Gmina kleszczewoPobieranie 279.69 Kb.
Strona1/7
Data08.05.2016
Rozmiar279.69 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

Załącznik do Uchwały

Nr XXI/154/2008

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 03 lipca 2008r.Plan Odnowy

Miejscowości
KLESZCZEWOGMINA KLESZCZEWO

marzeC 2008SPIS TREŚCII. WSTĘP 3

II. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 5

II.1. POŁOŻENIE I DANE DEMOGRAFICZNE 5

II.2. HISTORIA MIEJSCOWOŚCI 8

II.3. STRUKTURA PRZESTRZENNA 9III. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI 9

III.1. ZASOBY PRZYRODNICZE 10

III.2. DZIEDZICTWO KULTUROWE 12

III.3. OBIEKTY I TERENY 13

III.4. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 13

III.5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 16

III.6. GOSPODARKA I ROLNICTWO 18

III.7. KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI 18

III.8. SĄSIEDZI I PRZYJEZDNI 19

IV. DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI WSI 19

V. MOCNE I SŁABE STRONY MIEJSCOWOŚCI 20

VI. WIZJA ROZWOJU WSI 21

VII. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 23

VIII. ZARZĄDZANIE 28

VIII.1. WDRAŻANIE 28

VIII.2. MONITOROWANIE 28I. WSTĘP

Jednym z priorytetowych zadań stojących przed Polską, jak i całą Unią Europejską jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, tak aby mogły sprostać wyzwaniom XXI wieku – zarówno tym gospodarczym i społecznym, jak i w zakresie ochrony środowiska. Biorąc pod uwagę fakt, iż obszary wiejskie stanowią 93,2% powierzchni naszego kraju, ich znaczenie z punktu widzenia ekonomicznego, społecznego jak i środowiskowego jest ogromne.

Dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich niezbędne jest zapewnienie wielofunkcyjności rolnictwa i wsi, zwiększenie funkcji gospodarczych i społecznych wsi, ochrony środowiska na obszarach wiejskich, ograniczenie bezrobocia oraz poprawa warunków życia ludności wiejskiej.

Warunkiem niezbędnym do aktywnego włączenia się miejscowości wiejskich w realizację przedsięwzięć na rzecz rozwoju i promocji lokalnych walorów kulturowych i przyrodniczych jest integracja społeczności lokalnej wokół budowy wspólnego planu działania, zwanego Planem Odnowy. Jest to dokument o charakterze planowania strategicznego, przedstawiający szczegółową koncepcję i wizję rozwoju danej miejscowości. Zawiera plan inwestycji mających poprawić komfort życia lokalnym społecznościom. Korzyści wynikające z posiadania Planu Odnowy:  1. racjonalne zarządzanie zasobami takimi, jak środowisko, ludzie, infrastruktura i środki finansowe,

  2. zaangażowanie władz lokalnych oraz mieszkańców w planowanie swojej przyszłości. Aktywny udział wszystkich zainteresowanych osób pozwala na opracowanie strategii, z którą będzie identyfikowała się cała społeczność lokalna,

  3. realistyczna ocena mocnych i słabych stron miejscowości, co pozwoli zidentyfikować szanse oraz potencjalne zagrożenia, mogące pojawić się w przyszłości, a poprzez to zaplanować rodzaj i kolejność działań,

  4. kontrola postępów i prostowanie błędów.

Obowiązek opracowania i uchwalenia takiego dokumentu jest podstawą do aplikowania o środki finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. Ponadto Plan Odnowy Miejscowości będzie stanowić wytyczne dla władz Gminy Kleszczewo przy opracowaniu kierunków rozwoju miejscowości Kleszczewo.

Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę wsi sołeckiej Kleszczewo, ewidencję jej zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego, analizę SWOT, czyli mocne i słabe strony miejscowości, strategię działań na lata 2008-2013, kierunki rozwoju oraz planowane inwestycje (z uwzględnieniem miejscowości w sołectwie)

Zapisy Planu Odnowy Miejscowości Kleszczewo są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dodatkowymi dokumentami, na podstawie których sporządzono niniejszy Plan Odnowy Miejscowości, były ankieta informacyjna oraz ankieta „Opinia na temat obecnej sytuacji wsi i perspektyw jej rozwoju”, wypełnionymi przez uprawnione osoby.

Niniejszy plan jest planem otwartym stwarzającym możliwość aktualizacji w zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych. Oznacza to, że mogą być dopisywane nowe zadania, a także to, że może zmienić się kolejność ich realizacji w zależności od uruchomienia i dostępu do funduszy UE.II. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI
II.1. POŁOŻENIE I DANE DEMOGRAFICZNE

Miejscowość Kleszczewo jest siedzibą gminy i jednocześnie (wraz z miejscowościami Lipowiec i Bugaj) jednym z 12 sołectw w obrębie gminy wiejskiej Kleszczewo. Gmina Kleszczewo położona jest w centrum województwa wielkopolskiego, w południowo-wschodniej części aglomeracji poznańskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie gmin Swarzędz, Kostrzyn, Kórnik oraz Środa Wielkopolska. Mapa poniżej pokazuje gminę Kleszczewo na tle powiatu poznańskiego.


Rysunek 1. Gmina Kleszczewo na tle powiatu poznańskiego

Gmina zajmuje powierzchnię 74,46 km2, co stanowi 3,94% obszaru całego powiatu poznańskiego W skład gminy wchodzi 16 miejscowości, w tym 12 sołectw: Bylin, Gowarzewo (wraz z miejscowościami Szewce i Tanibórz), Kleszczewo (wraz z miejscowościami Lipowiec i Bugaj), Komorniki, Krerowo, Krzyżowniki, Nagradowice, Markowice, Poklatki, Śródka, Tulce oraz Zimin.


Rysunek.2. Umiejscowienie wsi na mapie drogowej

Z miejscowością Kleszczewo sąsiadują następujące sołectwa: Nagradowice, Bylin, Komorniki, Gowarzewo oraz Poklatki. Odległość drogowa do stolicy województwa – Poznania wynosi ok. 20 km.Miejscowość Kleszczewo zajmuje powierzchnię 8,07 km2, co stanowi 10,84% obszaru całej Gminy Kleszczewo i 0,43% powierzchni powiatu poznańskiego.
Wieś zamieszkuje 437 mieszkańców (stan na 31.12.2007r.). Liczba mieszkańców płci męskiej stanowi około 44,4% ogółu mieszkańców. Analiza przedziałów wiekowych mieszkańców Kleszczewa pozwala na stwierdzenie, iż najliczniej reprezentowaną grupę stanowią osoby w wieku powyżej 20-29 lat - 88 osób oraz młodzież w wieku 10-19 lat – 69 osób. Następne w kolejności (wg liczebności przedziału wiekowego) są grupy wiekowe: 50-59 lat (61 osób) oraz 40-49 lat (56 osób).

Tabela1. Liczba ludności miejscowości wg wieku i płci w roku 2007

Przedziały wieku

Liczba ludności ogółem

Mężczyźni

Kobiety

do 4

20

7

13

5-9

20

6

14

10 – 19

69

31

38

20 – 29

88

46

42

30- 39

48

21

27

40-49

56

28

28

50-59

61

27

34

60-69

32

11

21

powyżej 70

43

17

26

RAZEM

437

194

243

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Kleszczewo

W ujęciu procentowym osoby w wieku powyżej 70 lat stanowią 9,9% ogólnej liczby mieszkańców Kleszczewa. Taka sytuacja jest w pewnym stopniu odzwierciedleniem ogólnopolskiego trendu.


Tabela 2. Ruch naturalny w miejscowości w roku 2007


 Wyszczególnienie

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

Urodzenia żywe

7

2

5

Zgony

6

3

3

Przyrost naturalny

1

-1

2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Kleszczewo

W Kleszczewie w 2007 roku odnotowano dodatni przyrost naturalny. Ponadto saldo migracji wyniosło +9 osób (w tym 5 kobiet).Tabela 3. Saldo migracji w miejscowości w roku 2007


 Wyszczególnienie

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

Zameldowania

13

4

9

Wymeldowania

4

0

4

Saldo migracji

9

4

5


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Kleszczewo

Dane szczegółowe dotyczące podziału mieszkańców miejscowości Kleszczewo ze względu na przynależność do grupy ekonomicznej prezentuje poniższa tabela.Tabela 4. Struktura ludności miejscowości w podziale na grupy ekonomiczne w roku 2007

 Wyszczególnienie

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

Wiek przedprodukcyjny (poniżej 15 lat)

71

27

44

Wiek produkcyjny (15-59 lat kobiety, 15-64 lat mężczyźni)

297

145

152

Wiek poprodukcyjny

69

22

47

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Kleszczewo

Największy odsetek mieszkańców miejscowości Kleszczewo – 68% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, w przedziałach - kobiety od 15 do 59 lat, mężczyźni od 15 do 64 lat. Ludność w wieku poprodukcyjnym stanowi 15,79% ogółu mieszkańców wsi.

: kleszczewo -> Image -> File -> Gmina -> POM


  1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna