Fundacja telmodPobieranie 0.54 Mb.
Strona5/7
Data28.04.2016
Rozmiar0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

5.2.1.4. Sposób nadawania

5.2.1.4.1. Każdą napisaną korespondencję należy przed rozpoczęciem nadawania przeczytać, aby uniknąć niepotrzebnych przerw w czasie nadawania.

5.2.1.4.2. Nadawanie powinno odbywać się zwięźle i w tonie normalnej rozmowy. W rozmowach należy w pełni korzystać ze standardowych frazeologii, gdy są one określone w odpowiednich dokumentach lub procedurach ICAO.

5.2.1.4.3 Sposób radiotelefonicznego przekazywania informacji powinien zapewnić jak najwyższy stopień jej zrozumienia. W celu spełnienia tego wymagania załogi statków powietrznych i personel naziemny powinny:  1. wymawiać wyraźnie każde słowo,

  2. mówić z równomierną szybkością nie przekraczającą 100 słów na minutę, natomiast gdy informacja przekazywana jest do statku powietrznego i tekst jej musi być zapisany, to szybkość mówienia powinna być zmniejszona w celu umożliwienia załodze zapisania tekstu;

  3. krótka przerwa przed nadawaniem i po nadaniu liczb ułatwia ich zrozumienie,

  4. utrzymywać równomierne natężenie głosu,

  5. umieć posługiwać się mikrofonem, zwłaszcza z trzymaniem go w jednakowej odległości, gdy nie jest stosowany modulator o stałym poziomie modulacji,

  6. przerywać chwilowo mówienie, gdy zachodzi konieczność odwrócenia głowy od mikrofonu.

5.2.1.4.4. Zaleca się przystosowywać sposób mówienia do istniejących warunków utrzymywania łączności.

5.2.1.4.5. Przyjęte do nadania depesze zredagowane tekstem otwartym lub za pomocą ustalonych wyrażeń powinny być nadawane bez jakiejkolwiek zmiany ich sensu. Zatwierdzone przez ICAO skróty, zawarte w tekście depeszy nadawanej do statku powietrznego, należy zastępować pełnymi słowami lub wyrażeniami, którym skróty te w używanym w danej chwili języku odpowiadają. Wyjątek stanowią skróty, które w związku z częstym i powszechnym ich stosowaniem są znane personelowi lotniczemu.Uwaga. Skróty stanowiące wyjątki są specjalnie oznakowane w procedurach PANS - "Kody i skróty stosowane w międzynarodowym lotnictwie cywilnym".

5.2.1.4.6. W celu przyśpieszenia przekazania informacji nie należy stosować literowania, jeśli nie przeszkodzi to w poprawnym jej odbiorze i zrozumieniu.

5.2.1.4.7. Nadawanie długich informacji powinno być od czasu do czasu przerywane na chwilę, aby operator przekazujący mógł się upewnić, że wykorzystywana częstotliwość jest wolna, a operator przyjmujący, gdy istnieje konieczność, mógł zwrócić się z prośbą o powtórzenie nie odebranych części depeszy.

5.2.1.4.8. Następujące wyrazy i wyrażenia powinny być stosowane w łączności radiotelefonicznej jako obowiązujące oraz powinny mieć znaczenie podane w następującej tabeli:Wyrażenie

Znaczenie

ANULUJ (CANCEL)

"Anuluj uprzednio nadane zezwolenie."

CZEKAJ (STANDBY)

"Czekaj, będę ciebie wywoływać."

JAK MNIE SŁYSZYSZ ? (HOW DO YOU READ?)

"Jakie jest zrozumienie mego nadawania ?" (patrz ust. 5.2.1.7.4).

KAŻDE SŁOWO DWU­KROTNIE

(WORDS TWICE)
  1. Jako prośba: "Warunki łączności są trudne. Nadawaj każde słowo lub grupę słów dwukrotnie".

  2. Jako zawiadomienie: "Ze względu na trudne warunki łączności każde słowo lub grupa słów tej depeszy będą nadawane dwukrotnie".

KONIEC

(OUT)


"Wymiana informacji zakończona i nie oczekuje się odpowiedzi". Zazwyczaj nie jest stosowane w łączności VHF.

MÓW WOLNIEJ (SPEAK SLOWER)

"Mów wolniej". Co do normalnej szybkości mówienia, patrz ust. 5.2.1.4.3 lit. b).

NADAWAJ (GO AHEAD)

"Kontynuuj nadawanie swojej depeszy".

NASŁUCHUJ (MONITOR)

"Nasłuchuj na .... (częstotliwość)".

NAWIĄŻ ŁĄCZNOŚĆ (CONTACT)

"Nawiąż łączność radiową z .... ".

NIE/NIEPRAWIDŁOWO (NEGATIVE)

"Nie" lub "Zgody nie udzielono", lub "To nie jest poprawne".

ODBIÓR (OVER)

"Skończyłem nadawanie i oczekuję odpowiedzi". Zazwyczaj nie jest stosowane w łączności VHF.

ODSTĘP (BREAK)

"Niniejszym sygnalizuję o odstępie między częściami depeszy". (Należy używać, gdy nie ma wyraźnej różnicy między tekstem i innymi częściami depeszy).

ODSTĘP ODSTĘP

(BREAK BREAK)"Niniejszym sygnalizuję o odstępie między depeszami przekazywanymi do różnych statków powietrznych znajdujących się w przestrzeni o bardzo dużej intensywności ruchu lotniczego".

POMIŃ (DISREGARD)

"Uważaj tę depeszę jako nie nadaną"

POPRAWIAM

(CORRECTION)"Popełniono błąd podczas tego nadawania (lub we wskazanej depeszy). Poprawna wersja ...... ".

POTWIERDŹ

(ACKNOWLEDGE)"Daj mi znać, że odebrałeś i zrozumiałeś tę depeszę".

POTWIERDŹ

(CONFIRM)"Czy poprawnie odebrałem następujące wyrażenie ...?" lub "Czy poprawnie odebrałeś tę depeszę?".

POWTARZAM

(I SAY AGAIN)"Powtarzam dla jasności lub podkreślenia".

POWTÓRZ

(READ BACK)"Powtórz całość lub określoną część tej depeszy tak dokładnie, jak ją odebrałeś ".

POWTÓRZ

(SAY AGAIN)"Powtórz całość lub następującą część twojej ostatniej transmisji".

PRAWIDŁOWO

(CORRECT)"To jest prawidłowe"

PROSZĘ (REQUEST)

"Chciałbym wiedzieć ..." lub "Pragnę otrzymać ...".

SPRAWDŹ

(CHECK)


"Sprawdź system lub procedurę". (Odpowiedź zazwyczaj nie jest oczekiwana)

SPRAWDŹ (VERIFY)

"Sprawdź i poproś nadawcę o potwierdzenie".

TAK/POTWIERDZAM

(AFFIRM)


"Tak".

WYKONAM

(WILCO)


(Angielski skrót od "will comply") "Zrozumiałem twoją depeszę i będę stosować się do niej".

ZEZWALAM (CLEARED)

"Zezwala się na kontynuowanie lotu w określonych warunkach".

ZGADZAM SIĘ

(APPROVED)"Udziela się zezwolenia na proponowane działanie".

ZGŁOŚ (RAPORT)

"Przekaż mi następująca informację....".

ZMIANA ZEZWOLENIA

(RECLEARED)"Została wprowadzona zmiana do ostatniego zezwolenia, a to nowe zezwolenie zastępuje poprzednie lub jego część".

ZROZUMIAŁEM

(ROGER)


"Całą twoją ostatnią transmisję odebrałem". Pod żadnym warunkiem nie wykorzystuje się w odpowiedzi, gdy jest prośba o powtórzenie (POWTÓRZ) lub bezpośrednia odpowiedź twierdząca (TAK), lub negatywna (NIE).


5.2.1.5. Układ depesz

5.2.1.5.1. Depesze przesyłane wyłącznie przez ruchomą służbę lotniczą powinny składać się z następujących części w podanej niżej kolejności:

a) wywołania z podaniem adresata i nadawcy (patrz ust. 5.2.1.6.3),

b) tekstu (patrz ust. 5.2.1.5.2.1.1). Uwaga. W następujących przykładach podany jest sposób stosowania tej procedury:(wywołanie) NOWY JORK RADIO SWISSAIR JEDYNKA JEDYNKA ZERO

(New York radio Swissair one one zero)(tekst) PROSZĘ SPRAWDZIĆ SELCAL (Request SELCAL chcck) lub

(wywołanie) SWISSAIR JEDYNKA JEDYNKA ZERO NOWY JORK RADIO

(Swissair one one zero New York radio)(tekst) NAWIĄŻ ŁĄCZNOŚĆ Z SAN JUAN NA PIĄTKA SZEŚĆ

(Contaci San Juan on five six)

5.2.1.5.2.1. Gdy są redagowane na pokładzie statku powietrznego:

1) wywołanie (patrz ust. 5.2.1.6.3)

2) wyraz DLA (for),

3) nazwę jednostki organizacyjnej, do której jest adresowana depesza,

4) nazwę stacji końcowej,

5) tekst.

5.2.1.5.2.1.1. Tekst depesz powinien być jak najkrótszy, umożliwiający jednak przekazanie niezbędnych informacji; należy przy tym w pełni posługiwać się frazeologią ICAO.

Uwaga. W następującym przykładzie podany jest sposób stosowaniu tej procedury:

(wywołanie BOSTON RADIO SWISSAIR JEDYNKA DWA OSIEM

(Boston radio Swissair one two cight)(adres) DLA SWISSAIR BOSTON

(for Swissair Boston)(tekst) SILNIK NUMER JEDYNKA WYMAGA WYMIANY

(Number one engine change required)

5.2.1.5.3.2. Gdy depesza zredagowana zgodnie z przepisami ust. 4.4.2 ma być retransmitowana przez stację lotniczą do statku powietrznego w locie, to należy przy dalszym jej przesyłaniu przez ruchomą służbę lotniczą opuścić nagłówek i adres depeszy stosowane w układzie obowiązującym w AFTN.

5.3.1.5.2.2.1. Gdy przepisy ust. 5.2.1.5.3.3 są stosowane, to depesza przesyłana przez ruchomą służbę lotniczą powinna zawierać:

a) tekst z uwzględnieniem ewentualnych poprawek (COR) znajdujących się w depeszy przesłanej za pośrednictwem AFTN,

b) wyraz OD (From).

c) nazwę instytucji wysyłającej depeszę oraz jej lokalizację (wzięte z danych dotyczących nadawcy depeszy AFTN.

5.3.1.5.3.3.2. Gdy tekst depeszy, która ma być przesłana przez stację lotniczą do statku powietrznego w locie, zawiera skróty aprobowane przez ICAO, to należy zastąpić je podczas nadawania pełnymi wyrazami lub wyrażeniami, którym skróty te w używanym w danej chwili języku odpowiadają. Wyjątek stanowią skróty, które w związku z częstym i powszechnym ich stosowaniem są dobrze znane personelowi lotniczemu.Uwaga. Skróty stanowiące wyjątki są specjalnie oznakowane w procedurach PANS "Kody i skróty stosowane w międzynarodowym lotnictwie cywilnym".

5.2.1.6. Wywoływanie

5.2.1.6.1. Radiotelefoniczne znaki wywoławcze stacji lotniczych

5.2.1.6.1.1. Do identyfikacji stacji lotniczych w ruchomej służbie lotniczej powinny być używane:

a) nazwa lokalizacji i

b) nazwa właściwego organu lub służby.5.2.1.6.1.2. Organ lub służbę należy oznaczać zgodnie z poniższa, tabelą, jednak w przypadkach, gdy jest zapewniona należyta łączność, to nazwa lokalizacji organu (służby) może być pominięta.


Organ lub służba

Sufiks znaku wywoławczego
W języku polskim

W języku angielskim

Kontrola lotniska

WIEŻA

TOWER

Kontrola ruchu naziemnego

ZIEMIA

GROUND

Kontrola zbliżania

ZBLIŻANIE

APPROACH

Ośrodek kontroli obszaru

KONTROLA

CONTROL

Radarowa kontrola zbliżania- odloty

ODLOTY

DEPARTURE

Radarowa kontrola zbliżania- przyloty

PRZYLOTY

ARRIVAL

Radar (ogólnie)

RADAR

RADAR

Radar precyzyjnego podejścia

PRECYZYJNY

PRECISION

Radiostacja lotnicza

RADIO

RADIO

Służba informacji powietrznej

INFORMACJA

INFORMATION

Służba kontroli na płycie

PŁYTA

APRON

Służba operacyjno-dyspozytorska

KOORDYNACJA

DISPATCH

Stacja radionamierzania

GONIO

HOMER

Wydawanie zezwoleń

ZEZWOLENIA

DELIVERY


5.2.1.6.2. Radiotelefoniczne znaki wywoławcze statków powietrznych

5.2.1.6.2.1.Pełne znaki wywoławcze

5.2.1.6.2.1.1. Radiotelefonicznym znakiem wywoławczym statku powietrznego powinien być jeden z następujących typów znaków:

typ a) - znaki zgodne ze znakami rejestracyjnymi statku powietrznego,

typ b) - oznacznik telefoniczny towarzystwa użytkującego statek powietrzny poprzedzający ostatnie cztery znaki znaku rejestracyjnego statku powietrznego.

typ c) - oznacznik telefoniczny towarzystwa użytkującego statek powietrzny poprzedzający identyfikację lotu.

Uwaga 1. Nawa producenta statku powietrznego lub nazwa modelu statku powietrznego mogą być wykorzystane jako radiotelefoniczny prefiks ww. znaku wywoławczego typu a).

Uwaga 2. Wymienione wyżej pod lit. a), b) i c) znaki wywoławcze składują się z połączeń znaków zgodnie z Regulaminem radiokomunikacyjnym ITU (nr 2129 i nr 2130).

Uwaga 3. Oznaczniki telefoniczne wymienione wyżej pod lit. b) i c) znajdują się w dokumencie ICAO "Doc 8585 - Oznaczniki towarzystw, władz i służb lotniczych".

Uwaga 4. Dowolny z przedstawionych wyżej znaków wywoławczych może byt umieszczony w polu 7 planu lotu ICAO jako znak rozpoznawczy statku powietrznego. Instrukcje wypełniania formularzy planu lotu zawarte są w "Instrukcji o ruchu lotniczym kontrolowanym (IL-4444)".

5.2.1.6.2.2. Skrócone znaki wywoławcze

5.2.1.6.3.2.1. Radiotelefoniczne znaki wywoławcze statków powietrznych podane wyżej w ust. 5.2.1.2.1.1, z wyjątkiem ujętych pod lit. c), mogą być skracane w okolicznościach określonych niżej w ust. 5.2.1.6.3.3.1. Skrócone znaki wywoławcze powinny mieć następującą formę:

typ a) - pierwszy znak znaku rejestracyjnego i co najmniej dwa ostatnie znaki znaku wywoławczego,

typ b) - oznacznik telefoniczny użytkownika statku powietrznego, który poprzedza co najmniej dwa ostatnie znaki znaku wywoławczego,

typ c) - nie ma formy skróconej.

Uwaga. Zamiast pierwszego znaku wymienionego wyżej znaku wywoławczego typu a) może być wykorzystana zarówno nazwa wytwórcy statku powietrznego lub modelu statku powietrznego.

PRZYKŁADY PEŁNYCH I SKRÓCONYCH ZNAKÓW WYWOŁAWCZYCH

(patrz ust. 5.2.1.6.2.1 i 5.2.1.6.2.2)

Pełny znak wywoławczy


Typa)

Typ b)

typ c)

N 57826


CESSNA FABCD*


CITATION FABCD*


VARIG

PVMASCANDINAVIAN 937


Skrócony

znak wywoławczy
N26 lub N826


CESSNA CD lub CESSNA BCD


CITATION CD lub CITATION BCD


VARIG MA lub VARIG VMA


(nie ma formy skróconej)


*Przykłady przedstawiają zastosowanie Uwagi 1 do ust. 5.2.1.6.2.1.1.

5.2.1.6.3.2. Nawiązywanie łączności radiotelefonicznej

5.2.1.6.3.2.1. Podczas nawiązywania łączności należy używać zawsze pełnych radiotelefonicznych znaków wywoławczych. Procedura wywoływania stosowana przez siatek powietrzny nawiązujący łączność powinna być zgodna z tablicą 5-1.

5.2.1.6.3.2.2. Stacje zamierzające nadać informacje do wszystkich stacji, które mogłyby je odebrać, powinny poprzedzać taką transmisję wyrazami WYWOŁANIE OGÓLNE i swoim znakiem wywoławczym. Na takie wywołanie ogólne nie oczekuje się odpowiedzi, chyba że określone stacje są proszone o potwierdzenie odbioru.

5.2.1.6.3.2.3. Odpowiedź na powyższe wywołania powinna być zgodna z tablicą 5-2.

Tablica 5-1. RADIOTELEFONICZNE PROCEDURY WYWOŁAWCZE*

(patrz ust. 5.2. l.6.3.2. l)Oznaczenie stacji wywoływanej


Typa)


Typ b)


Typ c)


NOWY JORK RADIO


NOWY JORK RADIO


NOWY JORK RADIO


Oznaczenie stacji wywołującej


GABCD**


SPEEDBIRD ABCD**


AEROFLOT321**


*W niektórych przypadkach, gdy wywołuje stacja lotnicza, wywołanie może być dokonane przez nadanie kodowanych sygnałów dźwiękowych.

**Z wyjątkiem oznaczników radiotelefonicznych i typu statku powietrznego każdy znak w znaku wywoławczym należy wymawiać oddzielnie. W przypadku literowania poszczególnych liter należy posługiwać się alfabetem literowania przedstawionym w ust. 5.2.1.2. Liczby należy wymawiać zgodnie z. ust. 5.2.1.3.
Tablica 5-2. RADIOTELEFONICZNE PROCEDURY ZGŁASZANIA SIĘ NA WYWOŁANIE

(patrz ust. 5.2.1.6.3.2.3)
Oznaczenie stacji wywoływanej

Typ a)


Typ b)


Typ c)


GABCD*

SPEEDBIRD ABCD*

AEROFLOT 321*

Oznaczenie stacji zgłaszającej się


NOWY JORK RADIO

NOWY JORK RADIO

NOWY JORK RADIO

Zwracanie się o kontynuowanie nadawania


NADAWAJ

NADAWAJ

NADAWAJ

*Z wyjątkiem oznaczników radiotelefonicznych i typu statku powietrznego każdy znak w znaku wywoławczym należy wymawiać oddzielnie. W przypadku literowania poszczególnych liter należy posługiwać się alfabetem literowania przedstawionym w ust. 5.2.1.2. Liczby należy wymawiać zgodnie z ust.5.2.1.3.

5.2.1.6.3.2.4. Gdy stacja została wywołana, lecz ma wątpliwości, co do poprawnego odbioru identyfikacji stacji wywołującej, to powinna odpowiedzieć nadając:

STACJA WYWOŁUJĄCA ....... (stacja wywołana) POWTÓRZ SWÓJ ZNAK WYWOŁAWCZY.

Uwaga. W następującym przykładzie podany jest sposób stosowania tej procedury:

(Kair stacja odpowiadająca)

STACJA WYWOŁUJĄCA KAIR (przerwa) POWTÓRZ SWÓJ ZNAK WYWOŁAWCZY

(Station calling Cairo (pause) say again your call sign)

5.2.1.6.3.2.5. Nawiązanie łączności powinno rozpoczynać się wywołaniem i odpowiedzią na wywołanie, jednakże gdy istnieje pewność, że stacja wywoływana odbierze wywołanie, to stacja wywołująca może nadać wiadomość nie czekając na odpowiedź stacji wywoływanej.

5.2.1.6.3.2.6. Łączność powietrze-powietrze na kanale "Interpilot" powinna być nawiązywana na odpowiedniej częstotliwości radiowej, stosując wywołanie bezpośrednie określonej stacji pokładowej lub wywołanie ogólne, uwzględniając obowiązujące warunki wykorzystywania tego kanału.

Uwaga. Warunki wykorzystywania kanałów powietrze-powietrze są określone w ust. 5.2.2.1.1.3 oraz w ust. 4.1.3.2.1 części II tomu I Aneksu 10.

5.2.1.6.3.2.6.1. Uwzględniając okoliczności, że na statku powietrznym może być prowadzony nasłuch więcej niż na jednej częstotliwości, to wywołanie wstępne powinno zawierać częstotliwość przydzieloną do łączności powietrze-powietrze i (lub) znak rozpoznawczy kanału NTERPILOT.Uwaga. W następujących-przykładach podane są sposoby stosowania tych procedur do wywoływania:

CLIPPER 123 - SABANA 901 - INTERPILOT - CZY MNIE SŁYSZYSZ

(Clipper 123 - Sabana 901 - Interpilol - do you read)

lub


KAŻDY STATEK POWIETRZNY W POBLIŻU 30 PÓŁNOC I 160 WSCHÓD - JAPANAIR

401 - INTERPILOT 128.95 - ODBIÓR

(Any aircraft vicinity of 30 north 160 east - Japanair 401 - Interpilot 128,95 - over).

5.2.1.6.3.3. Dalszy ciąg łączności radiotelefonicznej

5.2.1.6.3.3.1. Skrócone radiotelefoniczne znaki wywoławcze określone w ust. 5.2.1.6.2.2 powinny być tylko używane po nawiązaniu zadowalającej łączności, pod warunkiem, że nie wynikną z tego nieporozumienia. Stacja pokładowa powinna używać swego skróconego znaku wywoławczego tylko po wywołaniu jej za pomocą tego znaku przez stację naziemną.

5.2.1.6.3.3.2. Po nawiązaniu łączności, dwustronna nieprzerywana wymiana korespondencji może odbywać się bez dodatkowej identyfikacji lub wywoływań, aż do jej zakończenia.

5.2.1.6.3.3.3. W celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień podczas udzielania zezwoleń przez organ kontroli ruchu lotniczego i powtarzaniu ich w celu sprawdzenia poprawności, to kontrolerzy i piloci powinni zawsze dodawać znak wywoławczy statku powietrznego, którego dotyczy to zezwolenie.
Pobieranie 0.54 Mb.

1   2   3   4   5   6   7
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna