Gmina Oława Gmina Miasto Oława Plac Zamkowy 15Pobieranie 246.61 Kb.
Strona5/9
Data29.04.2016
Rozmiar246.61 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy


Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się” dodaje się słowa: ”lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy”.

4.4 Podwykonawcy


Pierwsze zdanie skreśla się i zastępuje:

Wykonawca nie podzleci innych Robót niż wskazane w Ofercie Wykonawcy,

Podpunkt (c) skreśla się i zastępuje następująco:


  1. z nie mniej niż 28 - dniowym wyprzedzeniem, Wykonawca powiadomi Inżyniera o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego Podwykonawcy i przedłoży Zamawiającemu umowę lub projekt umowy, jaką ma zamiar zawrzeć z Podwykonawcą. Wraz z umową lub projektem umowy Wykonawca przedłoży odpisy Podwykonawcy z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania stron Umowy.. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, będzie się uważało, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Na końcu klauzuli 4.4 dodano nowe punkty (e) , (f) i (g):

(e) Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego;

(f) Wykonawca podpisując umowę o podzlecenie z zaakceptowanym przez Zamawiającego Podwykonawcą, powinien zażądać od niego zaakceptowania, bez zastrzeżeń, niniejszych Warunków Kontraktowych dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, 4 wydanie angielsko-polskie zmienione 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania 1999);

(g) Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawcę, muszą zawierać postanowienie, uprawniające Podwykonawcę do występowania do Zamawiającego i z kopią do Inżyniera, o dokonanie bezpośredniej zapłaty faktur, wystawionych Wykonawcy a nie zapłaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej płatności, z załączeniem kopii niezapłaconej faktury i z powołaniem się na niniejsze postanowienie Klauzuli 4.4.(g) [Podwykonawcy].


4.5 Cesje korzyści z podzlecenia


W pierwszym zdaniu po słowie „Podwykonawcy” dopisuje się „ oraz dostawcy Urządzeń i Materiałów”.

W ostatnim zdaniu po słowie „Podwykonawcę” dopisuje się „ oraz za dostarczone do wbudowania Materiały i Urządzenia”


4.7 Wytyczenie


Na końcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje się:

Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną robót zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu

powykonawczą dokumentację geodezyjną, jak określono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robót.

4.8 Procedury bezpieczeństwa


Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się:

oraz dostarczyć Inżynierowi Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później niż w dacie przekazania Terenu Budowy , określonej w Załączniku do oferty oraz uzyskać akceptację Inżyniera dla Planu BIOZ.


4.9 Zapewnienie jakości


Pierwszy akapit skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca przedstawi program zapewnienia jakości (PZJ) w celu wykazania stosowania się do wymagań Kontraktu. W terminie 14 dni od wyznaczenia przez Inżyniera Daty Rozpoczęcia Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegóły tego programu i zawierać on będzie:

(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy;

(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością;

(c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane;

(d) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi co do zarządzania jakością.

Inżynier wyda opinię dla przedstawionego programu zapewnienia jakości w terminie 14 dni od jego złożenia.

4.10 Dane o Terenie Budowy


Następujące słowa dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 „i istniejącą infrastrukturą techniczną”.

4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa


Na początku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje się następujący tekst:

Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia wystarczalności Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem Oferty dogłębnie zaznajomił się z zawartością i wymaganiami Specyfikacji oraz z Warunkami Kontraktu.


4.13 Prawa przejazdu i urządzenia.


Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się tekst w brzmieniu:

„Wykonawca na własne ryzyko i koszt odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń i za jego realizację”.


4.18 Ochrona środowiska


Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251).


4.19 Elektryczność, woda i gaz


Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości.

Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone i objęte Kwotą Kontraktową podana w ofercie.
Pobieranie 246.61 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna