Gmina Miasto OławaPobieranie 0.77 Mb.
Strona1/14
Data28.04.2016
Rozmiar0.77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia


Zamawiający:
Gmina Miasto Oława


Gmina Miasto Oława

Plac Zamkowy 15

55-200 Oława

Polska


Tel. (+48 71) 303 55 61

Fax. (+48 71) 303 55 00

Strona internetowa: www.um.olawa.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ)

CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAdla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) w trybie

PRZETARGU OGRANICZONEGO

na roboty budowlane:

Budowa krytej pływalni w Oławie”Przedmiot zamówienia odpowiada robotom budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. – zastosowane następujące kody CPV z zakresu:

 1. Dział robót:

 • 45000000-7: Roboty budowlane
 1. Grupa robót budowlanych:

 • 45200000-9: Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;

 • 45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych
 1. Klasa robót budowlanych:

 • 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

 • 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Kategoria robót:

 • 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

 1. Kategoria robót budowlanych:

 • 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

 • 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

 • 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) służy wyłącznie określeniu standardu.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.

Wykonawca – w ramach ceny zawartej w ofercie – wykona roboty budowlane polegające na wybudowaniu krytej pływalnie w Oławie.

W zakres budowy wchodzą sieci i przyłącza za wyjątkiem przyłącza ciepłowniczego. W zakres umowy wejdzie również rozruch technologiczny oraz szkolenie przyszłego personelu.

Wykonawca również uzyska pozwolenie na użytkowanie i wykona świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

Zestawienie obiektów wraz z podstawowymi wielkościami charakteryzującymi obiekt:

- powierzchnia zabudowy budynku 2 443,27 m2

- powierzchnia dróg i parkingów 6 129,76 m2

- powierzchnia chodników i placów utwardzonych 2 366,38 m2

- powierzchnia zieleńców i trawników 8 594,84 m2

- Powierzchnia netto projektowanego budynku 4 338,80 m2

- Kubatura brutto projektowanego budynku 29 477,00 m3

Zakres i rodzaj robót dla w/w obiektów:

- przewidziane roboty dla zagospodarowania terenu:

- roboty ziemne,

- montaż przyłącza wody,

- montaż przyłącza i sieci kanalizacji deszczowej, drenaż,

- montaż przyłącza kanalizacji sanitarnej,

- przekładki sieci cieplnych, montaż przyłącza sieci cieplnej,

- zabezpieczenia istniejących kabli oświetleniowych i NN,

- montaż linii niskiego napięcia, sygnalizacji drogowej i oświetlenia terenu,

- roboty drogowe,

- nasadzenia zieleni zewnętrznej,

- montaż elementów ogrodzenia i małej architektury.

- przewidziane roboty dla obiektu kubaturowego:

- roboty ziemne,

- roboty ogólnobudowlane stanu surowego:

- roboty żelbetowe,

- roboty murarskie,

- roboty montażowe,

- roboty izolacyjne,

- roboty dekarskie,

- roboty montażowe ślusarki zewnętrznej,

- roboty wykończeniowe elewacyjne,

- roboty instalacyjno – montażowe,

- montaż instalacji wodno – kanalizacyjnej,

- montaż instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego, instalacji odzysku ciepła i kolektorów słonecznych,

- montaż instalacji wentylacyjnej,

- montaż instalacji uzdatniania wody basenowej,

- montaż instalacji elektrycznych i oświetlenia,

- roboty wykończeniowe wewnętrzne,

- montaż urządzeń i wyposażenia.


Podstawowe pomieszczenia i urządzenia krytej pływalni, wewnętrzne rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne:


1. Główny hol wejściowy

2. Bar- kafeteria

3. Boks kasowy

4. Zespół szatniowy

5. Zespół sanitariatów i natrysków

6. Hala basenów:

- sześciotorowa niecka sportowa 25x16 m o gł. 1,2 – 1,8 m

- niecka rekreacyjna o powierzchni całkowitej 120 m2 oraz niecka do pływania o wymiarach (3x2) x 12,5 m połączone w jeden basen o powierzchni 192 m2

Basen rekreacyjny będzie wyposażony w nw. atrakcje wodne:

- 3 leżaki powietrzno – wodne

- gejzery podwodne

- wylewkę i armatkę wodną działające naprzemiennie

- stacje i stanowiska masażu

- reflektory podwodne

- zjeżdżalnia o długości ok. 60m

Brodzik dla dzieci najmłodszych o głębokości 30 cm i powierzchni całkowitej 40 m2.

- jeżyk

- wylewka ścienna

- kaskada

Dwie wanny sześcioosobowe jacuzzi.

Trybuny baseny sportowego mieszczącą 120 osób

Zespół rehabilitacji i odnowy biologicznej.

- szatnie własne dla klientów

- sala gimnastyczna 1 mogąca pełnić również rolę siłowni o pow.68,88 m2

- sala gimnastyczna 2 o pow. 65,17 m2

- komora kriogeniczna dla 2-3 osób

- 2 stanowiska z komorami do hydromasażu rąk i nóg

- 2 stanowiska do hydromasażu perełkowego

- 2 stanowiska solarium

- gabinet lekarsko – zabiegowy

- zespół pomieszczeń i funkcji saunarium

- pomieszczenia pomocnicze i socjalne

Na program saunarium składają się:

- sauna sucha ( fińska)

- sauna mokra ( parowa)

- tężnia solna

- specjalistyczne natryski do schładzania

- hol saunarium z przebieralnią, ławkami i miejscami do moczenia nóg

- hol wypoczynkowy z leżakami i recepcją.

Piwnica:


- szatnie letnie

- zespół pomieszczeń technicznych w tym:

- węzeł cieplny

- wentylatorownie

- pomieszczenia chemii basenowej technologii uzdatniania wody

- podbasenie ze stacjami filtrów

- rozdzielnia nn.

- pomieszczenia magazynowe i pomocnicze

- zespół pomieszczeń dla obsługi technicznej obiektu

- zaplecze socjalno – sanitarne personelu porządkowego i pomocniczego

- parking wewnętrzny

Wykonawca realizuje w ramach przedmiotu zamówienia potrzebne tymczasowe obiekty oraz urządzenie placu budowy w tym wykonanie zasilania w wodę i energię, ogrodzenie, a także zapewnia realizację obowiązków kierownika budowy wynikających z ustawy Prawo budowlane – w szczególności umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

W zakres umowy wejdzie również uruchomienie, rozruch technologiczny oraz szkolenia przyszłego personelu.

Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego uzyskuje pozwolenie na użytkowanie i wykonuje świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

Fakturowanie w trakcie realizacji inwestycji;

- 2010r. – nie więcej niż 2 000 000 zł

- 2011r. – nie więcej niż 15 000 000 zł

- 2012r. – pozostała kwota.


Wykonawca zapewnia obsługę geotechniczną i geodezyjną w zakresie realizacji łącznie z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej i powykonawczej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 w 3 egz.

Niniejszy Opis przedmiotu zamówienia zawiera:l.p.

Oznaczenie Części

Nazwa Części

1

Część III

Opis przedmiotu zamówienia
TOM 3.1.


Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

TOM 3.1.1. Wymagania Ogólne - ST-00

Tom 3.1.2. Szczegółowe specyfikacje techniczne warunków wykonania i odbioru robót SST


TOM 3.2.


Dokumentacja Projektowa – Projekt Budowlany

TOM 3.2.1. Projekt zagospodarowania terenu – architektura, zieleń

TOM 3.2.2. Projekt budowlany sieci zewnętrznych: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami

TOM 3.2.3. Projekt sieci SN, NN, oświetlenia terenu oraz sieci teletechnicznych

TOM 3.2.4. Projekt wjazdu, dróg wewnętrznych i parkingów

TOM 3.2.5. Projekt architektoniczny

TOM 3.2.6. Projekt konstrukcyjny

TOM 3.2.7. Projekt budowlany wewnętrznych instalacji wodno - kanalizacyjnych

TOM 3.2.8. Projekt instalacji grzewczych i węzła cieplnego

TOM 3.2.9. Projekt instalacji wentylacji, klimatyzacji i odzysku ciepła

TOM 3.2.10.Instalacje sanitarne. Projekt instalacji uzdatniania wody basenowej część technologiczna

TOM 3.2.11. Projekt instalacji uzdatniania wody basenowej – część elektryczna AKPiA

TOM 3.2.12. Instalacje elektryczne i niskoprądowe. Projekt wewnętrzny instalacji elektrycznych i niskoprądowych


TOM 3.3.


Dokumentacja Projektowa – Projekt Wykonawczy

TOM 3.3.1. Projekt zagospodarowania terenu i małej architektury

TOM 3.3.2. Projekt architektoniczny – stan surowy zamknięty

TOM 3.3.3. Projekt architektoniczny – stan wykończony, wnętrz i wyposażenie.

TOM 3.3.4. Projekt technologii gastronomii

TOM 3.3.5. Projekt zjeżdżalni

TOM 3.3.6. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

TOM 3.3.7 Projekt konstrukcyjny

TOM 3.3.8. Projekt sieci zewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami

TOM 3.3.9. Projekt odwodnienia terenu i budowli

TOM 3.3.10. Projekt wewnętrznych instalacji wodno kanalizacyjnych

TOM 3.3.11. Projekt instalacji grzewczych i węzła cieplnego

TOM 3.3.12. Projekt instalacji wentylacji

TOM 3.3.13. Projekt instalacji kolektorów słonecznych i odzysku ciepła

TOM 3.3.14 Projekt uzdatniania wody basenowej – technologia

TOM 3.3.15 Projekt instalacji uzdatniania wody basenowej – część elektryczna i AKPiA

TOM 3.3.16 Projekt sieci SN, NN i oświetlenia terenu

TOM 3.3.17 Projekt przebudowy stancji transformatorowej R-2453 Basen

TOM 3.3.18 Projekt sieci teletechnicznych

TOM 3.3.19 Projekt instalacji elektrycznych

TOM 3.3.20 Projekt instalacji niskoprądowych

TOM 3.3.21 Projekt instalacji elektrycznych i automatyki węzła cieplnego

TOM 3.3.22 Projekt przebudowy zjazdu oraz budowy dróg wewnętrznych

TOM 3.3.23 Projekt organizacji ruchu zastępczego i docelowego

TOM 3.3.24 Projekt zieleni

TOM 3.3.25 Projekt odwodnienia wykopów na czas budowyTOM 3.4.


Dokumentacja formalno - prawna


TOM 3.5.

Wykaz Robót


Zamawiający:Gmina Miasto OławaGmina Miasto Oława

Plac Zamkowy 15

55-200 Oława

PolskaTel. (+48 71) 303 55 61

Fax. (+48 71) 303 55 00

Strona internetowa: www.um.olawa.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ)

CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TOM 3.1.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RobótNazwa i adres jednostki, która opracowała części składowe opisu przedmiotu zamówienia oraz skład osobowy:

ETC Architekci Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

53-149 Wrocław

ul. Racławicka 15/19

mgr inż. arch. Tomasz Markowski

mgr inż. arch Marek Romaniszyn

inż. Marek Możdzeń

Data opracowania:

Listopad 2009
TOM 3.1.1.

Wymagania Ogólne - ST-00

Tom 3.1.2.

Szczegółowe specyfikacje techniczne warunków wykonania i odbioru robót SST


Pobieranie 0.77 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna