bracia Mniejsi zawsze mieli w Ameryce Łacińskiej wielkie tradycje na polu edukacji, zakładali swoje szkoły i uniwersytety.

Temat “W kierunku pedagogiki spotkania” zmierzał do tego, by głębiej rozważyć rolę wychowania jako sposobu ewangelizacji franciszkańskiej w odniesieniu do aktualnych wyzwań.

Poprzez zaoferowane referaty i przyczynki rozwinęły się trzy zasadnicze tematy.

1. Znaki czasu w świetle wiary a ewangelizacja w obecnym kontekście zmiany epoki. 2. Duchowość franciszkańska faktorem humanizującym i ewangelizującym: pierwsza ewangelizacja franciszkańska a wychowanie, aktualność myśli franciszkańskiej a droga duchowości przez XXI wiek. 3. Duchowość franciszkańska w ujęciu pedagogicznym: jakość wychowawcza, profil wychowawcy, wypracowanie franciszkańskiego modelu pedagogicznego oraz kilka propozycji dla animacji duszpasterstwa edukacyjnego. Zebrani postanowili kontynuować te rozważania i badania, aby jasno ukazać wymiar ewangelizacyjny i franciszkańską tożsamość w propozycji oferowanej przez instytucje edukacyjne Braci Mniejszych i Rodziny Franciszkańskiej.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 330 osób: Braci Mniejszych, Braci Konwentualnych, Sióstr zgromadzeń franciszkańskich i nauczycieli instytucji edukacyjnych, szkół i uniwersytetów całej Ameryki Łacińskiej. Obecni byli Definitorzy generalni Fr. Luis Cabrera i Fr. Juan Ignazio Muro, prowincjałowie z Argentyny, Peru, dwaj Bracia wychowawcy z Hiszpanii, Sekretarz generalny ds. ewangelizacji Fr. Nestor I. Schwerz i Animator generalny ds. duszpasterstwa edukacyjnego Fr. Joaquin Arturo Echeverri.

Na zakończenie kongresu zaproponowano, by następny Kongres w 2008 r. odbył się w mieście Cusco w Peru. Propozycja będzie rozważona na najbliższym zgromadzeniu UCLAF.gwinea bissau - Wizyta w Kustodii Definitora generalnego

Na zaproszenie nowego Kustosza Fr. Joao Vicente, od 7 do 26 kwietnia 2006 Fr. Amaral Bernardo Amaral, Definitor generalny dla Afryki, odwiedził Braci Mniejszych w Gwinei Bissau. Gwinea Bissau to mały kraj w Afryce Zachodniej, liczący ok. 1.300.000 mieszkańców, dawna kolonia portugalska, która uzyskała niepodległość w 1974. Bracia Mniejsi przybyli tu w 1660 roku z Portugalii na teren misji, która rozciągała się na terenie sięgającym aż do obecnego Senegalu i Sierra Leone.

W 1834 r. ewangelizacja została zawieszona z powodu kasaty zakonów dokonanej przez liberalny rząd Portugalii. Franciszkanie portugalscy powrócili tu w 1932, a w 1955 r. przybyli także Bracia włoscy z Wenecji: powstały w ten sposób dwie Fundacje zależne od dwóch różnych Prowincji. 6 grudnia 2005 Minister generalny Braci Mniejszych połączył obie Jednostki misyjne, tworząc Kustodię św. Franciszka w Gwinei Bissau, zależną od Prowincji Wenecji. Kustodia św. Franciszka jest Jednostką młodą, wzrastającą, złożoną z 28 Braci profesów uroczystych, 6 profesów czasowych i 3 nowicjuszów, żyjących w 8 Wspólnotach. Z profesów uroczystych 17 pochodzi z Włoch i Portugalii, a 11 jest miejscowych.

Od początku działalność Braci Mniejszych w Gwinei Bissau nie ograniczała się do pracy misyjnej i duszpasterskiej, lecz obejmowała też pomoc dla ubogich i rozwój osoby ludzkiej. Namacalnym przykładem tego jest dzieło prowadzone w ośrodku zdrowia w Cumura, jednym z najlepszych szpitali w zachodniej Afryce dla leczenia chorych na trąd. Jest w przygotowaniu nowy oddział, który będzie przyjmować chorych na AIDS, który jest jedną z największych plag w Gwinei Bissau i przyczyną dużej śmiertelności tej ludności.

Bracia cieszą się szacunkiem i uznaniem u wszystkich, gdyż zawsze dzielili z ludem historię tego kraju. Również podczas dramatycznej wojny domowej (1998-1999), która w kraju zniszczyła infrastruktury, oni pełnili dzieło mediacji, dialogu i pojednania, które zostało uznane i docenione także przez rządzących.

Na koniec swego pobytu Fr. Amaral zasugerował kilka linii wytycznych na przyszłość dla młodej Jednostki: “projekt” Kustodii, który włączy wszystkich, w poszanowaniu dla różnic i dla wspólnego wzrastania; zaangażowanie przy formacji Formatorów, którzy będą mogli zagwarantować młodym solidne przygotowanie; stworzenie Wspólnot, które będą prowadzić styl życia wspólnotowy i Formację ciągłą. Fr. Amaral podkreślił także konieczność podjęcia refleksji nad pewnymi możliwościami istnienia Jednostki, szukając na przyszłość takich rozwiązań, które pozwolą jej samej się utrzymywać finansowo.


rep. dem. kongaPowstanie Wspólnoty krajowej FZŚ

Od 8 do 20 maja Radny Przewodniczenia MRFZŚ Hervé Silva z Wysp Mauritius i Fr. Ivan Matić, OFM, Asystent generalny FZŚ, byli na spotkaniu Wspólnot FZŚ w Rep. Demokratycznej Konga. Celem wizyty było zbadanie czy jest możliwość utworzenia Wspólnoty krajowej i odbycia pierwszej Kapituły krajowej Franciszkanów świeckich. Wizytatorzy udali się do czterech regionów kraju i w ich głównych miastach, Kinshasa, Lubumbashi, Kolwesi i Mbujimayi, spotkali się z wielu Franciszkanami świeckimi, młodymi Franciszkanami oraz ich duchowymi Asystentami. W domu Sióstr Klarysek w Mbujimayi w dniach 16-19 maja odbyła się pierwsza krajowa Kapituła wyborcza. Były to dni formacji, weryfikacji i programowania dla dobra całej Wspólnoty FZŚ, z uwzględnieniem też wszystkich trudności społecznych i ekonomicznych, w jakich znajduje się ten wielki kraj afrykański. 19 maja 2006 to historyczna data dla FZŚ i całej kongijskiej Rodziny franciszkańskiej, ponieważ w tym dniu oficjalnie powstała Wspólnota krajowa FZŚ i została wybrana pierwsza Rada krajowa FZŚ. Ministrem krajowym został wybrany Honoré Prospère Mulumba z Mbujimayi, wybrany również jako Radny międzynarodowy.

Historia FZŚ w Republice Demokratycznej Konga zaczęła się razem z przyjęciem pierwszych świeckich do Trzeciego Zakonu w 1968. Po upływie prawie 40 lat istnieje tam 9 Wspólnot regionalnych i 72 Wspólnot lokalnych, liczących ok. 1300 Franciszkanów świeckich. Asystentem krajowym jest Fr. Pierre Kabamba, OFM. Także dla Młodzieży Franciszkańskiej, obecnej w różnych strefach tego kraju, jest w toku proces organizowania Wspólnot i odpowiednich struktur na szczeblu regionalnym i krajowym.argentynaSzkoła międzykulturowa “Cacique Pelayo”

2 maja 2006 w mieście Fontana Chaco (Argentyna) odbyły się obchody 10-lecia istnienia szkoły “Cacique Pelayo”, założonej przez Braci Mniejszych z Prowincji św. Michała.

Projekt dialogu między kulturą i językiem “kom” a tym używanym w całej Argentynie powstał z inicjatywy i dzieła grupy świeckich franciszkanów i młodych z MF, którzy odwiedzali wspólnotę plemienia “kom” (toba), mieszkającą na peryferiach miasta Resistencia w regionie Chaco. Dzisiaj, po dziesięciu latach, szkoła ma swój własny budynek i jest otwarta dla uczniów z plemienia “kom” oraz dla “kreolów”.

Uczą się w niej oni jednocześnie języka swego własnego plemienia i hiszpańskiego. Nauczanie obejmuje różne grupy wiekowe: od przedszkolaków (5 lat) aż do trzeciego poziomu edukacji podstawowej (15 lat).

Ciało pedagogiczne tworzy ekipa nauczycieli pochodzących z kreolów i z plemienia “kom”, którzy pracują na wszystkich poziomach nauczania.

Na obchodach rocznicowych byli obecni Animator ds. Edukacji z Sekretariatu generalnego ds. Ewangelizacji Fr. Joaquín Arturo Echeverri, Minister prowincjalny Prowincji św. Michała Fr. Luis Antonio Scozzina i cała Wspólnota “kom”.


Papieski Uniwersytet Antonianum w Rzymie oferuje “kurs języka i kultury włoskiej”, koordynowany przez Sekretariat Generalny ds. Formacji i Studiów OFM a organizowany przez Międzynarodową Wspólnotę Franciszkańską “Ven. Fr. Gabriele M. Allegra”.

Kurs będzie się odbywał w budynku Uniwersytetu, przy Via Merulana 124, od 28 sierpnia do 22 września 2006, od poniedziałku do piątku (godz. 9,00-12,20), w sumie przez 80 godzin. Nauczycielami są rodowici włosi, o specjalizacji w tej branży. Studenci będą podzieleni na małe grupy według poziomu znajomości języka. Są przewidziane wizyty z przewodnikiem w Bazylice św. Pawła za Murami, w Katakumbach i w Asyżu, oraz udział w Audiencji Generalnej Papieża Benedykta XVI na Placu św. Piotra. Na koniec kursu będzie wydane zaświadczenie o udziale. Koszt kursu wynosi € 400, łącznie z książkami i materiałami dydaktycznymi. Dla Braci Mniejszych jest możliwe, gdy w porę się zgłoszą, mieszkanie na miejscu. Koszt za pokój i wyżywienie wynosi € 26 na dobę.

Szczegółowe pytania i zgłoszenia kierować na adres:

- Segreteria Pontificia Università Antonianum, via Merulana 124 - 00185 Roma (Italia). Tel. +39.06.70373502 - fax +39.06.70373604 - eMail: antonianumsegr@ofm.org.

- Fraternità “Fr. Gabriele Allegra” via Merulana 124 - 00185 Roma (Italia). Tel. +39.06.70373686 - fax. +39.06.70373716 eMail: rettorefga@yahoo.it.


Wiadomości w skrócie

• Po okresie służby dla Ministra generalnego, wracają do swoich Prowincji: Fr. Richard Martignetti (Prow. Niepokalanego Poczęcia NMP, NY, USA), Gwardian Kurii generalnej, i Fr. Tito Héctor Fernández Cubillos, Wice- Sekretarz generalny (Prow. w Chile).

• Na Tempo Forte w maju Definitorium generalne wybrało Fr. Roberta Bahcić (Prow. Św. Krzyża, Słowenia) na Gwardiana Kurii generalnej, a Fr. Francisco Romero (Prow. św. Piotra i Pawła, Meksyk) będzie pracował jako Wice-Sekretarz generalny.

Fr. Moisés Gutiérrez, (Prow. Najśw. Serca Pana Jezusa, USA), został zamianowany Dyrektorem Biura ds. rozwoju w Kurii generalnej. Fr. David Convertino (Prow. Najśw. Imienia Jezus, USA) jest Wice-Dyrektorem. Fr. David nadal będzie przebywał w swojej Prowincji.

• Z okazji rocznicy 450 lat od śmierci św. Jana Kapistrana są przygotowywane różne inicjatywy, mające przypomnieć tego wielkiego franciszkanina z Abruzzo. 28 października 2006 w jego mieście rodzinnym Capestrano (Włochy), ma się odbyć “Dzień obchodów i studium”. Przewidziana jest konferencja, która przedstawi aktualny stan historycznych studiów nad Kapistranem i celebracja eucharystyczna w parafii Capestrano, gdzie św. Jan się urodził w roku 1386. Do udziału w spotkaniu zachęca się szczególnie Ministrów prowincjalnych tych Jednostek, które w swej historii miały jakiś kontakt z działalnością św. Jana Kapistrana.

• Dnia 16 maja 2006 powrócił do domu Ojca Fr. Raffaele Velandi, Brat z Prowincji weneckiej św. Antoniego, który przez 52 lata pełnił służbę w Kurii generalnej. Wezwany do Rzymu przez Fr. Pacifico Perantoni w 1948, w przeciągu tych lat pełnił w Kurii różne zadania: pracował w Postulacji generalnej, jako asystent Ministra generalnego, w Protokole. W październiku 2000, w wieku 82 lat, powrócił do swojej Prowincji. Niech wspomnienie tego dobrego i roztropnego Brata pozostanie w nas zawsze żywe.


Nowy Wizytator generalny

Fr. Manuel Blanco (Hiszpania), Wizytator generalny dla Prowincji Zwiastowania NMP w Albanii.Nowi Prowincjałowie

Fr. Alberto Tosini, Prowincja Serca NMP w Ligurii (Włochy), wybrany ponownie.

Fr. Pedro Ruano Santateresa, Prowincja św. Grzegorza Wielkiego (Hiszpania), wybrany ponownie.

Książki franciszkańskie


RONDEAU Anne-Sophie, Laissez-moi finir la vaisselle!, Éditions franciscaines, Paris 2006, 46 str.

“Pozwólcie mi skończyć zmywanie naczyń!” – tak brzmiała dziwna odpowiedź św. Bonawentury z Bagnoregio do legatów Papieża bł. Grzegorza X, którzy mieli mu wręczyć “kapelusz” jako znak nominacji kardynalskiej. Studiując jeden ze wspaniałych arrasów kościoła św. Bonawentury w Lyonie, Anne-Sophie Rondeau analizuje stan ducha tego wielkiego franciszkanina z XIII wieku. Tekst oferuje myśli do medytacji w języku poetyckim i ukazuje, poprzez tę oryginalną ikonografię, życie wewnętrzne człowieka oddanego całkowicie na służbę Ewangelii. [tekst w języku francuskim]

MerLo Grado Giovanni, Au nom de saint François, Histoire des Frères mineurs et du franciscanisme jusqu’au début du XVIe siècle, Éditions du Cerf - Éditions Franciscaines, Paris 2006, 414 str.

Historia Braci Mniejszych i franciszkanizmu od XIII aż do pierwszej połowy XVI wieku, od powstania pierwszej wspólnoty, przez ekspansję, przemiany, aż do sławetnego podziału Zakonu na trzy rodziny. Autor, historyk włoski, kieruje wydziałem Historii na Uniwersytecie w Mediolanie. [tekst w języku francuskim].

• MORALES RÍOS Jorge Humberto, El Espíritu Santo en san Marcos. Texto y contexto, Antonianum, Roma 2006, 378 str.

Dzieło analizuje sześć wyraźnych tekstów o Duchu Świętym zawartych w Ewangelii św. Marka. Autor, Brat Mniejszy z Kolumbii z Prowincji Wiary Świętej, wykłada Nowy Testament na Papieskim Uniwersytecie Antonianum w Rzymie. [tekst w języku hiszpańskim]

• GUITTON Gérard, Le mariage, quelle folie! Guide de préparation au mariage, Salvator, Paris 2006, 151 str.

Małżeństwo kościelne jest dzisiaj uważane przez niektórych za szaleństwo, jak zresztą w ogóle życie według wiary. Tekst zachęca młodych małżonków, by powtórzyli za św. Janem: “Uwierzyliśmy miłości”. Autor, Brat Mniejszy z Francji, po dziesięciu latach pobytu na misjach w Togo, pracuje teraz na parafii i zajmuje się duszpasterstwem rodzin. [tekst w języku francuskim].Plany Ministra generalnego

• od 1 do 5 czerwca, Spotkanie Konferencji Prowincji OFM Azji Wschodniej i wizyta w Prowincji Korei.

• od 6 do 8 czerwca, Wizyta w Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowym Jorku (USA).

• 24 czerwca, Utworzenie nowej Prowincji na Węgrzech.• od 28 do 30 czerwca, Wizyta w Prowincji Zwiastowania NMP w Albanii.

FRATERNITAS - OFM – Roma

Direttore responsabile: Gino Concetti - Redattore: Gianfranco Pinto Ostuni

Internet: http://www.ofm.org/fraternitas. Email: gpo@ofm.orgUfficio Comunicazioni, Curia Generale dei Frati Minori, Via S. Maria Mediatrice 25, 00165 Roma - -.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna