Gmina łabowa adres : 33 336 Łabowa 38Pobieranie 11.28 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar11.28 Kb.
Znak: GPL.271.01.08.2014 Łabowa, dnia 9 września 2014r.
Zamawiający: GMINA ŁABOWA

  1. adres : 33 - 336 ŁABOWA 38

  2. internet: www.labowa.pl e-mail: gmina@labowa.pl

  3. tel. / 018 / 471 12 84 faks: /018 / 471 12 66INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych / j. t. Dz. U. 2013 poz.907 z późn. zm. / informuję, że w prowadzonym przez Gminę Łabowa postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania :Remont drogi gminnej koło CPN w miejscowości Nowa Wieś w km 0+000 - 0+500

1. jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez:Mirek Firma Produkcyjno- Usługowo-Handlowa Stanisław Mirek 33-336 Łabowa 254 cena ofertowa brutto – 84 722,40 zł

W/w ofertę wybrano na podstawie kryteriów wskazanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jest to oferta najkorzystniejsza, ponieważ uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert tj. w kryterium cena – 100 pkt.


2. w ramach postępowania złożono 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert:
Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium „ CENA”

Razem pkt.

1

Zakład Remontowo-Budowlany Jakub Klimczak Homrzyska 29 33-335 Nawojowa

94,13

94,13

4

Heilit + Woerner Sp. z o.o. Wysoka Lipowa 5a 52-200 Wrocław


60,46

60,46Wójt Gminy Łabowa

/-/ Marek Janczak
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna