Gimnazjum nr 2 w Bytowie Ul. Gen. W. Sikorskiego 37 tel fax 059 8222680Pobieranie 17.7 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar17.7 Kb.


Gimnazjum nr 2 w Bytowie

Ul. Gen. W. Sikorskiego 37 tel. fax 059 8222680

77-100 Bytów e-mail gm2bytow@pro.onet.pl


Informacja dla rodziców uczniów kończących klasę VI szkoły podstawowej


Szanowni Państwo
Gimnazjum nr 2 w Bytowie prowadzi nabór do klas I dla uczniów zamieszkałych w obwodzie własnym jak również w obwodzie innych szkół.
Uczniowie z obwodu Gimnazjum nr 2 w Bytowie przyjmowani są do szkoły z urzędu. Uczniowie spoza obwodu przyjmowani są w miarę wolnych miejsc w drodze postępowania rekrutacyjnego. Zasady naboru reguluje statut szkoły.

W szkole funkcjonował oddział integracyjny, istnieje możliwość utworzenia kolejnego w klasach pierwszych, pod warunkiem, że do szkoły zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów. Gimnazjum NA ŻYCZENIE RODZICÓW organizuje klasy o podwyższonych wymaganiach edukacyjnych oraz klasę wyrównawczą.


W szkole nauczane są dwa języki obce – j. angielski oraz język niemiecki.

Uczniowie będą kontynuować obowiązkowy język obcy ( na poziomie zaawansowanym ) . Ponadto będą się uczyć drugiego języka obcego, w zależności od stopnia znajomości, na poziomie dla początkujących – jeżeli rozpoczynają naukę, lub zaawansowanym - jeżeli uczyli się dodatkowego języka w szkole podstawowej . Dodatkowo uczeń może zadeklarować naukę języka kaszubskiego dla początkujących lub na poziomie zaawansowanym.


WAŻNE !

Wniosek o przyjęcie do szkoły należy złożyć najpóźniej 29 maja 2015 r. (Zarządzenie Nr 4/2015 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2015 roku.) Jednak z uwagi na konieczność przygotowania arkusza organizacyjnego prosimy o dostarczenie podań do dnia 15 kwietnia 2015 r., szczególnie przez uczniów zamieszkujących poza obwodem szkoły.


Zachęcamy do rozważenia wyboru naszego Gimnazjum w planowaniu kolejnego etapu kształcenia dziecka. Przedmiotem naszej szczególnej troski oprócz kształcenia ucznia jest zapewnienie mu bezpieczeństwa i wsparcie rodziców w ich trudzie wychowania ( Posiadamy Pomorski Certyfikat Jakości Edukacji w tym zakresie ). Szkoła jest placówką niewielką, wolną od wad oświatowych molochów, a jej misją jest budowanie demokratycznej szkolnej wspólnoty uczniów, rodziców i nauczycieli z aspiracjami do osiągania sukcesów edukacyjnych . W obiekcie szkolnym przeprowadzono termomodernizację, planowana jest budowa kolejnych obiektów sportowych. Szkoła uzyskuje wyniki egzaminacyjne porównywalne ze średnią krajową, zazwyczaj ją przekraczając ( szersze informacje można znaleźć np. na portalu Instytutu Badań Edukacyjnych - http://www.ibe.edu.pl., gdzie można porównać wyniki WSZYSTKICH szkół ) Przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna szkoły potwierdza spełnianie wymagań państwa w zakresie edukacji w stopniu wysokim i bardzo wysokim ( informacja publiczna http://www.npseo.pl/action/raports ).

Prowadzimy zajęcia wyrównawcze dla uczniów z problemami szkolnymi, zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego, zapewniamy uczniom wszechstronną pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Posiadamy zasoby kadrowe i organizacyjne pozwalające na rozwijanie przez uczniów swoich zainteresowań. W zależności od potrzeb możemy organizować zajęcia pozalekcyjne : sportowe ( piłka siatkowa, koszykowa, ręczna, nożna, nordic walking, aerobic, taniec towarzyski, lekkoatletyka, turystyka piesza i rowerowa, badminton, unihokej ), informatyczne , koła przedmiotowe i kluby zainteresowań. Nasi uczniowie osiągają sukcesy w różnych formach współzawodnictwa , szczególnie w sporcie i konkursach przedmiotowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty. Na stronie internetowej szkoły można zapoznać się z zajęciami pozalekcyjnymi organizowanymi dla uczniów.

Staramy się również organizować uczniom wypoczynek i rekreację ( biwaki, wycieczki krajowe i zagraniczne, wycieczki po Ziemi Bytowskiej, imprezy sportowe, dyskoteki szkolne).

Od wielu lat prowadzimy wymianę zagraniczną ze szkołą realną we Frankenbergu Eder ( Niemcy ).Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 2 w Bytowie realizuje programy pomocy szkole i uzyskuje środki na organizację atrakcyjnych zajęć dla uczniów. Realizowany jest projekt „Przyrodniczy FOTOPATROL” w którym uczniowie mogą uczyć się fotografii przyrodniczej i ekologii oraz ochrony przyrody.

Podobnie jak wszystkie szkoły w gminie umożliwiamy uczniom nieodpłatne uczestnictwo w zajęciach na basenie.
Wykorzystujemy nowoczesne systemy informatyczne do zarządzania działalnością szkoły.

W roku szkolnym 2012/13 wdrożyliśmy oprogramowania do komunikacji ze szkołą poprzez Internet ( dziennik elektroniczny). Dostęp do oprogramowania jest dla ucznia i rodziców bezpłatny.

Informacje dodatkowe.


WAŻNE !
Od 26 czerwca 2015 r. do 1 lipca 2015 r. do godz. 12.00 należy dostarczyć do sekretariatu szkoły:
1. Świadectwo ukończenia klasy VI oraz zaświadczenie o przystąpieniu do sprawdzianu zewnętrznego.

2. Dwie fotografie w formacie legitymacyjnym podpisane na odwrocie, ( na identyfikator i legitymację).

W dniu dostarczenia do szkoły dokumentów uczeń otrzyma informację o potrzebnych podręcznikach i przyborach szkolnych .
Rozpoczęcie roku szkolnego nastąpi dnia 1 września 2015 r. o godz. 8:15

Spotkanie informacyjne z dyrektorem odbędzie się w dniu 3 września 2015 r. o godz. 16:00 ( przed spotkaniami z wychowawcami ). Zapraszamy szczególnie tych Rodziców, których pierwsze dziecko rozpoczyna naukę w naszej Szkole.

Dla uczniów dojeżdżających zostaną wykupione bilety miesięczne. Odbiór w ostatnim tygodniu wakacji ( termin zależy od wystawcy biletu, przed odbiorem proszę sprawdzić, czy bilet jest już dostępny ).

Dla zainteresowanych

Organizujemy oddział o podwyższonych wymaganiach edukacyjnych dla uczniów z wysokimi aspiracjami edukacyjnymi, mających motywację do wzmożonego wysiłku, którzy uzyskali wysoki wynik na sprawdzianie i ukończyli szkołę podstawową z wysoką średnią.

Rodzice decydując się na umieszczenie dziecka w klasie o podwyższonych wymaganiach edukacyjnych wyrażają jednocześnie zgodę na ewentualne przesunięcie ucznia do klasy równoległej o standardowym poziomie wymagań , zgodnie z decyzją szkoły , w przypadku, gdy uczeń nie spełni kryteriów przyjętych w danej klasie ( np. z klasy o wymaganiach wyższych do klasy o wymaganiach standardowych).

Zapis ucznia do klasy o podwyższonych wymaganiach edukacyjnych jest autonomiczną decyzją dziecka i rodziców. Nie ma wpływu na jego status w szkole. Doboru nauczycieli dokonuje dyrekcja kierując się predyspozycjami pedagogów do pracy z danym zespołem uczniowskim. Każdy uczeń ma jednakowy dostęp do zajęć pozalekcyjnych i innych świadczeń przewidzianych dla uczniów . Obowiązują te same podręczniki i programy nauczania. Dla tych uczniów w pierwszej i drugiej klasie formułuje się wymagania edukacyjne zgodne z podstawą programową i programem nauczania oraz przedmiotowymi systemami oceniania, odwołujące się do rozszerzonych w stosunku do innych uczniów treści oraz umiejętności. W klasie 3 wymagania edukacyjne formułuje się jednolicie dla wszystkich uczniów, aby oceny na świadectwie ukończenia szkoły były porównywalne. Działania te mają na celu pobudzanie potencjału intelektualnego i przygotowanie ucznia do sukcesu edukacyjnego na dalszym etapie kształcenia. Jednocześnie podejmowane są działania, które zmierzają do pełnej integracji wszystkich uczniów w szkole.


Wstępną deklarację zapisu dziecka do oddziału o podwyższonych wymaganiach edukacyjnych należy zaznaczyć w formularzu zapisu dziecka do szkoły w informacjach dodatkowych.

Dla Rodziców zainteresowanych zapisem uczniów do klasy o podwyższonych wymaganiach edukacyjnych zostanie zorganizowane dodatkowe zebranie w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, po którym zapadną ostateczne decyzje. Zebranie odbędzie się dnia 30 czerwca ( wtorek ) 2015 r. o godz. 16:30 w sali nr 10 ( parter , obok sekretariatu).


Proszę wszystkich Rodziców o dopilnowanie, aby wymagane dokumenty dotarły do szkoły w odpowiednim terminie.


Sekretariat obsługuje interesantów w godz. 8:00 do 14:00

Pozdrawiam i życzę Dzieciom i Rodzicom trafnego wyboru Adam Piasecki Dyrektor Szkoły
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna