Gmina łubniany program ochrony środowiska dla gminy łubniany na lata 2004 – 2007 z perspektywą do roku 2011Pobieranie 1.14 Mb.
Strona1/14
Data07.05.2016
Rozmiar1.14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁUBNIANY NA LATA 2004 – 2007

Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2011

GMINA ŁUBNIANY


PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁUBNIANY

NA LATA 2004 – 2007

Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2011

Łubniany, 2004r.


SPIS TREŚCI

I. WSTĘP …………………………………………………………………………… 5

1. Podstawy formalno-prawne opracowania .......................................................................................... 5

2. Zakres opracowania ........................................................................................................................... 5

3. Metodyka opracowania Programu ..................................................................................................... 6

4. Układ i zawartość Programu .............................................................................................................. 6

5. Ogólne informacje o gminie ............................................................................................................... 7
 1. CHARAKTERYSTYKA I DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA ………. 8

1. Środowisko przyrodnicze i krajobraz ………………………………………………………......... 8

1.1. Szata roślinna ................................................................................................................................... 9

1.1.1. Gatunki podlegające ochronie prawnej i zagrożone ..................................................................... 9

1.1.2. Siedliska przyrodnicze rzadkie i zagrożone wyginięciem ........................................................... 11

1.1.3. Lasy ................... ........................................................................................................................... 12

1.1.3.1. Ochrona i zagrożenia lasów ......................................................................................... 16

1.2. Świat zwierząt .................................................................................................................................. 17

1.2.1. Wykaz wybranych gatunków chronionych ................................................................................... 18

1.3. Obszary o wysokiej bioróżnorodności ............................................................................................. 19

1.4. Obszary i obiekty prawnie chronione .............................................................................................. 20

1.4.1. Stobrawski Park Krajobrazowy .................................................................................................... 20

1.4.2. Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” ................................................ 21

1.4.3. Użytek ekologiczny „Jełowa” ...................................................................................................... 21

1.4.4. Pomniki przyrody .......................................................................................................................... 21

1.5. Obszary o wysokiej wartości kulturowo-krajobrazowej .................................................................. 22

2. Zasoby i jakość wód …………………………………………………………………………......... 23

2.1. Wody podziemne .............................................................................................................................. 23

2.1.1. Monitoring podstawowy wód podziemnych ................................................................................. 24

2.1.2. Monitoring wód podziemnych ujmowanych w celach użytkowych ............................................. 25

2.2. Wody powierzchniowe ..................................................................................................................... 26

2.2.1. Monitoring wód powierzchniowych ............................................................................................. 27

2.2.1.1. Monitoring podstawowy .................................................................................................... 27

2.2.1.2. Monitoring regionalny ....................................................................................................... 30

2.3. Wody opadowe ................................................................................................................................. 33

2.5. Gospodarka wodno-ściekowa .......................................................................................................... 34

2.5.1. Zaopatrzenie w wodę ..................................................................................................................... 34

2.5.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych ................................................................. 353. Gleby i powierzchnia ziemi ……………........................................................................................... 35

3.1. Charakterystyka gleb ........................................................................................................................ 35

3.2. Stan czystości gleb ............................................................................................................................ 37

3.2.1. Zawartość metali ciężkich w glebach ............................................................................................ 37

3.2.2. Zawartość radionuklidów w glebach leśnych ................................................................................ 38

4. Budowa geologiczna ........................................................................................................................... 38

4.1. Surowce mineralne ………………………………………………………........................................ 395. Powietrze atmosferyczne ………………………………………………………………………...…. 40

  1. Źródła zanieczyszczeń powietrza w gminie ...................................................................................... 40

5.2. Stan sanitarny powietrza atmosferycznego ........................................................................................ 42

5.2.1. Klasyfikacja jakości powietrza w powiecie opolskim .............................................................. 42

5.2.2. Ocena bieżąca .................................................................................................................................. 43

5.3. Źródła energii odnawialnej ................................................................................................................. 43 1. Hałas ………………………………………………………………………………………………. 46

  1. Hałas drogowy ................................................................................................................................... 46

  2. Hałas kolejowy .................................................................................................................................. 47

  3. Hałas przemysłowy ........................................................................................................................... 47

 2. Promieniowanie elektromagnetyczne ………………………………………………………….... 48


 1. POLITYKA EKOLOGICZNA GMINY ŁUBNIANY………………………........ 49
    1. Zgodność polityki ekologicznej gminy z priorytetami ekologicznymi państwa,

województwa i powiatu …………………………………………………………………………..... 49

  1. Polityka ekologiczna Polski do roku 2010 ........................................................................................ 50

  2. Polityka ekologiczna województwa opolskiego do roku 2010 ......................................................... 50

  3. Polityka ekologiczna powiatu opolskiego do 2011 ........................................................................... 52

1.4. Priorytety ekologiczne gminy Łubniany ........................................................................................... 53
2. Cele i zadania środowiskowe gminy Łubniany ......... ……………………………………………. 54

2.1. Ochrona przyrody i krajobrazu .......................................................................................................... 55

2.1.1. Ocena stanu wyjściowego ............................................................................................................... 55

2.1.2. Uwarunkowania prawne ................................................................................................................. 55

2.1.3. Cele średniookresowe do 2011r. ..................................................................................................... 56

2.2. Ochrona i zrównoważone wykorzystanie lasów ................................................................................ 58

2.2.1. Ocena stanu wyjściowego ............................................................................................................... 58

2.2.2. Uwarunkowania prawne ................................................................................................................. 59

2.2.3. Cele średniookresowe do 2011r. ..................................................................................................... 59

2.3. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych .............................................................................. 61

2.3.1. Ocena stanu wyjściowego ............................................................................................................... 61

2.3.2. Uwarunkowania prawne ................................................................................................................. 61

2.3.3. Cele średniookresowe do 2011r. ..................................................................................................... 62

2.4. Ochrona powierzchni ziemi i gleb ..................................................................................................... 65

2.4.1. Ocena stanu wyjściowego ............................................................................................................... 65

2.4.2. Uwarunkowania prawne ................................................................................................................. 65

2.4.3. Cele średniookresowe do 2011r. ..................................................................................................... 66

2.5. Ochrona powietrza atmosferycznego, w tym wzrost wykorzystania energii odnawialnej ................ 68

2.5.1. Ocena stanu wyjściowego ............................................................................................................... 68

2.5.2. Uwarunkowania prawne ................................................................................................................. 68

2.5.3. Cele średniookresowe do 2011r. ..................................................................................................... 69

2.6. Ochrona przed hałasem ...................................................................................................................... 72

2.6.1. Ocena stanu wyjściowego ............................................................................................................... 72

2.6.2. Uwarunkowania prawne .................................................................................................................. 72

2.6.3. Cele średniookresowe do 2011r. ..................................................................................................... 73

2.7. Promieniowanie elektromagnetyczne ................................................................................................ 74

2.7.1. Ocena stanu wyjściowego ............................................................................................................... 74

2.7.2. Uwarunkowania prawne ................................................................................................................. 74

2.7.3. Cele średniookresowe do 2011r. ..................................................................................................... 75

2.8. Poważne awarie przemysłowe oraz bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne ................................. 75

2.9. Edukacja ekologiczna i dostęp do informacji o środowisku .............................................................. 77
IV. PROGRAM WYKONAWCZY ………………………………………………………….. 79


 1. Plan operacyjny na lata 2004 – 2007 …………………………………………………………..... 79

 2. Koszty realizacji programu …………………………………………………………………….... 81

2.1. Szacunek kosztów na lata 2004-2007................................................................................................. 81

2.2. Możliwości finansowania programu .................................................................................................. 81 1. Zarządzanie programem ochrony środowiska ………………………………………………..... 82

  1. Narzędzia i instrumenty realizacji programu ..................................................................................... 83

   1. Instrumenty prawne ............................................................................................................................ 83

   2. Instrumenty ekonomiczno-finansowe ................................................................................................ 84

3.1.3. Instrumenty społeczne ..................................................................................................................... 85

   1. Instrumenty organizacyjno-planistyczne ........................................................................................ 86

  1. Główne działania wdrażania Programu w gminie ............................................................................. 87

  2. Struktura zarządzania programem ..................................................................................................... 88

  3. Sprawozdawczość z realizacji programu ........................................................................................... 89

  4. Monitorowanie i ocena realizacji programu ...................................................................................... 89


MATERIAŁY WYJŚCIOWE I LITERATURA ................................................................................. 91
ZAŁĄCZNIKI:

- mapy w tekście - Wybrane elementy środowiska i infrastruktury w gminie ŁubnianyI. WSTĘP
1. Podstawy formalno - prawne opracowania


  Podstawą prawną opracowania jest art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska [Dz.U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami] oraz art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach [Dz.U. nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami], które obligują Wójta Gminy Łubniany do sporządzenia gminnego programu ochrony środowiska, którego część stanowi gminny plan gospodarki odpadami. Plan gospodarki odpadami sporządzono jako odrębny dokument.

Formalną podstawą opracowania jest umowa nr 3/B.Z.G./prog/5/04 z dnia 3 czerwca 2004 roku pomiędzy: Związkiem Gmin „Dolna Mała Panew” 46-045 Turawa ul. Opolska 39c, Gminą Łubniany 46-024 ul. Opolska 104, a Firmą EKOPOL-PROJEKT, ul. Stoińskiego 5, 45-791 Opole.
  Program ochrony środowiska jest sporządzany, co 4 lata i uchwalany przez radę gminy. Z wykonania programu Wójt gminy, co 2 lata sporządza raporty, które następnie będą przedstawiane radzie gminy.2. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania został określony przede wszystkim w oparciu o następujące przepisy i dokumenty:


 • Prawo ochrony środowiska [Dz.U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami], które w art.14, ust. 1 określa wymagania, co do zawartości programów ochrony środowiska. Zgodnie z zapisami ustawy program ochrony środowiska, na podstawie aktualnego stanu środowiska, określa w szczególności:

 • cele ekologiczne,

 • priorytety ekologiczne,

 • rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

 • środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe;
 • Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010. Program ochrony środowiska powinien swoją zawartością odpowiadać zapisom tego dokumentu, a więc powinien w szczególności określać:

 • cele średniookresowe na 8 lat (tj. do roku 2011),

 • zadania na najbliższe 4 lata (tj. 2004-2007)

 • ocenę realizacji programu,

 • nakłady finansowe na realizację programu.
 • Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, określające sposób i zakres uwzględniania polityki ekologicznej państwa w programach ochrony środowiska oraz ich części składowe. Według wytycznych powyższe programy powinny zawierać następujące rozdziały:

 • racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych,

 • poprawa jakości środowiska,

 • narzędzia i instrumenty realizacji programu

 • współpraca przygraniczna

 • harmonogram realizacji i nakłady na realizację programu

 • kontrola realizacji programu.

Ponadto programy gminne powinny zawierać:

 • zadania własne (przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub w części ze środków budżetowych i pozabudżetowych będących w dyspozycji gminy),

 • zadania koordynowane (przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla centralnego, bądź instytucji działających na terenie gminy, ale podległych bezpośrednio organom centralnym),

Zakres i zawartość Programu ochrony środowiska na lata 2004-2007 z perspektywą do roku 2011 jest zgodna z powyższymi ustawami i opracowaniami, poszerzając je dodatkowo o główne problemy i specyfikę gminy.


3. Metodyka opracowania Programu
Opracowanie Programu przebiegało w dwóch etapach:


 • I etap - polegał na zgromadzeniu i analizie opracowań wyjściowych oraz dokumentów strategicznych, na których podstawie opracowano szczegółową ocenę aktualnego stanu zasobów i ochrony środowiska gminy,

 • II etap – związany był z formułowaniem celów polityki ekologicznej gminy, w tym celów priorytetowych oraz programu wykonawczego do nich, cele średniookresowe gminy zostały określone zgodnie z polityką ekologiczną państwa, województwa i powiatu opolskiego, wymaganiami Unii Europejskiej oraz specyfiką regionu.

Program wykonawczy (harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięć) sformułowano przede wszystkim w oparciu o: zadania wynikające z: obowiązku ustawowego, Programu ochrony środowiska dla województwa opolskiego i powiatu opolskiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany, a także zgłoszone w ramach ankietyzacji przez jednostki organizacyjne gminy, w tym instytucje oświatowe.


Projekt Programu zostanie przedstawiony Wójtowi gminy, a po jego przyjęciu skierowany do zaopiniowania przez Zarząd Powiatu Opolskiego. Plan gospodarki odpadami będzie opiniowany dodatkowo przez Zarząd Województwa. Opiniowanie Programu jest podstawą przygotowania ostatecznej wersji Programu i skierowania jej do przyjęcia przez radę gminy w formie uchwały.
4. Układ i zawartość Programu
Układ i zawartość niniejszego Programu jest najbardziej zbliżony do dokumentu „Polityki ekologicznej państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010” oraz „Programu ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2003-2006” i dzieli się na następujące działy:


 • Wstęp – stanowi wprowadzenie do Programu, zawiera opisy podstawy prawnej opracowania, zakres i zawartość opracowania, metodykę i główne założenia oraz ogólną charakterystykę gminy;
 • Charakterystyka i diagnoza stanu środowiska – zawiera charakterystykę i ocenę stanu wszystkich najważniejszych komponentów środowiska oraz ocenę jakości środowiska;
 • Polityka ekologiczna gminy – zawiera priorytety i cele średniookresowe do 2011r. sformułowane na podstawie stanu wyjściowego wyróżnione dla poszczególnych zagadnień, uwarunkowania prawne i wymagania polityki ekologicznej państwa. Porównano w tym rozdziale również priorytety państwa, województwa, powiatu i gminy

 • Program wykonawczy – dział ten zawiera narzędzia i instrumenty realizacji programu wraz z określeniem struktury zarządzania programem, sprawozdawczości i monitorowania programu, a przede wszystkim harmonogram rzeczowo-finansowy programu zadań własnych. Zadania te to lista przedsięwzięć ważnych w skali gminy, przewidzianych do realizacji w latach 2004-2007, z podaniem terminu realizacji, kosztów i źródeł finansowania, a także instytucji odpowiedzialnych za realizację danego przedsięwzięcia. Wyróżniono tu także sumę kosztów realizacji programu.

5. Ogólne informacje o gminie


Gmina Łubniany wchodzi w skład powiatu opolskiego, położona jest w prawobrzeżnej, w stosunku do Odry, części województwa opolskiego, na Nizinie Śląskiej. Zajmuje obszar 12 541 ha.. Większa część gminy (północna), położona pomiędzy Jemielnicą, a Borami Stobrawsko-Turawskimi to Równina Opolska. Mniejsza część (południowa), od granicy gminy do Jemielnicy, należy do Pradoliny Wrocławskiej. Ukształtowanie terenu gminy jest mało urozmaicone, płaskorówninne, o przeciętnych wysokościach względnych ok. 5 – 20m. Doliny rzeczne są z większości bardzo słabo wykształcone, rozległe i podmokłe. Teren gminy Łubniany położony jest w dorzeczu Odry. Istniejąca sieć rzeczna jest stosunkowo bogata i stanowią ją prawobrzeżne dopływy Odry I i II rzędu. Teren gminy odwadniany jest przede wszystkim przez: Małą Panew, Swornicę, Jemielnicę i Brynicę

Gmina graniczy, idąc od zachodu w kierunku północnym z gminami: Dobrzeń Wielki, Murów, Lasowice Wielkie, Turawa, Opole. Centrum miasta wojewódzkiego Opola od siedziby gminy wsi Łubniany dzieli odległość ok.. 18 km. W skład gminy Łubniany wchodzi 11 jednostek osadniczych: Biadacz, Brynica, Dąbrówka Łubniańska, Grabie, Jełowa, Kępa, Kobylno, Kolanowice, Luboszyce, Łubniany i Masów.


W strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy największą pozycję mają lasy, które zajmują ok. 48% powierzchni gminy. Użytki rolne zamują ok. 5 527 ha, co stanowi 44,1% powierzchni. Gmina Łubniany należy do gmin słabo uprzemysłowionych. Działalność inwestycyjna obejmuje jedynie małe zakłady o charakterze produkcyjno-usługowym.
System komunikacyjny gminy tworzą: układ kolejowy i drogowy. Głównym elementem układu komunikacyjnego o znaczeniu regionalnym w gminie Łubniany jest droga krajowa nr 45 relacji granica państwa - Złoczew o największym natężeniu ruchu (przebiega ona przez teren gminy na długości ok. 6,9 km) oraz droga wojewódzka nr 461 Kup – Jełowa.. Pozostałe drogi tworzą układ uzupełniający o lokalnym znaczeniu transportowym i niewielkim natężeniu ruchu: 14 ciągów dróg powiatowych oraz ciągi dróg gminnych (o długości 121 km), a także liczne ciągi dróg dojazdowych do gruntów rolnych usytuowane poza głównymi drogami. Przez teren gminy przebiegają dwie linie kolejowe: nr 293 Jełowa – Kluczbork oraz nr 301 relacji Opole – Jełowa - Namysłów. Linie te zostały zawieszone i od kilku lat są nie eksploatowane.
System infrastruktury uzupełniają: gazociąg wysokociśnieniowy 6,3 MPa relacji Opole – Kępno oraz linia wysokiego napięcia, dwutorowa 110 kV Dobrzeń – Ozimek.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna