Gdynia: instrumenty muzyczne oraz częŚci I akcesoria do instrumentów muzycznych sprawa 309/JW4024/2010 Numer ogłoszenia: 355056 2010; data zamieszczenia: 03. 11. 2010 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dostawy Zamieszczanie ogłoszeniaPobieranie 7.79 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar7.79 Kb.
Gdynia: INSTRUMENTY MUZYCZNE ORAZ CZĘŚCI I AKCESORIA DO INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH sprawa 309/JW4024/2010
Numer ogłoszenia: 355056 - 2010; data zamieszczenia: 03.11.2010


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 313918 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 4024, ul. Strażacka 2-8, 81-912 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6265076, faks 058 6265076.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka wojskowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: INSTRUMENTY MUZYCZNE ORAZ CZĘŚCI I AKCESORIA DO INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH sprawa 309/JW4024/2010.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: OGÓLNE WARUNKI DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest jednorazowa dostawa (do 30.11.2010r.) instrumentów muzycznych oraz części i akcesoriów do instrumentów muzycznych z przeznaczeniem dla Orkiestry Marynarki Wojennej. 2. Okres gwarancji na instrumenty muzyczne 24 miesiące, a na pozostałe akcesoria zgodnie z gwarancją ustaloną przez producenta. 3. Dostawa brakujących lub wadliwych instrumentów i akcesoriów muzycznych w ciągu 14 dni od zgłoszenia protokołu reklamacyjnego. 4. W przypadku naprawy gwarancyjnej lub wymiany na nowy instrument, czas reakcji nie powinien przekroczyć 1 miesiąca. 5. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do ofert wykaz punktów serwisowych dla przedmiotu zamówienia najbliższych siedziby zamawiającego. 6. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest magazyn kulturalno-oświatowy przy JW4024 ul. Strażacka 2-8 81-301 Gdynia 1. lp Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. ilość Grupa A - Instrumenty muzyczne 1 Trąbka B( Yamaha) szt. 1 2 Trąbka B( B&S) szt. 5 3 Tuba B( Melton) wraz z futerałem szt. 1 4 Saksofon altowy ES (YAMAHA) szt. 1 5 Lira dzwonkowa (JK130) szt. 1 6 Kastaniety kpl 1 7 Bongosy kpl 1 8 Agogo kpl 1 9 Woodblock kpl 1 Grupa B - Części i akcesoria do instrumentów muzycznych 10 Stroiki do saksofonu tenorowego( Vandoren) tw. stroika szt. 40 11 Stroiki do saksofonu sopranowego(Vandoren) szt. 20 12 Stroiki do saksofonu barytonowego(Vandoren) szt. 20 13 Stroiki do saksofonu altowego(Vandoren) szt. 45 14 Stroik do klarnetu(Vandoren) szt. 24 15 Stroik do fagotu szt. 2 16 Ustnik do waltorni, metalowy szt. 1 17 Ustnik do puzonu, metalowy szt. 1 18 Ustnik do trąbki, metalowy szt. 1 19 Ustnik do trąbki, plastikowy szt. 1 20 Ustnik do tuby, metalowy szt. 1 21 Mikrofon do trąbki szt. 4 22 Mikrofon do saksofonu szt. 2 23 Multistand do perkusionaliów szt. 1.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.00.00-4, 37.32.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ZM Concept Zbigniew Zygmunt, ul. Kołłątaja 1/2, 85-080 Bydgoszcz, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 72184,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 73317,80

  • Oferta z najniższą ceną: 73317,80 / Oferta z najwyższą ceną: 73317,80

  • Waluta: PLN.

: zasoby -> archiwum -> upload
upload -> Wojskowy ośrodek medycyny prewencyjnej gdynia fax 264979 sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne nr XX /xxxx
upload -> Ndb sa 100 oraz ndb sa 200. Producent: Southern Avionics Company, instalatorzy urządzeń
upload -> Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy 107/kpw/infr/2012
upload -> Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
upload -> 39/cwtiD/2012, którego przedmiotem jest: dostawa sprzętu informatycznego Zamawiający
upload -> Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
upload -> Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia mw
upload -> Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
upload -> PEŁnomocnik dowódcy ds. Zamówień publicznych kmdr ppor. Zdzisław wroński dnia
upload -> Tabela wyników indywidualnych 1500 metrów kobiet
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna