Fundacja telmodPobieranie 0.54 Mb.
Strona4/7
Data28.04.2016
Rozmiar0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

5.1.9. Anulowanie depesz

5.1.9.1. Depesze wymagające uzupełnieniu. W przypadku konieczności anulowania depeszy ze względu na jej niekompletność w czasie nadawania, to stacja nadawcza powinna zawiadomić stacje odbiorczą o anulowaniu depeszy, nadając odpowiedni zwrot.

5.1.9.2. Depesze nadane w całości. W przypadku gdy depesza nadana w całości została zatrzymana do czasu otrzymania korekty błędów i zachodzi konieczność zawiadomienia stacji odbiorczej, żeby nie przesyłała depeszy dalej, lub gdy doręczenie jej adresatowi, albo dalsze przesłanie nie jest możliwe, to depesza ta powinna być anulowana. W łączności radiotelefonicznej należy w tym celu nadać odpowiedni zwrot.

5.1.9.3. Stacja anulująca nadaną depeszę ponosi odpowiedzialność za podjęcie ewentualnych dalszych kroków wynikających z anulowania tej depeszy.5.2. Łączność radiotelefoniczna

Uwaga. W przypadku korzystania z urządzenia systemu selektywnego wywoływania (SELCAL.) niektóre z niżej podanych procedur są zastępowane przedstawionymi w ust. 5.2.4.

5.2.1. Zasady ogólne

5.2.1.1. Języki stosowane w łączności radiotelefonicznej

5.2.1.1.1. Rozmowy radiotelefoniczne w polskim rejonie informacji powietrznej między organami służby kontroli ruchu lotniczego a załogami polskich statków powietrznych powinny być prowadzone w języku polskim. Zezwala się na używanie języka angielskiego po uzyskaniu zgody od organu kontroli ruchu lotniczego.

5.2.1.1.2. Na wszystkich stacjach naziemnych obsługujących porty i drogi lotnicze wykorzystywane przez międzynarodową komunikację lotniczą powinien być używany język angielski.

5.2.1.1.3. Gdy stacje pokładowa i naziemna nie mogą używać wspólnego języka, to powinna być uzgodniona z zainteresowanym użytkownikiem potrzeba skorzystania z usług tłumacza.

5.2.1.1.4. Gdy tłumacz zostanie wyznaczony, to należy umożliwić mu dostęp do urządzeń radiotelefonicznych i używanie ich pod nadzorem kontrolera dyżurnego.

5.2.1.1.5. Zbiór informacji lotniczych (AIP) oraz inne dokumenty lotnicze dotyczące ułatwień w przekazywaniu wiadomości powinny być publikowane nie tylko w języku polskim, lecz również w języku angielskim.

5.2.1.2. Literowanie słów w radiotelefonii. Gdy w rozmowach radiotelefonicznych używane są imiona własne, skróty służbowe lub słowa trudne, to należy je literować posługując się alfabetami podanymi w tabelach ust. 5.2.1.2.1 i 5.2.1.2.2.

Uwaga. Alfabet literowania za pomocą wyrazów angielskich podany w tabeli ust. 5.2.1.2.2 jest także nakazany do stosowania w morskiej służbie ruchomej (Regulamin radiokomunikacyjny. Dodatek 24).

5.2.1.2.1. Wyrazy do literowania stosowane w języku polskim:Litera

Wyraz

Litera

Wyraz

Litera

Wyraz

A

Adam

K

Karol

T

Tadeusz

B

Barbara

L

Ludwik

U

Urszula

C

Celina

Ł

Łukasz

V

Yioletta

Ć

Ćma

M

Marian

W

Walenty

D

Dorota

N

Nikodem

X

Xawery

E

Edward

O

Olga

Y

Ypsylon

F

Filip

P

Paweł

Z

Zygmunt

G

Gustaw

Q

Qantum

Ż

Żaba

H

Henryk

R

Roman

Ź

Źrebak

I

Ignacy

S

StefanJ

Józef

Ś

Światowid5.2.1.2.2. Wyrazy do literowania stosowane w języku angielskim:

Litera

Wyraz

Wymowa

Litera

Wyraz

Wymowa

A

Alfa

AL FA

N

November

NOWEM BER

B

Bravo

BRAWO

O

Oskar

OS KA

C

Charlie

CZA LI lub SZA LI

P

Papa

PA PA

D

Delta

DEL TA

Q

Ouebec

KE BEK

E

Echo

EK O

R

Romeo

RO MIO

F

Foxtrot

FOKS TROT

S

Sierra

SIE RA

G

Golf

GOLF

T

Tango

TAN GO

H

Hotel

HO TEL

U

Uniform

JU NI FORM lub

U NI FORM

I

India

IN DIA

V

Victor

WIK TA

J

Julietl

DŻU LI ET

W

Whiskey

WIS KI

K

Kilo

KI LO

X

X-ray

EKS REJ

L

Lima

LI MA

Y

Yankee

JAN KI

M

Mike

MAJK

Z

Zulu

ZU LU

Uwaga. Sylaby akcentowane są podkreślone.

5.2.1.3 Przekazywanie liczb w łączności radiotelefonicznej

5.2.1.3.1. Nadawanie liczb

5.2.1.3.1.1. Wszystkie liczby, z wyjątkiem przedstawionych w ust. 5.2.1.3.1.2, należy nadawać wymawiając każdą cyfrę oddzielnie.Uwaga. W następujących przykładach podany jest sposób stosowania tej procedury (wymawianie, patrz ust. 5.2.1.3.3.1).


Znaki wywoławcze statków powietrznych

nadawane jako

CCA 238

Air China dwa trzy osiem
Air China two three eight

OAL 242

Olympic dwa cztery dwa
Olympic two four two

poziomy lotów

nadawane jako

FL 180

poziom lotu jedynka osiem zero
flight level one eight zero

FL 200

poziom lotu dwa zero zero
flight level two zero zero

kierunki, kursy

nadawane jako

100 stopni

kierunek jedynka zero zero
heding one zero zero

080 stopni

kierunek zero osiem zero
heding zero eight zero


kierunek i prędkość wiatru


nadawane jako

200 stopni 70 węzłów

wiatr dwa zero zero stopni siedem zero węzłów
wind two zero zero degrees seven zero knots

160 stopni 18 węzłów poryw 30 węzłów

wiatr jedynka sześć zero stopni jedynka osiem węzłów poryw trzy zero
wind one six zero degrees one eight knots gusting three zero

kody transpondera

nadawane jako

2 400

Skłołk dwa cztery zero zero
squawk two four zero zero

4 203

skłołk cztery dwa zero trzy
squawk four two zero three

droga startowa

nadawane jako

27

droga startowa dwa siedem
runway two seven

30

droga startowa trzy zero
runway three zero

ustawienie wysokościomierza

nadawane jako

1 010

QNH jedynka zero jedynka zero
QNH one zero one zero

1 000

QNH jedynka zero zero zero
ONH one zero zero zero

5.2.1.3.1.2. Wszystkie liczby używane do nadawania wysokości bezwzględnej, wysokości chmur, widzialności i zasięgu widzenia wzdłuż drogi stanowej (RVR), składające się z pełnych setek i pełnych tysięcy, należy nadawać wymawiając oddzielnie każdą cyfrę oznaczającą liczbę setek lub tysięcy, podając następnie odpowiednio wyraz SETKA(I/EK) lub TYSIĄC(E/ĘCY). Liczby składające się z tysięcy i pełnych setek należy nadawać wymawiając oddzielnie każdą cyfrę oznaczającą liczbę tysięcy podając po nich wyraz TYSIĄC(E/ĘCY), a następnie cyfrę oznaczającą liczbę setek i po niej wyraz SETKA(I/EK).Uwaga. W następujących przykładach podany jest sposób stosowania tej procedury (wymawianie, patrz ust. 5.2.1.3.3.1).


wysokość bezwzględna

nadawanie jako

800

osiem setek
eight hundred

3400

trzy tysiące cztery setki
three thousand four hundred

12 000

jedynka dwa tysięcy
one two thousand

wysokość chmur

nadawane jako

2 200

dwa tysiące dwa setki
two thousand two hundred

4 300

cztery tysiące trzy setki
four thousand three hundred

widzialność

nadawane jako

1 000

widzialność jedynka tysiąc
visibility one thousand

700

widzialność siedem setek
visibility seven hundred

zasięg widzenia wzdłuż drogi startowej

nadawane jako

600

RVR sześć setek
RVR six hundred

1 700

RVR jedynka tysiąc siedem setek
RVR one thousand seven hundred

5.2.1.3.1.3. Liczby stanowiące ułamek dziesiętny należy nadawać jak podano w ust. 5.2.1.3.1.1 z tym, że przecinek ułamka dziesiętnego podaje się we właściwej kolejności wyrazem PRZECINEK.Uwaga 1. W następujących przykładach podany jest sposób stosowania tej procedury:


Liczba

Nadawana jako

100,3

JEDYNKA ZERO ZERO PRZECINEK TRZY
(ONE ZERO ZERO DECIMAL THREE)

38143,9

TRZY OSIEM JEDYNKA CZTERY TRZY PRZECINEK DZIEWIĘĆ
(THREE EIGHT ONE FOUR THREE DECIMAL NINE)


Uwaga 2. Do podania częstotliwości VHF należy używać nie więcej niż dwie znaczące cyfry po przecinku, pojedyncze zero uważa się za znaczące (w ust. 5.2.1.6.3.4.3 omówione są częstotliwości posiadające separację międzykanałową 25 kHz). W następujących przykładach podany jest sposób stosowania tej procedury:Liczba


Nadawana jako


118.0
118.1
118.125
118,150

JEDYNKA JEDYNKA OSIEM PRZECINEK ZERO

(ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO)

JEDYNKA JEDYNKA OSIEM PRZECINEK JEDYNKA

(ONE ONE EIGHT DECIMAL ONE)

JEDYNKA JEDYNKA OSIEM PRZECINEK JEDYNKA DWA

(ONE ONE EIGHT DECIMAL ONE TWO)

JEDYNKA JEDYNKA OSIEM PRZECINEK JEDYNKA PIĄTKA

(ONE ONE EIGHT DECIMAL ONE FIVE)


5.2.1.3.1.4. W przypadku podawania czasu należy z reguły nadawać tylko minuty, wymawiając poszczególne cyfry oddzielnie. Jednakże, gdy istniałaby możliwość nieporozumienia, to należy podawać także godzinę.Uwaga. W następującym przykładzie podany jest sposób stosowania tej procedury:Czas


Nadawany jako


0920
1643


DWA ZERO lub ZERO DZIEWIĘĆ DWA ZERO

(TWO ZERO or ZERO NINE TWO ZERO)

CZTERY TRZY lub JEDYNKA SZEŚĆ CZTERY TRZY

(FOUR THREE or ONE SIX FOUR THREE)5.2.1.3.2. Weryfikacja liczb

5.2.1.3.2.1. Gdy pożądane jest sprawdzenie, czy liczby zostały odebrane poprawnie, to osoba nadająca depesze powinna poprosić stacje odbiorczą o powtórzenie tych liczb.5.2.1.3.3. Wymawianie cyfr

5.2.1.3.3.1. W łączności radiotelefonicznej należy stosować następującą wymowę cyfr:Cyfra lub element liczby

Wymowa polska

Pisownia angielsku

Wymowa angielska

0

ZERO

ZERO

zierou

l

JEDYNKA

ONE

uan

2

DWA

TWO

tu

3

TRZY

THREE

thri

4

CZTERY

FOUR

foer

5

PIĄTKA

FIVE

fajw

6

SZEŚĆ

SIX

siks

7

SIEDEM

SEVEN

sewn

8

OSIEM

EIGHT

ejt

9

DZIEWIĘĆ

NINE

najner

Przecinek

PRZECINEK

DECIMAL

desimel

Sto

SETKA(I/EK )

HUNDRED

handred

Tysiąc

TYSIĄC(E/ĘCY)

THOUSAND

thauzendPobieranie 0.54 Mb.

1   2   3   4   5   6   7
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna