Gmina Oława Gmina Miasto Oława Plac Zamkowy 15


Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępniane bezpłatniePobieranie 246.61 Kb.
Strona6/9
Data29.04.2016
Rozmiar246.61 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

4.20 Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępniane bezpłatnie


Klauzulę 4.20 [Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępniane bezpłatnie ] skreśla się w całości.

4.21 Raporty o postępie


Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco:

Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru opracowanego przez Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego i będą przedkładane Inżynierowi w 4 egzemplarzach.

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:

oraz

(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie będą, według klauzuli 12 [Obmiary i wycena], klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraż]; a także(j) uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności] w odstępach miesięcznych.

W terminie 3 dni od przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę Raportu o postępie, Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczące postępu, w którym udział wezmą Inżynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przeglądu Raportu o postępie oraz innych związanych z tym kwestii. Każdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca będzie informował Zamawiającego, którego personel może również uczestniczyć w tych spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczącego postępu Inżynier przedstawi protokół ze spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokół ten nie będzie zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych Kontraktem, a odnoszących się do klauzuli 1.3 [Przepływ informacji].

Inżynier lub Przedstawiciel Wykonawcy może wymagać dodatkowych spotkań poza miesięcznymi spotkaniami dotyczącymi postępu i powinien zapewnić zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 3–dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody.


4.23 Działania Wykonawcy na Terenie Budowy


Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21:

Skreśla się drugie zdanie trzeciego akapitu i zastępuje zapisem:

Wykonawca przywróci tę część Terenu Budowy Robót do stanu pierwotnego i pozostawi ją w stanie czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i Robót do stanu pierwotnego Wykonawca będzie prowadził szczegółową dokumentację fotograficzną obejmującą stan Terenu Budowy przed Rozpoczęciem Robót oraz po ich Zakończeniu. Prowadzoną dokumentacje fotograficzna Wykonawca przekaże Inżynierowi.

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się tekst w brzmieniu:

Wykonawca na Terenie Budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującym prawem i w uzgodnieniu z Inżynierem. Wykonawca dołączy do Raportu o postępie dowody prawidłowego zagospodarowania odpadów (karty przekazania odpadów).

Dodaje się nową klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

4.25 Dziennik Budowy


Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego przed [Rozpoczęciem Robót].

Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ informacji] chyba, że będzie to uzgodnione przez Strony i Inżyniera i potwierdzone na piśmie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron jako aktualne zapisy zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z klauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości] w brzmieniu:

4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości


Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.


Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje], w brzmieniu:

4.27 Istniejące instalacje


Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje.

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera.

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem.
Pobieranie 246.61 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna