Gmina Oława Gmina Miasto Oława Plac Zamkowy 15Pobieranie 246.61 Kb.
Strona9/9
Data29.04.2016
Rozmiar246.61 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

14.7 Zapłata


Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:

Podpunkty (a) , (b) i (c) skreśla się i zastępuje następująco:

(a) kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się:

Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty.

14.8 Opóźniona zapłata


Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco:

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień).


14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej


Klauzulę 14.9 [Wypłata Kwoty Zatrzymanej ] skreśla się w całości.

14.10 Rozliczenie końcowe


Na początku pierwszego akapitu zmienia się „84 dni” na „28 dni”

Klauzula 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego

15.2 Wypowiedzenie przez Zamawiającego


Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco:

(d) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 [Podwykonawcy].


15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu


Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje się następujący tekst:

Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego, Wykonawca może zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu wykonania części Kontraktu.


Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót


Na końcu pierwszego akapitu po słowach „treści powiadomienia” wprowadza się zamienna treść zdania na „ …uprzedzając o tym Zamawiającego z co najmniej 21- dniowym wyprzedzeniem”

Na końcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po słowach „... tak szybko, jak to będzie możliwe” dodaje się następujące słowa: ”jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty.”


16.2 Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę


Skreśla się ppkt (a) i (e) niniejszej klauzuli

Skreśla się ostatnie zdanie w przedostatnim akapicie klauzuli.


16.4 Zapłata po rozwiązaniu


Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skreśla się w całości.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraż

20.1 Roszczenia Wykonawcy


Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien....” po słowach „zgodnie z Klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”.


20.6 Arbitraż


Klauzulę skreśla się w całości i i zastępuje następująco:

Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy nie załatwione polubownie, a w odniesieniu do których decyzja Komisji Rozjemczej nie stała się ostateczną i wiążącą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.


20.8 Zakończenie działania Komisji rozjemstwa w sporach


Podpunkt (b) zastępuje się następująco:

(b) spór będzie mógł być wniesiony do sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego


Dodaje się klauzulę [Klauzula 21. Działania kontrolne i sprawdzające]:

Klauzula 21 Działania kontrolne i sprawdzające


Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa.

Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu.


Dodaje się klauzulę [Klauzula 22. Klauzule końcowe]:

Klauzula 22 Klauzule końcowe


22.1 Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie. Winien się on powstrzymać od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

22.2 Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego.

22.3 Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie zmiany postanowień Kontraktu w stosunku do treści Oferty są niedozwolone, Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy, z którym podpisano umowę oraz określa warunki takiej zmiany:


  1. zmiana terminu realizacji Kontraktu w przypadku wystąpienia siły wyższej. Siła wyższa, to zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, a którego szkodliwe następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia wykonawcy wykonywanie w części lub całości jego zobowiązań;

  2. zmiana terminu realizacji Kontraktu spowodowana nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne.

  3. zmiana terminu realizacji Kontraktu, jeżeli termin przekazania terenu budowy przez Zamawiającego nie nastąpi w Czasie przekazania Terenu budowy [Klauzula 2.1] , o zaistniały okres opóźnienia (liczony w dniach);

  4. zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

  5. zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. a), b) ustawy PB uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

  6. zmiany dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostaną zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

  7. zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej VAT uwzględnionej w Formularzu ofertowym;

  8. zmiana wynagrodzenie Wykonawcy w poszczególnych latach realizacji inwestycji w przypadku pozyskania przez Zamawiającego dodatkowych środków finansowych na realizację inwestycji

Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.
ROZDZIAŁ 4 – WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU

KARTA GWARANCYJNA

Zadanie pn. „Budowa krytej pływalni w Oławie”


Gwarantem będącym Wykonawcą Umowy nr ..........z dnia ..............................................


jest ........................................................................................................................................

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Zamawiający.............................................................

......................................................................................................................................................

Wykonawca Gwarant oświadcza, że objęte niniejszą kartą gwarancyjną roboty budowlane wraz z urządzeniami zostały wykonane zgodnie z Umową, SIWZ, dokumentacją i specyfikacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi. Wykonawca udziela gwarancji na sprawne działanie i niezakłóconą eksploatację obiektu.


Przedmiot i termin gwarancji


 1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy na wykonanie robót budowlanych nr….. z dnia........

 2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego za cały przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców.

 3. Okres gwarancji jakości na zrealizowane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia wynosi 36 miesięcy.

 4. Termin ten należy liczyć od dnia ukończenia robót potwierdzonego w Świadectwie Przejęcia Robót, o którym mowa w klauzuli 10.1. Warunków Kontraktu oraz w Załączniku do Oferty.

Obowiązki i uprawnienia stron


 1. O wystąpieniu wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę Gwaranta w formie pisemnej w terminie 3 dni od ujawnienia wady podając jej rodzaj.

 2. W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający może żądać ich usunięcia wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin. Jeżeli jednak stwierdzone wady uniemożliwiałyby użytkowanie obiektu, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usunięcia jej w najwcześniej możliwym terminie.

 3. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający może zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi (pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenie należytego wykonania Umowy) Niezależnie od tego Zamawiający może żądać od Wykonawcy Gwaranta naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad.

 4. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru prac z usuwania wad.

 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad.

 6. W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią uprawnienia wynikające z gwarancji jakości przechodzą na nabywcę.

Inne warunki gwarancji

 1. Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek siły wyższej, szkód wynikłych z winy Zamawiającego (w tym Użytkownika), a szczególnie użytkowania obiektu w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania, szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady Wykonawcy

 2. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

 3. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, które użytkownik poddał remontowi lub wymianie z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji.

Przeglądy gwarancyjne


 1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co 6 miesięcy w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji

 2. Datę godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem

 3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta

 4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo powiadomiony o terminie i miejscu przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

 5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawiciela Gwaranta, Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie przesłać Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu

Komunikacja


 1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemnej.
  O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie przedstawiciela gwaranta , a następnie potwierdza zgłoszenie telefaksem bądź e-mailem na wskazane numery telefonów i adresy. Kopia potwierdzenia zgłoszenia przesyłana jest również faksem lub e-mailem do Zamawiającego.

 2. Pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres:

 3. Pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:

 4. O zmianach danych teleadresowych strony obowiązane informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysyłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

Postanowienia końcowe


 1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 3. Niniejsza Karta Gwarancyjna stanowi załącznik nr.... do Umowy z dnia.........


ROZDZIAŁ 5

WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY1

Do: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Dotyczy kontraktu: ……………………………………………………………………………………………….”.Kontrakt nr: ...........................

My, niżej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Zamawiającemu [nazwa i adres Zamawiającego] jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty kwoty [kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu], stanowiącej zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2 Warunków Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunków Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienionym powyżej Kontraktem lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Kontrakt, jakie mogą zostać sporządzone między Państwem a Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.

Gwarancja należytego wykonania Umowy wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna: • w wysokości 100% kwoty stanowiącej zabezpieczenie, do daty poświadczenia ukończenia Robót w Świadectwie Przejęcia zgodnie z Klauzulą 10.1 Warunków Kontraktu lecz nie dłużej niż do dnia ………………………………..;

 • w wysokości 30% kwoty stanowiącej zabezpieczenie do upływu okresu rękojmi za wady lecz nie dłużej niż do dnia ……………………….

Zwracamy uwagę, że winni Państwo zwolnić niniejszą gwarancję i zawiadomić nas o tym fakcie w następujący sposób i w poniższych terminach:

- 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Uznanie zamówienia za należycie wykonane nastąpi z chwilą wydania Świadectwa Przejęcia Subklauzula 1.1.3.5 [Świadectwo Przejęcia] na mocy klauzuli 10 [Przejęcie przez Zamawiającego].

- 30% wartości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na okres trwania gwarancji jakości. Zabezpieczenie to jest zwracane nie później niż w 15 dniu po wygaśnięciu uprawnień z tytułu gwarancji jakości, tj. po wydaniu Świadectwa Wykonania dla całości robot Subklauzula 1.1.3.8 [Świadectwo Wykonania] na mocy klauzuli 11.9 [Świadectwo Wykonania].

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Sporządzono w:_________________________, dnia ________________.

Nazwisko i imię: _______________

W imieniu ___________________Podpis: ____________________

[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję]

1 Podczas przygotowywania Gwarancji z dokumentu zatytułowanego „WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY” należy usunąć słowo ‘WZÓR’ i pozostawić „GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY”.

„Budowa krytej pływalni w Oławie”
Pobieranie 246.61 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna