G Ł oszenie nr gpm- 10/2013 Burmistrza Strzelec KrajeńskichPobieranie 14.06 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar14.06 Kb.
G Ł O S Z E N I E Nr GPM- 10/2013

Burmistrza Strzelec Krajeńskich

z dnia 08 kwietnia 2013r.
Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.10.102.651. ze zmianami) – B U R M I S T R Z Strzelec Krajeńskich

p o d a j e


do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 11 kwietnia 2013r. do 02 maja 2013r. ogłoszenie o zamiarze wydzierżawienia niżej wymienionych nieruchomości gminnych na rzecz dotychczasowych dzierżawców:

Niniejsze ogłoszenie sporządzono na podstawie uchwały nr XXXVI/307/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dn. 25 marca 2013r.
1) części działki nr 73/2 położonej przy ul. Popiełuszki w Strzelcach Krajeńskich z przeznaczeniem do wydzierżawienia na ogród , na okres do 31 grudnia 2015r. na rzecz nw.:

a) Urszula i Zbigniew BERDOWSCY - cz.dz. o pow.161m²

b) Roman Staszkiewicz - cz.dz. o pow.215m²,
2) części działki nr 111/6 położonej przy ul. Okrężnej w Strzelcach Krajeńskich z przeznaczeniem do wydzierżawienia na ogród, na okres do 31 grudnia 2015r. na rzecz nw.:


  1. Emilia i Szymon TESZBIR - cz.dz. o pow.407m²,

  2. Elżbieta i Janusz CHARYTONIK - cz.dz. o pow.472m²,

3) części działki nr 144 o powierzchni 284m² położonej przy ul. Północnej w Strzelcach Krajeńskich na rzecz Gabrieli i Ryszarda małż. DEMCZUR, z przeznaczeniem na ogród do 31 grudnia 2013r.

4) części działki nr 145/2 położonej przy ul. Północnej w Strzelcach Krajeńskich z przeznaczeniem do wydzierżawienia na ogród, na okres do 31 grudnia 2013r. na rzecz nw.:  1. Ewa i Roland WITTHOF - cz. dz. o pow.138m²,

  2. Justyna i Piotr ROSA - cz. dz. o pow.133m²,

  3. Bronisława ŻYTKOWIAK - cz. dz. o pow. 60m²,

5) części działki 458/26 położonej przy al. Wolności w Strzelcach Krajeńskich z przeznaczeniem do wydzierżawienia na ogród, na okres do 31 grudnia 2013r. na rzecz nw.:

  1. Krystyna BOBROWSKA - cz. dz. o pow.160m²,

  2. Bronisława KILIŃSKA - cz. dz. o pow.200m²,

  3. Renata KALMAN - cz. dz. o pow.200m²

6) części działki nr 541/33 położonej przy al. Wolności w Strzelcach Krajeńskich z przeznaczeniem do wydzierżawienia na ogród, na okres do 31 grudnia 2013r. na rzecz nw.:

  1. Jadwiga i Mirosław CUPA - cz. dz. o pow.170m²,

b) Dorota Grzegorz SOSIŃSCY - cz. dz. o pow.206m²

c) Stanisław i Alicja GOTOWICCY - cz. dz. o pow. 60m²

7) części działki nr 674/15 o powierzchni 165m² położonej przy ul. Słowackiego w Strzelcach Krajeńskich na rzecz Andrzeja TRZCIŃSKIEGO z przeznaczeniem do wydzierżawienia na ogród, na okres do 31 grudnia 2013r.
8) działek o numerach ewidencyjnych 14 o pow.2100m²,15 o pow.2000m²,16 o pow. 1100m² o łącznej powierzchni 5200m² położonych w obrębie ŻABICKO na rzecz Wiesława i Wiesławy OCHOTÓW, z przeznaczeniem do rolniczego wykorzystania na okres do 30 września 2013r.

Opłaty

I. Minimalna wysokość czynszu na ww. grunty przeznaczone do rolniczego użytkowania w mieście (w tym ogrody) - 0.10 zł/m² z w stosunku rocznym plus podatek od nieruchomości.

Termin wnoszenia opłat ustala się raz w roku z dołu do 31 października każdego roku na podstawie faktury wystawionej przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO.

Wysokość czynszu została podana w oparciu o obowiązujące od 19 lutego 2010r. zarządzenie Nr0152/8/2010 Burmistrza Strzelec Krajeńskich w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za grunty gminne przeznaczone do tymczasowego wykorzystania na cele rolne.


II.Minimalna wysokość czynszu na grunty przeznaczone do rolniczego użytkowania w gminie - 0,02zł/m² w stosunku rocznym plus podatek rolny.

Termin wniesienia opłaty ustala się raz w roku z dołu do 31 października na podstawie faktury wystawionej przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO.

Wysokość czynszu została podana w oparciu o obowiązujące od 19 lutego 2010r. zarządzenie Nr0152/8/2010 Burmistrza Strzelec Krajeńskich w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za grunty gminne przeznaczone do tymczasowego wykorzystania na cele rolne.


W okresie trwania umów czynsze ulegną zmianie w przypadku zmiany stawek czynszów, ustalonych przez Burmistrza Strzelec Krajeńskich w drodze zarządzenia.

Informacji udzielają pracownicy referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich ( p.32,II piętro ) tel. nr (095)76 36 332.Strzelce Krajeńskie 08 kwietnia 2013r.

Burmistrz Strzelec Krajeńskich

Wiesław SAWICKI
: system -> obj
obj -> Uchwała nr X/129/07 Rady Miejskiej w Żarach
obj -> Umowa nr /TR/ZP/14 Zawarta w dniu r. Zielonej Górze pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej
obj -> Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
obj -> ZAŁĄcznik nr 1B – specyfikacja techniczna
obj -> Wag 261 5/2015 ab do wiadomości Wykonawców pytania do postępowania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacja o zmianie treści ogłoszenia dotyczy
obj -> Oferta organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej
obj -> Oferta realizacji zadania publicznego
obj -> ZAŁĄcznik nr 6 tabela wykaz asortymentu sukcesywna dostawa leków różnych na potrzeby Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
obj -> Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową
obj -> Zakład projektowo – usługowy załącznik nr 9 do siwz
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna