Gmina Oława Gmina Miasto Oława Plac Zamkowy 15


Klauzula 5 Wyznaczeni PodwykonawcyPobieranie 246.61 Kb.
Strona7/9
Data29.04.2016
Rozmiar246.61 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

5.4 Dowody płatności


Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli:

Powyższe zapisy dotyczą nie tylko Wyznaczonych Podwykonawców, ale wszystkich Podwykonawców w niniejszym Kontrakcie.


Klauzula 6 Kadra i robotnicy

6.2 Stawki wynagrodzeń oraz warunki zatrudnienia


Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2:

Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej klauzuli, włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za włączone i objęte Zatwierdzoną Kwotą Kontraktową podaną w ofercie.


Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy


Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego.

Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczęcie Robót


Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skreśla się i zastępuje następująco:

Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 30 dni po dacie wejścia Kontraktu w życie. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót w Dacie Rozpoczęcia, a następnie będzie wykonywał Roboty z należytym pośpiechem i bez opóźnień.

W terminie, do 14 dni po wejściu w życie Umowy Zamawiający, w zgodzie z artykułem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór autorski nad zgodnością realizacji budowy z projektem. Do tego zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty:

(a) oświadczenie kierownika budowy (Robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

(b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.


8.2 Czas na Ukończenie


Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie:

Czas na Ukończenie podany jest w Załączniku do Oferty.


8.3 Program


Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy Program w formie uzgodnionej z Inżynierem w terminie 14 dni od wyznaczenia przez Inżyniera Daty Rozpoczęcia Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię Programu Robót.

Dodaje się ppkt (e), (f) i (g) o następującej treści:

(e) listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na podstawie Programu ;

(f) listę wszystkich większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, ubijarki, mieszarki, urządzenia do układania asfaltu, itp.), zawierającą ich charakterystykę.

(g) Ilość personelu, jaką on lub jego Podwykonawcy zamierzają wykorzystać dla realizacji robót na podstawie Programu.

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następującą treść:

Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego Programu, koszty wszelkich opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę.

Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach Kontraktu.

8.7 Kary za zwłokę


Na końcu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis:

W przypadku, gdy kary umowne za zwłokę nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.


Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego

10.1. Przejęcie Robót i Odcinków


Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje następujący się zapis:

Przejęcie Robót przez Zamawiającego musi być poprzedzone dokonaniem Odbioru Końcowego Robót, stwierdzającego m.in.: ukończenie Robót zgodnie z Kontraktem, przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych zgodnie z klauzulą 9 [Próby Końcowe].

W ppkt (a) skreśla się słowo „znaczącego”

Na końcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis:

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty w tym Operat Kolaudacyjny i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania z upoważnienia Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady

11.9 Świadectwo Wykonania


Skreśla się treść pierwszego i drugiego akapitu i zastępuje następująco:

„Wypełnienie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uznane dopóki Komisja Odbioru nie dokona Odbioru ostatecznego przeprowadzonego zgodnie z wymogami Kontraktu i dopóki Inżynier nie wystawi Wykonawcy Świadectwa Wykonania stwierdzającego datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z Kontraktu,

Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni po upływie ostatniego dnia Okresu Zgłaszania Wad, jednak po tym jak Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy i dokona prób wszystkich Robót, włącznie z usunięciem wad. Kopię Świadectwa Wykonania należy dostarczyć Zamawiającemu.”Pobieranie 246.61 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna