Gmina Biłgoraj program ochrony środowiska dla gminy biłgoraj na lata 2008 2020 Biłgoraj, grudzień 2008


Możliwości wariantowego wykonania rozwiązań technicznychPobieranie 0.74 Mb.
Strona14/18
Data06.05.2016
Rozmiar0.74 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

8. Możliwości wariantowego wykonania rozwiązań technicznych.


Konieczność realizacji zamierzonych celów wiąże się z podjęciem konkretnych decyzji, co do rodzaju przedsięwzięcia, sposobu jego realizacji, lokalizacji zamierzonej inwestycji, źródeł finansowania itp.

Aby zaplanowane inwestycje były zrealizowane zgodnie z potrzebami i uwarunkowaniami gminy należy wnikliwie zapoznać się z istniejącym stanem środowiska na jej terenie.

Planując działania związane z ochroną środowiska należy przewidzieć możliwość zastosowania wariantowych rozwiązań np. budowa przydomowych oczyszczalni na terenach o rozproszonej zabudowie, gdzie tradycyjna sieć kanalizacyjna nie jest uzasadniona ekonomicznie. Możliwość stosowania różnych wariantów rozwiązań technicznych istnieje również przy projektowaniu i modernizacji źródeł ciepła np. węgiel lub koks można zastąpić gazem lub olejem opałowym.

Na etapie planowania takich elementów jak sieć gazowa, można przyjąć różne warianty, zwłaszcza w odniesieniu do lokalizacji planowanej inwestycji.


9. Uzasadnienie proponowanych przedsięwzięć przed ich negatywnymi skutkami w aspekcie ochrony środowiska.


Racjonalne korzystanie z poszczególnych elementów środowiska polega głównie na minimalizacji negatywnych skutków działalności człowieka. Najważniejszymi potrzebami związanymi z ochroną środowiska jest: budowa: oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, nowoczesnych kotłowni opalanych paliwami o niskiej zawartości szkodliwych substancji chemicznych.

Prowadzenie prac budowlanych wymienionych inwestycji spowoduje wzrost emisji pyłów i gazów do atmosfery związany z pracą sprzętu ciężkiego. Powyższe źródła zanieczyszczeń związane są jedynie z okresem budowy. Nastąpi również przekształcenie powierzchni ziemi, związane ze zdejmowaniem górnej warstwy gleby. Na tym etapie może wystąpić awaria sprzętu, co z kolei może spowodować niekontrolowany wyciek substancji ropopochodnych do gleb i wód podziemnych.Działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko inwestycji w fazie budowy powinny polegać na:

 • stosowaniu maszyn budowlanych i montażowych wysokiej klasy i w dobrym stanie technicznym,

 • planowaniu transportu materiałów do miejsca montażu w taki sposób, by nie spowodować uszkodzenia dróg, po których się on odbywa,

 • unikaniu pracy na placu budowy wieloma hałaśliwymi silnikami jednocześnie,

 • unikaniu rozlewów paliw podczas transportu,

 • ograniczeniu emisji zanieczyszczeń pochodzących z silników spalinowych, przez racjonalizację zużycia paliw.

Najważniejsze zalecenia, mające na celu ograniczenie negatywnych skutków wymienionych inwestycji na środowisko w fazie eksploatacji to:

 • wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych,

 • tworzenie pasów zieleni izolacyjnej,

 • przestrzeganie instrukcji ruchowych,

 • przestrzeganie harmonogramu konserwacji i remontów,

 • stosowanie się do wytycznych zawartych w instrukcjach dotyczących bezpieczeństwa pracy,

 • w sytuacjach awaryjnych postępowanie zgodnie z procedurą opracowaną dla danej sytuacji,

 • likwidowanie skutków skażenia środowiska spowodowanych awariami.

Aby zapobiegać awariom omawianych inwestycji, należy odpowiednio zaprojektować, dokładne wykonać i właściwie je eksploatować, w szczególności:

 • przy projektowaniu instalacji dobierać rurociągi i armaturę posiadającą odpowiednie certyfikaty, wykonaną przez producentów z dobrymi referencjami w zakresie pewności działania aparatury i trwałości stosowanych materiałów,

 • przy odbiorze inwestycji zapewnić właściwą kontrolę materiałów, podczas budowy zapewnić wysoką jakość wykonania oraz odpowiednie kryteria odbioru.

W przypadku powstawania nowych inwestycji na terenie gminy powinny być sporządzane raporty oddziaływania na środowisko, w których powyższe problemy zostaną dokładniej przedstawione.

10. Zadania w zakresie ochrony środowiska w perspektywie krótko i długoterminowej

10.1. Kierunki działań w perspektywie krótkoterminowej w latach
2008 – 2012

10.1.1. Gospodarka wodno – ściekowa


Największymi zagrożeniami dla wód są:

 • brak zorganizowanej gospodarki ściekowej (zbiorczych systemów kanalizacji),

 • zanieczyszczenia pochodzące z rolnictwa (niewłaściwie stosowane nawozy sztuczne i środki ochrony roślin),

 • zanieczyszczenia pochodzące z gospodarstw domowych (np.: odchodów zwierzęcych, gnojówki i gnojowicy), mające negatywny wpływ na jakość wód powierzchniowych i podziemnych.

Cele:

 • ochrona wód podziemnych i powierzchniowych,

 • poprawa jakości wód powierzchniowych,

 • wyznaczenie kierunków działań w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.

Strategia działania:

 • realizacja zapisów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

 • budowa i rozbudowa systemów odprowadzania ścieków komunalnych,

 • rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę,

 • wspieranie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w zabudowie rozproszonej, gdzie kanalizacja zbiorcza jest ekonomicznie i technicznie nieuzasadniona,

 • wspieranie działań realizujących rozbudowę sieci kanalizacyjnych,

 • ograniczanie spływu zanieczyszczeń powierzchniowych z rolnictwa.

W celu zracjonalizowania gospodarki wodnej należy dążyć do zapewnienia możliwości oczyszczania zużytkowanej wody poprzez stworzenie niezbędnych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków.

Aby zachować równowagę pomiędzy ilością produkowanych ścieków komunalnych, a ilością ścieków oczyszczanych należy dążyć do budowy i objęcia wszystkich budynków siecią kanalizacyjną. Równolegle z rozbudową kanalizacji należy likwidować nieszczelne szamba, które są źródłem bezpośredniego zanieczyszczenia wód podziemnych.

10.1.2. Ochrona gleb


Gmina Biłgoraj posiada charakter rolniczy. Główne zadania gminy dotyczące ochrony gleb związane są z działalnością rolniczą.

Cele:

 • użytkowanie gleb zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz właściwe wykorzystanie ich naturalnego potencjału produkcyjnego,

 • wyłączanie do celów budowlanych terenów o niższych klasach bonitacyjnych.

Strategia działania:

 • wprowadzenie do rolnictwa zasad oraz sposobów produkcji propagowanych w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej oraz zgodnych z ustawą o rolnictwie ekologicznym,

 • zwiększenie świadomości ekologicznej użytkowników gleb w zakresie racjonalnej eksploatacji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na nieodwracalność degradacji zasobów glebowych,

 • identyfikacja zagrożeń i w przypadku degradacji prowadzenie prac rekultywacyjnych,

  Warunki sanitarne dla ścieków przeznaczonych do rolniczego wykorzystania oraz warunki położenia urządzeń i instalacji przeznaczonych do magazynowania i przygotowania ścieków do rolniczego wykorzystania reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006 Nr 137, poz. 984).
10.1.3. Gospodarka odpadami


Cele:

 • zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów,

 • ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko.Strategia działania:

 • zapobieganie powstawania odpadów, przy rozwiązywaniu problemu odpadów „u źródła”,

 • wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów u źródła,

 • inwentaryzacja i likwidacja dzikich wysypisk śmieci,

 • odzysk i recykling odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych,

Szczegółowe informacje dotyczące gospodarki odpadami znajdują się w opracowywanym równolegle Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Biłgoraj.

10.1.4. Ochrona powietrza


Ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z tzw. „niskiej emisji”

Priorytetem w działaniach na rzecz poprawy stanu powietrza atmosferycznego powinna być: • zmiana nośników energii na bardziej ekologiczne, takie jak: gaz, olej opałowy, alternatywne źródła energii np.: energia słoneczna, energia biomasy (m.in. wykorzystanie odpadów po rolniczych, odpadów z terenów leśnych, własnych plantacji roślin energetycznych - w formie zrębek, brykietów, odpadów z terenów zielonych i ogrodów),

 • wprowadzanie programu oszczędności energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych.

 • stosowanie surowców i technologii zgodnie z zasadą korzystania z najlepszych dostępnych technik i metod.

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych

Istotnym źródłem zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy Biłgoraj są zanieczyszczenia komunikacyjne, wynikające z transportu drogowego spaliny (NOx, CO, SO2, węglowodory, metale ciężkie) i pyły. Dla ochrony powietrza w tym zakresie niezbędna jest: • poprawa stanu dróg na terenie gminy,

 • stosowanie barier roślinnych, oddzielających zabudowania mieszkalne od dróg o dużym natężeniu ruchu,

 • poprawa stanu technicznego pojazdów,

Na terenie gminy Biłgoraj w latach 2008 – 2020 przeprowadzone będą modernizacje dróg co przyczyni się nie tylko do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu podróży ale również do minimalizacji zapylenia, krótszego czasu przejazdu samochodów co wiąże się z mniejszą ilością spalanej benzyny oraz do zminimalizowania hałasu. Zakres inwestycji związanych z budową i modernizacją dróg przedstawiono w tab. 10.10.1.5. Edukacja ekologiczna


Cele:

 • kształtowanie postaw i zachowań zgodnych z zasadami ekorozwoju,

 • wykorzystanie wiedzy ekologicznej jako ważnego czynnika w procesie zarządzania,

 • tworzenie ekologicznych podstaw kształtowania tożsamości regionalnej i lokalnej,

 • wykształcenie w społeczeństwie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia odpowiedzialności za stan i ochronę środowiska.

Strategia działania:

 • prowadzenie działań na rzecz proekologicznej edukacji radnych i pracowników samorządowych oraz lokalnych społeczności,

 • wspieranie stowarzyszeń działających na rzecz ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego,

 • prowadzenie organizacji szkolnych i konkursów o tematyce ekologicznej,

 • organizację wyjazdów dzieci i młodzieży do tzw. „zielonych szkół”.
Pobieranie 0.74 Mb.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna