Gmina łabowa adres : 33 336 Łabowa 38Pobieranie 19.49 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar19.49 Kb.
Znak: GPL.271.01.06.2014 Łabowa, dnia 2 lipca 2014r.
Zamawiający: GMINA ŁABOWA

  1. adres : 33 - 336 ŁABOWA 38

  2. internet: www.labowa.pl e-mail: gmina@labowa.pl

  3. tel. / 018 / 471 12 84 faks: /018 / 471 12 66INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych / j. t. Dz. U. 2013 poz.907 z późn. zm. / informuję, że w prowadzonym przez Gminę Łabowa postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania :Modernizacja drogi gminnej k.Owczarzy w miejscowości Łabowa w km 0+450-1+000

1. jako ofertę najkorzystniejszą


wybrano ofertę Nr 8 złożoną przez:

Zakład Budowy i Utrzymania Dróg Wojciech Fiut ul.Węgierska 204 33-300 Nowy Sącz

Cena ofertowa brutto – 60 343,80 zł

W/w ofertę wybrano na podstawie kryteriów wskazanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jest to oferta najkorzystniejsza, ponieważ uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert tj. w kryterium cena – 100 pkt.


2. w ramach postępowania złożono 8 ofert niepodlegających odrzuceniu.

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert:
Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium „ CENA”

Razem pkt.

1

Firma Transportowo-Budowlana Henryk Mróz Wola Marcinkowska 18 33-394 Klęczany71,80

71,80

2

Firma Handlowo –Usługowo -Produkcyjna STAN-KAR Stanisław Czupak Maciejowa 3a 33-336 Łabowa


90,98

90,98

3

Zakład Remontowo-Budowlany Jakub Klimczak Homrzyska 29 33-335 Nawojowa

75,42

75,42

4

PAWLAK Łukasz Pawlak 33-336 Łabowa 81

91,47

91,47

5

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. ul. Wiśniowieckiego 138 33-300 Nowy Sącz

80,86

80,86

7

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe KOPBUD Bogusława Romańczyk Brest 90 33-380 Krynica Zdrój


70,56

70,56

9

Mirek Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Stanisław Mirek 33-336 Łabowa 254

67,15

67,15Wójt Gminy Łabowa

/-/ Marek Janczak
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna