Generalnemu inspektorowi ochrony danych osobowychPobieranie 44.95 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar44.95 Kb.
ZGŁOSZENIE

POWOŁANIA ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI DO REJESTRACJI

GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Data wpłynięcia zgłoszenia:      (wypełnia Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)*

Część A. Oznaczenie administratora danych

Nazwa administratora danych i adres jego siedziby albo nazwisko, imię i adres miejsca zamieszkania
administratora danych oraz nr REGON – jeżeli został nadany.
1. Administrator:

     2. REGON:

     

3. Adres:
ulica:

     

nr domu:

     

nr lokalu:

     

kod pocztowy:

     

miejscowość:

     


Część B. Dane osobowe administratora bezpieczeństwa informacji i data jego powołania


1. Imię i nazwisko:

     

2. Numer PESEL lub, gdy ten numer nie został nadany, nazwa i seria/nr dokumentu stwierdzającego tożsamość:
PESEL:

     nazwa dokumentu tożsamości:

     

seria/nr dokumentu tożsamości:

     
3. Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż wskazany w części A zgłoszenia:


ulica:

     

nr domu:

     

nr lokalu:

     
kod pocztowy:

     
miejscowość:

     4. Data powołania administratora bezpieczeństwa informacji:

     


Część C. Oświadczenie administratora danych o spełnieniu przez administratora bezpieczeństwa informacji warunków określonych w ustawie


Oświadczam, że administrator bezpieczeństwa informacji wskazany w części B zgłoszenia**:

 ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych,

 nie był karany za umyślne przestępstwo,

 podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej lub osobie fizycznej będącej
administratorem danych.

(data, podpis i pieczęć administratora danych)*Objaśnienia:

* Pola nie należy wypełniać, jeżeli zgłoszenie doręczone jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej.** W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy zakreślić kwadrat literą „X”.

Pobieranie 44.95 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna