Gmina Oława Gmina Miasto Oława Plac Zamkowy 15


Klauzula 4 Wykonawca 4.1 Ogólne zobowiązania WykonawcyPobieranie 246.61 Kb.
Strona4/9
Data29.04.2016
Rozmiar246.61 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Klauzula 4 Wykonawca

4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy


Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera, z kopią do Zamawiającego, o każdym błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, który otrzymał zgodnie z klauzulą 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentów] czy w Specyfikacjach, jaką wykryje podczas analizowania dokumentów stanowiących Kontrakt lub podczas wykonywania Robót.

Na końcu klauzuli dodaje się:

Inne zobowiązania Wykonawcy:

(i) Dodatkowe zezwolenia

w terminie 14 dni od wyznaczenia przez Inżyniera Daty Rozpoczęcia Wykonawca powinien złożyć do Inżyniera listę zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i ukończenia robót zgodnie ze szczegółowym Programem.

W porozumieniu z władzami lokalnymi, użytkownikami dróg i gestorami sieci uzbrojenia terenu, Zamawiający wyznaczy terminarz do złożenia przez Wykonawcę pełnej dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwoleń na prowadzenie prac na różnych odcinkach robót.

(ii) Przestrzeganie wymagań wynikających z zezwoleń

Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach i powinien umożliwić wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien umożliwić im udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Kontraktu.

(iii) Czynności na Terenie budowy

Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej nie będą rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inżyniera. Wykonawca będzie informował Inżyniera na piśmie nie później niż 7 dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac tak by umożliwić Inżynierowi zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa. Do wniosku o zgodę na przeprowadzenie takich Robót, Wykonawca ma dostarczyć Inżynierowi propozycję sposobu wykonania Robót oraz określi czas potrzebny na ich wykonanie a także dostarczy wykaz ważniejszego sprzętu, który on lub podwykonawca zamierza użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi itp.)

Wykonawca wykona, na własny koszt, prace utrzymaniowe na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach przechodzących przez teren placu budowy oraz zorganizuje stanowiska czyszczenia opon samochodów wyjeżdżających z budowy na drogę.

(iv) Przechowywanie Dokumentów na Budowie

Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię Kontraktu i Dokumentacji projektowej zgodnie z klauzulą 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentów].

Wspomniane dokumenty powinny być przez cały czas dostępne do wglądu dla Inżyniera, Przedstawiciela Inżyniera a także dla przedstawicieli Organu Zarządzającego i Nadzoru Wyższego, jak też dla innych osób upoważnionych pisemnie przez Inżyniera.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za bieżące uaktualnianie tych dokumentów.

(v) Zrozumienie zakresu prac

Wykonawca będzie odpowiedzialny za uważne przestudiowanie Dokumentów niniejszego Kontraktu w celu zrozumienia zakresu prac, także po to być w pełni świadomym warunków kontraktowych i wynikających z nich następstw.

(vi) Wykonawca w ramach Kontraktu wykona świadectwo charakterystyki energetycznej budynku oraz z upoważnienia Zamawiającego przygotuje i złoży wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie w celu uzyskania takiej decyzji .

4.2 Zabezpieczenie wykonania


Usunięto całą treść klauzuli 4.2 i zastąpiono ją następującą:

Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu Zabezpieczenie Należytego Wykonania przed podpisaniem Umowy. Zabezpieczenie Wykonania będzie wniesione w formie określonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wysokość tego Zabezpieczenia, z uwzględnieniem kwoty pozostawionej na zabezpieczenie Okresu Zgłaszania Wad, winna być taka jak określono w „Załączniku do Oferty”.

Zabezpieczenie Wykonania, w formie poręczenia lub gwarancji, zgodnie z Wzorem stanowiącym załącznik do Kontraktu powinno zawierać:

(a) oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, występującego jako główny dłużnik Zamawiającego w imieniu Wykonawcy, o zapłacie kwoty poręczonej lub gwarantowanej, stanowiącej zabezpieczenie wykonania, wymienioną w Klauzuli 4.2 Warunków Ogólnych bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.

(b) postanowienie, iż żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków Kontraktu lub Robót, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tego Kontraktu lub w jakichkolwiek dokumentach kontraktowych, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie uwalniają poręczyciela lub gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji,

(c) oświadczenie, że poręczyciel lub gwarant zrzeka się obowiązku notyfikacji o takiej zmianie uzupełnieniu czy modyfikacji.

Poręczenie lub gwarancja wchodzi w życie i obowiązuje od daty podpisania umowy i będzie w mocy do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania zgodnie z klauzulą 11.9 [Świadectwo Wykonania].

Jeśli Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania Świadectwa Wykonania przed datą o 28 dni wcześniejszą od daty wygaśnięcia tego Zabezpieczenia to będzie przedłużał jego ważność aż do czasu usunięcia wszelkich wad.

Zamawiający może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot, za jakie poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji, z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji kontraktu, zgodnie z warunkami poręczenia lub gwarancji, oraz do jej wysokości. Poręczyciel lub gwarant winien bezzwłocznie wypłacić te kwoty na żądanie Zamawiającego i nie może wnieść jakiegokolwiek sprzeciwu niezależnie od powodu.

Przed wniesieniem jakiegokolwiek żądania z tytułu Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj uchybienia w stosunku, do którego żądanie ma zostać wniesione a mianowicie:  1. nie przedłużenia przez Wykonawcę ważności Zabezpieczenia Wykonania, tak jak to opisano poprzednio,

  2. nie zapłacenia Zamawiającemu kwoty należnej jaka została uzgodniona przez Wykonawcę lub określona według klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] lub klauzuli 20 [Roszczenia, spory i Arbitraż] w ciągu 42 dni od tego uzgodnienia lub określenia,

  3. nie naprawienia przez Wykonawcę istotnego uchybienia w ciągu 42 dni od otrzymania od Zamawiającego powiadomienia wymagającego, aby to uchybienie było naprawione, lub

  4. zaistnienia okoliczności, które uprawniają Zamawiającego do odstąpienia według klauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego], niezależnie od tego czy powiadomienie o odstąpieniu było dane.

Jeśli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiająca gwarancję nie jest zdolna do dotrzymania swoich zobowiązań, Zamawiający wystosuje do Wykonawcy oficjalne powiadomienie, aby przedstawił nową gwarancję na tych samych warunkach, co poprzednia. Jeśli Wykonawca nie przedstawi nowej gwarancji, Zamawiający może odstąpić od kontraktu. Przed zastosowaniem tych środków, wyśle on Wykonawcy list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z wnioskiem o wystawienie Zabezpieczenia Wykonania. Powiadomienie takie ustanowi nowy termin, który wynosić będzie nie mniej niż 15 dni począwszy od daty otrzymania listu. Zamawiający zwróci Zabezpieczenie Wykonania w następujący sposób:

(h) Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wydania przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia. Zwrot ten polegać będzie na zwolnieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy złożonego w formach przewidzianych w pkt. 9.4.1) IDW,

(i) 30% wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie Okresu Rękojmi.Pobieranie 246.61 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna