Gmina Oława Gmina Miasto Oława Plac Zamkowy 15


Dodaje się klauzulę 11.12 [Gwarancja Jakości] w brzmieniuPobieranie 246.61 Kb.
Strona8/9
Data29.04.2016
Rozmiar246.61 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Dodaje się klauzulę 11.12 [Gwarancja Jakości] w brzmieniu:

11.12 Gwarancja jakości


Gwarancja Jakości musi być potwierdzona dokumentem „Karta Gwarancyjna". Wzór Karty Gwarancyjnej stanowi załącznik do Kontraktu.

Okres gwarancji określony został w Załączniku do Oferty i rozpoczyna się od daty ukończenia Robót ustalonej przez Inżyniera w Świadectwie Przejęcia dla RobótDodaje się klauzulę 11.13 [Rękojmia za Wady] w następującej treści:

11.13 Rękojmia za Wady


Roboty objęte są rękojmią za wady zgodnie z Prawem (kodeks cywilny). Okres rękojmi określony został w Załączniku do Oferty i rozpoczyna się od daty ukończenia Robót ustalonej przez Inżyniera w Świadectwie Przejęcia dla Robót.

Klauzula 12 Obmiary i wycena


Klauzule 12.1, 12.2 skreśla się w całości jako nie mające zastosowania w nieniejszym Kontrakcie.

12.3 Wycena


Treść pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco

„W przypadku Zmiany, w celu uzgodnienia lub ustalenia Ceny Kontraktowej Inżynier winien postępować zgodnie z Klauzulą 3.5 [Określenia] poprzez wycenę każdego elementu robót wynikających ze Zmiany”.

Treść pierwszego zdania drugiego akapitu skreśla się i zastępuje następująco:

„W przypadku Zmiany odpowiednia stawka lub cena dla każdego elementu robót winna być taka, jaka została zatwierdzona w Kontrakcie dla takiego elementu lub, jeśli takiego nie ma, to ustalona dla podobnej roboty.”

Skreśla się podpunkt (a) w całości, słowo „lub” oraz podpunkt (b) zmienia się na podpunkt (a)

Klauzula 13 Zmiany i korekty

13.1. Prawo do zmieniania


W drugim akapicie skreśla się podpunkt (a) jako nie mający zastosowania w niniejszym Kontrakcie.

13.2. Analiza wartości


Podpunkt (c) oraz ostatnie zdanie klauzuli skreśla się w całości

13.3. Procedura wprowadzania Zmian


Treść ppkt (a) skreśla się i zastępuje następująco:

  1. opis proponowanej roboty wraz z uzasadnieniem jej wprowadzenia i Specyfikacją techniczną Robót

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli dodaje się następujący tekst:

Każda Zmiana mająca wpływ na:  1. zwiększenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej lub

(ii) przedłużenie Czasu na Wykonanie;

musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu.

Zmiana do Kontraktu musi być podpisana przed upływem Czasu na Ukończenie Robót.

13.5 Kwoty tymczasowe


Klauzulę 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skreśla się w całości jako nie mająca zastosowania w niniejszych Warukach.

13.8 Korekty wynikające ze zmian kosztu


Klauzulę 13.8 [Korekty uwzględniające zmiany Kosztu ] skreśla się w całości jako nie mająca zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zapłata

14.1 Cena Kontraktowa


Klauzulę 14.1 [Cena Kontraktowa ] skreśla się w całości i zastępuje następująco.

  1. Cena Kontraktowa będzie ceną ryczałtową, podaną jako zaakceptowana Kwota Kontraktowa i będzie podlegała korekcie zgodnie z Kontraktem;

  2. Wykonawca będzie płacił wszystkie podatki, należności i opłaty wymagane do płacenia przez niego według Kontraktu, a Cena Kontraktowa nie będzie korygowana ze względu na jakikolwiek z tych kosztów, oprócz sytuacji podanej w Klauzuli 13.7 [Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego] i oprócz VAT, który zostanie zapłacony w kwotach należnych według przepisów prawa polskiego w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę.

  3. w ciągu 14 dni po Dacie Rozpoczęcia Wykonawca dostarczy Inżynierowi proponowany podział każdej kwoty ryczałtowej zawartej w Wycenionym Wykazie Robót. Inżynier może wziąć pod uwagę ten podział przy sporządzaniu Świadectw Płatności, ale nie będzie nim związany.

14.2 Płatność zaliczkowa


Klauzulę 14.2 [Płatność zaliczkowa] skreśla się w całości.

14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności


Na początku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst:

Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść Rozliczeń wykazujących szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi.

Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego.

W podpunkcie (b) skreśla się słowa „…oraz Klauzuli 13.8 [Korekty wynikające ze zmian kosztu]”

Podpunkt (e) skreśla się w całości.

14.4 Plan płatności


Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy Plan Płatności w formie uzgodnionej z Inżynierem w terminie 14 dni od wyznaczenia przez Inżyniera Daty Rozpoczęcia Następnie na polecenie Inżyniera Wykonawca będzie obowiązany dostarczać zaktualizowany Plan Płatności kiedy tylko poprzedni okaże się niezgodny z rzeczywistym postępem lub ze zobowiązaniami Wykonawcy.

Każdy Plan płatności będzie obejmował:

(i) okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia; oraz

(ii) każdy kolejny miesiąc trwania Robót.

14.5 Urządzenia i materiały przeznaczone do robót


Klauzulę 14.5 [Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót] skreśla się w całości

14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności.


Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6,:

„Inżynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia”

zastępuje się wyrażeniem:

„Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie będzie mógł wystawić”

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst:

W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą niż minimalna kwota podana w Załączniku do Oferty. W takim przypadku wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności może nastąpić po akceptacji przez Zamawiającego złożonego przez Wykonawcę stosownego wniosku z uzasadnieniem, poprzedzone pozytywną opinią Inżyniera.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna