Fundacja telmodPobieranie 0.54 Mb.
Strona7/7
Data28.04.2016
Rozmiar0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

5.2.3. Przesyłanie depesz HF

5.2.3.1. Zasady ogólne

5.2.3.1.1. Stacja pokładowa utrzymująca łączność w sieci radiotelefonicznej w zasadzie powinna, jeżeli warunki łączności na to pozwalają, nadawać swoje depesze do tych stacji sieci, z których zostaną one najłatwiej dostarczone do najbardziej odległych miejsc przeznaczenia. W szczególności, meldunki ze statków powietrznych, wymagane przez służby, ruchu lotniczego, powinny być nadawane do stacji sieci obsługującej ośrodek informacji powietrznej lub ośrodek kontroli obszaru, w którym statek powietrzny wykonuje lot. Natomiast depesze przeznaczone dla statku powietrznego w locie powinny być nadawane, w miarę możliwości, bezpośrednio do statku powietrznego przez stację sieci obsługującą miejscowość nadawcy.Uwaga. Wyjątkowo może zaistnieć konieczność nawiązania łączności przez siatek powietrzny ze stacją lotniczą nią wchodzącą do sieci zabezpieczającej dany odcinek trasy. Postępowanie takie jest dopuszczalne pod warunkiem, że statek powietrzny będzie nadal utrzymywać ciągły nasłuch w sieci łączności właściwej dla danego odcinka trasy, gdy utrzymywania takiego nasłuchu wymaga państwowy cywilny organ ruchu lotniczego i pod warunkiem, że nie będzie to przeszkadzać w pracy innych stacji lotniczych.

5.2.3.1.2. Depesze nadawane ze statku powietrznego do stacji pracującej w sieci powinny być, w miarę możliwości, przejmowane i odbiór ich powinien być potwierdzany przez inne stacje sieci, które obsługują punkty, gdzie również są potrzebne te informacje.Uwaga 1. Ustalenie zasad dostarczania depesz pochodzących ze statku powietrznego, a nieposiadających adresu, powinno być przedmiotem wielostronnych lub lokalnych uzgodnień.

Uwaga 2. W zasadzie, uwzględniając potrzeby operacyjne, liczba stacji wymaganych do przejmowania depesz powinna być jak najmniejsza.

5.2.3.1.2.1. Przejęcie depeszy należy potwierdzić natychmiast po potwierdzeniu jej odbioru przez stację, do której depesza została nadana.

5.2.3.1.2.2. Przejęcie depeszy należy potwierdzić przez nadanie znaku wywoławczego stacji, która przejęła depeszę, wyrazu ZROZUMIAŁEM (jeśli to pożądane) i sygnału wywoławczego stacji nadającej depeszę.

5.2.3.1.2.3. W przypadku nie potwierdzenia w ciągu jednej minuty przejęcia depeszy, to stacja, która odebrała depeszę ze statku powietrznego, powinna przesłać ją normalnie za pośrednictwem stałej telekomunikacyjnej służby lotniczej do tych stacji, które powinny były potwierdzić, a nie potwierdziły jej przyjęcia.

5.2.3.1.2.3.1. Jeżeli szczególne okoliczności wymagają przesłania depeszy za pomocą łączności powietrze-ziemia, to należy wówczas postępować zgodnie z przepisem ust. 5.2.2.3.4.

5.2.3.1.2.4. Gdy przesyłanie depeszy odbywa się za pośrednictwem stałej telekomunikacyjnej sieci lotniczej, to depesze należy adresować do zainteresowanych stacji tej sieci.

5.2.3.1.2.5. Stacje, do których depesze zostały przesłane, powinny doręczyć je w miejscu przeznaczenia w taki sam sposób, jak gdyby zostały one odebrane bezpośrednio ze statku powietrznego za pośrednictwem łączności powietrze-ziemia.

5.2.3.1.2.6. Stacja lotnicza, która odebrała meldunek z powietrza lub depeszę zawierającą informacje meteorologiczne nadane przez statek powietrzny w locie, powinna przesłać depeszę bezzwłocznie:  1. do organu służb ruchu lotniczego i biur meteorologicznych połączonych z tą stacją,

  2. do zainteresowanego użytkownika lub jego przedstawiciela, gdy użytkownik wystąpił z prośbą o dostarczanie mu takich depesz.

5.2.3.1.3. Przepisy ust. 5.2.3.l.2 powinny być, w miarę możliwości, stosowane także przy wymianie korespondencji poza siecią radiotelefoniczną.

5.2.3.1.4. Jeżeli depesza adresowana do statku powietrznego w locie zostanie odebrana przez stację lotniczą włączoną do adresu i jeżeli stacja ta w danej chwili nie jest w stanie nawiązać łączności ze statkiem powietrznym, do którego depesza jest adresowana, to zaleca się, aby depesza została nadana do tych stacji lotniczych na trasie, które mogą być w stanie nawiązać łączność z tym statkiem powietrznym.Uwaga. Nie wyklucza się jednak możliwości, aby stacja lotnicza, która przesłała depeszę do innej stacji, nadała ją również do danego statku powietrznego, jeżeli będzie magla później nawiązać z nim łączność.

5.2.3.1.4.1. Jeżeli stacja lotnicza, do której depesza jest adresowana, nie może przesłać jej dalej zgodnie z przepisem ust 5.2.3.1.4, to zaleca się powiadomić o tym stację początkową.

5.2.3.l.4.2. Stacja lotnicza pośrednicząca w przesyłaniu depeszy powinna zmienić w niej adres, zastępując swoje oznaczenie lokalizacji oznaczeniem lokalizacji stacji lotniczej, do której depesza jest przesyłana.

5.2.3.2. Przesyłanie depesz służby ruchu lotniczego do statków powietrznych

5.2.3.2.1. W przypadku niemożności przesiania depeszy służby ruchu lotniczego do statku powietrznego w czasie ustalonym przez te służbę, to stacja lotnicza powinna zawiadomić o tym nadawcę. Po zawiadomieniu nadawcy nie powinna ona podejmować żadnych dalszych kroków w stosunku do tej depeszy, jeżeli nie otrzyma w tej sprawie wyraźnych poleceń służby ruchu lotniczego.

5.2.3.2.2. Jeżeli przesianie adresatowi depeszy służby ruchu lotniczego nie jest pewne z powodu braku możliwości otrzymania potwierdzenia jej odbioru, to stacja lotnicza powinna uważać, że depesza nie została odebrana przez statek powietrzny i powinna natychmiast zawiadomić nadawcę, że depesza została nadana, lecz nie został potwierdzony jej odbiór.

5.2.3.2.3. Stacja lotnicza, która przyjęła do nadania depeszę od służby ruchu lotniczego, nie powinna obarczać innej stacji odpowiedzialnością za nadanie jej do statku powietrznego. Jednakże w razie występowania trudności w utrzymaniu łączności, inne stacje powinny pomagać jej w przesyłaniu depeszy do statku, jeśli zostaną poproszone. W takim przypadku stacja, która przyjęła depeszę od służby ruchu lotniczego, powinna otrzymać bezzwłocznie stanowcze zapewnienie, że odbiór depeszy został przez statek powietrzny poprawnie potwierdzony.5.2.3.3. Dalekopisowy zapis korespondencji powietrze-ziemia

5.2.3.3.1. Stosując dalekopisowy zapis korespondencji, należy postępować zgodnie z następującą procedurą:  1. każdy wiersz rozpoczynać od lewego marginesu,

  2. każdą transmisję rozpoczynać od nowego wiersza,

  3. każda korespondencja powinna zawierać niektóre lub wszystkie z niżej wymienionych danych w następującej kolejności:

- znak wywoławczy stacji wywołującej,

- tekst depeszy,

- znak wywoławczy stacji wywoływanej lub stacji odbiorczej wraz z odpowiednim skrótem oznaczającym, że korespondencja została "odebrana" albo "powtórzona", lub też "odpowiedzi nie słyszano",

- znak wywoławczy stacji potwierdzającej przejęcie depeszy oraz odpowiedni skrót oznaczający, że depesza została "odebrana",

- używaną częstotliwość,

- czas UTC wymiany korespondencji,  1. opuszczone części tekstu depeszy powinny być oznakowane trzema kropkami (ODSTĘP . ODSTĘP . ODSTĘP . ODSTĘP) lub trzema literami M (ODSTĘP M ODSTĘP M ODSTĘP M ODSTĘP),

  2. poprawki błędów w zapisie należy oznaczać trzema literami E (ODSTĘP E ODSTĘP E ODSTĘP E ODSTĘP), a następnie napisać poprawną korespondencję; błędy wykryte po zakończeniu zapisu należy skorygować na końcu zapisu, pisząc skrót COR, a następnie poprawną treść informacji.

5.2.4. Procedury SELCAL

Uwaga wstępna. Procedury zawarte w ust. 5.2.4 obowiązują, gdy wykorzystywany jest SELCAL oraz zastopują niektóre procedury wymienione w ust. 5.2.1.
5.2.4.1. Zasady ogólne

5.2.4.1.1. W systemie selektywnego wywoływania (znanego jako SELCAL) stosuje się przy wywoływaniu statku powietrznego za pośrednictwem kanałów radiotelefonicznych nadawanie tonalnych sygnałów kodowych zamiast mowy. Selektywne wywołanie jednej stacji stanowi kombinacje złożoną z czterech określonych tonów, nadawanie, których trwa około dwóch sekund. Sygnały kodowe generowane przez urządzenie kodujące stacji lotniczej są odbierane przez urządzenie dekodujące podłączone do wyjścia małej częstotliwości odbiornika pokładowego. Odbiór przydzielonych tonalnych sygnałów kodowych (kodu SELCAL) powoduje uruchomienie w kabinie pilota odpowiedniego systemu wywoławczego wytwarzającego sygnały świetlne i (lub) dźwiękowe.

5.2.4.1.2. SELCAL powinien być wykorzystywany przez stacje lotnicze wyposażone w urządzenia do selektywnego wywoływania statków powietrznych na częstotliwościach HF i VHF, przydzielonych dla danej trasy.

5.2.4.1.3. Na statkach powietrznych wyposażonych w urządzenia SELCAL pilot ma nadal możliwość utrzymywania normalnego nasłuchu, jeśli jest to wymagane.


Rozdział 6

RADIONAWIGACYJNA SŁUŻBA LOTNICZA
6.1. Zasady ogólne

6.1.1. Radionawigacyjna służba lotnicza obejmuje wszystkie rodzaje i systemy pomocy radionawigacyjnych stosowane w międzynarodowej służbie lotniczej.

6.1.2. Radionawigacyjne pomoce lotnicze, które nie pracują w systemie ciągłym, należy uruchamiać w miarę możliwości z chwilą odebrania odpowiedniej prośby bądź to ze statku powietrznego, bądź od upoważnionego przedstawiciela użytkownika.

6.1.3.1. Zaleca się, aby statki powietrzne zwracały się o uruchomienie pomocy radionawigacyjnej do zainteresowanej stacji lotniczej na normalnie używanej częstotliwości w relacji powietrze-ziemia.

6.1.3. Organowi pełniącemu służbę informacji lotniczej należy dostarczać bezzwłocznie istotne informacje o zmianach stanu pracy pomocy niewizualnych, niezbędne do przekazania podczas odprawy załóg przed odlotem oraz do rozpowszechniania zgodnie z przepisami służby informacji lotniczej.
Rozdział 7

LOTNICZA SŁUŻBA ROZGŁASZANIA
7.1. Zasady ogólne

7.1.1. Przygotowanie komunikatów

7.1.1.1. Tekst komunikatów powinien być przygotowany przez nadawcę w układzie wymaganym do transmisji.7.1.2 Częstotliwości i rozkłady transmisji

7.1.2.1. Nadawanie komunikatów powinno odbywać się na określonych częstotliwościach i w ustalonych godzinach.

7.1.2.2. Rozkłady i częstotliwości nadawania wszystkich komunikatów powinny być publikowane w odpowiednich dokumentach. Każda zmiana częstotliwości lub godzin nadawania powinna być podana do wiadomości za pomocą NOTAMu co najmniej dwa tygodnie przed jej wprowadzeniem. Przepis ten nie zabrania zmiany częstotliwości w nagiej potrzebie, gdy zaistniałe warunki uniemożliwiają nadanie NOTAMu co najmniej dwa tygodnie przed wprowadzeniem zmiany. Poza tym, w czasie nadawania wszystkich regularnych komunikatów, jeśli jest to praktycznie niemożliwe, informację o każdej takiej zmianie należy przekazać z wyprzedzeniem 48 godzin, nadając ją jeden raz na początku i jeden raz na końcu każdego komunikatu.

7.1.2.3. Nadawanie regularnych komunikatów (z wyjątkiem komunikatów nadawanych zbiorowo przez szereg stacji według ustalonej kolejności) należy rozpoczynać w odpowiednim czasie wywołaniem ogólnym. W przypadku konieczności opóźnienia transmisji, należy nadać w ustalonym czasie krótkie zawiadomienie, informujące zainteresowanych abonentów o potrzebie oczekiwania i przybliżonym opóźnieniu transmisji (w minutach).

7.1.2.3.1. Gdy podany został określony czas oczekiwania, to nie należy rozpoczynać transmisji przed upływem tego czasu.

7.1.2.4. Jeżeli nadawanie komunikatów ma odbywać się w ściśle wyznaczonym czasie, to każda stacja powinna zakończyć transmisję z chwilą upływu tego czasu bez względu na to czy cały materiał został nadany.

7.1.2.4.1. W systemie zbiorowego nadawania komunikatów według ustalonej kolejności każda stacja powinna być gotowa do rozpoczęcia transmisji w wyznaczonym czasie. Jeżeli stacja nie rozpocznie transmisji w wyznaczonym czasie, z jakiegokolwiek powodu, to następna w kolejności stacja powinna rozpocząć transmisję w wyznaczonym jej czasie.

7.1 3. Przerwa w nadawaniu komunikatów

7.1.3.1. W przypadku konieczności przerwania nadawania komunikatów przez stację odpowiedzialną za ich transmisję, to komunikaty te powinny być nadawane, w miarę możliwości, przez inną stację do czasu wznowienia transmisji przez stację właściwą. Jeżeli nie jest to możliwe, a komunikat należy do rodzaju tych, które są przeznaczone do przejmowania przez stacje stałe, wówczas stacje, które są zobowiązane do rejestracji komunikatów, powinny kontynuować nasłuch na ustalonych częstotliwościach do czasu wznowienia normalnej transmisji.7.2. Procedury radiotelefonicznego nadawania komunikatów

7.2.1. Sposób nadawania

7.2.1.1. Sposób nadawania komunikatów za pomocą radiotelefonu powinien być jak najbardziej naturalny, a tekst ich na tyle krótki i zwięzły, na ile możliwe jest zapewnienie jego zrozumiałości.

7.2.1.2. Szybkość nadawania komunikatów za pomocą radiotelefonu nie powinna przekraczać 100 stów na minutę.

7.2.2. Wstęp wywołania ogólnego

7.2.2.1. Wstęp każdego komunikatu radiofonicznego powinien składać się z wywołania ogólnego, nazwy stacji i (w razie konieczności) czasu nadania komunikatu (UTC).Uwaga. W następującym przekładzie podany jest sposób stosowania tej procedury:

(wywołanie ogólne)

WYWOŁANIE OGÓLNE (all slations)

(słowo TU)

TU (this is)

(nawa stacji)

NOWY JORK RADIO (New York Radio)

(czas nadania)

GODZINA, ZERO ZERO CZTERY PIĄTKA (time, zero zero four five)


RSL-4 URZĄDZENIA RADIOKOMUNIKACYJNE
RADIOSTACJE DLA SŁUŻBY LOTNICZEJ PRODUKCJI ZAKŁADÓW

"UNIMOR" (PRZYKŁADY)
l. RADIOSTACJA RS 6101 M

RS 6101 M jest 9-kanalową radiostacją UKF przeznaczoną dla lekkich statków powietrznych, a w szczególności dla szybowców, motoszybowców i lekkich samolotów. Jest stosowana w lotnictwie sportowym, rolniczym i użytkowym. Radiostacja zawiera wbudowany system interkomu pozwalający na porozumiewanie się pilota z drugim pilotem. Sztywna i zwarta konstrukcja zapewnia odporność na ekstremalne temperatury, wilgotność, wibracje i udary.DANE TECHNICZNE


Zasilanie

13,8 V napięcia stałego (27 V przy użyciu przetwornicy) lub z baterii 12 V

Pobór prądu

Odbiór – 0,1 A nadawanie – 0,8 A

Zakres częstotliwości

118 – l36 MHz

Liczba kanałów

max. 9

Temperatura pracy

- 15 °C do + 55 °C

ODBIORNIK
Czułość

nominalnie 2 µV, typowa l µV dla stosunku sygnał + szum do szumu 6 dB

Selektywność

± 15 kHz / 6 dB

Wyjście akustyczne

200 mW / 600 omów; 0,5 W / 8 omów

NADAJNIK
Moc wyjściowa

nominalnie 1,5 W, typowa 2,5 – 3 W

Zniekształcenia

mniejsze niż 10%


2. RADIOSTACJA RS 6102

RS 6103 jest 800-kanałową radiostacją UKF o odstępie międzykanałowym 25 kHz, przeznaczoną dla szerokiej gamy statków powietrznych łącznic ze śmigłowcami. Radiostacja zawiera wbudowany system interkomu pozwalający na porozumiewanie się pilota z drugim pilotem bez dodatkowych urządzeń. Strojenie odbywa się elektronicznie za pomocą wbudowanego syntezera częstotliwości. Programowanie częstotliwości za pomocą przycisków pozwala na łatwy i szybki wybór kanałów. Częstotliwość jest wyświetlana na siedmiosegmentowym panelu LED, przyciemnianym automatycznie w zależności od oświetlenia w kabinie.DANE TECHNICZNE


Zasilanie

13,8 V napięcia stałego (27 V przy użyciu przetwornicy)

Zakres częstotliwości

118 - 137,975 MHz

Liczba kanałów

max. 800

Odstęp międzykanałowy

25 kHz

Temperatura pracy

- 15 °C do + 55 °C

ODBIORNIK
Czułość

nominalnie 2 µV, typowa l µV dla stosunku sygnał + szum do szumu 6 dB

Selektywność

±7,5 kHz lub ± 15 kHz / 6 dB

Wyjście akustyczne

200 mW / 600 omów; 0,5 W / 8 omów

NADAJNIK
Moc wyjściowa

nominalnie 5 W, typowa 7 - 9 W

Zniekształcenia

mniejsze niż 10 %3. RADIOSTACJA RS 6105 M

RS 6105 M jest zdalnie manipulowaną radiostacją UKF o odstępie międzykanałowym 25 kHz, przeznaczoną dla szerokiej gamy statków powietrznych łącznie ze śmigłowcami. Zapewnia łączność powietrze – ziemia w zakresie od 118 do 137,975 MHz- Radiostacja zawiera wbudowany system interkomu pozwalający na porozumiewanie się pilota z drugim pilotem bez dodatkowych urządzeń. RS 6105 M posiada 800 kanarów wybieranych za pomocą przycisków. 10-kanałowa pamięć pozwala na prosty i szybki wybór kanału.DANE TECHNICZNE


Zasilanie

13,8 V napięcia stałego lub 27,5 V przy użyciu przetwornicy

Zakres częstotliwości

118 - 137,975 MHz

Liczba kanałów

max. 800

Odstęp międzykanałowy

25 kHz

Pamięć kanałów

10 kanałów

Temperatura pracy

- 15 °C do + 55 °C

ODBIORNIK
Czułość

nominalnie 2 µV, typowa l µV dla stosunku sygnał + szum do szumu 6 dB

Selektywność

±7,5 kHz lub ± 15 kHz / 6 dB

Wyjście akustyczne

200 mW / 600 omów; 0,5 W / 8 omów

NADAJNIK
Moc wyjściowa

nominalnie 5 W, typowa 7 - 9 W

Zniekształcenia

mniejsze niż 10 %


4. RADIOSTACJA RS 6106

RS 6106 jest zdalnie manipulowaną radiostacją, zaprojektowaną pod kątem spełniania wymagań operacyjnych i logistycznych nowoczesnych służb lotniczych w rozszerzonym paśmie UKF. Umożliwia wybór 20 wstępnie zaprogramowanych kanałów za pomocą przełącznika obrotowego bądź przycisków. Możliwe jest manipulowanie z dwóch pulpitów sterujących. Odrębny odbiornik bezpieczeństwa zapewnia odbiór na częstotliwości 121,5 MHz. Radiostacja ma wbudowany układ kontrolny umożliwiający sprawdzenie gotowości do pracy przed jak i podczas lotu.DANE TECHNICZNE


Zasilanie

27 V napięcia stałego

Zakres częstotliwości

odbiornik główny 110 - 149,975 MHz
odbiornik bezpieczeństwa 121,5 MHz

Liczba wstępnie zaprogramowanych kanałów

max. 20

Odstęp międzykanałowy

25 kHz

Temperatura pracy

-46°C do +60°C

ODBIORNIKI
Czułość

2 µV dla stosunku sygnał + szum do szumu 6 dB

Selektywność

±7 kHz lub ± 14 kHz / 6 dB

Wyjście akustyczne

0,5 W przy 1600 / 300 / 8 omów

Zniekształcenia

mniejsze niż 10 %

NADAJNIK
Moc wyjściowa

6 W lub 16 W

Zniekształcenia

mniejsze niż 10 %

Niedopasowanie anteny

Max. 3:1 Wbudowane zabezpieczenie przy większym niedo­pasowaniu, rozwarciu lub zwarciu.


5. RADIOSTACJA RS 6107

RS 6107 jest zdalnie manipulowaną radiostacją, zaprojektowaną pod kątem spełniania wymagań operacyjnych i logistycznych nowoczesnych służb lotniczych w rozszerzonym paśmie UKF. Umożliwia wybór 20 wstępnie zaprogramowanych kanałów za pomocą przełącznika obrotowego bądź przycisków. Możliwe jest manipulowanie z dwóch pulpitów sterujących. Odrębny odbiornik bezpieczeństwa zapewnia odbiór na częstotliwości 243 MHz. Radiostacja ma wbudowany układ kontrolny umożliwiający sprawdzenie gotowości do pracy przed jak i podczas lotu.DANE TECHNICZNE


Zasilanie

27 V napięcia stałego

Zakres częstotliwości

odbiornik główny 220 - 399,975 MHz
odbiornik bezpieczeństwa 243 MHz

Liczba wstępnie zaprogramowanych kanałów

max. 20

Odstęp międzykanałowy

25 kHz

Temperatura pracy

-46°C do +60°C

ODBIORNIKI
Czułość

2 µV dla stosunku sygnał + szum do szumu 6 dB

Selektywność

± 14 kHz / 6 dB

Wyjście akustyczne

0,5 W przy 1600 / 300 / 8 omów

Zniekształcenia

mniejsze niż 10 %

NADAJNIK
Moc wyjściowa

15 W

Zniekształcenia

mniejsze niż 10 %

Niedopasowanie anteny

Max. 3:1 Wbudowane zabezpieczenie przy większym niedo­pasowaniu, rozwarciu lub zwarciu.


6. RADIOSTACJA RS 6108

RS 6108 jest urządzeniem stacjonarnym, zaprojektowanym jako główna radiostacja dla lotnisk drugiej klasy lub radiostacja rezerwowa dla lotnisk pierwszej klasy. Zawiera 800 kanałów w zakresie 118 - 137,975 MHz. Pamięć 10 wstępnie zaprogramowanych kanałów zapewnia prosty i szybki wybór kanału. Odbiornik odznacza się wysoką czułością. 7-watowy nadajnik pracuje również przy zaniku napięcia sieci dzięki automatycznemu załączeniu zasilania bateryjnego. Przewidziano wyjście dla automatycznego zapisu korespondencji na magnetofonie i wyjście dla dodatkowego głośnika.
DANE TECHNICZNE


Zasilanie

220 V napięcia zmiennego lub 12 - 14 V napięcia stałego

Zakres częstotliwości

118-137,975 MHz

Liczba wstępnie zaprogramowanych kanałów

max. 800

Odstęp międzykanałowy

25 kHz

Pamięć kanałów

10 kanałów

Temperatura pracy

-10°C do +50°C

Wymiary

236 x 283 x 148 mm

Ciężar

7,2 kg

ODBIORNIKI
Czułość

nominalnie 2 µV, typowa 1 µV dla stosunku sygnał + szum do szumu 6 dB

Selektywność

± 7,5 lub ± 15 kHz / 6 dB

Wyjście akustyczne

1 W przy 8 omów

Zniekształcenia

mniejsze niż 10 %

NADAJNIK
Moc wyjściowa

7 - 9 W

Zniekształcenia

mniejsze niż 10 %


7. RADIOSTACJA RS 6110

RS 6110 jest zdalnie manipulowaną radiostacją, zaprojektowaną dla stosowania we wszystkich rodzajach statków powietrznych włączając śmigłowce. Zapewnia niezawodną łączność lotniczą w międzynarodowych pasmach UKF. Radiostacja zawiera wbudowany system interkomu pozwalający na porozumiewanie się pilota z drugim pilotem bez dodatkowych urządzeń. RS 6110 posiada 800 kanałów wybieranych za pomocą przycisków. 10-kanałowa pamięć pozwala na prosty i szybki wybór kanału.DANE TECHNICZNE


Zasilanie

27 V napięcia stałego

Zakres częstotliwości

118-137,975 MHz

Odbiornik bezpieczeństwa (opcjonalny)

121,5 MHz

Liczba wstępnie zaprogramowanych kanałów

max. 800

Odstęp międzykanałowy

25 kHz

Liczba kanałów

10 kanałów

Temperatura pracy

-40°C do +55°C

ODBIORNIKI
Czułość

nominalnie 2 µV, typowa 1 µV dla stosunku sygnał + szum do szumu 6 dB

Selektywność

±7 kHz lub ± 14 kHz / 6 dB

Wyjście akustyczne

0,5 W przy 1500 / 300 / 8 omów

Zniekształcenia

mniejsze niż 10 %

NADAJNIK
Moc wyjściowa

6 W lub 16 W

Zniekształcenia

mniejsze niż 10 %

Niedopasowanie anteny

Max. 3:1 Wbudowane zabezpieczenie przy większym niedo­pasowaniu, rozwarciu lub zwarciu.


Pobieranie 0.54 Mb.

1   2   3   4   5   6   7
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna