Gmina korczynaPobieranie 1.97 Mb.
Strona1/44
Data10.05.2016
Rozmiar1.97 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


GMINA KORCZYNA

Plan Gospodarki Odpadami

na lata

2004 – 2015
Korczyna 2004 r.

SPIS TREŚCI


1. WSTĘP 5

1.1. Podstawa opracowania 6

1.2 Cel i zakres opracowania. 7

1.3 Podstawowe cele i zasady prawidłowego gospodarowania odpadami 7

2. Uwarunkowania krajowe oraz prawo unii europejskiej w zakresie 9

gospodarki odpadami. 9

2.1. Uwarunkowania prawne i wynikające z nich wymagania w zakresie 9

gospodarki odpadami. 9

2.2. Aspekty prawne i technologiczne wdrażania segregacji odpadów 14

2.3. Sytuacja w zakresie gospodarki odpadami na terenach gmin 14

rolniczych 14

2.4. Preferowane systemy gospodarki odpadami dla małych miast i gmin 15

wiejskich 15

2.4.1. Zbiórka odpadów komunalnych 15

2.4.2. Segregacja odpadów 16

2.4.3. Kompostowanie odpadów organicznych 17

2.4.4. Zbiórka odpadów niebezpiecznych i ich unieszkodliwianie 17

2.4.5. Składowanie odpadów 18

2.5. Charakterystyka Gminy Korczyna 19

3. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie GMINY 31

KORCZYNA. 31

3.1. Odpady powstające w sektorze komunalnym 32

3.1.1. Odpady komunalne - rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów 32

3.1.1.1. Określenie ilości odpadów komunalnych pochodzących z 37

gospodarstw domowych. 373.1.1.2. Określenie ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w 39

sektorze handlowym i publicznym. 393.1.1.3. Odpady wielkogabarytowe. 43

3.1.1.4. Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych. 44

3.1.1.5.Odpady budowlane wytwarzane w grupie odpadów komunalnych. 46

3.1.1.6. Opady z ogrodów i parków, z czyszczenia ulic i placów 47

3.1.1.7. Zbiorcze zestawienie ilości odpadów komunalnych powstających 47

na terenie gminy. 473.1.1.8. Podsumowanie ilości odpadów komunalnych powstających na terenie gminy. 48

3.1.1.9. Istniejące systemy zbierania odpadów 49

3.1.1.10. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych. 50

3.1.1.11. Ilość i rodzaj odpadów poddawanych poszczególnym procesom 51

unieszkodliwiania. 513.1.1.12. Ilość i rodzaj odpadów poddawanych poszczególnym procesom 51

odzysku. 513.1.1.13. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania, odzysku 51

oraz unieszkodliwiania odpadów. 513.1.1.14. Wnioski i określenie podstawowych problemów 52

3.1.2. Komunalne osady ściekowe 52

3.1.2.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów 52

3.2.2. Ilość odpadów powstających w sektorze gospodarczym. 56

3.2.3. Istniejące systemy zbiórki. 60

3.2.4. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania 60

i transportu odpadów, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów. 60

3.3. Odpady niebezpieczne 61

3.3.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów 61

3.3.1.1. Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych 62

3.3.1.2 Odpady niebezpieczne z sektora przedsiębiorstw. 62

3.3.2. Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych. 66

3.3.2.1. Odpady zawierające PCB. 66

3.3.2.2. Pestycydy 66

3.3.2.3. Zbiorcze zestawienie ilości wytwarzanych odpadów 67

niebezpiecznych. 67

3.3.3. Systemy zbiórki i transportu odpadów niebezpiecznych. 68

3.3.3.1 Określenie i ocena rynku zbytu i utylizacji odpadów 68

niebezpiecznych 68

3.3.4. Instalacje do segregacji, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 69

3.3.5. Wykaz podmiotów prowadzących działalność na terenie gminy w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. 70

4. PROGNOZA ZMIAN. 72

4.1. Sektor komunalny 72

4.1.1 Ludność w GMINIE KORCZYNA (stan aktualny). 72

4.1.2. Prognoza demograficzna w Gminie Korczyna. 72

4.1.3. Prognoza ilości odpadów komunalnych. 73

4.1.4. Odpady opakowaniowe 78

4.1.5. Osady ściekowe 79

4.2. Sektor gospodarczy 79

4.2.1. Prognozowane zmiany 79

4.3. Odpady niebezpieczne 81

4.3.1. Odpady zawierające PCB. 81

4.3.2. Odpady zawierające azbest. 82

4.3.3. Pojazdy wycofane z eksploatacji. 82

4.3.4. Oleje odpadowe 82

4.3.5. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne. 82

5. Założone cele i projektowany system gospodarki odpadami. 83

5.1. Sektor komunalny – WARIANT I GPGO 87

87

5.1.1. Odpady komunalne 87

5.1.1.1. Cele i kierunki działań. 87

5.1.1.2. Plan działań w gospodarce odpadami w sektorze komunalnym 89

5.1.1.2.1. Preferowane systemy gromadzenia i transportu odpadów 89

5.1.1.2.1.1. Systemy gromadzenia odpadów zmieszanych 89

5. 1.1.2.1.2 Systemy zbiórki selektywnej 91

5. 1.1.2.1.3 Preferowane systemy wywozu odpadów 92

5.1.1.2.1.4. Określenie i ocena rynku zbytu surowców wtórnych i utylizacji 94

odpadów niebezpiecznych 94

5.1.1.2.2. Prognozowana ilość odpadów komunalnych oraz ich odzysk. 94

5.1.1.3. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwienia 99

5.1.1.3.1. Zbiórka i transport odpadów 99

5.1.1.3.2. Odzysk i unieszkodliwianie 106

5.1.1.4. Likwidacja tzw. dzikich wysypisk 107

5.1.2. Plan działań w gospodarce osadami ściekowymi 107

5.1.2.1. Projekt systemu gospodarowania komunalnymi osadami 108

ściekowymi do 2015 roku. 108

5.2. Sektor gospodarczy 109

5.2.1. Cele i kierunki działań 109

5.2.1.1. Cele długookresowe określone w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami w zakresie odpadów powstających w sektorze gospodarczym: 109

5.2.1.2. Cele krótkookresowe określone w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami w zakresie odpadów powstających w sektorze gospodarczym: 109

6. Zadania strategiczne i niezbędne koszty związane z realizacją przedsięwzięć w gospodarce odpadami komunalnymi 111

113

6.1. Zadania krótkoterminowe do realizacji w latach 2004-2007. 113

6.2. Szacunkowe koszty eksploatacyjne zagospodarowania odpadów komunalnych proponowanego systemu oraz sposoby finansowania realizacji zamierzonych celów. 116

6.3. Analiza wariantów i wybór optymalnego 117

6.4. Zadania strategiczne w gospodarce odpadami komunalnymi – 118

TECHNICZNO - EKONOMICZNA ANALIZA WYKONALNOŚCI 118

6.5. Koszty eksploatacyjne - 119

TECHNICZNO - EKONOMICZNA ANALIZA WYKONALNOŚCI 119

6.6. Koszt działań nieinwestycyjnych – zbiorcze zestawienie 124

6.7. Sposoby finansowania. 125

6.8. Niezbędne koszty związane z realizacją przedsięwzięć w gospodarce 126

odpadami niebezpiecznymi i w sektorze gospodarczym 126

Przedsięwzięcia inwestycyjne i koszty 126

6.9. Sumaryczne koszty wdrażania GPGO 126

6.10. Zasady finansowania 127

7. WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO 134

8. Sposób monitoringu i oceny wdrażania Planu 137

8.1. Zasady zarządzania systemem 138

8.1.1. Ustawowo określone zadania poszczególnych szczebli administracji i samorządów w zakresie gospodarki odpadami 138

8.1.1.1. Zadania gminy 138

8.1.1.2. Zadania powiatów 140

8.1.1.3. Samorząd województwa 140

8.1.1.4. Opiniowanie projektów planów gospodarki odpadami 141

8.1.1.5. Aktualizacja i modyfikacja planów 141

8.1.1.6. Raportowanie wdrażania planów 141

9. Praca ze społeczeństwem - element PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 142

10. Streszczenie PGO w języku niespecjalistycznym. 143

11. Słownik określeń i sformułowań użytych w opracowaniu. 153

12. BIBLIOGRAFIA. 155  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna