Gmina Biłgoraj program ochrony środowiska dla gminy biłgoraj na lata 2008 2020 Biłgoraj, grudzień 2008


Źródła przeobrażeń i ich stan czystości powietrza atmosferycznegoPobieranie 0.74 Mb.
Strona8/18
Data06.05.2016
Rozmiar0.74 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

5.3. Źródła przeobrażeń i ich stan czystości powietrza atmosferycznego.


Ochrona powietrza to jedno z bardziej istotnych zagadnień ochrony środowiska człowieka. Powietrza nie można traktować jako niezniszczalnego i niewyczerpalnego, tym bardziej, że proces odnowy atmosfery jest długotrwały. Dlatego też ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem w obecnym czasie staje się koniecznością. Zagrożenia wynikające z zanieczyszczeń atmosfery stanowią duże niebezpieczeństwo, ponieważ z powodu ruchów mas powietrznych mogą być przenoszone na znaczne odległości. Substancje te mogą występować w postaci stałej, ciekłej lub gazowej i mogą wpływać na zdrowie ludzi, klimat, przyrodę ożywioną, glebę, wodę lub powodować inne szkody w środowisku.

Substancje zanieczyszczające powietrze:

-gazy, w tym: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, amoniak,

-pyły, w tym: pyły ze spalania paliw stałych, pyły metalurgiczne oraz z produkcji nawozów i cementu,

-aerozole.

Dwutlenek siarki podobnie jak dwutlenek azotu i amoniak, wskutek przemian chemicznych w powietrzu dociera do powierzchni ziemi w postaci jonów obniżających odczyn gleby i wody, powodując ich zakwaszenie oraz uszkodzenia lasów, korozje konstrukcji, obiektów zabytkowych (efekt „kwaśnych deszczy”).

Dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu oraz freony powodują wzmacnianie efektu cieplarnianego, który sprzyja powstawaniu m.in. katastrofalnych powodzi i susz. Ponadto związki zawierające chlor i brom są powodem zubażania warstwy ozonowej.

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza są źródła t.zw. „niskiej emisji”, transport drogowy oraz przemysł.

Źródła zanieczyszczeń tzw. „niskiej emisji” to paleniska domowe, kotłownie lokalne, zakłady rzemieślnicze. Mają one znaczny, jeśli nie największy, udział w zanieczyszczeniu powietrza. Nasilenie emisji notuje się w okresie zimowym, kiedy gospodarstwa domowe są ogrzewane opałem (węgiel kamienny, koks). Niekiedy w paleniskach domowych spalane są również odpady sklejki, laminowanych płyt wiórowych lub innych odpadów drzewnych nasyconych klejem, lakierem, itp.; stwarza to pewne zagrożenie dla środowiska, ponieważ towarzyszy temu podwyższona emisja sadzy oraz nieprzyjemnych zapachów.

Zanieczyszczenia komunikacyjne stanowią około 25% ogólnej emisji zanieczyszczeń powietrza. Pochodzą one ze spalania paliw płynnych w pojazdach mechanicznych. Ich przyczyną jest zły stan techniczny wielu pojazdów, niska kultura eksploatacji, a także wzrastające nasilenie ruchu samochodowego. Należy liczyć się z dalszym rozwojem komunikacji i dlatego można oczekiwać nasilenia emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z tego źródła. Wraz z szybkim rozwojem komunikacji, wzrasta ilość stacji benzynowych, w sąsiedztwie których występuje znaczne podwyższenie stężenia metali ciężkich tj. ołowiu, żelaza, miedzi, cynku, dlatego w tych miejscach powinno się tworzyć naturalne bariery neutralizujące rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, czyli zakładać otuliny wokół stacji (zadrzewianie, żywopłoty).

Przemysł na terenie gminy Biłgoraj jest słabo rozwinięty, brak jest zakładów szczególnie uciążliwych dla środowiska, dlatego udział procentowy tych zanieczyszczeń jest niewielki.

W roku 2007 wykonana została ocena jakości powietrza, która obejmuje lata 2002 - 2006. Ocena opiera się na kryteriach i zapisach zawartych w prawie polskim (zgodnych z określonymi w dyrektywach UE) lub w dyrektywach (w przypadku istnienia różnic). Obowiązek prowadzenia oceny dotyczy obecnie następujących wskaźników: benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, ołów, tlenek węgla, ozon, pył zawieszony PM10, arsen, kadm, nikiel i benzo/a/piren przy uwzględnieniu kryteriów związanych z ochroną zdrowia oraz dwutlenku siarki, tlenków azotu i ozonu przy uwzględnieniu kryteriów związanych z ochroną roślin. W obydwu przypadkach strefa biłgorajsko - zamojska zaliczona została do klasy A, w której głównym celem działań jest utrzymanie jakości powietrza na tym samym lub lepszym poziomie.

W gminie Biłgoraj brak jest punktów monitoringu jakości powietrza. Stacja monitoringu regionalnego WSSE znajduje się w Biłgoraju (ul. Dąbrowskiego 8). Nie odnotowano przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla obowiązujących kryteriów. Ogólnie stan powietrza na terenie gminy Biłgoraj można określić jako bardzo dobry. Niewątpliwie ma wpływ na to mała ilość zakładów przemysłowych i to, że dużą część powierzchni gminy zajmują kompleksy leśne.

5.4. Hałas.


Hałas jest szkodliwym i uciążliwym zanieczyszczeniem środowiska. W zależności od źródła i miejsca występowania rozróżnia się hałas komunikacyjny, przemysłowy i komunalny.

Hałas komunikacyjny związany jest z transportem drogowym i kolejowym. Za wysoki poziom hałasu odpowiedzialne są głównie pojazdy ciężarowe typu TIR i autobusy. Przez teren gminy przebiegają drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Największe znaczenie mają drogi:

nr 835 - relacji Przeworsk - Tarnogród - Biłgoraj – Lublin,

nr 858 - relacji Ulanów -Biłgoraj – Zwierzyniec.

Drogi te mają największe znaczenie dla transportu drogowego, a tym samym panuje tutaj największy ruch, co wiąże się z dużą emisją hałasu. Szczególnie narażone na hałas są miejscowości leżące na skrzyżowaniach tych dróg. Poziom hałasu podnosi także lokalny ruch kołowy. Na terenie gminy nie ma punktów pomiarowych hałasu. Pomiary poziomu hałasu wykonano w Biłgoraju. Średni poziom hałasu „u źródła” dla objętych badaniami ulic miasta wyniósł 64,5 do 67,5 dB. Pomiary były dokonane na najbardziej ruchliwych ulicach miasta Biłogoraj, dlatego można przypuszczać, że średnio na całym obszarze gminy poziom hałasu jest dużo niższy.

Na wzrost poziomu hałasu ma wpływ również mechanizacja rolnictwa. Źródłem hałasu są traktory i kombajny; w okresie prac polowych hałas może być odczuwalny nawet po zmierzchu.

Źródłem hałasu są również linie kolejowe.

Hałas przemysłowy kształtowany jest przez zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, usługowe oraz obiekty handlowe. Przyczyną uciążliwości mogą być maszyny, wentylatory, chłodnie, szczególnie wtedy, gdy zakład zlokalizowany jest na terenie lub w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

Pobieranie 0.74 Mb.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna