Gmina Oława Gmina Miasto Oława Plac Zamkowy 15Pobieranie 246.61 Kb.
Strona3/9
Data29.04.2016
Rozmiar246.61 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

1.2 Interpretacja


Następujący zapis dodaje się jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:

Postanowienia zawierające określenie ”Koszt plus rozsądny zysk” wymagają, aby ten zysk wynosił jedną pięćdziesiątą (2%) tego Kosztu.


1.3 Przepływ informacji


W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę:

Na końcu podpunktu (a) po słowach ”w Załączniku do Oferty;” dodaje się następujący zapis:

przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być każdorazowo potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją;

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się:

Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami polskiego Prawa Budowlanego nie są uważane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.

1.4. Prawo i język


Klauzulę skreśla się w całości i zastępuje następująco:

a) Kontraktem rządzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej

b) językiem kontraktu jest język polski

c) językiem porozumiewania jest język polski.


1.5 Pierwszeństwo dokumentów


Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5:

Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastępuje następująco:

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak dokumenty, które modyfikują.

1.6 Akt Umowy


Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco:

Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron, pod warunkiem, że wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].


1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów


W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany:

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis:

Razem z udostępnieniem terenu budowy przez Zamawiającego zgodnie z Klauzulą 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy], Wykonawca otrzyma wszelkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia Robót wymagane Prawem Budowlanym. Wykonawca będzie prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy].

Ostatnie zdanie drugiego akapitu zmienia się następująco:

Wykonawca dostarczy Inżynierowi Dokumenty Wykonawcy w ilości określonej w Specyfikacjach lub jak wymagane jest przez Inżyniera

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis:

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia i/lub inną techniczną dokumentację, jak określone zostało w Specyfikacjach lub jak wymagane jest przez Inżyniera. W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentów, Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie do dodatkowego czasu lub Kosztu.

1.12 Poufne szczegóły


Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst:

Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu.

Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala Prawo Kraju.

1.14 Solidarna odpowiedzialność


W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany:

Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z tych osób.

Dodaje się podpunkt (d) w następującym brzmieniu:

(d) Pełnomocnik, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie realizujące Kontrakt, jako Przedstawiciel Wykonawcy, będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna.

Klauzula 2 Zamawiający

2.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy


Na końcu klauzuli 2.1 dodano treść:

W szczególności do takich dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć najpóźniej w dniu przekazania mu Praw dostępu do Terenu Budowy należne oświadczenia, zaświadczenia i informacje wymienione w art. 41 Prawa Budowlanego oraz Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Równocześnie z przekazywaniem Praw dostępu do Terenu Budowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia Robót wymagane Prawem Budowlanym.


2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego


Klauzulę skreśla się w całości i zastępuje następująco:

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane, w przypadku wystąpienia Wykonawcy z żądaniem wystawienia gwarancji płatności ustala się że:

- pierwszy wyznaczony termin do uzyskania gwarancji będzie nie krótszy niż 30 dni roboczych od otrzymania wystąpienia Wykonawcy,

- dodatkowy termin (zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy) będzie nie krótszy niż 44 dni roboczych od otrzymania wystąpienia Wykonawcy

- strony po podpisaniu umowy ustalają wspólnie wysokość gwarancji zapłaty za roboty budowlane, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. (np. gwarancja w wysokości trzech kolejno następujących po sobie płatności, zgodnych z planem płatności).

- koszt uzyskania gwarancji pokrywa Wykonawca z zastrzeżeniem art. 4 Ustawy i może on być odjęty z jego płatności.


Klauzula 3 Inżynier

3.1. Obowiązki i uprawnienia Inżyniera


Usunięto z klauzuli 3.1, piąte zdanie rozpoczynające się od słów („Jeżeli wymaga się, aby Inżynier …”) i zastąpiono je następującą treścią:

Od Inżyniera wymaga się uzyskania każdorazowo aprobaty Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających z następujących klauzul tych Warunków Kontraktu: 1. klauzula 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy]

 2. klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera]

 3. klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

 4. klauzula 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy]

 5. klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie]

 6. klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót]

 7. klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie]

 8. klauzula 10.3 [Zakłócanie Prób Końcowych]

 9. klauzula 12.3 [Wycena]

 10. klauzula 13 [Zmiany i korekty]

 11. klauzula 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego]

 12. klauzula 19.4 [Następstwa Siły Wyższej]

Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub sąsiadującą nieruchomość może on, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, klauzula 13 [Zmiany i korekty] będzie miała zastosowanie.Pobieranie 246.61 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna