Gmina Oława Gmina Miasto Oława Plac Zamkowy 15Pobieranie 246.61 Kb.
Strona1/9
Data29.04.2016
Rozmiar246.61 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część II – Kontrakt, Rozdział 1 – Akt umowy

Zamawiający:

Gmina Oława


Gmina Miasto Oława

Plac Zamkowy 15

55-200 Oława

Polska

Tel. (+48 71) 303 55 61

Fax. (+48 71) 303 55 00

Strona internetowa: www.um.olawa.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ)

CZEŚĆ II – UMOWA (KONTRAKT)ddla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) w trybie

PRZETARGU OGRANICZONEGO

na roboty budowlane:

Budowa krytej pływalni w Oławie”
CPV: 45.00.00.00-7


Rozdział 1 AKT UMOWY

Rozdział 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU

Rozdział 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU

Rozdział 4 KARTA GWARANCYJNA

Rozdział 5 WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

ROZDZIAŁ 1

AKT UMOWY

KONTRAKT: ……………………

Niniejszy Kontrakt zawarty został pomiędzy:Gmina Oława

reprezentowana przez …………………………………………..

Plac Zamkowy 15

55-200 Oława

…………………………………………………………………….

posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 912-17-17-084

oraz REGON: 931-93-48-45

zwaną dalej Zamawiającym

a

...............................................................................................................................adres: .....................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą z drugiej strony, reprezentowanym przez:

...............................................................................................................................

Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby roboty, określone jako „Budowa krytej pływalni w Oławie”, zostały wykonane przez Wykonawcę oraz, że przyjął Ofertę Wykonawcy na wykonanie i wykończenie tych Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu ograniczonego;Niniejszym ustala się, co następuje:

1. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej.

2. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako integralna część niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa:

(a) niniejszy Akt Umowy;

(b) Formularz Oferty z Załącznikami;

(c) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

(d) Warunki Szczególne Kontraktu;

(e) Warunki Ogólne Kontraktu;

(f) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robót;

(g) Dokumentacja projektowa;

(h) wyceniona Tabela ceny;

(i) Karta Gwarancyjna (Gwarancja Jakości);

(j) Instrukcja Dla Wykonawców (IDW).

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu.

4. Zamawiający, w uznaniu wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia w nich wad przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy ryczałtową Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową (włącznie z VAT): ……………………[ PLN]

(słownie: ........................................................................................... .[ PLN]

w tym uwzględniono należny podatek VAT w wysokości 22%. tj.:……………..[ PLN]

(słownie:……………………………………………………………………………………………………………….[ PLN]

przy czym kwota bez podatku VAT wynosi: .........................................................[ PLN]

(słownie: ........................................................................................................[ PLN]

5. Pełne koszty bankowe związane z wykonaniem przelewu bankowego kierowanego za granicę Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym państwie, obciążą Wykonawcę.

6. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

7. Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron.


ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczęcią

........................................................................

........................................................................

[podpisy osób upoważnionych]

........................................................................

........................................................................

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)]

W charakterze

........................................................................

Będąc w pełni upoważnionym przez

........................................................................

[pieczęć Zamawiającego]


Data ………………………………………………………………….

Podpisano i opatrzono pieczęcią

........................................................................

........................................................................

[podpisy osób upoważnionych]

........................................................................

.........................................................................

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)]

W charakterze


.........................................................................

Będąc w pełni upoważnionym przez

.........................................................................

[pieczęć Wykonawcy]


Data ………………………………………………………………….ROZDZIAŁ 2

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU

Roboty będące przedmiotem niniejszej Umowy będą wykonane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC – „Warunki kontraktowe dla budowy dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez zamawiającego (CONDITIONS OF CONTRACT FOR CONSTRUCTION FOR BUILDING AND ENGINEERING WORKS DESIGNED BY THE EMPLOYER) Wydawnictwo: SIDIR; ISBN: 83-86774-30-4; Rok wydania: SIDIR 2008 FIDIC 1999; Opis edycji: 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 Tłumaczenie pierwszego wydania 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria).


Na Warunki Kontraktu składają się Część I – "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego oraz Część II – "Warunki Szczególne", które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych.

Uważa się, że Wykonawca zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiającego i na żądanie Zamawiającego, przedstawi jej kopię, podpisaną przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.


ROZDZIAŁ 3

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU
Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki Szczególne nie stanowią inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych.


Spis treści

Klauzula 1 Postanowienia ogólne 9

1.1 Definicje 9

1.2 Interpretacja 12

1.3 Przepływ informacji 12

1.4. Prawo i język 12

1.5 Pierwszeństwo dokumentów 12

1.6 Akt Umowy 12

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 12

1.12 Poufne szczegóły 13

1.14 Solidarna odpowiedzialność 13

Klauzula 2 Zamawiający 13

2.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy 13

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego 13

Klauzula 3 Inżynier 14

3.1. Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 14

Klauzula 4 Wykonawca 14

4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 14

4.2 Zabezpieczenie wykonania 15

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 16

4.4 Podwykonawcy 16

4.5 Cesje korzyści z podzlecenia 17

4.7 Wytyczenie 17

4.8 Procedury bezpieczeństwa 17

4.9 Zapewnienie jakości 17

4.10 Dane o Terenie Budowy 17

4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa 17

4.13 Prawa przejazdu i urządzenia. 18

4.18 Ochrona środowiska 18

4.19 Elektryczność, woda i gaz 18

4.20 Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępniane bezpłatnie 18

4.21 Raporty o postępie 18

4.23 Działania Wykonawcy na Terenie Budowy 19

Dodaje się nową klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu: 19

4.25 Dziennik Budowy 19

Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości] w brzmieniu: 19

4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 19

Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje], w brzmieniu: 20

4.27 Istniejące instalacje 20

Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy 20

5.4 Dowody płatności 20

Klauzula 6 Kadra i robotnicy 20

6.2 Stawki wynagrodzeń oraz warunki zatrudnienia 20

Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu: 20

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy 20

Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 20

8.1 Rozpoczęcie Robót 20

8.2 Czas na Ukończenie 21

8.3 Program 21

8.7 Kary za zwłokę 21

Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego 21

10.1. Przejęcie Robót i Odcinków 21

Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady 22

11.9 Świadectwo Wykonania 22

Dodaje się klauzulę 11.12 [Gwarancja Jakości] w brzmieniu: 22

11.12 Gwarancja jakości 22

11.13 Rękojmia za Wady 22

Klauzula 12 Obmiary i wycena 22

12.3 Wycena 22

Klauzula 13 Zmiany i korekty 23

13.1. Prawo do zmieniania 23

13.2. Analiza wartości 23

13.3. Procedura wprowadzania Zmian 23

13.5 Kwoty tymczasowe 23

13.8 Korekty wynikające ze zmian kosztu 23

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zapłata 23

14.1 Cena Kontraktowa 23

14.2 Płatność zaliczkowa 23

14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 23

14.4 Plan płatności 24

14.5 Urządzenia i materiały przeznaczone do robót 24

14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności. 24

14.7 Zapłata 24

14.8 Opóźniona zapłata 24

14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej 25

14.10 Rozliczenie końcowe 25

Klauzula 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego 25

15.2 Wypowiedzenie przez Zamawiającego 25

15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu 25

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę 25

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót 25

16.2 Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę 25

16.4 Zapłata po rozwiązaniu 25

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraż 25

20.1 Roszczenia Wykonawcy 25

20.6 Arbitraż 25

20.8 Zakończenie działania Komisji rozjemstwa w sporach 25

Dodaje się klauzulę [Klauzula 21. Działania kontrolne i sprawdzające]: 26

Klauzula 21 Działania kontrolne i sprawdzające 26

Dodaje się klauzulę [Klauzula 22. Klauzule końcowe]: 26

Klauzula 22 Klauzule końcowe 26

Gwarantem będącym Wykonawcą Umowy nr ..........z dnia .............................................. 27

Przedmiot i termin gwarancji 27

Obowiązki i uprawnienia stron 27

Przeglądy gwarancyjne 28

Komunikacja 28

Postanowienia końcowe 28Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron (tj. Zamawiającego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Ogólnych.

W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków Ogólnych i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiążące w brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych.
Pobieranie 246.61 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna