Gmina Biłgoraj program ochrony środowiska dla gminy biłgoraj na lata 2008 2020 Biłgoraj, grudzień 2008


Stan i tendencje zmian środowiska przyrodniczego oraz źródła przeobrażeń środowiska naturalnegoPobieranie 0.74 Mb.
Strona7/18
Data06.05.2016
Rozmiar0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

5. Stan i tendencje zmian środowiska przyrodniczego oraz źródła przeobrażeń środowiska naturalnego

5.1. Źródła przeobrażeń wód powierzchniowych i ich stan czystości.


Przyczyną zanieczyszczeń wód powierzchniowych są ścieki bytowo - gospodarcze, zanieczyszczenia rolnicze, komunikacyjne, przemysłowe i deszczowe.

Głównym źródłem zanieczyszczeń wody są ścieki bytowo - gospodarcze, które pochodzą z gospodarstw nie objętych kanalizacją. Stanowią one duże zagrożenie dla wód nie tylko powierzchniowych. Ścieki najczęściej są gromadzone w bezodpływowych zbiornikach, które często są nieszczelne. Nie do końca jest również rozwiązany problem ich opróżniania. Zagadnienie to ma duże znaczenie, ponieważ zabudowa wsi skoncentrowana jest głównie wzdłuż biegu rzek. W obszarach dolin i obniżeń, gdzie płytko zalega zwierciadło wody pierwszego poziomu może dojść do znacznych skażeń w przypadku powodzi (podmycie szamb).Zanieczyszczenia rolnicze powstają w wyniku spłukiwania i ługowania gleb użytkowanych rolniczo. Źródłem zanieczyszczeń może być niewłaściwe magazynowanie obornika, gnojowicy i gnojówki oraz ich nieodpowiednie wykorzystanie rolnicze. W wyniku opadów i roztopów następuje migracja składników nawozowych do wód powierzchniowych, a w przypadku ługowania również do wód podziemnych. Dużym zagrożeniem są również miejsca gdzie substancje te są przygotowywane do użycia, często bez zachowania podstawowych środków bezpieczeństwa i higieny, wysypują lub wylewają się na ziemię i w bardzo wysokich stężeniach punktowo przenikają do wód podziemnych. Jest to bardzo groźne w sytuacjach, gdzie miejscami takimi są podwórza gospodarstw zaopatrujących się w wodę z własnych ujęć.

Zanieczyszczenia komunikacyjne powstają przy szlakach komunikacyjnych, a ich wielkość jest związana z oddaleniem drogi od cieku. W czasie opadów i roztopów ścieki opadowe (spływające z korpusu dróg) migrują do wód podziemnych.

Ścieki deszczowe powstają podczas opadów atmosferycznych i mają duży ładunek zanieczyszczeń zwłaszcza z terenów zurbanizowanych, zakładów przemysłowych oraz pól uprawnych – szczególnie wtedy, gdy opad nastąpił niedługo po nawożeniu lub spryskiwaniu środkami ochrony roślin. Jakość tego zanieczyszczenia jest trudna do określenia. Brak odpowiednich zabezpieczeń powoduje często chwilowe przekroczenie wskaźników czystości wód.

5.1.1. Monitoring wód powierzchniowych.


Na terenie gminy Biłgoraj w roku 2007 monitoring jakości wód realizowano w ramach sieci monitoringu operacyjnego.

Wody prowadzone przez Czarną Ładę badane były w punkcie pomiarowo – kontrolnym Podlesie na 3,3 km biegu rzeki.. Wskaźniki odpowiadające klasie IV to: barwa, ChZT-Mn, ChZT-Cr, ogólny węgiel organiczny,. liczba bakterii coli. Liczba bakterii coli typu kałowego odpowiadała klasie V. W ogólnej klasyfikacji wody rzeki Czarna Łada sklasyfikowane zostały w IV klasie (wody niezadawalającej jakości).

Jakość wód prowadzonych przez Ładę badana była w punkcie pomiarowo – kontrolnym Bidaczów na 4,2 km biegu rzeki. Określono stężenie następujących wskażników: ChZT-Mn, ChZT-Cr, ogólny węgiel organiczny, barwa, liczba bakterii coli, liczba bakterii coli typu kałowego. Wszystkie badane wskaźniki odpowiadały stężeniom klasy IV. W ogólnej klasyfikacji wody rzeki Łady sklasyfikowane zostały w IV klasie (wody niezadawalającej jakości).

Generalnie należy stwierdzić, że rzeki gminy Biłgoraj prowadzą wody niskiej jakości. Zła jakość wód związana jest w dalszym ciągu z niewystarczającym stopniem skanalizowania Gminy. Rzeka Czarna Łada pełni rolę odbiornika ścieków z oczyszczalni w Biłgoraju, co również ma wpływ na jakość wód przez nią prowadzonych.

W roku 2005 monitoringiem objęto wody Białej Łady w miejscowości Sól. Badania były prowadzone pod kątem oceny jakości wód przeznaczonych do bytowania ryb. Wody nie spełniały wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych, zakres i sposób prowadzenia badań wód przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych oraz wymagania, jakim powinny odpowiadać wody dla ryb łososiowatych i karpiowatych. Zadecydowało o tym ponadnormatywne stężenie azotynów.

W 2006 roku w prowadzono monitoring wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu w punkcie zlokalizowanym na rzece Biała Łada w miejscowości Sól – nie zostały przekroczone wartości graniczne wskaźników eutrofizacji.5.2. Źródła przeobrażeń wód podziemnych i ich stan czystości.


Wody podziemne poszczególnych pięter pozostają najczęściej w łączności hydraulicznej i tworzą jedno ciągłe zwierciadło wody. Wody występujące w szczelinowych utworach węglanowych, a także piaskach są słabo izolowane od powierzchni terenu utworami słabo przepuszczalnymi i z tego względu są bardzo narażone na różnego rodzaju skażenia spowodowane nierozwiązaną gospodarką ściekami bytowo – sanitarnymi, nieuporządkowaną gospodarką odpadami komunalnymi, migracją do podłoża zanieczyszczeń spowodowanych rolniczym użytkowaniem ziemi, komunikacją drogową, a także oddziaływaniem zanieczyszczonych wód rzek.

5.2.1. Monitoring wód podziemnych.


Jakość wód podziemnych na terenie gminy Biłgoraj monitorowana jest w krajowym punkcie pomiarowo-kontrolnym w Hedwiżynie (gruntowe wody trzeciorzędowe – głębokość stropu wody 12 m). Drugi punkt pomiarowo – kontrolny znajduje się w Biłgoraju, gdzie monitoringiem objęte są wody czwartorzędowe. Punkty te zostały zlokalizowane poza zasięgiem lokalnych źródeł zanieczyszczeń.

Ocenę jakości wód podziemnych za 2006 r. przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji i prezentacji stanu tych wód (Dz.U. Nr 32, poz.284), Wg obowiązującej w 2004 r. klasyfikacji wody podziemne zostały podzielone na pięć klas jakości:  • klasa I (wody o bardzo dobrej jakości)

  • klasa II (wody dobrej jakości)

  • klasa III (wody zadowalającej jakości)

  • klasa IV (wody niezadowalającej jakości)

  • klasa V (wody złej jakości)

W ocenie wód podziemnych uwzględniono rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417). Ponadto wody podziemne podlegają ocenie ze względu na poziom azotanów wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093).

Ogólnie stan wód podziemnych w gminie Biłgoraj można uznać za zadowalający. Podwyższone stężenia większości niektórych badanych substancji fizykochemicznych zawartych w wodzie, wynikają z czynników naturalnych – urozmaiconego tutaj tła geochemicznego (żelazo i mangan). Badania wykazały, że wody w Biłgoraju i Hedwiżynie są zadawalającej jakości, zaliczono je do klasy III.

Na składowisku odpadów w Korczowie prowadzony jest monitoring wód podziemnych w 6 otworach obserwacyjnych (piezometrach), których głębokość wynosi od 3 do 8 m.

Wskaźniki w zakresie stężeń określonych dla klasy V to: ogólny węgiel organiczny (w P1, P3,P4,P6) odczyn ( P1,P2 P3,P5, P6) oraz przewodność (P4).

W roku 2007 monitoringiem objęto źródło Hedwiżyn – Stok. Badania wykazały, że są to wody II klasy (wody dobrej jakości). Naleźy podkreślić, że jest to jedno z pięciu źródeł na terenie województwa lubelskiego, w których nie wykryto bakterii coli typu kałowego.

Wody podziemne stanowią podstawowe źródło zaopatrzenia ludności w wodę z wodociągów zbiorowych, grupowych i indywidualnych, dlatego też ważna jest ochrona tych wód. Realizować to można poprzez racjonalny pobór wody oraz wyznaczanie stref ochrony pośredniej i bezpośredniej. Każde ujęcie wodne winno mieć ważne pozwolenie wodnoprawne, w którym jest określona jego wydajność eksploatacyjna oraz lej depresji. Parametry te powinny być bezwzględnie przestrzegane; przekroczenie poborów wody może się niekorzystnie odbić na jej jakości. Wykaz ujęć wody, na których bazują wodociągi przedstawiono w tab. nr 6.    Tab. nr 6. Wykaz ujęć wody w gminie Biłgoraj.

Nr na

mapie


Miejscowość

Ilość

studni


Zasoby

(m3/h)Strefa

ochronna


1

Dyle

1

36

brak

2

Andrzejówka

1

36

brak

3

Majdan Gromadzki

1

25,5

nie wymaga

4

Wola Duża (Ambra)

15

Hedwiżyn (Misa – W)

16

Hedwiżyn (ZWP)

17

Hedwiżyn

1

30

ustanowiona

8

Dąbrowica

2

29

brak

9

Teodorówka (PDPS)

110

Okrągłe Korczów

1

60

ustanowiona

11

Bidaczów

1

22

ustanowiona

12

Sól

2

50

brak

13

Smólsko Duże

1

21

brak

Pobieranie 0.74 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna