Gmina Oława Gmina Miasto Oława Plac Zamkowy 15


Klauzula 1 Postanowienia ogólnePobieranie 246.61 Kb.
Strona2/9
Data29.04.2016
Rozmiar246.61 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Klauzula 1 Postanowienia ogólne

1.1 Definicje


1.1.1 Kontrakt

Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco:

1.1.1.1 „Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje, Dokumentacja Projektowa, Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt” oznacza także „umowę” w rozumieniu przepisów prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.1.1.3 „List Zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie ”List Zatwierdzający” należy je zastąpić określeniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego w Warunkach Ogólnych oznaczać będą Akt Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.1.4 „Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu występuje określenie ”Oferta” należy je zastąpić określeniem ”Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do ”Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do ”Formularza Oferty”.

Klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje następująco:

1.1.1.5 „Specyfikacja” oznacza dokument zatytułowany ”Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych”, włączony do kontraktu, zwierający opis Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Klauzulę 1.1.1.8 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.1.8 „Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie ”Dokumenty Ofertowe” należy je zastąpić określeniem ”Oferta” i wszelkie odniesienia do ”Dokumentów Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do ”Oferty”.

1.1.1.11 „Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę. Żadna zmiana do Kontraktu nie może być podpisana później niż 45 dni przed upływem czasu na ukończenie Robót.

1.1.1.12 „Karta Gwarancyjna” oznacza dokument tak zatytułowany, w którym Wykonawca udzieli gwarancji jakości na warunkach opisanych w tym dokumencie, zgodnie z Prawem Polskim.

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2 ”Zamawiający” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”.

1.1.2.4 „Inżynier” – na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”.

Wprowadza się następującą Definicję:        1. Komisja Odbioru” oznacza zespół osób powołany przez Zamawiającego w skład którego wchodzą przedstawiciele Zamawiającego , Inżyniera i Wykonawcy dla celów Odbioru końcowego i Odbioru ostatecznego.

1.1.3 Daty, próby, okresy i ukończenia

Klauzulę 1.1.3.7 skreśla się i zastępuje się następująco:        1. Okres Zgłaszania Wad” oznacza okres zgłaszania wad w Robotach lub Odcinku, zależnie od przypadku, zgodnie z Klauzulą 11.1 [Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad] liczony od daty z jaką Roboty lub Odcinek zostały ukończone , jak poświadczono zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] oraz Okres Gwarancji, zgodnie z Klauzulą 11.12 [Gwarancja jakości] wraz z ewentualnymi przedłużeniami według Klauzuli 11.3 [Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad], liczony od daty z jaką Roboty zostały ukończone , jak poświadczono zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]

1.1.3.9 uzupełnia się o definicję „ miesiąc oznacza miesiąc kalendarzowy”

Wprowadza się następujące Definicje:

1.1.3.10 „Okres Gwarancji” oznacza okres na zgłaszanie wad w Robotach ustalony w Załączniku do Oferty, zgodnie z Klauzulą 11.12 [Gwarancja Jakości] wraz z ewentualnymi przedłużeniami według Klauzuli 11.3 [Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad], liczony od daty z jaką Roboty zostały ukończone , jak poświadczono zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]

1.1.3.11 „Okres rękojmi” oznacza okres na zgłaszanie wad w Robotach ustalony w Załączniku do Oferty, zgodnie z Klauzulą 11.13 [Okres Rękojmi], liczony od daty z jaką Roboty zostały ukończone , jak poświadczono zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]

1.1.3.12 „Odbiór końcowy” oznacza czynności wykonywane przez Komisję odbiorową przed wydaniem Świadectwa Przejęcia zgodnie z warunkami Kontraktu, potwierdzone spisaniem Protokołu Odbioru Końcowego.

1.1.3.13 „Odbiór ostateczny” oznacza czynności wykonywane przez Komisję odbiorową przed wydaniem Świadectwa Wykonania zgodnie z warunkami Kontraktu, potwierdzone spisaniem Protokołu Odbioru Ostatecznego1.1.4 Pieniądze i płatności

Klauzulę 1.1.4.1 skreśla się i zastępuje następująco:

1.1.4.1. „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” - oznacza ryczałtową cenę ofertową na wykonanie , ukończenie oraz usuniecie wszelkich wad wraz z należnym podatkiem VAT, zatwierdzoną w Akcie umowy

1.1.4.4 .„Końcowe Świadectwo Płatności”

Klauzulę 1.1.4.4 skreśla się i zastępuje następująco:

1.1.4.4.Ostateczne Świadectwo Płatności” –oznacza świadectwo płatności wydane na mocy klauzuli 14.13 [Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności]

1.1.4.5 „Rozliczenie Końcowe”

Klauzulę 1.1.4.5 skreśla się i zastępuje następująco:

1.1.4.5„Rozliczenie Ostateczne” oznacza rozliczenie określone w Klauzuli 14.11 [Wnosek o Ostateczne Świadectwo Płatności]

1.1.4.7 „Przejściowe Świadectwo Płatności”

Słowo „Końcowe” zastępuje się „Ostateczne

Klauzulę 1.1.4.11 skreśla się jako nie mającą zastosowania.

Wprowadza się następujące Definicje:

1.1.4.13. „Protokół konieczności” – dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzasadnienie dla wykonania Zmian wynikających z zapisów klauzuli 13 [Zmiany i korekty]. Załącznikiem do Protokołu konieczności jest Protokół z negocjacji.

1.1.4.14. „Protokół z negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzgodnione z Wykonawcą ceny jednostkowe dla Zmian w oparciu o klauzulę 12.3 [Wycena].1.1.5 Roboty i dostawy

1.1.5.7 „Roboty Tymczasowe” oznaczają również wszelkie roboty towarzyszące każdego rodzaju

1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1. „Dokumenty Wykonawcy” - w ostatnim zdaniu Definicji, po przecinku dodaje się:

w tym projekty wykonawcze oraz Dokumentację Powykonawczą

Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje następująco:

1.1.6.2 „Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium, której znajduje się Teren Budowy, gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe.

Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje następująco:

1.1.6.5 „Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

1.1.6.6. „Zabezpieczenie Wykonania” - na końcu definicji dodaje się: oznacza „Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy” zgodnie z wymaganiami art. od 147 do 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.1.6.7 „Teren Budowy” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Termin ten jest tożsamy z pojęciem Placu Budowy.

Wprowadza się następujące Definicje:

1.1.6.10 „Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 „Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z późniejszymi zmianami).

1.1.6.12. „Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy.

1.1.6.13. „Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami).

1.1.6.14 "Operat Kolaudacyjny” oznacza zbiór dokumentów budowy przygotowanych przez Wykonawcę, w szczególności dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 06.156.118z późn. zm.), dokumenty potwierdzające , że wbudowane materiały zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyniki badań, pomiarów i prób potwierdzających jakość wykonanych Robót. Operat Kolaudacyjny obejmuje także wniosek i dokumenty wymienione w art.57 Prawa Budowlanego (tj. Dz. U. 06.156.118z późn. zm.),

1.1.6.15 „Dokumentacja projektowa” oznacza dokument włączony do kontraktu, zwierający opis Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
Pobieranie 246.61 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna