Fundacja Edukacji EuropejskiejPobieranie 56.02 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar56.02 Kb.
Fundacja Edukacji Europejskiej

ul. Dmowskiego 2/4, 58-300 Wałbrzych, Poland

KRS 0000117278, REGON 891423578, NIP 886-26-65-090

tel./ fax +48 74 664 04 02, www.fee.pl, e-mail: sekretariat@fee.pl


Załącznik nr 1ab
FORMULARZ REKRUTACYJNY (AGO)
do uczestnictwa w projekcie pt. Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim”
Informujemy, że usługi doradczo-informacyjne i szkolenia są:

 • bezpłatne,

 • skierowane do Aktywnych Grup Obywatelskich (AGO) oraz nowo powstałych organizacji pozarządowych (działających do roku) działających w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim,

 • udzielane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałania 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, zgodnie z zasadami zawartymi w „Księdze standardów usług świadczonych przez centra informacji i wspomagania NGO”, dostępnej w Inkubatorze AGO działającym przy Centrum Informacji i Wspomagania NGO (dalej Centrum NGO),

 • finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa,

 • ewidencjonowane.


Oświadczenie osoby zainteresowanej w zakresie:

 skorzystania z usługi doradczo-informacyjnej

 uczestnictwa w szkoleniu

Ja, niżej podpisana/y:


.................................................................................................................

(Imię i nazwisko składającego oświadczenie)

niniejszym oświadczam, że:

- zapoznałem/łam się z zasadami udzielania usługi doradczo-informacyjnej i uczestnictwa w szkoleniu,

- wyrażam zgodę na skorzystanie z usługi doradczo-informacyjnej i/lub uczestnictwo w szkoleniu,

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb zakwalifikowania się do uczestnictwa w projekcie „Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim” (zgodnie z Ustawą z dnia 19.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 Poz. 883).

…………………………………….. …………………………………………..

Miejscowość, data Podpis składającego oświadczenie


INFORMACJE O PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI AGO (wypełnia kandydat na uczestnika projektu):


 1. Planowany obszar działalności AGO (w przypadku istniejącego NGO, proszę podać nazwę i adres siedziby): ……………………………………..………………………………….…………………………………..………………

……………………………………..………………………………….…………………………………..………………

 1. Powiat na terenie, którego zamierza działać AGO:

 kłodzki

 jeleniogórski

 wałbrzyski

INFORMACJE O KANDYDACIE NA UCZESTNIKA PROJEKTU


 1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………….…….

 2. Dane kontaktowe (tel., e-mail): ………………………………………………………………………..

 3. Wiek powyżej 18. roku życia: tak nie

 4. Rodzaj usługi doradczo-informacyjnej, z której chcę skorzystać:

 organizacyjna

 finansowa

 prawna


 1. Opis potrzeb w zakresie usługi doradczo-informacyjnej:
 2. Czy chciałby/aby Pan/Pani wziąć udział w szkoleniach organizowanych przez Centrum NGO?

 Tak Nie 1. Czy posiada Pan/Pani wiedzę w zakresie:

 1. zdobywania środków finansowych na działalność NGO: Tak Nie

 2. współpracy z wolontariuszami: Tak Nie

 3. współpracy z administracją publiczną: Tak Nie

 4. współpracy z organizacjami biznesu: Tak Nie

 5. polityki równości szans kobiet i mężczyzn: Tak Nie

KWALIFIKACJA DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

(uzupełnia pracownik obsługi biura Centrum NGO)


 1. ID AGO: ……………………………………………………………………………………..

 2. ID uczestnika: …………………………………………………………………………………………………….

 3. Tematyka zgłoszonych potrzeb:

 zdrowie

 turystyka

 sport i rekreacja

 inna: ……………………………………………………………………………………………………
 1. Czy osoba kwalifikuje się do uczestnictwa w projekcie?

 TAK

Uzasadnienie:…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………


 NIE

Uzasadnienie:…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………


Data i podpis pracownik obsługi biura Centrum NGO …………………………………………..
Akceptacja Koordynatora działań Centrum NGO …………….………………………….………..

PORADA W RAMACH USŁUGI DORADCZO-INFORMACYJNEJ

(uzupełnia pracownik obsługi biura Centrum NGO)
PORADA NR 1

 1. ID porady: …………………………………………………………………………………………

 2. Opis porady w odpowiedzi na potrzeby AGO:


 1. Rodzaj usługi doradczo-informacyjnej:

 organizacyjna

 finansowa

 prawna
Data i podpis pracownik obsługi biura Centrum NGO ………………………………….…
Akceptacja Koordynatora działań Centrum NGO …………….…………………………..

PORADA NR 2


 1. ID porady: …………………………………………………………………………………………

 2. Opis porady w odpowiedzi na potrzeby AGO:


 1. Rodzaj usługi doradczo-informacyjnej:

 organizacyjna

 finansowa

 prawna
Data i podpis pracownik obsługi biura Centrum NGO ………………………………….…
Akceptacja Koordynatora działań Centrum NGO …………….…………………………..

PORADA NR 3


 1. ID porady: …………………………………………………………………………………………

 2. Opis porady w odpowiedzi na potrzeby AGO:


 1. Rodzaj usługi doradczo-informacyjnej:

 organizacyjna

 finansowa

 prawna
Data i podpis pracownik obsługi biura Centrum NGO ………………………………….…
Akceptacja Koordynatora działań Centrum NGO …………….…………………………..
PORADA NR 4


 1. ID porady: …………………………………………………………………………………………

 2. Opis porady w odpowiedzi na potrzeby NGO:


 1. Rodzaj usługi doradczo-informacyjnej:

 organizacyjna

 finansowa

 prawna
Data i podpis pracownik obsługi biura Centrum NGO ………………………………….…
Akceptacja Koordynatora działań Centrum NGO …………….…………………………..

PORADA NR 5


 1. ID porady: …………………………………………………………………………………………

 2. Opis porady w odpowiedzi na potrzeby AGO:


 1. Rodzaj usługi doradczo-informacyjnej:

 organizacyjna

 finansowa

 prawna
Data i podpis pracownik obsługi biura Centrum NGO ………………………………….…
Akceptacja Koordynatora działań Centrum NGO …………….…………………………..
PORADA NR 6


 1. ID porady: …………………………………………………………………………………………

 2. Opis porady w odpowiedzi na potrzeby AGO:


 1. Rodzaj usługi doradczo-informacyjnej:

 organizacyjna

 finansowa

 prawna
Data i podpis pracownik obsługi biura Centrum NGO ………………………………….…
Akceptacja Koordynatora działań Centrum NGO …………….…………………………..

PORADA NR 7


 1. ID porady: …………………………………………………………………………………………

 2. Opis porady w odpowiedzi na potrzeby AGO:


 1. Rodzaj usługi doradczo-informacyjnej:

 organizacyjna

 finansowa

 prawna
Data i podpis pracownik obsługi biura Centrum NGO ………………………………….…
Akceptacja Koordynatora działań Centrum NGO …………….…………………………..
PORADA NR 8


 1. ID porady: …………………………………………………………………………………………

 2. Opis porady w odpowiedzi na potrzeby AGO:


 1. Rodzaj usługi doradczo-informacyjnej:

 organizacyjna

 finansowa prawna
Data i podpis pracownik obsługi biura Centrum NGO ………………………………….…
Akceptacja Koordynatora działań Centrum NGO …………….…………………………..

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna