Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski al. Powstańców Wielkopolskich 18 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowaną przez: Zastępcę Prezydenta Miasta – Marlenę Maląg zwaną dalej w treści umowy „zamawiającym”Pobieranie 24.27 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar24.27 Kb.
załącznik nr 8

UMOWA (wzór)

WIR.ZP.272. … .2013
zawarta w dniu ……………………………… roku w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy:

Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski

al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

reprezentowaną przez:


Zastępcę Prezydenta Miasta – Marlenę Maląg

zwaną dalej w treści umowy „zamawiającym”,

a podmiotem:

………………………………………

………………………………………

(wpisanym do …)

reprezentowanym przez:

………………………………………

zwanym dalej w treści umowy „wykonawcą”,na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.
§ 1.

 1. Przedmiotem umowy jest usługa bieżącego utrzymania dwóch boisk piłkarskich
  w Ostrowie Wielkopolskim.

 2. Miejsce wykonywania usługi:

 1. boisko piłkarskie na Stadionie Miejskim, ul. Piłsudskiego 64 w Ostrowie Wielkopolskim,

 2. boisko piłkarskie na stadionie przy ul. Kusocińskiego 1 w Ostrowie Wielkopolskim.

 1. Podczas realizacji umowy wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania:

  1. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
   w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391 ze zmianami),

  2. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21),

  3. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zmianami).

 2. Określenie przedmiotu umowy zawarte jest w punkcie 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o której mowa w § 7 ust. 4.

 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w oparciu
  o obowiązujące normy i zasady wykonywania tego typu usług oraz posiadane doświadczenie.


§ 2.

 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj.:

 1. od dnia jej podpisania, jednak nie wcześniej niż od 1 marca 2013 r.

 2. do dnia 15 listopada 2013 r.


§ 3.

  1. Strony zgodnie ustalają, że należność zostanie obliczona za faktycznie wykonane usługi przy zastosowaniu następujących cen brutto:

   1. w odniesieniu do boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim, ul. Piłsudskiego 64
    w Ostrowie Wielkopolskim:

 1. wertykulacja: …………………_,__zagęszczenie_murawy:_…………………_,__nawożenie:_…………………_,__wałowanie:_…………………'>…………………_,__zagęszczenie_murawy:_……………….._,__nawożenie:_…………………_,__wałowanie:_…………………'>…………………,

 2. zagęszczenie murawy: ………………..,

 3. nawożenie: …………………,

 4. wałowanie: …………………,

 5. oprysk chwastobójczy: …………………,

 6. koszenie wraz z wywozem i utylizacją skoszonej trawy (murawa + teren przylegający do boiska): …………………,

 7. aeracja: …………………,

 8. piaskowanie: …………………,

 9. obsługa systemu nawodnienia: ………………….

   1. w odniesieniu do boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Kusocińskiego 1
    w Ostrowie Wielkopolskim:

  1. wertykulacja: …………………,

  2. zagęszczenie murawy: …………………,

  3. nawożenie: …………………,

  4. wałowanie: …………………,

  5. oprysk chwastobójczy: …………………,

  6. koszenie wraz z wywozem i utylizacją skoszonej trawy (murawa + teren przylegający do boiska): …………………,

  7. aeracja: …………………,

  8. piaskowanie: …………………,

  9. obsługa systemu nawodnienia: ………………….

   1. ceny, o których mowa w pkt 1 lit. a-h oraz pkt 2 lit. a-h dotyczą jednokrotnego wykonania usługi,

   2. ceny, o których mowa w pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. i dotyczą wykonywania usługi
    w całym okresie trwania umowy.

  1. W przypadku naliczenia przez zamawiającego kar umownych, w oparciu o § 5 ust. 1-3, zostaną one potrącone z wymagalnego wynagrodzenia wykonawcy.

  2. Wykonawca wystawi fakturę VAT:
   a) częściową, za usługi wykonane do dnia 30 czerwca 2013 roku,

b) końcową, za usługi wykonane do dnia 15 listopada 2013 roku.

  1. Faktury VAT zostaną wystawione oddzielnie dla każdego boiska.

  2. Podstawą wystawienia faktur VAT będzie protokół odbioru podpisany przez przedstawiciela wykonawcy i zamawiającego.

  3. Należność za wykonaną usługę zamawiający wpłaci przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, wskazany na fakturze VAT, w ciągu 21 dni od dnia przekazania zamawiającemu faktury VAT wraz z protokołem odbioru, o którym mowa
   w ust. 5.

  4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT
   nr 622-23-84-323.


§ 4.

 1. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za działania osób, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu umowy.

 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim, powstałe w trakcie i w związku z wykonywaniem umowy oraz z tytułu nienależytego jej wykonania.

 3. W okresie wykonywania usługi wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  na kwotę nie mniejszą niż 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).


§ 5.

 1. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz zamawiającego kary umownej w wysokości 20% maksymalnej wartości umowy (cena oferty).

 2. Za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz zamawiającego kary umownej w wysokości 1 % maksymalnej wartości umowy (cena oferty) za każdy dzień zwłoki po przekroczeniu terminów określonych w harmonogramach, określonych w załącznikach nr 6 i 7 SIWZ.

 3. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze powstałych z przyczyn zależnych od wykonawcy, będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5 % maksymalnej wartości umowy (cena oferty) za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu usunięcia wad wyznaczonego wykonawcy.

 4. W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w ust. 1, 2 i 3 nie pokrywają szkody, przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.


§ 6.

Za realizację umowy odpowiadają: 1. ze strony zamawiającego:

 1. Danuta Skrzypczak – kierownik Referatu Sportu w Wydziale Edukacji i Sportu,

 2. Maciej Kmiecik – inspektor w Referacie Sportu w Wydziale Edukacji i Sportu,

 1. ze strony wykonawcy: ……………………………………………….


§ 7.

 1. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).

 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza zmianę treści zawartej umowy w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy.

 3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sądy Powszechne, właściwe miejscowo dla zamawiającego.

 4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu poprzedzającym zawarcie tej umowy stanowi jej integralną część.


§ 8.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla wykonawcy i 2 dla zamawiającego.


WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

Pobieranie 24.27 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna