Gmina Czarna 37-125 Czarna pow. ŁańcutPobieranie 61.39 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar61.39 Kb.
Inwestor: Gmina Czarna

37-125 Czarna

pow. Łańcut

Temat: Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna


Zakres: Remont pompowni nr 1 na działce nr 1028 w Krzemienicy – projekt techniczno – instalacyjny


Oprac. : mgr inż. Zb. Borczupr. 16 i 461/76 Wwm

czerwiec 2009r.SPIS TREŚCI
I. Opis techniczny.

1. Zakres opracowania.

2. Podstawa opracowania.

3. Dobór pomp.

4. Opis remontu pompowni ścieków.

5. Wytyczne dotyczące prowadzenia robót.II. Załączniki.

- karty katalogowe pompy ABS typu AFP 0832, M 40/2, DN80, P2=4,0 kW

- zaświadczenie o przynależności projektanta do PIIB

- stwierdzenie przygotowania zawodowego projektantaIII. Część rysunkowa.

1. Projekt zagospodarowania terenu remontowanej pompowni ścieków nr 1 na dż. nr 1028 w Krzemienicy 1:500

2. Remont pompowni ścieków-rzuty i przekroje 1:25

I.Opis techniczny
do remontu pompowni ścieków nr 1 zlokalizowanej na działce nr 1028

w Krzemienicy.


1. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje remont istniejącej pompowni ścieków nr 1 zlokalizowanej na działce nr 1028 w Krzemienicy. Remont polega na wymianie pomp, rurociągów z armaturą, skrzynek zasilających i sterowniczych oraz wyposażenia pompowni.

Pozostaje jedynie żelbetowy zbiornik pompowni.
Projekt konstrukcyjny (odrębne opracowanie) obejmuje:

- nową płytę pompowni z otworem włazowym

- drabinę złazową do pompowni

- pomost dla obsługi pompowni

- ogrodzenie terenu
Projekty branżowe:

- projekt technologiczno-instalacyjny (niniejsze opracowanie)

- projekt budowlano-konstrukcyjny
2. Podstawa opracowania.

-inwentaryzacja pompowni

-mapy z naniesionymi pompowniami i rurociągami tłocznymi

- uzgodnienia z Zakładem Usług Komunalnych w Czarnej

- katalog pomp ABS i uzgodnienia z producentem


3. Dobór pomp.

Ilość włączonych do kanalizacji budynków – 284

Ilość mieszkańców 284 bud. x 4 Mk=1136 Mk

Średnia dobowa ilość ścieków:

Qśr.db=1136 x 150 l/Mdb=170,4 m3/db

Maksymalna dobowa:

Qmax.db=170,4 x 1,3=221,52 m3/db

Średnia godzinowa:

Qśr.h==9,23 m3/h

Maksymalna godzinowa:

Qmax.h=9,23 x 1,8=16,61 m3/h=4,6 l/s

Charakterystyczne rzędne:

Pompownia ( góra pokrywy włazowej) – 209,46 m npm

Dopływ do pompowni – 206,17 m npm

Dno pompowni – 205,31 m npm

Poziom min. ścieków – 205,31+0,28=205,59

Rurociąg tłoczny ø 90mm PE (średnica wewnętrzna ø 80 mm), L=128 m

Rzędna wylotu rurociągu tłocznego do kanalizacji 211,65+0,15=211,80

Geometryczna wysokość podnoszenia:

Hg=211,80-205,59=6,21 m

Parametry pracy rurociągu tłocznego: (øw80 mm)

Q l/s

5

7

10

i ‰

14

22

42

∆hL

128m x i


1,8

2,82

5,4

V m/s

1,0

1,35

2,0

Hg+∆hm

6,21+1,2=7,4

6,21+1,5=7,7

6,21+1,8=8,0

H=Hg+∆hm+∆hL

9,2

10,53

13,4

Dobór pomp:

Dobrano pompę zatapialną do ścieków ABS typu

AFP 0832, M40/2, DN 80, swobodny przelot 80 mm,

wirnik vortex, P2=4,0 kW

Parametry pompy:

- wydajność – 0 – 20 l/s

- wysokość podnoszenia – 13,5 – 5 m

Pompownia pracować będzie z wydajnością ok. 8,3 l/s=0,51 m3/min=29,9 m3/h

Czas pracy pompowni w ciągu doby:

t===5,7 godź
4. Opis remontu pompowni ścieków.

Remont pompowni polega na wymianie pomp, układu rurociągów tłocznych, zasilania i sterowania oraz całego wyposażenia pompowni ścieków.

Pozostaje jedynie żelbetowa studnia pompowni o średnicy ø 1400mm istniejącej pompowni.

Projekt konstrukcyjny (odrębne opracowanie) obejmuje:

- nową płytę pompowni z otworem włazowym

- drabinę złazową do pompowni

- pomost dla obsługi

- ukształtowanie terenu

- ogrodzenie terenu
W pompowni należy zamontować 2 (1+1 rezerwa) pompy zatapialne do ścieków ABS typu AFP 0832, M40/2, DN 80, swobodny przelot 80 mm, wirnik vortex, P2=4,0 kW o następujących parametrach:

- wydajność 0-20 l/s

- wysokość podnoszenia 13,5-5 m

- silnik P2=4,0 kW

Pompy należy zamontować na stopach sprzęgających DN 80, które należy zamówić z pompami. U producenta pomp należy zamówić również sygnalizatory zawilgocenia MCU-3 oraz elementy do zamocowania prowadnic pomp (ze stali kwasoodpornej). Stopy sprzęgające należy przykręcić do dna pompowni zgodnie z wytycznymi producenta.

Rurociągi oraz wszystkie elementy stalowe pompowni projektuje się ze stali kwasoodpornej 1.4401 wg EN 10088, wg PN OH17N12M2T, AISI 316. (A4)

Układ tłoczny pompowni:

- rurociągi ø 88,9 x 2 mm

- kołnierze aluminiowe luźne DN 80/88,9 mm

- zasuwy miękkouszczelnione kołnierzowe do ścieków krótkie LF4 z żeliwa

sferoidalnego GGG40 o średnicy DN 80 mm, z kółkiem nr kat. 2111 prod. Jafar Jasło

- zawory zwrotne kulowe kołnierzowe DN 80 mm, nr kat. 6516 prod. Jafar Jasło

Od układu rurociągów tłocznych projektuje się wyprowadzić rurociąg

ø 88,9 x 2 mm do góry pod otwór włazowy dla umożliwienia przetłaczania ścieków pompą przewoźną w przypadku awarii pompowni.

Uzbrojenie w/w rurociągu:

- zawór kulowy ø 65 mm z połączeniami gwintowanymi ze stali A4

- szybkozłącza aluminiowa W75, ø 65 mm (strażacka)

Rurociąg należy w 2 miejscach zamocować do płaszcza pompowni przy pomocy elementów stalowych ze stali A4.

Połączenia rur i armatury na kołnierze aluminiowe luźne przy pomocy „wywijek” przyspawanych do rur. Uszczelki gumowe DN 80 mm.

Śruby, podkładki, nakrętki M16 ze stali A4.

Przejście rurociągu tłocznego przez ścianę pompowni szczelne typu KOMFIX dla rury DN 80 mm.

Rurociąg tłoczny stalowy po wyjściu z pompowni należy połączyć z istniejącym rurociągiem tłocznym ø 90 mm PE przy pomocy tulei kołnierzowej z PE

i kołnierzy aluminiowych luźnych DN 80 mm.

Do wyjmowania pomp projektuje się montaż prowadnic z rur ø 60,3 x 2 mm.

Prowadnice należy zamontować na dole do stopy sprzęgającej, a na górze do elementów zamocowania prowadnic, które należy zamocować do płyty pompowni.

W płycie żelbetowej przykrywającej pompownię projektuje się otwór 1000 x 700 mm, który służył będzie do wyjmowania pomp oraz będzie umożliwiał wejście do pompowni.

Otwór przykryty będzie pokrywą ze stali nierdzewnej A4 wg projektu konstrukcyjnego.

Dla umożliwienia wejścia do pompowni projektuje się drabinę ze stali nierdzewnej typu A4 do pomostu obsługowego, który będzie zamontowany nad kanałem dopływowym ścieków do pompowni.

Drabina oraz podnoszony pomost wg projektu konstrukcyjnego.


Podnoszenie i opuszczanie pomp.

Okresowo (wg wytycznych producenta) konieczne będzie podniesienie pomp

w celu przeprowadzenia ich przeglądu i konserwacji. Podniesienie pompy bez potrzeby wchodzenia do pompowni umożliwi stopa sprzęgająca, prowadnica, łańcuch i żuraw przenośny.

Każda z pomp wyposażona będzie w łańcuch A4 DIN 766 o wymiarze oczka 42x6 mm i udźwigu 200 kg. Łańcuch należy podwiesić na haczyku zamontowanym w otworze płyty pokrywowej.

Do podnoszenia pomp służył będzie przewoźny żuraw typu ZSW-25 o udźwigu 250 kg.

Na płycie pokrywowej pompowni projektuje się zamontować podstawę żurawia, która umożliwi zamontowanie żurawia przewoźnego w razie potrzeby podniesienia pompy.

Wentylację pompowni wykonać z rur ø 110 mm z PCW zakończonych wywietrznikiem. Jedną rurę zakończyć pod stropem pompowni, a drugą doprowadzić do poziomu pomostu.
Materiały

Rurociągi, prowadnice pomp, pokrywy otworu włazowego, drabinkę, pomost

i inne stalowe elementy wyposażenia pompowni projektuje się ze stali kwasoodpornej 1.4401 wg EN 10088, wg PN OH17N12M2T, AISI 316 (A4).

Uwaga:


1.Na etapie wykonywania projektu nie było możliwe dokładne określenie rzędnych pompowni. Z tego względu w trakcie budowy długości rurociągów tłocznych i prowadnic dostosować do rzeczywistych warunków.

2. Wszystkie materiały powinny posiadać atest producenta stwierdzający ich jakość.


Próba ciśnieniowa.

Po zamontowaniu rurociągów i armatury należy przeprowadzić próbę ciśnieniową na ciśnienie 0,6 MPa (6 atm.)Zasilanie i sterowanie.

Układ zasilająco-sterowniczy powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne układy zabezpieczeń, sterowania i sygnalizacji miejscowej.System zabezpieczeń obejmuje:

- zabezpieczenie przeciążeniowe zewnętrzne ( w tym przed pracą niepełno fazową)

- zabezpieczenie przeciążeniowe w pompie

- zabezpieczenie przeciwzwarciowe

- zabezpieczenie przeciwwilgociowe

- zabezpieczenie przeciwporażenioweOchrona przeciwporażeniowa:

- podstawowa np. izolacja przewodów

- dodatkowa np. szybkie wyłączanie zasilania

Układy sterowania i łączenia:(układ sterowania napięcie 12 V)

- wyłącznik główny (sieciowy)

- przełącznik rodzaju pracy (ręczna, odłączenie, automatyczna)

- przełącznik trybu pracy (pompy automatycznie zmieniają się funkcjami

z głównej na rezerwową i na odwrót)

- regulatory poziomu pompowanych ścieków

Optyczne lokalne sygnalizacje:

- załączenie napięcia sieciowego

- załączenie i sprawność obwodów sterujących

- załączenie pomp do pracy

- zadziałania zabezpieczenia przeciążeniowego lub przeciwzwarciowego

- zadziałanie zabezpieczenia termicznego, wewnętrznego

- zadziałanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego

Projektuje się montaż 5 pływaków, których celem jest (idąc od dołu):

- zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem

- wyłączanie pomp

- włączanie 1-szej pompy

- włączanie 2-giej pompy

- sygnalizacja poziomu awaryjnego

Na szafce sterowniczej zamontować sygnalizację świetlną.

Na szafce zasilającej zamontować wtyczkę do podłączenia agregatu prądotwórczego 32 Ampery, 5 bolców okrągłych.
Wyposażenie szafy sterowniczej wymagane przez Inwestora:

- obudowa typu ORION PLUS FL 229B IP65 z podwójnymi drzwiami

- ochronnik przepięciowy klasy B+C

- wyłączniki różnicowo-prądowe oddzielnie dla każdej pompy

- zabezpieczenie nadprądowe dla każdej pompy

- sofstarter dla 1 pompy

- przekaźnik asymetrii fazowej dla każdej z pomp

- sterowanie poprzez sterownik programowalny typu LOGO – szczegółowy algorytm pracy ustalić na roboczo z użytkownikiem

- amperomierz dla każdej z pomp

- moduł transmisji danych GSM wysyłający następujące sygnały:

1. brak zasilania

2. awaria pływaka

3. awaria pompy P1

4. awaria pompy P2

5. poziom maksymalny

6.

7. praca pompy P18. praca pompy P2

- możliwość sterowania ręcznego każdej z pomp

- grzałka + termostat

- lampki sygnalizacji stanu pracy pomp

- sterowanie poprzez układ 5 wyłączników pływakowych

- zasilacz stałoprądowy dla potrzeb sterownika i modułu GSM

Szafy sterownicze spełniające powyższe wymagania wykonane przez firmę Termo-Elterm Sp.zoo w Rzeszowie, ul. Kochanowskiego 29 pracują na wielu pompowniach ścieków. Firma ta specjalizuje się w wykonawstwie szaf sterowniczych.

Szafa sterująca powinna być wyposażona w przełącznik agregat – sieć H140 3R i wtyczkę do podłączenia agregatu prądotwórczego.


Zasilanie energetyczne

Istniejącą skrzynkę zasilająco-licznikową zastąpić nową skrzynką ZK-1.

Szafka sterownicza powinna być wyposażona w gniazdo do podłączenia agregatu prądotwórczego 32 Ampery, 5 bolców okrągłych.

Tablica licznikowa w złączu ZK-1 powinna się znajdować na takiej wysokości, aby tarcza licznika znajdowała się na wysokości ok. 0,80m. Złącze licznikowe powinno być wyposażone w okienko umożliwiające odczyt oraz tablicę ostrzegawczą.

Złącze licznikowe zamontować w miejscu lokalizacji istniejącego na konstrukcji wg projektu budowlanego.
Konstrukcje wsporcze.

Wykonać nowe konstrukcje wsporcze pod szafę sterowniczą i zasilającą tak, aby dolna krawędź szafy znajdowała się na wysokości ok. 0,60m. W miejsce istniejącej konstrukcji wsporczej wykonać nową wg proj. konstrukcyjnego.


Wszelkie przewody wchodzące do szafy sterowniczej należy osłonić rurą stalową lub twardą rurą z PCV odporną na promieniowanie UV.
Uwagi końcowe:

Po podłączeniu napięcia, a przed uruchomieniem dokonać wszelkich niezbędnych pomiarów elektrycznych.

Opracować instrukcję obsługi dla przepompowni ścieków.

Założyć dziennik eksploatacji przepompowni ścieków.


5. Wytyczne dotyczące prowadzenia robót.

Roboty przygotowawcze.

Przystąpienie do prac remontowych należy poprzedzić wyłączeniem z ruchu pompowni ścieków, odcięciem dopływu ścieków, dokładnym jej wywietrzeniem, opróżnieniem ze ścieków i osadów oraz dokładnym kilkakrotnym umyciem pompowni wodą pod ciśnieniem.

Przed przystąpieniem do mycia pompowni należy tymczasowo zaślepić kanał dopływowy ścieków aby odciąć dopływ gazów znajdujących się w sieci kanalizacyjnej. Należy również zaślepić rurociąg tłoczny.

Do opróżnienia i mycia pompowni użyty będzie samochód asenizacyjny wuko będący w posiadaniu ZUK w Czarnej. W projekcie przyjęto, że wyżej opisane prace wykona Inwestor we własnym zakresie.

Po dokładnym wyczyszczeniu i umyciu pompowni do prac może przystąpić wykonawca remontu pompowni.
Demontaż urządzeń

Pierwszy etap to demontaż żelbetowej płyty przykrywającej pompownię. Później należy kolejno demontować pompy, rurociągi i pozostałe wyposażenie pompowni.

Po zdemontowaniu rurociągu tłocznego należy go tymczasowo zaślepić w celu odcięcia dopływu gazów z kanalizacji do pompowni.
Remont pompowni.

Prace montażowe prowadzić w ten sposób, aby przerwa w wyłączeniu z pracy pompowni była jak najmniejsza.

W tym celu na przygotowaniu produkcji należy zamontować rurociągi tłoczne

z armaturą pozostawiając odcinki rurociągów do podłączenia pomp o większej długości bez przyspawanych „wywijek” do zamontowania kołnierzy.Na etapie wykonywania projektu nie było możliwe dokładne określenie rzędnych pompowni. Z tego względu w trakcie budowy długości rurociągów tłocznych i prowadnic należy dostosować do rzeczywistych warunków.

Pobieranie 61.39 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna