Gmina łabowa adres : 33 336 Łabowa 38Pobieranie 16.85 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar16.85 Kb.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejska Współpraca Transgraniczna Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

Znak: GPL.271.01.02.2014 Łabowa, dnia 23 kwietnia 2014r.

Zamawiający: GMINA ŁABOWA  1. adres : 33 - 336 ŁABOWA 38

  2. internet: www.labowa.pl e-mail: gmina@labowa.pl

  3. tel. / 018 / 471 12 84 faks: /018 / 471 12 66INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych / j. t. Dz. U. 2013 poz.907 z późn. zm. / informuję, że w prowadzonym przez Gminę Łabowa postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania :

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Łabowa

w ramach projektu :

Zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Dunajec i jej dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Łabowa i Jarabina”

a). jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 4 złożoną przez:Krzysztof Machnik Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Mochnaczka Wyżna 59 33-380 Krynica Zdrój

Cena ofertowa brutto- 5 498 142,46 zł

W/w ofertę wybrano na podstawie kryteriów wskazanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jest to oferta najkorzystniejsza, ponieważ uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert tj. w kryterium cena – 100 pkt.


b). w ramach postępowania złożono 5 ofert niepodlegających odrzuceniu. Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert:


Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium „ CENA”

Razem pkt.

1

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. ul. Poli Gojawiczyńskiej 3C/7 81-587 Gdynia

62,05

62,05

2

Przedsiębiorstwo – Produkcyjno- Usługowo- Handlowe WOLIMEX Eugeniusz Wojak ul. Tarnowska 33 34-600 Limanowa

73,85

73,85

3

Konsorcjum:

Lider:


Zakład Usługowo- Produkcyjno Handlowy HAŻBUD Sp. z o.o. ul. Dukielska 83a 38-300 Gorlice

Partner:Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjno - Handlowe OTECH Sp. z o. o. ul. Dukielska 83 38-300 Gorlice

84,75

84,75

5

MUR- BET Adam Dumana i Wspólnicy Sp.J. 33-318 Gródek nad Dunajcem 99

87,95

87,95

Wójt Gminy/-/

Marek Janczak
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna