Fundacja telmodPobieranie 0.54 Mb.
Strona3/7
Data28.04.2016
Rozmiar0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

1.3. Rodzaje łączności

Łączność powietrze-powietrze na kanale ''Interpilot" - łączność dwukierunkowa powietrze-powietrze na przydzielonym kanale umożliwiająca statkom powietrznym, wykonującym loty nad oddalonymi i oceanicznymi rejonami znajdującymi się poza zasięgiem łączności naziemnych radiostacji VHF, wymianę niezbędnej informacji operacyjnej i ułatwianie rozwiązywania problemów operacyjnych.

Łączność powietrze-ziemia - łączność dwukierunkowa między statkami powietrznymi a stacjami lub punktami na powierzchni ziemi.

Łączność poza siecią - łączność radiotelefoniczna utrzymywana przez stację ruchomej służby lotniczej poza siecią radiotelefoniczną.

Łączność w kierunku powietrza - łączność jednokierunkowa od stacji lub punktów na ziemi do statków powietrznych.

Łączność w kierunku ziemi - łączność jednokierunkowa od statków powietrznych do stacji lub punktów na powierzchni ziemi.

Nadawanie "na ślepo" - nadawanie wiadomości z jednej stacji do drugiej w warunkach, gdy łączność dwukierunkowa nie może być nawiązana, a jednocześnie przypuszcza się, że wywoływana stacja jest w stanie odebrać tę wiadomość.

Nadawanie zwrotne - procedura polegająca na powtórzeniu przez stację odbiorczą odebranej depeszy lub określonej jej części w celu potwierdzenia poprawności odbioru.

Praca dupleks - jednoczesna wymiana wiadomości między dwoma stacjami w obu kierunkach.

Praca simpleks - wymiana wiadomości między dwoma stacjami jest możliwa w tym samym czasie tylko w jednym kierunku.

Rozgłaszanie - nadawanie wiadomości dotyczących żeglugi powietrznej, które nie są adresowane do określonej stacji.

Sieć radiotelefoniczna - grupa radiotelefonicznych stacji lotniczych pracujących i utrzymujących nasłuch na częstotliwościach tego samego zakresu i okazujących sobie określoną pomoc w celu zapewnienia maksymalnie niezawodnej łączności oraz wymiany informacji w relacji powietrze-ziemia.

Telekomunikacja - każda transmisja, emisja lub odbiór znaków, sygnałów, pisma, obrazów, dźwięków lub wszelkiego rodzaju wiadomości drogą przewodową, radiową, optyczną lub za pomocą innych systemów elektromagnetycznych.

1.7. Częstotliwości

Częstotliwość główna - częstotliwość radiowa przydzielona statkowi powietrznemu jako podstawowa do łączności powietrze-ziemia w sieci radiotelefonicznej.

Częstotliwość zapasowa - częstotliwość radiowa przydzielona statkowi powietrznemu jako drugorzędna do łączności powietrze-ziemia w sieci radiotelefonicznej.

1.8. Różne

Dziennik telekomunikacyjny (korespondencyjny) z automatyczną rejestracja - zapis elektryczny lub mechaniczny przebiegu pracy telekomunikacyjnej stacji lotniczej. Kanał częstotliwości - ciągła część widma częstotliwości odpowiadająca określonej klasie emisji.

Łączność kontroli operacji - łączność niezbędna do sprawowania pełnomocnictw odnośnie inicjowania, kontynuowania, zmiany kierunku lub zakończenia lotu w celu zapewnienia bezpieczeństwa statku powietrznego, jak również regularności i efektywności lotu.

Uwaga. Łączność taka jest normalnie wymagana do wymiany informacji pomiędzy statkami powietrznymi a użytkownikami statków powietrznych.

Łączność VHF do przekazywania danych powietrze-ziemia - dwukierunkowa łączność do przekazywania danych w zakresie VHF (l18-137 MHz) między statkami powietrznymi a stacjami lotniczymi.

Meldunek z powietrza - meldunek ze statku powietrznego w locie przygotowany zgodnie z wymaganiami dotyczącymi podawania danych pozycyjnych, operacyjnych i (lub) meteorologicznych.

Uwaga. Szczegóły dotyczące formularza meldunku z powietrza (AIREP) podane są w instrukcji IL - 4444.

NOTAM - wiadomość rozpowszechniana za pomocą środków telekomunikacyjnych, zawierająca informacje o ustanowieniu, stanie lub zmianach urządzeń lotniczych, służbach, procedurach, a także o niebezpieczeństwie, których znajomość we właściwym czasie jest istotna dla personelu związanego z operacjami lotniczymi.

Operacyjne łącze meteorologiczne - łącze stałej telekomunikacyjnej służby lotniczej (AFS) przeznaczone do wymiany meteorologicznych informacji lotniczych.

Oznaczenie lokalizacji (indeks miejscowości) - czteroliterowa grupa kodowa utworzona zgodnie z przepisami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) dla miejsca lokalizacji stałej telekomunikacyjnej stacji lotniczej.

SNOWTAM - NOTAM specjalnej serii redagowany w określonym formacie i zawiadamiający o obecności lub likwidacji niebezpiecznych warunków spowodowanych śniegiem, lodem, topniejącym śniegiem albo stojącą wodą, występującą przy śniegu, topniejącym śniegu i lodzie na polu naziemnego ruchu lotniczego.

Stałe łącze lotnicze - łącze stanowiące część stałej telekomunikacyjnej służby lotniczej (AFS).

Telekomunikacyjny dziennik lotniczy (korespondencyjny) - dziennik, w którym zapisywany jest przebieg pracy telekomunikacyjnej stacji lotniczej.
Rozdział 2

TELEKOMUNIKACYJNA SŁUŻBA LOTNICZA
2.1. Podział służby

Telekomunikacyjna służba lotnicza dzieli się na:

1) stałą telekomunikacyjną służbę lotniczą,

2) ruchomą radiokomunikacyjną służbę lotniczą,

3) radionawigacyjną służbę lotniczą,

4) lotniczą służbę rozgłaszania.2.4. Nadzór nad telekomunikacją lotnicza

2.4.1. Kierownik każdej jednostki organizacyjnej lotnictwa cywilnego ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszych przepisów przez podległy mu personel korzystający z telekomunikacji lotniczej lub sprawujący nadzór nad właściwym jej funkcjonowaniem.2.5. Transmisje niedozwolone

Przekazywanie za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych zbędnych lub anonimowych sygnałów, depesz lub danych jest zabronione.2.6. Zakłócenia

Jednostki organizacyjne lotnictwa cywilnego prowadzące testowania i próby sprzętu radiokomunikacyjnego, aby nie powodować zakłóceń, powinny podejmować wszelkie możliwe środki zapobiegawcze, w tym wybór częstotliwości i czasu emisji oraz redukowanie lub, jeśli to możliwe tłumienie promieniowania. Wszelkie zakłócenia powstające podczas testowań i prób powinny być jak najszybciej likwidowane.


Rozdział 3

OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA TELEKOMUNIKACYJNEJ SŁUŻBY LOTNICZEJ
3.1. Zakres stosowania

Przepisy niniejszego rozdziału mają charakter ogólny i powinny być stosowane tam, gdzie jest to konieczne, łącznie z przepisami innych rozdziałów.3.2.Przedłużanie czasu pracy i wyłączanie stacji

3.2.1. Stacje telekomunikacyjnej służby lotniczej powinny przedłużać swój normalny czas pracy tak długo, jak będzie to konieczne do wymiany depesz mających związek z wykonywaniem lotów.

3.2.2. Przed zakończeniem pracy stacja powinna powiadomić wszystkie inne stacje, z którymi utrzymuje bezpośrednią łączność, o zamiarze zakończenia pracy, zaznaczając przy tym, że przedłużanie jej nie jest konieczne. Ponadto powinna ona podać godzinę ponownego podjęcia pracy, jeżeli godzina ta różni się od czasu ustalonego obowiązującym rozkładem pracy.

3.2.3. Stacja pracująca regularnie w sieci i utrzymująca łączność na wspólnym kanale powinna powiadomić o zamiarze przerwania pracy stację główną lub wszystkie stacje sieci, jeżeli nie ma stacji głównej. Stacja może zakończyć prace po odczekaniu dwóch minut od nadania zawiadomienia, jeżeli w tym czasie nie odbierze żadnego wywołania.

3.2.4. Stacje niepracujące przez całą dobę, które są uruchomione lub przewidywane jest ich uruchomienie w niebezpieczeństwie i sytuacjach naglących, bezprawnej ingerencji lub przechwytywaniu, powinny przedłużyć normalne godziny swej pracy w celu zapewnienia wymaganej łączności.

3.3. Przyjmowanie, nadawanie i doręczanie depesz

3.3.1 Telekomunikacyjna służba lotnicza powinna przyjmować do nadania tylko te depesze, które należą do kategorii wymienionych w ust. 4.4. l. l.

3.3.1.1. Odpowiedzialność za przyjęcie depeszy do nadania powinna ponosić stacja podlegająca organowi, w którym depesza została zredagowana.

3.3.1.2. Gdy przyjęcie depeszy do nadania jest akceptowane, to powinna być ona nadana, względnie przekazana i(lub) doręczona zgodnie z przysługującą jej cechą pierwszeństwa bez dyskryminacji lub zbytniego przetrzymywania.

3.3.1.3. Zaleca się, aby organ, któremu podlega stacja pośrednicząca w przesyłaniu depeszy, zgłosił w terminie późniejszym zastrzeżenia do organu sprawującego nadzór nad stacją nadawczą, jeśli stwierdzi, że postępowanie z depeszą było sprzeczne z obowiązującymi przepisami

3.3.2. Do nadania mogą być przyjmowane tylko depesze adresowane do stacji wchodzących w skład telekomunikacyjnej służby lotniczej, nie dotyczy to przypadków, gdy zostały zawarte specjalne porozumienia z zainteresowanym organem telekomunikacji.

3.3.2.1. Przyjmowanie do nadania depeszy pojedynczej, przeznaczonej dla dwóch lub więcej adresatów obsługiwanych przez tę samą bądź różne stacje, powinno być dozwolone pod warunkiem, że jest to zgodne z postanowieniami ust. 4.4.3.1.2.3.

3.3.3. Depesze kierowane do użytkowników statków powietrznych powinny być przyjmowane tylko wtedy, gdy zostaną doręczone do stacji telekomunikacyjnej przez upoważnionych przedstawicieli użytkownika w formie określonej w niniejszych przepisach lub gdy zostaną przesłane za pośrednictwem wydzielonego w tym celu łącza telekomunikacyjnego.

3.3.4. Zasady dostarczania depesz użytkownikom statków powietrznych przez telekomunikacyjne stacje lotnicze powinny być określone w dwustronnych porozumieniach, zawartych między zainteresowanym użytkownikiem a organem pełniącym nadzór nad daną stacja,

3.3.5. Stacje międzynarodowej telekomunikacyjnej służby lotniczej są odpowiedzialne za dostarczanie depesz adresatom znajdującym się w zasięgu lotniska obsługiwanego przez tę stację, a poza tym zasięgiem tylko tym adresatom, co do których istnieją odpowiednie uzgodnienia między zainteresowanymi organami.

3.3.6. Depesze powinny być dostarczane do nadania w postaci pisemnej, lub innej stale stosowanej postaci, ustalonej przez kompetentne organy.

3.3.6.1. Zaleca się, aby w przypadkach, gdy do przekazywania depesz są używane systemy telefoniczne lub głośnikowe bez urządzeń rejestrujących, jako potwierdzenie były dostarczane ich kopie pisemne możliwie jak najszybciej.

3.3.7. Depesze ruchomej służby lotniczej odebrane od statku powietrznego będącego w locie, a wymagające przesłania za pośrednictwem stałej telekomunikacyjnej sieci lotniczej, telekomunikacyjna stacja lotnicza przed nadaniem powinna przekształcić w formę określoną w ust. 4.4.2.

3.3.7.1. Depesze odebrane od statku powietrznego będącego w locie, które wymagają przestania za pośrednictwem łączy stałej telekomunikacyjnej służby lotniczej, innych niż łącza AFTN, telekomunikacyjna stacja lotnicza powinna przekształcić w formę, o której mowa w ust. 4.4.2, z wyjątkiem przypadków, kiedy na podstawie postanowień ust. 3.3.5 zostały uprzednio dokonane inne uzgodnienia między organem telekomunikacji lotniczej a zainteresowanym użytkownikiem, w sprawie dostarczania depesz od statków powietrznych według z góry ustalonego rozdzielnika.

3.3.7.2. Depesze (łącznie z meldunkami z powietrza) bez dokładnego adresu, zawierające informacje meteorologiczne odebrane ze statku powietrznego będącego w locie, należy przekazać niezwłocznie do biura meteorologicznego związanego z danym punktem odbiorczym.

3.3.7.3 Depesze (łącznie z meldunkami z powietrza) bez dokładnego adresu, zawierające informacje dotyczące służb ruchu lotniczego odebrane ze statku powietrznego będącego w locie, należy przekazać niezwłocznie organowi służby ruchu lotniczego obsługiwanemu przez stację telekomunikacyjną, która odebrała depeszę.Uwaga. Przepisy, dotyczące układu meldunku z powietrza (łącznie z konwencjonalnymi danymi) oraz kolejności i formy, w jakich elementy takich meldunków są nadawane przez stacje pokładowe oraz rejestrowane i retransmitowane przez stacje lotnicze, zawarte są w Instrukcji IL -4444.

3.4. System czasu

3.4.1. Stacje telekomunikacyjnej służby lotniczej zapewniające łączność w kontrolowanym ruchu lotniczym stosują uniwersalny czas skoordynowany (UTC), natomiast inne stacje telekomunikacyjnej służby lotniczej powinny stosować polski czas urzędowy. Północ oznaczona liczbą 2400 sianowi koniec doby, a liczba 0000 stanowi jej początek.

3.4.2. Grupa "data-godzina" powinna składać się z sześciu cyfr, z których pierwsze dwie oznaczają dzień miesiąca, a cztery pozostałe - godzinę i minuty czasu UTC.

3.5. Rejestracja korespondencji

3.5.1. Zasady ogólne

3.5.1.1. Każda stacja radiokomunikacyjnej służby lotniczej powinna stosować ręczne lub automatyczne rejestrowanie korespondencji. Przepis ten nie dotyczy stacji pokładowych, które w przypadku stosowania radiotelefonii w bezpośredniej łączności ze stacją lotniczą nie muszą prowadzić dziennika korespondencyjnego.Uwaga. Dziennik korespondencyjny może służyć jako dokument prawnej ochrony w przypadku rozpatrywania pracy pełniącego dyżur operatora. Może też być wykorzystany jako dokument prawny.

3.5.1.1.1. Zaleca się, aby rejestracja korespondencji odbywała się na bieżąco. Jeżeli jednak ręczna rejestracja powodowałaby podczas krytycznej sytuacji przerwę w łączności, to rejestracja może być chwilowo zawieszona i uzupełniona możliwie jak najwcześniej, gdy powstaną ku temu warunki.

3.5.1.1.1.1. Wszystkie rozmowy radiotelefoniczne prowadzone przez organy służby ruchu lotniczego powinny być rejestrowane na taśmie magnetofonowej. Jeżeli jednak rejestracja tych rozmów jest z jakiegokolwiek powodu niemożliwa, to operator względnie kontroler ruchu lotniczego powinien w dzienniku korespondencyjnym odnotować krótko korespondencję nadaną lub odebraną.

3.5.1.1.1.2. Rejestrowanie w dzienniku korespondencyjnym nadawanej lub odbieranej korespondencji radiotelefonicznej nie obowiązuje w ruchu lotniczym nadzorowanym, jeżeli warunki nie pozwalają na to.

3.5.1.1.2. Gdy na stacji pokładowej prowadzony jest w dzienniku radiotelefonicznym lub też w inny sposób rejestr dotyczący łączności w niebezpieczeństwie, silnych zakłóceń lub przerw w łączności, to zaleca się, aby do rejestrów takich były dodane informacje dotyczące czasu i pozycji oraz wysokości bezwzględnej, na której znajduje się statek powietrzny.

3.5.1.2. Zapisy w dzienniku korespondencyjnym mogą być dokonywane tylko przez dyżurnych operatorów względnie kontrolerów ruchu lotniczego, jednakże inne osoby, którym znane są zanotowane wydarzenia, mogą poświadczyć w dzienniku ścisłość zapisów dokonanych przez operatora lub kontrolera ruchu lotniczego. Zapisy powinny być dokonywane w języku, w jakim była prowadzona wymiana korespondencji, zaś zapisy nie będące korespondencją (np. uwagi operatora) należy nanosić w języku polskim.

3.5.1.3. Wszystkie zapisy powinny być kompletne, wyraźne, ścisłe i zrozumiałe. Zbędnych zapisów i znaków należy unikać.

3.5.1.4. Wszelkie poprawki w dzienniku telekomunikacyjnym mogą być dokonywane tylko przez osobę, która dokonała zapisu. Poprawki należy dokonywać przez przekreślenie błędnego zapisu jedną kreską, wpisanie daty i czasu dokonania poprawki oraz złożenie podpisu. Poprawny zapis należy umieścić w kolejnym wierszu po ostatnim zapisie.

3.5.1.5. Dzienniki telekomunikacyjne o rejestracji ręcznej lub automatycznej należy przechowywać co najmniej trzydzieści dni. Gdy dokumenty te są potrzebne do badań lub dochodzeń, to należy przechowywać je przez okresy dłuższe, aż stanie się oczywistym, że nie będą więcej potrzebne.

3.5.1.6. W dziennikach o rejestracji ręcznej należy zapisywać następujące informacje: 1. nazwę organu użytkującego stację,

 2. identyfikację stacji,

 3. datę,

 4. czas rozpoczęcia i zakończenia pracy stacji,

 5. podpis każdego operatora lub kontrolera ruchu lotniczego oraz czas rozpoczęcia i zakończenia dyżuru,

 6. częstotliwości nasłuchu i rodzaj dyżuru (stały lub okresowy), zapewnianego na każdej częstotliwości,

 7. każdą korespondencję, nadawanie próbne, próby nawiązania łączności z podaniem treści korespondencji, czas zakończenia przekazywania informacji, stacje (z którymi utrzymywana jest łączność), wykorzystywaną częstotliwość. Nie jest jednak wymagane stosowanie tego punktu na mechanicznych stacjach retranslacyjnych. Treść korespondencji może być nie zapisywana, jeśli stacja posiada załączone do dziennika kopie depesz,

 8. wszelką korespondencję dotyczącą przypadków niebezpieczeństwa i podjęte w tym względzie działania,

 9. krótki opis stanu łączności oraz występujące trudności łącznie z zakłóceniami, a w miarę możności czas stwierdzenia zakłóceń, ich charakter, częstotliwość i znak rozpoznawczy stacji zakłócającej,

 10. zwięzły opis przerw w łączności spowodowanych uszkodzeniem sprzętu lub innymi trudnościami, z podaniem czasu trwania przerw i przedsięwziętego w związku z nimi działania,

 11. inne dodatkowe informacje, które zdaniem operatora powinny być zanotowane jako część zapisu dotyczącego działalności stacji.

3.6. Nawiązanie łączności radiowej

3.6.1. Każda stacja powinna odpowiadać na wywołanie skierowane do niej przez inne stacje radiokomunikacyjnej służby lotniczej i na ich prośbę zapewnić wymianę korespondencji.

3.6.2. Każda stacja powinna pracować z minimalną mocą promieniowania, niezbędną do zapewnienia zadowalającej łączności.

3.7. Stosowanie kodów i skrótów

3.7.1 Kody i skróty powinny być używane w telekomunikacyjnej służbie lotniczej w przypadkach, gdy stosowanie ich przyczyni się do skrócenia informacji, względnie ułatwi jej przekazywanie.

3.7.1.1. W przypadku, gdy kody i skróty zawarte w tekście depeszy są odmienne od zatwierdzonych przez ICAO, to ich wykaz, na żądanie telekomunikacyjnej stacji lotniczej przyjmującej depeszę do nadania, powinien być dostarczony przez nadawcę depeszy.

3.8. Anulowanie depesz

3.8.1. Telekomunikacyjna stacja lotnicza może anulować depeszę tylko z upoważnienia jej nadawcy.


Rozdział 5

RUCHOMA RADIOKOMUNIKACYJNA SŁUŻBA LOTNICZA
5.1. Zasady ogólne

Przepisy rozdziału 5 regulują głównie zasady utrzymywania łączności radiotelefonicznej, a przepisy ust. 5.1 znajdują ponadto zastosowanie w każdym rodzaju łączności ruchomej radiokomunikacyjnej służby lotniczej. Zasady utrzymywania łączności w ruchomej służbie lotniczej mogą być również, w uzasadnionych przypadkach, stosowane w ruchomej satelitarnej służbie lotniczej.

5.1.1. We wszystkich rodzajach łączności powinny być przestrzegane dyscyplina pracy i zasady wymiany korespondencji.

5.1.1.1. Standardowa frazeologia radiotelefoniczna powinna być stosowana we wszystkich przypadkach, dla których została ustalona.

5.1.1.2. Przekazywanie depesz, innych niż określone w ust. 5.1.8, nie powinno odbywać się na częstotliwościach ruchomej radiokomunikacyjnej służby lotniczej w przypadkach, gdy do osiągnięcia zamierzonego celu mogą być wykorzystane stałe telekomunikacyjne służby lotnicze.

5.1.2. Gdy istnieje konieczność nadawania przez stację pokładową sygnałów w celu sprawdzenia łączności lub dostrojenia stacji, a mogłoby to przeszkadzać w pracy sąsiedniej stacji, to stacja pokładowa powinna wcześniej uzyskać zgodę tej stacji na nadawanie takich sygnałów. Nadawanie tych sygnałów powinno trwać jak najkrócej.

5.1.3. W przypadku konieczności nadania przez stację ruchomej radiokomunikacyjnej służby lotniczej sygnałów bądź to do dostrojenia nadajnika przed wywołaniem abonenta, bądź do dostrojenia odbiornika, to nadawanie takich sygnałów nie powinno trwać dłużej niż 10 sekund i powinno składać się w radiotelefonii z wymawiania cyfr (jedynka, dwa, trzy itd.) i z radiowego znaku wywoławczego stacji nadawczej. Nadawanie takich sygnałów powinno trwać jak najkrócej.

5.1.4. Jeżeli nie jest ustalone inaczej, to obowiązek nawiązania łączności ciąży na stacji posiadającej informacje do przekazania. W niektórych przypadkach, gdy wykorzystywany jest system SELCAL, stosuje się procedury nawiązania łączności podane w ust. 5.2.4.

5.1.5. Zaleca się, aby po nadaniu wywołania do stacji lotniczej operator odczekał co najmniej 10 sekund zanim przystąpi do powtórnego wywołania. Jest to konieczne w celu uniknięcia zbędnych transmisji w chwili, kiedy stacja lotnicza przygotowuje się do odpowiedzi na wywołanie.

5.1.6. Gdy stacja lotnicza zostanie wywołana jednocześnie przez kilka stacji pokładowych, to powinna ustalić kolejność, w jakiej statki powietrzne mają nawiązywać łączność.

5.1.7. Czas trwania wymiany korespondencji między stacjami pokładowymi powinien być określany przez stację odbiorczą, przy braku interwencji ze strony stacji lotniczej. Jeśli łączność taka utrzymywana jest na częstotliwości służby ruchu lotniczego, to należy wcześniej uzyskać zgodę stacji lotniczej. Zgoda taka nie jest wymagana w przypadku krótkiej wymiany korespondencji.

5.1.8. Rodzaje depesz. Rodzaje depesz przesyłanych za pośrednictwem ruchomej radiokomunikacyjnej służby lotniczej oraz kolejność pierwszeństwa w nawiązywaniu łączności i przekazywaniu informacji powinny być zgodne z następującą tabelą:
Rodzaj depeszy i kolejność pierwszeństwa

Sygnał radiotelefoniczny

 1. sygnały o niebezpieczeństwie, depesze o niebezpieczeństwie

MAYDAY

 1. depesze pilne łącznie z depeszami poprzedzonymi sygnałem transportu medycznego

PAN, PAN

lub PAN, PAN MEDICAL 1. korespondencja dotycząca radionamierzania

-

 1. depesze dotyczące bezpieczeństwa lotów

-

 1. depesze meteorologiczne

-

 1. depesze dotyczące regularności lotów

-

Uwaga 1. Depesze dotyczące aktów bezprawnej ingerencji są nadawane w wyjątkowych okolicznościach, które mogą przeszkadzać w stosowaniu przyjętych procedur łączności, stosowanych do ustalania rodzaju i cechy pierwszeństwa depeszy. Uwaga 2. Depesze NOTAM mogą być zaliczane do rodzaju depesz i kolejności pierwszeństwa wymienionych pod lit. c) - f) włącznie. Decyzja o kolejności pierwszeństwa zależna jest od treści NOTAM i jego ważności dla zainteresowanego statku powietrznego.

5.1.8.1. Depesze o niebezpieczeństwie powinny być załatwiane zgodnie z przepisami ust. 5.3.

5.1.8.2. Depesze pilne łącznie z depeszami poprzedzonymi sygnałem transportu medycznego powinny być załatwiane zgodnie z przepisami ust. 5.3.

Uwaga. Wyrażenie "transport medyczny" użyte jest w konwencji genewskiej z 1949 roku oraz w protokołach dodatkowych i odnosi się do każdego środka transportu lądowego, wodnego lub powietrznego, zarówno wojskowego jak i cywilnego, stałego lub czasowego, przeznaczonego wyłącznie do transportu medycznego będącego pod kontrolą właściwego organu strony konfliktu.

5.1.8.3. Korespondencja dotycząca radionamierzania powinna być przesyłana zgodnie z przepisami rozdziału 6.

5.1.8.4. Depesze dotyczące bezpieczeństwa lotów powinny obejmować:


 1. depesze dotyczące ruchu lotniczego (patrz Instrukcja o ruchu lotniczym kontrolowanym - IL-4444),

 2. depesze wysyłane pracz użytkownika lub przez siatek powietrzny zawierające pilne wiadomości dotyczące statku powietrznego w locie,

 3. komunikaty meteorologiczne zawierające pilne wiadomości dla statku powietrznego w locie lub przygotowującego się do odlotu (przeznaczone do indywidualnego powiadomienia lub do rozgłoszenia),

 4. inne depesze dotyczące statków powietrznych w locie lub przygotowujących się do odlotu.

5.1.8.5. Depesze meteorologiczne powinny obejmować informacje meteorologiczne dla (lub ze) statków powietrznych inne niż wymienione w ust. 5.1.8.4 pkt. 3).

5.1.8.6. Depesze dotyczące regularności lotów powinny obejmować: 1. depesze dotyczące eksploatacji lub obsługi technicznej urządzeń niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa lub regularności lotów statków powietrznych,

 2. depesze dotyczące obsługi statków powietrznych,

 3. wytyczne dla przedstawicieli użytkowników, dotyczące zmian co do potrzeb ogólnych związanych z pasażerami i załogą, spowodowanych nieuniknionymi odchyleniami od normalnych rozkładów lotów, indywidualne potrzeby pasażerów lub załogi nie powinny być objęte tą kategorią depesz,

 4. depesze dotyczące nie planowanych lądowań, jakie ma wykonać statek powietrzny,

 5. depesze dotyczące pilnie potrzebnych statkom powietrznym części zapasowych i materiałów,

 6. depesze dotyczące zmian w rozkładach lotów statków powietrznych.

5.1.8.6.1. Organy służby ruchu lotniczego, wykorzystujące kanały bezpośredniej łączności między pilotem i kontrolerem, są zobowiązane do nadawania, odbioru i przekazywania adresatom depesz dotyczących regularności lotów tylko wtedy, kiedy nie przeszkadza to w wykorzystywaniu tych kanałów zgodnie z ich głównym przeznaczeniem i nie ma innych kanałów wydzielonych do tego celu.

5.1.8.7. Zaleca się, aby depesze posiadające jednakową cechę pierwszeństwa były nadawane w takiej kolejności, w jakiej zostały przyjęte do nadania.

5.1.8.8 Łączność powietrze-powietrze na kanale "Interpilot" powinna zapewniać przekazywanie dowolnych informacji mających związek z bezpieczeństwem i regularnością lotów. Podstawą do ustalania rodzajów i cech pierwszeństwa nadawania tych depesz powinna stanowić ich treść zgodnie z ust. 5.1.8.
1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna