Fundacja telmod


Podawanie używanej częstotliwościPobieranie 0.54 Mb.
Strona6/7
Data28.04.2016
Rozmiar0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

5.2.1.6.3.4. Podawanie używanej częstotliwości

5.2.1.6.3.4.1. Ze względu na to, że operator stacji lotniczej może utrzymywać nasłuch na więcej niż jednej częstotliwości, to należy po wywołaniu podać także używaną częstotliwość, jeśli nie istnieją inne odpowiednie środki umożliwiające ją zidentyfikować.

5.2.1.6.3.4.2. Jeśli nie spowoduje to nieporozumienia, to można podać wielką częstotliwość (w kHz) nadając tylko pierwsze dwie jej cyfry.

Uwaga. W następującym przykładzie podany jest sposób stosowania tej procedury:

(Statek powietrzny PAA 325 wywołujący Kingston na 8871 kH)

KINGSTON CLIPPER TRZY DWA PIĄTKA - NA OSIEM OSFEM

(Kingston clipper three two five - on eight eight)

5.2.1.6.4.3. Gdy wykorzystywane są częstotliwości VHF z separacją 25 kHz, to należy w celu podania używanej częstotliwości za pośrednictwem łączności radiotelefonicznej nadać tylko pierwsze pięć cyfr. Uwaga. W następującym przykładzie podany jest sposób stosowania tej procedury:a) depesza : Donlon Kontrola prosi Air Penguin 801 o nawiązanie łączności z Donlon Radar na częstotliwości 126,000 MHz,

frazeologia: AIR PENGUIN OSIEM ZERO JEDYNKA DONLON KONTROLA NAWIĄŻ ŁĄCZNOŚĆ Z DOMLON RADAR NA JEDYNKA DWA SZEŚĆ PRZECINEK ZERO ZERO

(Air Penguin eight zero one Donlon Control contact Donion Radar on one two six decimal zero zero),b) depesza: Donlon Kontrola prosi Air Penguin 801 o nawiązanie łączności z Donlon Radar na częstotliwości 132,675 MHz,

frazeologia: AIR PENGUIN OSIEM ZERO JEDYNKA DONLON KONTROLA NAWIĄŻ ŁĄCZNOŚĆ Z DONLON RADAR NA JEDYNKA TRZY DWA PRZECINEK SZEŚĆ SIEDEM

(Air Penguin eight zero one Donlon Control contact Donlon Radar on one three two decimal six seven).5.2.1.7. Procedury kontroli radiostacji

5.2.1.7.1. Transmisje kontrolne powinny zawierać:

a) identyfikację stacji wywoływanej,

b) identyfikację statku powietrznego,

c) wyrazy SPRAWDZANIE ŁĄCZNOŚCI (radio check),

d) używaną częstotliwość.

5.2.1.7.2. Odpowiedź na transmisję kontrolną powinna być następująca:

a) identyfikacja statku powietrznego,

b) identyfikacja odpowiadającej stacji lotniczej,

c) informacja dotycząca słyszalności transmisji statku powietrznego.

5.2.1.7.3. Transmisja kontrolna oraz odpowiedź na nią powinny być zarejestrowane na stacji lotniczej.

Podczas kontroli stacji należy stosować następującą skalę słyszalności:

1) zła,

2) chwilowa,3) rozróżniana z trudnością,

4) dobra,

5) bardzo dobra.

5.2.1.8. Wymiana korespondencji radiotelefonicznej

5.2.1.8.1. Wymianę korespondencji należy prowadzić zwięźle i jednoznacznie, a gdy jest to możliwe - stosować standardową frazeologię.

5.2.1.8.1.1 Stosowanie skróconych procedur jest tylko zalecane po nawiązaniu łączności, gdy wyklucza się możliwość spowodowania nieporozumień.

5.2.1.8.2. Potwierdzanie odbioru. Przed potwierdzeniem odbioru operator stacji odbiorczej powinien upewnić się, że depesza została odebrana poprawnie.Uwaga. Potwierdzenia odbioru nie należy mylić z potwierdzeniem przyjęcia depeszy stosowanym w sieci radiotelefonicznej.

5.2.1.8.2.1. Potwierdzenie odbioru depeszy nadawane przez stację pokładową powinno zawierać znak wywoławczy statku powietrznego.

5.2.1.8.2.2. Stacja pokładowa powinna potwierdzać odebranie ważnych depesz kontroli ruchu lotniczego lub części tych depesz przez powtórzenie ich i podanie swego znaku wywoławczego.

Uwaga 1. Zezwolenia kontroli ruchu lutniczego, instrukcje oraz informacje wymagające powtórzenia są ujęte w Instrukcji IL - 4444.

Uwaga 2. W następującym przykładzie podany jest sposób stosowania tej procedury:

(Zezwolenie kontroli ruchu lotniczego nadawane do statku powietrznego przez stację sieci radiotelefonicznej)
Stacja:

TWA DZIEWIĘĆ SZEŚĆ TRZY MADRYT

(TWA nine six three Madrid)

Siatek powietrzny:

MADRYT TWA DZIEWIĘĆ SZEŚĆ TRZY - NADAWAJ

(Madrid TWA nine six three - go ahead)

Stacja:

TWA DZIEWIĘĆ SZEŚĆ TRZY MADRYT - ATC ZEZWALA TWA DZIEWIĘĆ

SZEŚĆ TRZY NA ZNIŻANIE DO DZIEWIĘĆ TYSIĘCY STÓP

(TWA nine six three Madrid - ATC clears TWA nine six three to descend to nine thousand feet)Statek powietrzny (potwierdzający):

ZEZWOLONO NA ZNIŻANIE DO DZIEWIĘĆ TYSIĘCY STÓP - TWA DZIEWIĘĆ SZEŚĆ TRZY

(Cleared to descend to nine thousand feet - TWA nine six three)

Stacja (potwierdzająca dokładność powtórzenia):

MADRYT (Madrid).

5.2.1.8.2.3. Gdy potwierdzenie odbioru jest nadawane przez stację lotniczą:

1) do stacji pokładowej:

- to powinno zawierać znak wywoławczy statku powietrznego, a jeśli jest to konieczne, to również znak wywoławczy stacji lotniczej,

2) do innej stacji lotniczej:

- to powinno zawierać znak wywoławczy stacji lotniczej potwierdzającej odbiór.

5.2.1.8.2.3.1. Stacja lotnicza powinna potwierdzić odbiór meldunków pozycyjnych i innych meldunków o postępie lotu przez powtórzenie tych meldunków i podanie swego znaku wywoławczego, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku przeciążenia kanału łączności powtarzanie może być chwilowo wstrzymane.

5.2.1.8.2.4. W celu sprawdzenia poprawności odbioru stacja odbiorcza może powtórzyć depeszę, potwierdzając tym dodatkowo jej odbiór. W takich przypadkach stacja, której powtarza się odebraną depeszę, powinna potwierdzić poprawność odbioru przez podanie swego znaku wywoławczego.

5.2.1.8.2.5. Gdy odebrana depesza zawiera meldunek pozycyjny i inne informacje, np. warunki meteorologiczne, to odbiór tych informacji po powtórzeniu meldunku pozycyjnego należy potwierdzić takimi wyrazami jak POGODĘ ODEBRAŁEM, z wyjątkiem przypadku, gdy jest wymagane przejęcie tych informacji przez inne stacje sieci. Odbiór innych depesz stacja lotnicza powinna potwierdzić przez nadanie tylko swego znaku wywoławczego.

5.2.1.8.3. Zakończenie wymiany korespondencji. Wymianę korespondencji radiotelefonicznej powinna zakończyć stacja odbiorcza przez nadanie swego znaku wywoławczego.

5.2.1.8.4. Poprawki i powtórzenia

5.2.1.8.4.1. Gdy operator popełni błąd podczas nadawania, to powinien powiedzieć POPRAWIAM, powtórzyć ostatnie poprawnie nadane wyrażenie lub grupę, a następnie nadać dalszy ciąg depeszy.

5.2.1.8.4.2. Jeśli najlepszym sposobem wprowadzenia poprawki jest powtórzenie całej depeszy, to operator powinien przed powtórnym jej nadaniem użyć wyrazów: POPRAWIAM, POWTARZAM.

5.2.1.8.4.3. Gdy operator nadający depeszę jest zdania, że warunki odbioru mogą być trudne, to zaleca się, aby ważniejsze elementy depeszy były nadawane dwukrotnie.

5.2.1.8.4.4. Jeżeli operator odbierający ma wątpliwości co do poprawności odbioru depeszy, to powinien poprosić o powtórzenie całej depeszy lub jej części.

5.2.1.8.4.5. Jeżeli jest konieczne powtórzenie całej depeszy, to należy nadać wyraz POWTÓRZ. Jeżeli jest konieczne powtórzenie części depeszy, to operator powinien nadać: POWTÓRZ WSZYSTKO DO ....(pierwsze słowo odebrane poprawnie) lub POWTÓRZ OD ....(słowo przed brakującą częścią depeszy) DO....... (słowo po brakującej części depeszy), albo POWTÓRZ WSZYSTKO PO .....(ostatnie słowo odebrane poprawnie).

5.2.1.8.4.6. Zaleca się, aby prosząc o powtórzenie określonych informacji, stosownie do przypadku, używać takich wyrażeń, jak: POWTÓRZ WYSOKOŚĆ, POWTÓRZ WIATR.

5.2.1.8.4.7. Jeżeli operator stacji nadawczej, sprawdzając powtarzanie depeszy przez stację odbiorczą, spostrzeże błędy, to powinien po zakończeniu powtarzania powiedzieć: NIE, POWTARZAM i podać poprawne brzmienie odpowiednich słów lub grup.5.2.2. Nawiązanie i zapewnianie łączności

5.2.2.1. Nasłuch i czas pracy

5.2.2.1.1. Stacje pokładowe powinny podczas lotu utrzymywać nasłuch zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Nie powinny one przerywać nasłuchu bez powiadomienia o tym zainteresowanych stacji lotniczych, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego względy bezpieczeństwa.

5.2.2.1.1.1. Statki powietrzne, wykonujące długie loty nad wodami lub loty nad wyznaczonymi obszarami, nad którymi obowiązuje posiadanie na pokładzie nadajnika radiolatarni ratunkowej (ELT), powinny utrzymywać ciągły nasłuch na częstotliwości 121,5 MHz, z wyjątkiem czasu, w którym utrzymują łączność na innych częstotliwościach VHF lub gdy wyposażenie statku powietrznego, albo wykonywane obowiązki w kabinie pilota nie pozwalają na utrzymywanie równoczesnego nasłuchu na dwóch częstotliwościach.

5.2.2.1.1.2 Statki powietrzne powinny utrzymywać ciągły nasłuch na częstotliwości 121,5 MHz w obszarach lub na trasach, gdzie nie wyklucza się możliwości przechwytywania statków powietrznych lub powstania innych niebezpiecznych sytuacji, a wymaganie takie zostało ustalone przez odpowiednią władzę.

5.2.2.1.1.3. Statkom powietrznym wykonującym inne loty niż wymienione w ust. 5.2.2.1.1.1 i 5.2.2.1.1.2 zaleca się, o ile jest to możliwe, utrzymywanie nasłuchu na częstotliwości 121,5 MHz.

5.2.2.1.1.4. Użytkownik łączności VHF powietrze-powietrze powinien zapewnić odpowiedni nasłuch na częstotliwościach służb ruchu lotniczego, lotniczej częstotliwości w niebezpieczeństwie oraz innych częstotliwościach, na których wymagane jest utrzymywanie nasłuchu.

5.2.2.1.2 Stacje lotnicze powinny utrzymywać nasłuch zgodnie z obowiązującymi je regulaminami pracy.

5.2.2.1.3. Stacje lotnicze powinny utrzymywać ciągły nasłuch na częstotliwości w niebezpieczeństwie 121,5 MHz w godzinach pracy organów dysponujących takimi stacjami.Uwaga. Postanowienia dotyczące wykorzystywania częstotliwości 121,5 MHz przez stacje lotnicze są ujęte w załączniku nr 2.

5.2.2.1.4. W przypadku konieczności zawieszenia pracy z jakiegokolwiek powodu przez stację pokładową lub stację lotniczą, to powinny one, jeśli jest to możliwe, zawiadomić o tym inne zainteresowane stacje, podając równocześnie przewidywaną godzinę wznowienia pracy. Gdy stacja wznowi pracę, to powinna zawiadomić o tym wszystkie zainteresowane stacje.

5.2.2.1.4.1. Gdy okaże się, że praca nie będzie mogła być wznowiona o czasie podanym w pierwszym zawiadomieniu, to należy, jeśli jest to możliwe, nadać w tym czasie lub jak najwcześniej po upływie tego czasu drugie zawiadomienie, podając zmienioną godzinę przewidywanego wznowienia pracy.

5.2.2.1.5. Jeśli kontroler wykorzystuje dwie lub więcej częstotliwości służb ruchu lotniczego, to zaleca się rozważyć możliwość zapewnienia odpowiednich środków, aby transmisje organu służby ruchu lotniczego i statków powietrznych na dowolnej z tych częstotliwości były jednocześnie dublowane na innych wykorzystywanych częstotliwościach, umożliwiając w ten sposób znajdującym się w zasięgu łączności stacjom pokładowym odbieranie wszystkich informacji przekazywanych do (i od) kontrolera.5.2.2.2. Zasady utrzymywania łączności w sieci HF

5.2.2.2.1. Stacje lotnicze sieci radiotelefonicznej powinny okazywać sobie wzajemną pomoc, zgodnie z podanymi niżej zasadami, w zapewnieniu łączności powietrze-ziemia wymaganej od nich przez statki powietrzne wykonujące loty na trasach, za obsługę których dana sieć jest odpowiedzialna.

5.2.2.2.2. Jeżeli w sieci pracuje dużo stacji, to łączność w tej sieci dla lotów na poszczególnych odcinkach trasy powinna być zapewniana przez wybrane do tego stacje zwane "stacjami głównymi" dla danego odcinka trasy.

Uwaga 1. Wybór stacji, które mają działać jako stacje główne na określonym odcinku trasy, dokonywany jest, gdy jest to konieczne, na podstawie porozumienia regionalnego lub lokalnego po przeprowadzeniu, w razie potrzeby, odpowiednich konsultacji miedzy państwami odpowiedzialnymi za daną sieć.

Uwaga 2. Stacjami głównymi z reguły są stacje obsługujące punkty bezpośrednio związane z lotami na danym odcinku trasy. tj. lotniska startu i lądowania, ośrodki informacji powietrznej lub ośrodki kontroli obszaru, a w niektórych przypadkach mogą być również dodatkowe dogodnie rozmieszczone stacje niezbędne do zwiększenia zasięgu łączności lub do celów przechwytywania.

Uwaga 3. Przy wyborze stacji głównych należy brać pod uwagę charakterystyki propagacyjne używanych częstotliwości.

5.2.2.2.3. W obszarach lub na trasach, gdzie stan łączności radiowej, długość rejsów lub odległość między stacjami lotniczymi wymagają dodatkowych środków do zapewnienia ciągłości łączności powietrze-ziemia na całej długości trasy, stacje główne powinny wspólnie ponosić odpowiedzialność za utrzymywanie "głównego nasłuchu" w taki sposób, aby każda z nich zapewniała ten nasłuch dla tej części lotu, podczas której depesze ze statków powietrznych będą mogły być przesłane dalej przez daną stację jak najbardziej skutecznie.

5.2.2.2.4. W tym czasie, kiedy jest utrzymywany główny nasłuch, to każda stacja główna powinna między innymi:

a) być odpowiedzialną za przydzielenie odpowiednich częstotliwości:

głównej i zapasowej do łączności ze statkami powietrznymi,

a) odbierać wszystkie meldunki pozycyjne i pośredniczyć w przesyłaniu do (i ze) statków powietrznych innych depesz mających istotne znaczenie dla bezpiecznego wykonywania lotu,

a) być odpowiedzialną za podjęcie niezbędnych kroków w przypadku utraty łączności (patrz ust. 5.2.2.7.2).

5.2.2.2.5. Przekazywanie do następnej stacji obowiązku zapewnienia głównego nasłuchu odbywa się zazwyczaj w chwili, gdy statek powietrzny przelatuje granicę rejonu informacji powietrznej albo obszaru kontrolowanego, przy czym nasłuch jest zapewniany w miarę możliwości przez cały czas przez stację obsługującą ośrodek informacji powietrznej lub ośrodek kontroli obszaru, w którym statek powietrzny wykonuje lot. Jednakże, gdy stan łączności tego wymaga, to stacja może być zobowiązana do zapewnienia głównego nasłuchu również po przelocie granic wymienionych rejonów lub też go zakończyć zanim statek powietrzny osiągnie daną granicę, jeżeli uzyska się dzięki temu znaczne usprawnienie łączności powietrze-ziemia.5.2.2.3. Wykorzystywanie częstotliwości.

5.2.2.3.1. Stacje pokładowe powinny pracować na właściwych częstotliwościach radiowych.

5.2.2.3.1.1. Radiostacja kontrolna powietrze-ziemia powinna przydzielać częstotliwości do używania przez stacje pokładowe pracujące pod jej nadzorem.

5.2.2.3.1.2. Do pracy w sieci radiotelefonicznej główną i zapasową częstotliwość powinna przydzielać jako pierwsza ta stacja sieci, z którą statek powietrzny sprawdzi stację pokładową przed startem lub z którą nawiąże łączność od razu po starcie. Stacja ta powinna także zapewnić, aby inne stacje sieci byty również powiadomione, w razie potrzeby, o przydzielonych częstotliwościach.

5.2.2.3.2. Zaleca się, aby przydzielając częstotliwości zgodnie z ust. 5.2.2.3.1.1 lub ust. 5.2.2.3.1.2 stacja lotnicza brata pod uwagę warunki propagacyjne i odległość, na jakiej ma być utrzymywana łączność.

5.2.2.3.3. Jeżeli częstotliwość przydzielona przez stację lotniczą okaże się nieodpowiednią, to zaleca się, aby statek powietrzny zaproponował inną częstotliwość.

5.2.2.3.4. Jeżeli częstotliwości do łączności powietrze-ziemia są używane do wymiany między stacjami sieci depesz o istotnym znaczeniu dla koordynacji i współpracy między tymi stacjami, to nie zważając na przepis ust. 5.1.1 łączność taka powinna być utrzymywana, w miarę możliwości, na częstotliwościach sieci, które nie są używane do wymiany dużej ilości korespondencji między statkami powietrznymi a ziemią. We wszystkich przypadkach łączność ze statkami powietrznymi powinna mieć pierwszeństwo przed łącznością między stacjami naziemnymi sieci.

5.2.2.4. Nawiązywanie łączności

5.2.2.4.1 Stacje pokładowe powinny, jeśli to możliwe, utrzymywać bezpośrednią łączność z radiostacją kontroli powietrze-ziemia obszaru, w którym statek powietrzny wykonuje lot. W przypadku, gdy okaże się to niemożliwe, to stacje pokładowe powinny wykorzystywać każdy dostępny właściwy sposób przesłania depesz do radiostacji kontroli powietrze-ziemia.

5.2.2.4.2. Jeżeli stacja lotnicza nie może nawiązać normalnej łączności ze stacją pokładową, to powinna ona wykorzystać każdy dostępny właściwy sposób pośredniczenia, aby przesiać depesze do stacji pokładowej. Jeżeli wysiłki te kończą się niepowodzeniem, to należy powiadomić o tym nadawcę depeszy.

5.2.2.4.3. Jeżeli w sieci radiotelefonicznej nie została nawiązana łączność między stacją pokładową a stacją główną po wywołaniu na częstotliwościach: głównej i zapasowej, to jedna z innych stacji głównych dla danego lotu powinna okazać pomoc, przekazując wiadomość do stacji wywoływanej, bądź też w przypadku wywołania przez statek powietrzny - udzielając odpowiedzi na wywołanie i przyjmując depeszę.

5.2.2.4.3.1. Inne stacje sieci powinny pomagać, podejmując podobne działania tylko wówczas, gdy usiłowania stacji głównych w nawiązywaniu łączności nie dadzą pozytywnych wyników.

5.2.2.4.4. Przepisy ust. 5.2.2.4.3. i 5.2.2.4.3.1. powinny być również stosowane w następujących przypadkach:

a) na prośbę zainteresowanego organu służby ruchu lotniczego,

b) gdy oczekiwane wiadomości ze statku powietrznego nie zostały odebrane w takim czasie, po upływie którego podejrzewa się, że nastąpiła utrata łączności.Uwaga. Określony czas może być ustalony przez państwowy cywilny organ ruchu lotniczego.

5.2.2.5. Przejście na inną częstotliwość HF

5.2.2.5.1. Stacja pokładowa powinna być powiadomiona przez właściwą stację lotniczą o konieczności zmiany częstotliwości lub przejścia do innej sieci. Jeżeli stacja pokładowa nie otrzyma takiego zawiadomienia, to powinna powiadomić właściwą stację lotniczą o zamiarze zmiany częstotliwości lub przejścia do innej sieci, zanim taka zmiana nastąpi.

5.2.2.5.2. W przypadku przechodzenia z jednej sieci do drugiej, mając na uwadze zapewnienie ciągłości łączności, przejście takie powinno odbywać się, w miarę możliwości, w tym czasie, kiedy statek powietrzny utrzymuje łączność ze stacją pracującą w obu sieciach. Jeżeli jednak zmiana sieci musi nastąpić równocześnie z nawiązaniem łączności ze stacją innej sieci, to przejście z jednej sieci do drugiej powinno być uzgodnione między obiema zainteresowanymi stacjami sieci przed zawiadomieniem o konieczności zmiany częstotliwości lub otrzymaniem zezwolenia na dokonanie zmiany. Statek powietrzny powinien być także powiadomiony o częstotliwościach: głównej i zapasowej, których powinien używać po zmianie sieci.

5.2.2.5.3. Stacja pokładowa, zmieniając częstotliwość nasłuchu, powinna (jeśli jest to wymagane przez państwowy cywilny organ ruchu lotniczego) zawiadomić zainteresowaną stację lotnicza, że utrzymuje nasłuch na nowej częstotliwości.

5.2.2.5.4. Stacja pokładowa, podczas nawiązywania łączności w sieci radiotelefonicznej po starcie, powinna powiadomić właściwą stację główną o czasie startu lub czasie przelotu nad ostatnim punktem kontrolnym.

5.2.2.5.5. Nawiązując łączność w nowej sieci, stacja pokładowa powinna podać właściwej stacji głównej czas, w którym znajdowała się nad ostatnim punktem kontrolnym lub swoją zgłoszoną ostatnio pozycję.

5.2.2.5.6. Mając zamiar zakończyć łączność w sieci radiotelefonicznej, stacja pokładowa powinna zawiadomić o tym właściwą stacje główną sieci, przekazując, w zależności od okoliczności, jedno z następujących wyrażeń:

a) statek powietrzny: PRZECHODZĘ NA ŁĄCZNOŚĆ Z........(właściwy organ służby ruchu lotniczego)

b) po wylądowaniu:

statek powietrzny: WYLĄDOWAŁEM, .....(miejscowość).....(godzina).

5.2.2.6. Przejście na inną częstotliwość VHF

5.2.2.6.1. Statek powietrzny powinien być zawiadomiony przez właściwą stacja lotniczą o przejściu na inną częstotliwość radiową zgodnie z uzgodnionymi procedurami. W przypadku, gdy takiego zawiadomienia nie było, to stacja pokładowa powinna zawiadomić właściwą stację lotnicza o przejściu na inną częstotliwość, zanim zostanie ono dokonane.

5.2.2.6.2. Przy wstępnym nawiązywaniu łączności na częstotliwości VHF lub przy jej zwalnianiu, stacja pokładowa powinna nadać taką informacje, jaka jest wymagana przez państwowy cywilny organ ruchu lotniczego.

5.2.2.6.3. Podczas wykonywania lotów międzynarodowych, gdy polski statek powietrzny znajduje się poza zasięgiem łączności VHF z polską służbą kontroli obszaru, to zaleca się utrzymywanie łączności z użytkownikiem statku powietrznego za pomocą radiostacji HF.5.2.2.7. Utrata łączności

5.2.2.7.1. Łączność powietrze-ziemia

5.2.2.7.1.1. Gdy stacja pokładowa utraci łączność ze stacją lotniczą na przydzielonej częstotliwości, to powinna starać się nawiązać z nią łączność na innej częstotliwości właściwej dla danej trasy. Jeżeli usiłowania te nie dadzą wyników, to stacja pokładowa powinna starać się nawiązać łączność z innymi statkami powietrznymi lub z innymi stacjami lotniczymi na częstotliwościach właściwych dla danej trasy. Ponadto statek powietrzny współpracujący z siecią radiotelefoniczna, powinien nasłuchiwać na właściwej częstotliwości VHF wywołań ze strony innych statków powietrznych znajdujących się w pobliżu.

5.2.2.7.1.2. Jeżeli starania, o których mowa w ust. 5.2.2.7.1.1 zawiodą, to stacja pokładowa powinna nadać swoją depeszę dwukrotnie na przydzielonej częstotliwości (ach), poprzedzając ją wyrażeniem NADAJĘ NA ŚLEPO (transmitting blind) i (w razie potrzeby) podać adresatów, dla których depesza jest przeznaczona.

5.2.3.7.1.2.1. W sieci radiotelefonicznej depesze nadawane "na ślepo" należy nadawać dwukrotnie na głównej i zapasowej częstotliwości. Przed przejściem na inną częstotliwość stacja pokładowa powinna podać częstotliwość, na którą przechodzi.5.2.2.7.1.3. Uszkodzenie odbiornika

5.2.2.7.1.3.1. Jeżeli stacja pokładowa nie może nawiązać łączności z powodu uszkodzenia odbiornika, to powinna nadawać meldunki w ustalonym czasie lub meldunki pozycyjne na normalnie używanej częstotliwości, poprzedzając je wyrażeniem NADAJĘ NA ŚLEPO Z POWODU USZKODZENIA ODBIORNIKA (transmitting blind due to receiver failure). Stacja pokładowa powinna nadać zamierzoną depeszę, a następnie powtórzyć ją w całości. Podczas tej operacji stacja pokładowa powinna także powiadomić o przewidywanej godzinie nadawania następnego meldunku.

5.2.2.7.1.3.2. Statek powietrzny, który ma zapewnioną służbę kontroli ruchu lotniczego lub służbę doradczą, powinien poza stosowaniem się do przepisu ust. 5.2.2.7.1.3.1 nadawać informacje dotyczące zamiarów dowódcy statku powietrznego, co do kontynuowania lotu.

5.2.2.7.1.3.3. Jeśli statek powietrzny nie jest w stanic nawiązać łączności z powodu uszkodzenia sprzętu pokładowego, to powinien, gdy posiada wyposażenie, wybrać odpowiedni kod radaru wtórnego (SSR) w celu zawiadomienia o uszkodzeniu sprzętu radiowego.Uwaga. Ogólne zasady, do których należy się stosować w przypadku utraty łączności, są zawarte w przepisach PL-2.

5.2.2.7.2. Łączność ziemia-powietrze

5.2.2.7.2.1. Jeżeli stacja lotnicza nie może nawiązać łączności ze stacją pokładową po wywołaniu na częstotliwościach, na których jak się przypuszcza stacja pokładowa utrzymuje nasłuch, to powinna:  1. poprosić inne stacje lotnicze o udzielenie pomocy przez wywołanie statku powietrznego i pośredniczenie w przesyłaniu depesz (w razie konieczności),

  2. poprosić siatki powietrzne znajdujące się na trasie, aby starały się nawiązać łączność ze statkiem powietrznym i pośredniczyły w przesyłaniu depesz (w razie konieczności).

5.2.2.7.2.2. Przepisy ust. 5.2.2.7.2.1 należy stosować także:

  1. na prośbę zainteresowanego organu służby ruchu lotniczego,

  2. gdy oczekiwane wiadomości ze statku powietrznego nie zostały odebrane w określonym czasie, po upływie którego podejrzewa się, że nastąpiła utrata łączności.

Uwaga. Określony czas może być ustalony przez państwowy cywilny organ ruchu lotniczego.

5.2.2.7.2.3. Jeżeli starania określone w ust. 5.2.2.7.2.1. nie dadzą wyników, to zaleca się, aby stacja lotnicza przesłała adresowane do statku powietrznego depesze, oprócz zawierających zezwolenia kontroli ruchu lotniczego, nadając je "na ślepo" na częstotliwościach, na których, jak się przypuszcza, statek powietrzny utrzymuje nasłuch.

5.2.2.7.2.4. Zezwolenia kontroli ruchu lotniczego mogą być nadawane do statków powietrznych "na ślepo" tylko na specjalne żądanie nadawcy.

5.2.2.7.3. Meldunek o utracie łączności. Radiostacja kontroli łączności powietrze-ziemia powinna zawiadomić jak najwcześniej właściwy organ służby ruchu lotniczego i użytkownika statku powietrznego o każdej utracie łączności powietrze-ziemia.
Pobieranie 0.54 Mb.

1   2   3   4   5   6   7
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna