Gmina Biłgoraj program ochrony środowiska dla gminy biłgoraj na lata 2008 2020 Biłgoraj, grudzień 2008


Przegląd stosowanych rozwiązań technicznych z zakresu ochrony środowiska, funkcjonujących na terenie GminyPobieranie 0.74 Mb.
Strona6/18
Data06.05.2016
Rozmiar0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

4. Przegląd stosowanych rozwiązań technicznych z zakresu ochrony środowiska, funkcjonujących na terenie Gminy

  1. Infrastruktura techniczna związana z ochroną środowiska


Infrastruktura ma bardzo duże znaczenie w procesie wielofunkcyjnego rozwoju, ponieważ stanowi ona podstawę wszelkiej działalności gospodarczej. Poziom rozwoju infrastruktury może decydować o atrakcyjności lub nieatrakcyjności Gminy bądź miejscowości, a więc stanowić o szansach lub barierach ich dalszego rozwoju.

Ogólny stan infrastruktury w gminie Biłgoraj można określić jako zadawalający, słaby jest stopień rozwoju sieci gazowej, a zdecydowanie niewystarczający rozwój sieci kanalizacyjnej.


   1. Gospodarka wodno - ściekowa


Sieć wodociągowa w gminie Biłgoraj jest dobrze rozwinięta. Za wyjątkiem miejscowości Rapy Dylańskie cały obszar Gminy jest zwodociągowany. Ponad 90 % gospodarstw ma możliwość korzystania z wodociągów. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 118.19 km, posiada ona 2 726 przyłączy do gospodarstw i budynków mieszkalnych. Dane odnośnie wodociągów przedstawiono w tab. nr 4.

  Tab. nr 4. Stan sieci wodociągowej

L.p.

Wodociąg

Rok

budowy


Długość. sieci (mb)

Długość przyłączy

(mb)


Ilość

przyłączy1

Okrągłe Korczów

Dereźnia Zagrody, Dereźnia

Solska, Podlesie, Korczów

Dereźnia Zagrody

Dereźnia Majdańska


1989

1992


1996

2002


2002

4 637

11 445


372

240


270

4 735

6 739


-

-

-181

262


2

-

-Razem

16 964

11 474

445

2

Sól

Kol.Sól


Ruda Solska i Zagrody

1991

1997


2000

13 600

453


803

10700

120


-

434

8

-Razem

14 856

10 820

442

3

Hedwiżyn

1983

4 224

3 491

153

4

Dyle, Kajetanówka, Ignatówka

1993

6 120

3 620

136

5

Korytków Duży

Kol. Korytków

Korytków Duży


1994

1995


2000

6 374

710


340

4440

234


-

146

8

-Razem

7 424

4 674

154

6

Bidaczów Nowy i Stary

1994

6 076

3 736

116

7

Smólsko Duże i Małe

Smólsko Małe

Smólsko Małe

Brodziaki, Edwardów1975

1995


2001

2002


3 333

102


243

3 764


3 545

50

41734

129

2

127

Razem

7 442

4 370

159

8

Ruda Solska, Wola Dereźniańska, Ruda Zagrody

1995

10 310

7 425

191

9

Dąbrowica

1996/97

1 4711

10 384

313

10

Majdan Gromadzki

1997/98

1 1186

11 107

307

11

Ciosmy

1998/99

8130

4 023

98

12

Bukowa

2000/01

10 746

5 057

212

Łącznie

118 189

80 221

2 726

Kanalizacja zbiorcza stanowi najsłabiej zagospodarowaną dziedzinę z zakresu usług komunalnych. Sieć kanalizacyjną, połączoną z oczyszczalnią komunalną w Biłgoraju, posiada Hedwiżyn i Korczów – Okrągłe. Jej długość wynosi 19,49 km. Ścieki bytowo - gospodarcze na terenie pozostałych miejscowości Gminy odprowadzane są do indywidualnych zbiorników bezodpływowych i wozami asenizacyjnymi wywożone do miejskiej oczyszczalni ścieków w Biłgoraju. Swoje oczyszczalnie posiadają „Ambra” w Woli Dużej, „Megola” w Hedwiżynie oraz Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce. Oczyszczalnia w Hedwiżynie obecnie jest nieczynna, natomiast w Teodorówce pracuje wyłącznie na potrzeby własne DPS. Charakterystykę oczyszczalni przedstawiono w tab. nr 5.  Tab. nr 5. Charakterystyka oczyszczalni ścieków.

L.p.

Miejscowość

Użytkownik

Typ oczyszczalni

Przepusto-

wość (m3/dobę)Zrzut

1

Wola Duża

„Ambra”

mechaniczno-

biologiczna300

do kolektora w Hedwiżynie

2

Hedwiżyn

„Megola”

mechaniczno-

biologiczna56

ziemia

3

Teodorówka

Dom Pomocy Społecznej

biologiczna

80

BraszczkaRys. 2. Stopień wyposażenia gminy w infrastrukturę wodno – kanalizacyjną (źródło Strategia rozwoju Gminy Biłgoraj)

   1. Zaopatrzenie w ciepło


W gminie Biłgoraj brak jest centralnej kotłowni zaopatrującej mieszkańców w ciepło. Podstawowym źródłem energii cieplnej są kotłownie węglowe

Przez gminę Biłgoraj przebiega sieć gazowa średniego ciśnienia (długości 36 km) mająca 440 przyłączy domowych. Do gazociągu podłączone są miejscowości: Gromada, Dąbrowica, Dereźnia Zagrody, Dereźnia Solska i Dereźnia Majdańska. Przez południowo - zachodni rejon gminy Biłgoraj przebiega gazociąg przesyłowy pozwalający w perspektywie podłączyć kolejne miejscowości Gminy.


4.1.3. Energetyka


Gmina Biłgoraj jest w pełni zelektryfikowana. Przez teren gminy przebiega linia WN – 110 kV. Odbiorcy korzystają z GPZ 110/15 kV poprzez linie napowietrzne średniego napięcia wyprowadzone z GPZ w Biłgoraju. Na terenie gminy nie występuje deficyt mocy i energii elektrycznej, a stan linii wysokiego i średniego napięcia można uznać za zadawalający. Przez teren gminy ma przebiegać projektowana sieć wysokiego napięcia 400 kV relacji Rzeszów – Biłgoraj – Zamość.

4.1.4. Telekomunikacja


Na terenie Gminy znajduje się sieć kabli światłowodowych, oraz centrale cyfrowe. Praktycznie wszyscy mieszkańcy mają możliwość korzystania z usług telekomunikacyjnych. Obsługę gminy w zakresie telefonii przewodowej zapewnia Telekomunikacja Polska S.A.

Teren gminy Biłgoraj jest objęty zasięgiem telefonii komórkowej Era GSM, Plus GSM, NMT, SRDA NORTEL i IDEA.


   1. Sieć komunikacyjna


Gmina zajmuje odległe miejsce (w porównaniu do kraju) w sieci dróg publicznych. Przez gminę Biłgoraj przebiega droga o znaczeniu wojewódzkim Lublin - Przemyśl oraz Stalowa Wola - Zamość. Na terenie gminy Biłgoraj łącznie znajduje się następująca ilość dróg w podziale na kategorie:

 • drogi wojewódzkie - 33,158 km,

 • drogi powiatowe – 95,663 km,

 • drogi gminne o nadanej kategorii – 42,600 km,

- pozostałe drogi gminne (dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych) - około750 km.

Przez gminę Biłgoraj przebiega linia kolejowa normalnotorowa i równolegle do niej szerokotorowa linia Hutniczo - Siarkowa łącząca Biłgoraj z Zamościem i Centralnym Okręgiem Przemysłowym (Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Skarżysko, Starachowice). Na obszarze gminy długość kolei normalnotorowej i linii szerokotorowej LHS wynosi 14 km.

Pobieranie 0.74 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna