Gmina Biłgoraj program ochrony środowiska dla gminy biłgoraj na lata 2008 2020 Biłgoraj, grudzień 2008Pobieranie 0.74 Mb.
Strona2/18
Data06.05.2016
Rozmiar0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

1.Wstęp

  1. Wprowadzenie


„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biłgoraj” został opracowany w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska i obejmuje poszczególne komponenty środowiska zlokalizowane na obszarze Gminy.

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biłgoraj” został sporządzony na lata 2008 -2012 – z perspektywą do roku 2020 i stanowi aktualizację dokumentu programowego opracowanego przez EKO - GEO w Lublinie w roku 2004.

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biłgoraj” został wykonany przy wykorzystaniu materiałów uzyskanych z Urzędu Gminy w Biłgoraju, ze Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, materiałów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego oraz na podstawie informacji z największych jednostek z sektora gospodarczego. Dla realizacji pracy wykorzystano doświadczenia własne oraz dostępną literaturę z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biłgoraj” został opracowany zgodnie z art. 17. oraz art. 18. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządzają odpowiednio gminny program ochrony środowiska, uwzględniając wymagania, o których mowa w art. 14 ustawy - Prawo ochrony środowiska. Program ochrony środowiska uchwala Rada Gminy. Z wykonania programu Wójt Gminy sporządza, co 2 lata raporty, które przedstawia się Radzie Gminy.

Postawione w Programie do osiągnięcia cele polityki ekologicznej Gminy Biłgoraj są zgodne z założeniami II Polityki Ekologicznej Państwa oraz z założeniami „Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Lubelskiego na lata 2001-2015” oraz„Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Biłgorajskiego na lata 2004-2015”.

Ideą programu jest ukierunkowanie wszelkich działań dążących do rozwoju, tak w skali lokalnej i regionalnej, jak i globalnej mających, charakter polityczny, społeczny lub gospodarczy, aby nie zubożały zasobów przyrodniczych w sposób trwały. To właśnie organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego poprzez programy ochrony środowiska powinny zapewniać warunki niezbędne do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju oraz przestrzegania przepisów o ochronie środowiska na terenie objętym własnością tych organów.

Sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biłgoraj” będą przygotowywane przez Wójta Gminy w Biłgoraju. Sprawozdania składane będą co 2 lata przez Wójta Gminy (art.13.14) Radzie Gminy w terminie do 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego.

Aktualizacja przeprowadzana będzie przez Urząd Gminy w Biłgoraju nie rzadziej niż co 4 lata (art. 17, 18) Odpowiedzialny za raportowanie POŚ i aktualizację jest Urząd Gminy w Biłgoraju.

Program ochrony środowiska podlega zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu.

1.2. Cel Programu.


Głównym celem programu jest takie zaplanowanie działań w kierunku poprawy stanu środowiska przyrodniczego gminy Biłgoraj żeby nie kolidowały one z warunkami rozwoju gospodarczego tego obszaru, a wręcz wspierały ten rozwój. Program będzie podstawowym elementem systemu planowania przestrzennego, wytyczającym kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy. System ten może stanowić międzysektorową płaszczyznę regulującą kierunki, sposoby i intensywność zagospodarowania terenu, w zależności od wyznaczonych dla danego obszaru funkcji (podstawowych i uzupełniających). Podstawą do wyboru metod działania jest analiza warunków przyrodniczych i obecnego stanu środowiska.

Wprowadzenie w życie zadań mających na celu ochronę środowiska i poprawę stanu poszczególnych jego elementów jest możliwe jedynie poprzez wdrażanie mechanizmów prawnych i ekonomicznych polityki ekologicznej oraz wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Zmniejszenie presji na środowisko i określona poprawa stanu środowiska jest możliwe jedynie przy świadomym udziale społeczeństwa w realizowaniu zapisów programu.  1. Tło Programu


Regulacje prawne określające zasady użytkowania poszczególnych komponentów środowiska są tworzone przez wiele różnych ustaw i rozporządzeń wykonawczych. Stanowią one kompleksowy system prawny w zakresie użytkowania elementów środowiska w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Poza krajowym ustawodawstwem chroniącym polskie środowisko, istnieją konwencje międzynarodowe oraz porozumienia ratyfikowane przez Polskę.

Elementy wspólne dla wszystkich komponentów środowiska zostały opracowane w tzw. „ustawie matce” czyli w ustawie Prawo ochrony środowiska. Ustawa ta nakłada na wszystkie szczeble administracji, w tym Urzędy Gmin obowiązek opracowania programów ochrony środowiska w celu realizacji przyjętej polityki ekologicznej państwa. Taki sam obowiązek nakłada również ustawa o odpadach w zakresie tworzenia planów gospodarki odpadami, będących częścią programów ochrony środowiska.  1. Struktura Programu


Struktura programu opiera się w swej treści o trzy najważniejsze dokumenty tj.:

1) ustawę Prawo ochrony środowiska definiującą ogólne wymagania w odniesieniu do programów ochrony środowiska opracowanych dla potrzeb województw, powiatów i gmin.

Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez tą ustawę Program ochrony środowiska określa w szczególności:


 • cele ekologiczne,

 • priorytety ekologiczne,

 • rodzaje i harmonogram działań proekologicznych oraz środków niezbędnych do osiągnięcia celów określających mechanizmy prawno - ekonomiczne i środki finansowe.

2) II Polityką ekologiczną Państwa na lata 2003 - 2006 uwzględniającą perspektywy na lata 2007 - 2010 dostosowane do wymagań ustawy Prawo ochrony środowiska.

Cele i zadania Programu w kontekście polityki ekologicznej ujęte zostały w oparciu o:


 • wytyczne do sporządzenia Programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, które podają zadania i sposób uwzględnienia polityki ekologicznej państwa w programach ochrony środowiska,

 • wytyczne dotyczące zasad i zakresu uwzględniania zagadnień ochrony środowiska w programach sektorowych.

Zgodnie z wytycznymi w programie uwzględniono:

 • zadania własne gmin, tj. przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w ich dyspozycji ,

 • zadania koordynowane tzn. finansowane w całości lub części ze środków przedsiębiorstw oraz środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla powiatowego, wojewódzkiego i centralnego.

3) Narodowy Program Edukacji Ekologicznej, określający podstawowe zadania edukacyjne, podmioty odpowiedzialne za ich realizacje oraz źródła finansowania.

Opracowany program ma formę otwartą, co oznacza, że w przypadku zmiany wymagań prawnych, pojawianiu się nowych problemów bądź braku możliwości wykonania niektórych przedsięwzięć w terminach przewidzianych w tym programie. Program może być cyklicznie, co 4 lata aktualizowany.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biłgoraj jest spójny z założeniami Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Biłgorajskiego oraz ze strategią i planem zagospodarowania przestrzennego powiatu oraz Gminy.

Z dokumentów tych wynikają głównie kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego omawianego obszaru i związane z nimi kierunki oddziaływania no środowisko. Wzajemną zależność tych opracowań, obrazuje poniższy diagram.


Kraj – Województwo

Polityka Ekologiczna Państwa


Strategia Rozwoju Województwa LubelskiegoPlan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego

Program Ochrony Środowiska Województwa LubeskiegoPowiat Biłgorajski

Strategia Rozwoju


Program Ochrony Środowiska
Sektorowe Programy Ochrony ŚrodowiskaGmina Biłgoraj

Strategia Rozwoju Gminy


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy


Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego


Program Ochrony Środowiska

gminy Biłgoraj
Sektorowe Programy Ochrony Środowiska Gminy
  Relacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Biłgoraj do innych opracowań.

  1. Pobieranie 0.74 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna