Gmina Rzepiennik Strzyżewski AktualizacjaPobieranie 0.78 Mb.
Strona1/8
Data05.05.2016
Rozmiar0.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Gmina Rzepiennik Strzyżewski

Aktualizacja

Planu Gospodarki Odpadami

dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski

na lata 2005-2015

z prognozą do 2018roku

(projekt)

Opracował: mgr inż. Marek Kokoszka Rzepiennik Strzyżewski, luty 2011r.1. Wstęp..................................................................................................................................................4

1.1. Położenie geograficzne...................................................................................................................42. Aktualny stan gospodarki odpadami........................................................................................6

2.1. Rodzaj i źródła powstawania odpadów komunalnych........................................................... 6

2.2. Opis celów i założeń z poprzedniego GPGO dla gminy Rzepiennik Strzyżewski……….. 7

2.3. Opis działań podjętych w gminie Rzepiennik Strzyżewski w latach 2005-2010

w zakresie gospodarki odpadami……………...…………………………………..…………...9

2.4. Analiza gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Rzepiennik

Strzyżewski……………………………………………………...……………………………... 11

2.5. Oszacowanie aktualnie powstającej ilości odpadów komunalnych……………………12

2.5.1.Przegląd przeprowadzonych badań....................................................................................... 12

2.5.2. Rodzaj i ilość odpadów komunalnych poddawanych poszczególnym

procesom odzysku i unieszkodliwiania.................................................................................13

2.5.3. Przyjęta metodologia.................................................................................................. ………..18

2.5.4. Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych na terenie gminy

Rzepiennik Strzyżewski……..………………………………………………......................... 19

2.5.5. Odpady opakowaniowe............................................................................................. ………..21

2.5.6. Odpady biodegradowalne......................................................................................... ………..21

2.5.7. Odpady wielkogabarytowe i budowlane................................................................ ……….21

2.5.8. Odpady niebezpieczne w grupie komunalnych.................................................... ………..22

2.5.9. Odpady pozostałe....................................................................................................... ………..23

2.6. Istniejące systemy zbierania odpadów komunalnych.............................................. ……….24

2.7. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarki

odpadami……………………………………………………………………………… ………..27

2.8. Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i

unieszkodliwiania odpadów.......................................................................................................27

2.9. Identyfikacja problemów w zakresie gospodarowania odpadami........................ ………..303. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również

wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych.......................................................30

3.1. Zmiany demograficzne............................................................................................................... 30

3.2. Skład morfologiczny odpadów i jego zmiany........................................................... ………..32

3.3. Wskaźniki nagromadzenia odpadów i ich zmiany................................................... ……….35

3.4. Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego

oddziaływania na środowisko....................................................................................................374. Założone cele i projektowany system gospodarki odpadami, uwzględniający

ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, ze wskazaniem miejsca

unieszkodliwiania odpadów......................................................................................................38

4.1. Cele przyjęte w KPGO 2010........................................................................................................39

4.2. Cele przyjęte w WPGO dla Województwa Małopolskiego ..................................... ……….42

4.3. Cele przyjęte w Planie Gospodarki Odpadami w Powiecie Tarnowskim

na lata 2009-2010 z perspektywą na lata 2011-2018 – aktualizacja…………………43

4.4. Zakładane cele dla gminy Rzepiennik Strzyżewski uwzględniające cele zawarte w

WPGO i PPGO………………………………………...................................................................47

4.5. System gospodarki odpadami komunalnymi gminy Rzepiennik Strzyżewski .................49

4.6. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych…………49

4.7. Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego

oddziaływania na środowisko………………………………………………………………...50

4.8.Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie

zbiórki, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania, w szczególności odpadów

komunalnych……………………………………………………………………………………..50

4.9. Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających

biodegradacji, kierowanych na składowisko odpadów..........................................................51

4.10.Istniejacy system gospodarki odpadami, w szczególności gospodarki

odpadami komunalnymi i opakowaniowymi, uwzględniający ich zbieranie,

transport, odzysk i unieszkodliwianie, ze wskazaniem miejsca

unieszkodliwiania odpadów…………………………………………………………………..51

4.11. Rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne

za ich realizacje. Koszty wdrażania GPGO............................................................................555. Źródła finansowania zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki

odpadami........................................................................................................................... ………..56

5.1. Środki własne gminy................................................................................................................... 56

5.2. Fundusze ekologiczne................................................................................................... ………..57

5.3. Środki Unii Europejskiej............................................................................................... ………..59

5.4.Inne źródła finansowania GPGO………………………………………………………………68

5.4.1. Banki…………………………………………………………………………………………....68

5.4.2.Inne źródła finansowania GPGO…………………………………………………………….69

6. Analiza oddziaływania projektu planu na środowisko oraz wnioski z analizy i

sposób ich uwzględnienia w planie............................................................................. ………..70

7. Sposób monitoringu i oceny wdrażania planu gospodarki odpadami................. ………..71

7.1. Wdrożenie....................................................................................................................... ………..71

7.2. Prawo lokalne................................................................................................................. ………..72

7.3. Ewidencja i monitoring – zasady ogólne.................................................................... ……….73

7.4. Monitoring i ocena realizacji zamierzonych celów................................................... ……….75

8. Streszczenie w języku niespecjalistycznym............................................................... ……....76

9. Literatura…………………………………………………………………………………88

10. Spis tabel………………………………………………………………………………................89

1. Wstęp

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie z odpadami należy postępować w taki sposób, aby zapewnić ochronę życia i zdrowia oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. W celu realizacji tak postawionego zadania niezbędne jest stworzenie skutecznego systemu gospodarowania odpadami. Jednym z instrumentów zapewniających realizację tego zadania w gminie jest Gminny Plan Gospodarki Odpadami. Niniejsza Aktualizacja Planu została dokonana w trybie i na zasadach określonych w przepisach ochrony środowiska.

Podstawą opracowania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2005-1015 jest:

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628 z późn. zmianami)

- umowa z dnia 31.01.2011r. podpisana pomiędzy Wójtem Gminy Rzepiennik Strzyżewski a firmą E.D.U.MAR-EKO Marek Kokoszka 33-100 Tarnów Ul. Brandstaettera 6/28

- protokół kontroli NIK Delegatura w Krakowie z 14.09.2010r.

1.1. Położenie geograficzne

Gmina Rzepiennik Strzyżewski położona jest we wschodniej części województwa małopolskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie woj. podkarpackiego. Administracyjnie należy do powiatu tarnowskiego, liczącego 16 gmin. Gmina graniczy: - od wschodu z gminą Szerzyny; - od południa z gminami Biecz i Moszczenica - granica ta stanowi jednocześnie granicę powiatów: tarnowskiego i gorlickiego; - od zachodu z gminami Ciężkowice i Gromnik; - od północy z gminą Tuchów. (patrz mapa Gmina Rzepiennik Strzyżewski na tle Powiatu Tarnowskiego str. 5).Położenie gminy należy określić, jako peryferyjne wobec większych ośrodków miejskich. Oddalenie gminy od regionalnego ośrodka, jakim jest Kraków, wynosi około 90 km. Najbliższym większym ośrodkiem miejskim jest Tarnów, oddalony o 35 km, z którym mieszkańców gminy łączą najsilniejsze więzi zawodowe i społeczne. Istotne związki mieszkańców występują z oddalonymi o 25 km Gorlicami oraz z sąsiednimi gminami: Ciężkowice i Tuchów. Gmina zajmuje powierzchnię 71 km2, co stanowi 0, 5% powierzchni woj. małopolskiego. Pod względem wielkości obszaru należy do gmin średnich. Liczba ludności wynosi 6846 osób, czyli gęstość zaludnienia wynosi 96, 4 mieszkańców na 1 km2, co w warunkach województwa małopolskiego ( 212 mieszkańców/km2) nie jest wskaźnikiem wysokim. W skład gminy wchodzi 6 miejscowości: Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Biskupi, Rzepiennik Suchy, Turza, Olszyny, Kołkówka. Pod względem liczby ludności największą miejscowością są Olszyny, a najmniejszą Kołkówka. Pozostałe miejscowości są zbliżone do siebie pod względem liczby ludności.

Gmina Rzepiennik Strzyżewski na tle Powiatu Tarnowskiego.2. Aktualny stan gospodarki odpadami
2.1. Rodzaj i źródła powstawania odpadów komunalnych
Odpady komunalne wytwarzane są w gospodarstwach domowych, ale też w obiektach infrastruktury takich jak: handel, usługi, szkolnictwo, obiekty działalności gospodarczej i wytwórczej gospodarstwa domowe, obiekty infrastruktury; handel usługi, szkolnictwo, obiekty działalności gospodarczej i wytwórczej. Dla potrzeb niniejszego planu wyodrębniono następujące strumienie odpadów (wg kodów odpadów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. Nr 112 poz. 1206 z dnia 8 października 2001r.)

 1. 20 01 01 papier i tektura,

 2. 20 01 08 odpady organiczne ulegające biodegradacji (odpady roślinne, kuchenne i zielone),

 3. baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami w 16 06 01* (baterie i akumulatory ołowiowe) 16 06 02* (baterie i akumulatory niklowo-kadmowe), 16 06 03* (baterie zawierające rtęć oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie),

 4. 20 01 11 – tekstylia, 20 01 13* - rozpuszczalniki, 20 01 14* - kwasy, 20 01 15* - alkalia, 20 01 17* - odczynniki fotograficzne, 20 01 19* -środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności, 20 01 21* - lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć, 20 01 23*-urządzenia zwierające freony, 20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 26, 20 01 27* - farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, 20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne, 20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne, 20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne,

 5. 20 01 39 – tworzywo sztuczne oraz 20 01 02 szkło

 6. 20 02 – ODPADY Z OGRODÓW (W TYM Z CMENTARZY)

 7. 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji,

 8. 20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie,

 9. 20 03 – Inne odpady komunalne,

- 20 03 01 – niesegregowane odpady (zmieszane) odpady komunalne,

- 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe,

- 20 01 23* - urządzenia zawierające freony,

- 20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki,

- 20 01 36* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35*.


 1. inne odpady mogące stanowić odpady komunalne: odpady medyczne i weterynaryjne, odpady zawierające azbest, oleje odpadowe, zużyte opony, odpady budowlane.

2.2. Opis celów i założeń z poprzedniego GPGO dla gminy Rzepiennik StrzyżewskiCele szczegółowe do 2011 roku:

 1. Objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych.

 2. Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 67% wszystkich odpadów komunalnych.

 3. Skierowanie w 2011 roku na składowiska nie więcej niż 75% wagowo całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

 4. Osiągnięcie w 2011r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

 • Opakowania z papieru i tektury - 50%,

 • Opakowania ze szkła - 45%,

 • Opakowania z tworzyw sztucznych - 30%,

 • Opakowania metalowe - 45%,

 • Opakowania wielomateriałowe - 30%,

 • Odpady wielkogabarytowe - 50%,

 • Odpady budowlane - 40%,

 • Odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych) - 50%,

Cele szczegółowe do 2015r.:

 1. Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 67% wszystkich odpadów komunalnych.

 2. Skierowanie w 2015r. na składowiska nie więcej niż 46% wagowo całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995r.).

 3. Osiągnięcie w 2015r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

 • Opakowania z papieru i tektury - 55%,

 • Opakowania ze szkła - 50%,

 • Opakowania z tworzyw sztucznych - 35%,

 • Opakowania metalowe - 50%,

 • Opakowania wielomateriałowe - 35%,

 • Odpady wielkogabarytowe - 55%,

 • Odpady budowlane - 45%,

 • Odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych - 55%,

W Planie Gospodarki Odpadami – edycja z 2005r. ustalono, że dla osiągnięcia założonych celów konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań:

 1. Kompleksowe wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów oraz recyklingu tworzyw sztucznych, szkła, papieru i tektury oraz materiałów opakowaniowych.

 2. Redukcja w odpadach kierowanych na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zawartości składników ulegających biodegradacji.

 3. Kompostowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w indywidualnych gospodarstwach domowych usytuowanych na terenach zabudowy jednorodzinnej (obszarach wiejskich) i odpadów ulegających biodegradacji (w obszarach miejskich) oraz osadów ściekowych na kompostowni gminnej.

 4. Wdrażanie systemu eliminacji odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, ich zbieranie i unieszkodliwianie.

 5. Wdrażanie systemu zbierania i zagospodarowania odpadów budowlanych i wielkogabarytowych.

 6. Bieżąca likwidacja dzikich wysypisk i ich rekultywacja.

Przyjęto też, że niezbędnym warunkiem osiągnięcia założonych celów w każdym z powyższych etapów jest edukacja ekologiczna zarówno młodzieży jak i dorosłych w różnych formach.

2.3. Opis działań podjętych w gminie Rzepiennik Strzyżewski w latach 2005-2010 w

zakresie gospodarki odpadami


 1. Gmina Rzepiennik Strzyżewski zapewniła wszystkim mieszkańcom możliwość podpisania umowy na odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych.

 2. Urząd Gminy na bieżąco prowadzi ewidencję umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 3. Gmina Rzepiennik Strzyżewski zapewniła możliwość selektywnego zbierania szkła, tworzyw sztucznych i metalu. (Firma KOMBUD odpłatne udostępnia worki na szkło (zielone), tworzywa sztuczne (żółty) i metal (czerwone) i odbiera odpady z miejsc, w których prowadzi się selektywną zbiórkę w wykorzystaniem tych worków).

 4. Gmina Rzepiennik Strzyżewski prowadzi zbiórkę baterii i akumulatorów z telefonów komórkowych. Zbiórka odbywa się do pojemników ustawionych w następujących miejscach:

 • Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski,

 • Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim, Rzepiennik Biskupi, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski,

 • Zespół Szkół Publicznych w Turzy, Turza 2, 33-167 Turza,

 • Zespół Szkół Publicznych w Olszynach, Olszyny 62, 33-164 Olszyny,

 • Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Biskupim, Rzepiennik Biskupi 292, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski,

 • Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Strzyżewskim, Rzepiennik Strzyżewski 402, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski,

 • Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Suchym, Rzepiennik Suchy 176, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski.

 1. Gmina Rzepiennik Strzyżewski prowadzi zbiórkę przeterminowanych lub niewykorzystanych leków.

Zbiórka odbywa się do pojemników ustawionych w miejscach ich dystrybucji :

 • Sopala Wiesław, Punkt apteczny, Olszyny 549, 33-164 Olszyny,

 • SALUBRIS Sp. z o.o. Poradnia Medycyny Rodzinnej i Stomatolog NZOZ, Rzepiennik Strzyżewski 396, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski,

 • Ośrodek Zdrowia Olszyny 574, 33-164 Olszyny,

 • Przychodnia weterynaryjna ANKA-WET, Rzepiennik Suchy 172, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski.

 1. W latach 2005, 2008 i 2010 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski przeprowadzono zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych.

 2. Urząd Gminy regularnie informuje zarówno o terminach zbiórki odpadów zbieranych selektywnie jak i o obowiązku zawarcia umów na odbiór odpadów niesegregowanych.

 3. Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski organizuje zbiórkę innych odpadów tj.: odpadów medycznych i weterynaryjnych, odpadów zawierających azbest, zużytych opon, świetlówek oraz odpadów popowodziowych.

 4. Gminy Rzepiennik Strzyżewski prowadzi działania proedukacyjne np. poprzez organizowanie akcji „Sprzątanie świata” i „Dzień ziemi”.

2.4. Analiza gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Rzepiennik

Strzyżewski

Zgodnie z uchwałą Nr IV/16/07 Rady Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim z dnia 22.02.2007r. zorganizowanym systemem zbierania wszystkich odpadów komunalnych objęto wszystkich mieszkańców gminy w tym:

- właścicieli, użytkowników i zarządców nieruchomości zabudowanych oraz wolnych od zabudowy,

- kierowników budów na terenie budów,

- jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej,

- zarządców dróg i wszystkich korzystających z terenów będących własnością Gminy.

W przywołanej uchwale określono także m. innymi:

- wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,

- częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych,

- maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, dopuszczonych do składowania oraz inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami.

Zgodnie z uchwałą jw.

- niesegregowane odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości powinny być wywożone bezpośrednio na wysypiska odpadów komunalnych,

- odpady komunalne zbierane selektywnie odbierać należy w cyklu nie rzadziej niż dwumiesięcznym,

- odpady niebezpieczne wyselekcjonowane ze strumienia odpadów komunalnych odbierać należy w cyklu nie rzadziej niż półrocznym na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości,

- odpady wielkogabarytowe odbierać należy nie rzadziej niż w cyklu półrocznym w terminach uzgodnionych z właścicielami nieruchomości,

- odpady roślinne niekompostowane na nieruchomości, gruz i odpady z remontów oraz ziemię i kamienie odbierać należy na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości.

Ze względu na to, że zdecydowana większość gospodarstw domowych to gospodarstwa rolne, które we własnym zakresie zagospodarowują znaczną część odpadów zwłaszcza biodegradowalnych, do produkcji rolnej, obowiązki gminy sprowadzają się do:

- wywozu zmieszanych odpadów komunalnych,

- dostarczania worków i innych pojemników do segregacji (worki do zbiórki szkła, plastiku i metalu dostarcza firma „KOMBUD” Sp. z o.o. w Ciężkowicach),

- przeprowadzania cyklicznych akcji zbiórek odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektronicznego.

W związku z uchwałą jw. Wójt Gminy przeprowadził postępowanie ofertowe i wyłonił 2 firmy, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski działalności w zakresie odbioru i transportu odpadów i są to:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnowie,

- Przedsiębiorstwo Komunalno Budowlane „KOMBUD” Sp. z o.o. w Ciężkowicach.

2.5. Oszacowanie aktualnie powstającej ilości odpadów komunalnych

2.5.1. Przegląd przeprowadzonych badań


Na terenie gminy nie prowadzono badań dotyczących ilości i składu morfologicznego odpadów komunalnych, informacje na temat ilości i składu morfologicznego powstających odpadów komunalnych są bardzo niejednorodne. Dane pochodzą głównie z firm zajmujących się usuwaniem odpadów, które generują je na różne sposoby.

Informacje odnośnie ilości odpadów są niecałkowite, ponieważ urząd gminy nie prowadzi ewidencji segregowanych odpadów opakowaniowych i odpadów ulegających biodegradacji. Wiele podmiotów gospodarczych (małych firm, placówek handlowych) nie prowadzi dokumentacji związanej z ewidencją jakościową oraz ilościową odpadów zgodnie z obowiązującym prawem. Nie od wszystkich wymagane jest prowadzenie takiej ewidencji odpadów (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz.U. Nr 152, poz. 1735)). Ponadto nie wszyscy mieszkańcy gminy zostali objęci zorganizowanym odbiorem odpadów przez przedsiębiorców, co skutkuje nielegalnym pozbywaniem się odpadów. Konsekwencją tego są braki w bazie danych i obarczenie błędem bilansowania strumienia odpadów w zakresie wytwarzania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.2.5.2. Rodzaj i ilość odpadów komunalnych poddawanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania


 1. 20 01 01 papier i tektura.

Odpady nie zostały objęte selektywną zbiórką odpadów, jednakże odpad ten jest wykorzystywany przez mieszkańców do ogrzewania mieszkań – jest to proces odzysku o symbolu, R1 – czyli wykorzystany, jako paliwo. Nie prowadzi się ewidencji ilości tych odpadów,

 1. 20 01 08 odpady organiczne ulegające biodegradacji (odpady roślinne, kuchenne i zielone) – nie zorganizowano selektywnej zbiórki. Wiele odpadów kuchennych ulegających biodegradacji jest na bieżąco zagospodarowywanych, jako karma dla zwierząt (proces odzysku R 14). Natomiast odpady ulegające biodegradacji (kod odpadu 20 02 01) wykorzystywane są przez mieszkańców gminy w przydomowych kompostowniach (proces odzysku R 14). Nie prowadzi się ewidencji ilości tych odpadów,

 2. baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami w 16 06 01* (baterie i akumulatory ołowiowe) 16 06 02* (baterie i akumulatory niklowo-kadmowe), 16 06 03* (baterie zawierające rtęć oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie) – zużyte baterie są zbierane selektywnie lecz nieznana jest ilość zebranych odpadów, gdyż szkoły w których prowadzona jest zbiórka oddają te odpady bezpośrednio do organizacji ekologicznych, które z nimi współpracują. Akumulatory są odbierane przez sprzedawców przy zakupie nowego produktu. Nie prowadzi się ewidencji ilości tych odpadów,

 3. 20 01 11 – tekstylia, 20 01 13* - rozpuszczalniki, 20 01 14* - kwasy, 20 01 15* - alkalia, 20 01 17* - odczynniki fotograficzne, 20 01 19* -środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności, 20 01 21* - lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć, 20 01 23*-urządzenia zwierające freony, 20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 26, 20 01 27* - farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, 20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne, 20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne, 20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne – wymienione odpady nie zostały objęte selektywną zbiórką odpadów, nie prowadzi się też ewidencji ilości tych odpadów,

 4. 20 01 39 – tworzywo sztuczne oraz 20 01 02 szkło – wymienione odpady zostały objęte selektywną zbiórką odpadów

Dokładne ilości odpadów selektywnie zebranych w latach 2009-2010 zostały wskazane w poniższej tabeli:

Odpady segregowane


Masa [Mg]

L.p.

Kod odpadu

Nazwa odpadu


2009

2010

1.

20 01 01

Papier i tektura

1,0

0,0

2.

20 01 02

Szkło

11,48

16,1

3.

20 01 39

Tworzywa sztuczne

2,07

2,1

4.

20 01 40

Metale

0,98

1,9

Suma

15,53

20,1
 1. 20 02 – ODPADY Z OGRODÓW (W TYM Z CMENTARZY),

 2. 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji – są składowane w przydomowych kompostowniach i wykorzystywane później, jako nawóz. Odpady z cmentarzy są gromadzone w kontenerach i odbierane przez upoważnione firmy. Nie prowadzi się ewidencji tych odpadów,

 3. 20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie – gleba i ziemia są wykorzystywane przez ich posiadaczy na potrzeby gospodarstw, w ogrodach do wyrównywania nierówności a kamienia do utwardzania dróg. Nie prowadzi się ewidencji tych odpadów

 4. 20 03 – Inne odpady komunalne:

- 20 03 01 – niesegregowane odpady (zmieszane odpady komunalne) – odpady te pochodzą od właścicieli nieruchomości. W latach 2007-2008 zmieszane odpady komunalne odbierane były od mieszkańców gminy, (z którymi firma miała podpisane umowy) przez Przedsiębiorstwo Komunalno-Budowlane „KOMBUD” Sp. z o.o. w Cieżkowicach. Aktualnie tj. od 2008r. odpady odbierane są przez „KOMBUD” Sp. z o.o. w Cieżkowicach i Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnowie. Odpady składowane są na składowiskach odpadów komunalnych, z którymi firmy te maja podpisane umowy na unieszkodliwienie odpadów. Dane dotyczące ilość zebranych odpadów podaje tabela Nr 2.

- 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe, 20 01 23* - urządzenia zawierające freony, 20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki, 20 01 36* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35*.

W roku 2008 została zorganizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych wraz ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym, która była współfinansowana ze środków Starostwa Powiatowego w Tarnowie. Została ona zorganizowana przez Przedsiębiorstwo Komunalno-Budowlane „KOMBUD” Sp. z o.o. w Cieżkowicach oraz przez Mega Service Recycling Sp. z o.o. z Bielska-Białej. Na terenie gminy odpady odbierane były z punktów zbiorczych, o których informacja wcześniej została rozkolportowana wśród mieszkańców. Przedsiębiorstwo Komunalno-Budowlane „KOMBUD” Sp. z o.o. w Cieżkowicach w 2008r. zebrało 11 Mg odpadów wielkogabarytowych, odpady przekazane zostały do unieszkodliwiania do SOK w Nowym Sączu. Mega Service Recycling Sp. z o.o. z Bielska-Białej w 2008r. zebrało 6,7 Mg, odpady zostały unieszkodliwione przez tę firmę we własnym zakresie w Bielsku Białej. W 2010r. w wyniku przeprowadzonej zbiórki na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski zebrano 0,9 Mg odpadów wielkogabarytowych.

W 2010r. na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski przy współpracy z firmą „Eko System Boroń Spółka Jawna Łężykowice 114, 32-015 Kłaj”, zorganizowano zbiórkę sprzętu elektronicznego i elektrycznego w wyniku, której udało się zebrać 12,7 Mg tych odpadów.
 1. Inne odpady mogące stanowić odpady komunalne.

Zbiórka niesegregowanych odpadów komunalnych nie objęła wszystkich mieszkańców Gminy Rzepiennik Strzyżewski, nie prowadzono selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych, takich jak: lampy fluorescencyjne, tonery z drukarek domowych, pojemniki po farbach. Jednakże ww. odpady można zwracać do sprzedawców.

Świetlówki

Świetlówki w znacznym stopniu są oddawane do sklepu elektrycznego podczas zakupu nowych.Odpady medyczne i weterynaryjne

Gospodarka odpadami medycznymi na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski ogranicza się zwykle do zbiórki przeterminowanych lub niewykorzystanych leków. W ośrodkach Gminnego Zespołu Opieki Zdrowotnej i Weterynaryjnej opiera się o selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych i przekazywanie ich uprawnionym posiadaczom do unieszkodliwienia. Istniejący system zbiórki odpadów medycznych i weterynaryjnych to także zbiórka w miejscach ich dystrybucji – tj. aptekach, przychodniach. Poniżej podano istniejące w 2010r. miejsca selektywnej zbiórki tych odpadów: • Apteka prywatna Kwaśny Halina, Rzepiennik Strzyżewski 169, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski,

 • Sopala Wiesław, Punkt apteczny, Olszyny 549, 33-164 Olszyny,

 • SALUBRIS Sp. z o.o. Poradnia Medycyny Rodzinnej i Stomatolog NZOZ, Rzepiennik Strzyżewski 396, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski,

 • Ośrodek Zdrowia Olszyny574, 33-164 Olszyny;,

 • Przychodnia weterynaryjna ANKA-WET, Rzepiennik Suchy 172, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski.

Odpady zawierające azbest

W 2010r. Urząd Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim zorganizował zbiórkę odpadów azbestowych. W wyniku zbiórki zebrano 14,94 Mg odpadów. Niewielka ilość zebranych odpadów związana jest z małym zainteresowaniem akcją zbiórki azbestu.Odpady po powodziowe

W 2010r. na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski wystąpiła powódź. Gmina Rzepiennik Strzyżewski zorganizowała zbiórkę odpadów po powodziowych,


w wyniku której zebrano 77,5 Mg odpadów.

Zużyte opony

Z udziałem Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S. A. w Warszawie Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2010r. przeprowadził zbiórkę zużytych opon od mieszkańców gminy. W wyniku tej zbiórki zebrano 11,24 Mg zużytych opon.

2.5.3. Przyjęta metodologia

Ponieważ na terenie objętym opracowaniem nie przeprowadzono szczegółowych badań dotyczących dokładnej morfologii powstających odpadów komunalnych, w niniejszym opracowaniu posłużono się wskaźnikami z Planu Gospodarki Odpadami w Powiecie Tarnowskim na lata 2009-2010 z perspektywą na lata 2011-2018 – aktualizacja, zawartymi w sprawozdaniu z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski za okres od 01.01.2007 do 31.12.2008r oraz danymi uzyskanymi przez autora podczas wywiadu z pracownikami urzędu gminy.

Morfologię oraz ilości odpadów powstające na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski ustalono na podstawie Planu Gospodarki Odpadami w Powiecie Tarnowskim.

Na podstawie Sprawozdania z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski za okres od 01.01.2007 do 31.12.2008r. stwierdzono, iż wskaźniki przyjęte w pierwszym GPGO są zawyżone. Dlatego aby urealnić wskaźniki dotyczące wielkości nagromadzenia oraz morfologii odpadów komunalnych na potrzeby niniejszego Planu mając na względzie jego przeszacowanie zmodyfikowano je, przyjmując ilość wytworzonych odpadów przez jednego statystycznego mieszkańca na 223,4 kg na rok (wyliczono, jako średnią z 2007r. i 2008r.) natomiast wartości z poszczególnych lat wyliczono przez podzielenie: ilości zebranych odpadów w 2007r i 6836 mieszkańców a w 2008 ilość zebranych odpadów i 6846 mieszkańców).

Ilość mieszkańców Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2007r. przyjęto za Planem Gospodarki Odpadami w Powiecie Tarnowskim natomiast w 2008r. za Urzędem Statystycznym w Krakowie.

2.5.4. Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych na terenie gminy

Rzepiennik Strzyżewski
W tabeli nr 1 określono wskaźniki charakterystyki ilościowej odpadów komunalnych (kg/M, rok) dla roku 2000 (wg. Tabeli 4 Planu Gospodarki Odpadami w Powiecie Tarnowskim na str.13 i zgodnie z KPGO 2002).

Tabela Nr 1. Wskaźniki charakterystyki ilościowej odpadów komunalnych (kg/M, rok) dla roku 2000 (wg. KPGO 2002)
L.p.

Źródła powstawania odpadów

Przyjęty wskaźnik nagromadzenia

miasto

wieś

1

Odpady z gospodarstw domowych

224

116

2

Odpady z obiektów infrastruktury

110

45

3

Odpady wielkogabarytowe

20

15

4

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych

40

40

5

Odpady z ogrodów i parków

12

5

6

Odpady z czyszczenia ulic i placów

15

-

7

Odpady niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych

3

2

Razem

424

223

Z tabeli wynika, że jeden mieszkaniec Powiatu Tarnowskiego zamieszkujący na wsi w 2000r. średnio wytwarzał łącznie 223 kg (238,6 kg w 2007r. i 241 kg w 2008r. średnio 239,8 kg, przy 1% wzroście w ciągu roku) a wiec średnia ilość odpadów wytwarzanych przez jednego statystycznego mieszkańca gminy Rzepiennik Strzyżewski (223,4 kg) jest niższa. Skład morfologiczny odpadów komunalnych, zgodnie z WPGO 2006 jest następujący:

odpady kuchenne – 18 %, odpady zielone 4 %, papier i tektura 12 %, odpady wielomateriałowe 3 %, tworzywa sztuczne 12 %, szkło – 8 %, metal – 5 %, odzież i tekstylia – 1 %, drewno – 2 %, odpady niebezpieczne – 1 % , odpady mineralne i popiół 34 % .

W sprawozdaniu z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski za okres od 01.01.2007 do 31.12.2008r podano, że ilość niesegregowanych odpadów komunalnych zebrana przez firmę KOMBUD Sp. z o.o. w 2007r. i 2008r. wynosiła odpowiednio 220,5 Mg i 237,6 Mg (w 2010r. – 385,4 Mg). Jeśli ilości te podzielone zostaną przez ilość mieszkańców gminy (zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami w Powiecie Tarnowskim na lata 2009-2010 z perspektywą na lata 2011-2018 – aktualizacja tabela Nr 1 Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w stan na 31 grudnia 2007 str. 8 wynosi 6 836 natomiast na 31.12. 2009 - 6846) to ilość zebranych w 2007r. i 2008r. od jednego statystycznego mieszkańca gminy niesegregowanych odpadów komunalnych wynosiła odpowiednio 32,3 i 34,8 kg/M. Jeżeli przyjąć za Planem Gospodarki Odpadami w Powiecie Tarnowskim na lata 2009-2010 z perspektywą na lata 2011-2018 – aktualizacja (Tabela 1 Ilości powstających i zebranych odpadów komunalnych w powiecie tarnowskim str.14 kolumna 5 poz. 7), że w 2008r. tylko 15% mieszkańców gminy objętych było zorganizowaną zbiórką odpadów to ilość wyprodukowanych przez 1 mieszkańca Gminy Rzepiennik Strzyżewski odpadów w 2007 i 2008r wynosiła odpowiednio 215 i 232,1kg. Są to wartości wskaźnika nagromadzenia niższe od tych określonych w tabeli Nr 1 jak powyżej przyjętych dla wsi i wyliczonych dla 2007 i 2008r. (odpowiednio 238,6 kg i 241 kg). Wobec powyższego wyliczona ilość wytwarzanych odpadów komunalnych przez mieszkańców gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2007 roku wynosi 1469,74 Mg a w 2008r.– 1629,35 Mg/rok. Ilość zebranych niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2009r. i 2010r podaje tabela Nr 2.


Tabela nr 2. Ilości zebranych w gminie Rzepiennik Strzyżewski w 2009r. i 2010r. niesegregowanych odpadów komunalnych.

Rok

Ilość odpadów zebrana z terenu gminy Rzepiennik Strzyżewski w Mg

2009

237,6

2010

385,40

2.5.5. Odpady opakowaniowe


Urząd Gminy nie prowadzi selektywnej zbiórki papieru i tektury, odpad ten jest wykorzystywany przez mieszkańców do ogrzewania mieszkań. Szkło, tworzywa sztuczne i metal zbierane są selektywnie za pośrednictwem systemu workowego a także dostarczane samodzielnie przez mieszkańców gminy do punktów skupu. W Urzędzie Gminy nie gromadzi się danych o ilości wytworzonych lub zebranych odpadów tego rodzaju. Można przyjąć, że jeżeli średnia roczna ilość wytwarzanych odpadów komunalnych przez jednego statystycznego mieszkańca gminy wynosi 223,4 kg/M/rok to zgodnie z WPGO 2006 poszczególne rodzaje odpadów stanowią w tym strumieniu:

- odpady z papieru i tektury - 26,8 kg/M/rok,

- tworzywa sztuczne - 26,8 kg/M/rok,

- odpady wielomateriałowe - 6,7 kg/M/rok,

- szkło – 17,9 kg/M/rok,

- metal –11,2 kg/M/rok,

- odzież i tekstylia – 2,2 kg/M/rok.
2.5.6. Odpady biodegradowalne
Odpady kuchenne – 40,2 kg/M/rok,

Odpady zielone – 8,9 kg/M/rok.


2.5.7. Odpady wielkogabarytowe i budowlane
Przyjmuje się (za Planem Gospodarki Odpadami w Powiecie Tarnowskim na lata 2009-2010 z perspektywą na lata 2011-2018 – aktualizacja) że ilość odpadów wielkogabarytowych wytwarzanych w gminie Rzepiennik Strzyżewski wynosi 15 kg/ mieszkańca na rok. Z wyliczeń zawartych w tabeli Nr 10 niniejszego planu wynika że ilość tych odpadów jaka została wytworzona przez mieszkańców w 2009r. wynosi 102,7 Mg.
2.5.8. Odpady niebezpieczne w grupie komunalnych
Można przyjąć, że jeżeli średnia ilość wytwarzanych przez jednego statystycznego mieszkańca gminy odpadów komunalnych wynosi 223,4 kg/M/rok to zgodnie z WPGO 2006 odpady niebezpieczne stanowią w tym strumieniu – 2,2 kg/M/rok (1%). Udział poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych oraz ilość odpadów niebezpiecznych wytwarzanych przez jednego statystycznego mieszkańca gminy podaje tabela Nr 3.

Procentowy udział w strumieniu odpadów przyjęto zgodnie z informacją zawartą w Planie Gospodarki Odpadami w Powiecie Tarnowskim na lata 2009-2010 z perspektywą na lata 2011-2018 – aktualizacja na str. 19.


Tabela Nr 3. Udział poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych oraz ilość odpadów niebezpiecznych wytwarzanych przez jednego statystycznego mieszkańca gminyRodzaj odpadów niebezpiecznych

% udział w strumieniu odpadów

Ilość odpadów niebezpiecznych wytwarzanych przez jednego statystycznego mieszkańca gminy w kg

1

2

3

farby, tusze, kleje

36

0,79

baterie i akumulatory

12

0,26

urządzenia elektryczne i elektroniczne

10

0,22

oleje i tłuszcze

10

0,22

lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć

5

0,11

detergenty

5

0,11

środki ochrony roślin

5

0,11

drewno zawierające substancje niebezpieczne

5

0,11

leki cytotoksyczne i cytostatyczne

4

0,09

1

2

3

urządzenia zawierające freony

3

0,07

rozpuszczalniki

3

0,07

odczynniki fotograficzne

2

0,04

kwasy i alkalia

1

0,01  1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna