Gmina Biłgoraj program ochrony środowiska dla gminy biłgoraj na lata 2008 2020 Biłgoraj, grudzień 2008Pobieranie 0.74 Mb.
Strona1/18
Data06.05.2016
Rozmiar0.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Gmina Biłgoraj

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA GMINY BIŁGORAJ


na lata 2008 - 2020


Biłgoraj, grudzień 2008

Główni autorzy opracowania:

„EKO-GEO” Pracownia Geologii

i Ochrony Środowiska w Lublinie.
mgr inż. Anna Majka - Smuszkiewicz

mgr inż. Maria Jarosz

EKO-GEO Pracownia Geologii I Ochrony Środowiska

Anna Majka - Smuszkiewicz

Adres biura: 20 - 069 Lublin, ul. Leszczyńskiego 6/1

tel./fax (0 - 81) 532 – 77 - 32; (0 - 81) 532 – 80 - 74

email: info@ekogeo.com.pl, www.ekogeo.com.pl


SPIS TREŚCI
1.Wstęp 6

1.1.Wprowadzenie 6

1.2. Cel Programu. 7

1.3.Tło Programu 7

1.4.Struktura Programu 8

1.5.Instrumenty i akty prawne 11

2. Opis stanu istniejącego. 122.1. Położenie gminy i podział administracyjny. 12

2.2. Ludność, struktura zabudowy, gospodarka gminy. 13

2.2.1. Ludność i struktura zabudowy. 13

2.2.2. Gospodarka. 13

2.3. Opis zasobów naturalnych. 18

2.3.1. Geomorfologia. 18

2.3.2. Budowa geologiczna. 19

2.3.3. Klimat. 22

2.3.4. Wody powierzchniowe. 23

2.3.5. Wody podziemne. 23

2.3.6. Gleby. 26

2.3.7. Flora i fauna. 28

2.3.8. Surowce mineralne. 30

3. Przyrodniczy system gminy Biłgoraj. 323.1. Istniejący system ochrony przyrody gminy Biłgoraj. 32

3.1.1. Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy. 32

3.1.2. Rezerwat „Obary”. 33

3.1.3. Pomniki przyrody. 33

3.1.4. Zabytki architektury w gminie Biłgoraj. 36

3.1.5. Stanowiska archeologiczne. 38

4. Przegląd stosowanych rozwiązań technicznych z zakresu ochrony środowiska, funkcjonujących na terenie Gminy 39

4.1.Infrastruktura techniczna związana z ochroną środowiska 39

4.1.1.Gospodarka wodno - ściekowa 39

4.1.2.Zaopatrzenie w ciepło 41

4.1.3. Energetyka 41

4.1.4. Telekomunikacja 42

4.1.5Sieć komunikacyjna 42

5. Stan i tendencje zmian środowiska przyrodniczego oraz źródła przeobrażeń środowiska naturalnego 425.1. Źródła przeobrażeń wód powierzchniowych i ich stan czystości. 42

5.1.1. Monitoring wód powierzchniowych. 435.2. Źródła przeobrażeń wód podziemnych i ich stan czystości. 44

5.2.1. Monitoring wód podziemnych. 445.3. Źródła przeobrażeń i ich stan czystości powietrza atmosferycznego. 46

5.4. Hałas. 48

5.5. Stan i źródła przeobrażeń powierzchni terenu. 49

5.6. Opis pól elektromagnetycznych. 49

5.6.1. Promieniowanie naturalne i skażenie promieniotwórcze. 50

5.6.2. Pole elektromagnetyczne niejonizujące. 51

5.6.3. Oddziaływanie na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. 515.7. Poważne awarie oraz bezpieczeństwo biologiczne i chemiczne na terenie gminy Biłgoraj. 52

5.8. Gospodarka odpadami. 53

6. Realizacja poszczególnych zadań przeznaczonych do realizacji w okresie obejmującym lata 2004-2007 zawartych w programie ochrony środowiska dla gminy Biłgoraj 546.1.Ochrona wód. 54

6.1.1. Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej. 54

6.1.2. Budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej. 54

6.1.3. Poprawa jakości wód powierzchniowych 55

6.1.4. Budowa zbiorników retencyjnych 55

6.2. Ochrona powietrza atmosferycznego 56

6.3. Ochrona gleb i powierzchni terenu. 56

6.3.1. Zasoby surowców mineralnych 576.4. Lasy 57

6.5. Hałas 57

6.6. Pola elektromagnetyczne 58

6.7. Ochrona przyrody 69

6.7.1. Natura 2000 69

6.7.2. Obszary chronione 72

6.7.3. Pomniki przyrody 726.8. Turystyka 72

7. Potrzeby inwestycyjne i organizacyjne służące racjonalnemu wykorzystaniu zasobów naturalnych oraz poprawie jakości powietrza. 73

8. Możliwości wariantowego wykonania rozwiązań technicznych. 79

9. Uzasadnienie proponowanych przedsięwzięć przed ich negatywnymi skutkami w aspekcie ochrony środowiska. 79

10. Zadania w zakresie ochrony środowiska w perspektywie krótko i długoterminowej 81

10.1. Kierunki działań w perspektywie krótkoterminowej w latach
2008 – 2012 81

10.1.1. Gospodarka wodno – ściekowa 81

10.1.2. Ochrona gleb 82

10.1.3. Gospodarka odpadami 82

10.1.4. Ochrona powietrza 83

10.1.5. Edukacja ekologiczna 8310.2. Kierunki działań w perspektywie długoterminowej w latach
2012 - 2020 84

10.2.1. Gospodarka Gminy 84

10.2.2. Rolnictwo 84

10.2.3. Osadnictwo 85

10.2.4. Turystyka 85

10.2.5. Infrastruktura 85

10.2.6. Transport i komunikacja 86

10.2.7. Ograniczenie emisji i oszczędzanie energii 86

10.2.8. Leśnictwo 86

10.2.9. Edukacja ekologiczna 87

11.Organizacja zarządzania środowiskiem na podstawie Programu Ochrony Środowiska 90

11.1Harmonogram wdrożenia Programu 91

11.2Współpraca 93

12Możliwości finansowania zaplanowanych zadań i inwestycji 9412.1 Krajowe źródła współfinansowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska 94

12.1.1 Gminne i Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 94

12.1.2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 94

12.1.3 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Lublinie 96

12.1.4 Fundacja EkoFundusz 96

12.2 Fundusze Unii Europejskiej 97

12.3 Narodowa Strategia Spójności (NSS) 97

12.3.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 98

12.3.2 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubelskiego (lata 2007-2013) 100

12.3.3 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 10112.4 Program LIFE+ 103

12.5 Fundusz Norweski/Mechanizm Finansowy EOG 103

13 Literatura 105

14Spis załączników 106Pobieranie 0.74 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna