Gmina łubniany program ochrony środowiska dla gminy łubniany na lata 2004 – 2007 z perspektywą do roku 2011Pobieranie 1.14 Mb.
Strona14/14
Data07.05.2016
Rozmiar1.14 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

3.3. Struktura zarządzania programem


Podstawową zasadą realizacji programu ochrony środowiska powinna być zasada wykonywania zadań przez poszczególne jednostki włączone w zagadnienia ochrony środowiska, świadome istnienia programu i swojego uczestnictwa w nim. Szansę na skuteczne wdrożenie Programu daje dobra organizacja zarządzania nim. Z punktu widzenia pełnionej roli w realizacji Programu można wyodrębnić cztery grupy podmiotów uczestniczących w nim. Są to:

 • podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem,

 • podmioty realizujące zadania programu, w tym instytucje finansujące,

 • podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu,

 • społeczność gminy jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu.

Rys.2. Schemat zarządzania programem ochrony środowiska
Główna odpowiedzialność za realizację Programu spoczywa na Wójcie Gminy, który składa Radzie Gminy raporty z wykonania Programu. Wójt współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego oraz samorządem powiatowym, które dysponują instrumentarium wynikającym z ich kompetencji.
Wojewoda (oraz podległe mu służby zespolone) dysponuje instrumentarium prawnym umożliwiającym reglamentowanie korzystania ze środowiska. Natomiast w dyspozycji Zarządu Województwa znajdują się instrumenty finansowe na realizację zadań programu (poprzez WFOŚiGW w Opolu). Ponadto Zarząd Województwa współdziała z instytucjami administracji specjalnej, w dyspozycji, których znajdują się instrumenty kontroli i monitoringu. Instytucje te kontrolują respektowanie prawa, prowadzą monitoring stanu środowiska (WIOŚ), prowadzą monitoring wód (RZGW).
Wypracowane procedury i strategie powinny po ustaleniu i weryfikacji stać się rutyną i podstawą zinstytucjonalizowanej współpracy pomiędzy partnerami różnych szczebli decyzyjnych i środowisk odpowiedzialnych za ostateczny wizerunek obszaru. Następuje uporządkowanie i uczytelnienie samego procesu planowania i zarządzania, pewne działania stając się rutyną, powodują samoistne powtarzanie się dobrych rozwiązań wytwarzając mechanizmy samoregulacji.
Jak już wspomniano wcześniej, odbiorcą Programu są mieszkańcy gminy, którzy subiektywnie oceniają efekty wdrożonych przedsięwzięć. Ocenę taką można uzyskać poprzez wprowadzenie odpowiednich mierników świadomości społecznej, co opisano w dalszej części dokumentu.
3.4. Sprawozdawczość z realizacji programu
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska [Dz.U. nr 62, poz.627 z późniejszymi zmianami] z wykonania programu Wójt gminy sporządza, co 2 lata raporty, które przedstawia radzie gminy. Dla niniejszego Programu raport powinien być sporządzony na koniec 2005r. i na koniec 2007r.
3.5. Monitorowanie i ocena realizacji programu
Wymagane ustawą raporty, sporządzane, co 2 lata przez Wójta gminy mają na celu kontrolę i ocenę stopnia realizacji zadań i założonych celów. Będą się one opierać na określonym w niniejszym rozdziale zakresie i wskaźnikach powszechnie dostępnych w systemie monitoringu środowiska i danych urzędu statystycznego.
Monitoring środowiska
Jest podstawą do oceny polityki ekologicznej gminy, ponieważ dysponuje danymi liczbowymi umożliwiającymi niezbędne porównania między stanem obecnym, a przyszłym. Mierniki efektów ekologicznych są w znacznym stopniu dostępne jako wielkości mierzone w ramach istniejących systemów kontroli i monitoringu. Pomiary w województwie opolskim wykonywane są przede wszystkim w ramach działalności WSSE i WIOŚ. Dane te oraz inne dane statystyczne dotyczące ochrony środowiska publikowane są w dwóch podstawowych opracowaniach:


 • „Stan środowiska w województwie opolskim w roku ...” IOŚ WIOŚ, Opole

 • „Rocznik statystyczny województwa opolskiego” WUS, Opole.

Ponadto pewne dane znajdują się w posiadaniu Urzędu Gminy w Łubnianach i w Starostwie opolskim oraz Urzędu Marszałkowskiego (Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska).


Zakres monitoringu i wskaźniki wdrażania Programu
W celu spełnienia wymagań zapisanych w ustawie Prawo ochrony środowiska dotyczących raportowania należy zdefiniować zakres i sposób oceny realizacji Programu.
Najważniejsze zadania w toku realizacji Programu to:


 • wyznaczenie przez Wójta Gminy koordynatora wdrażania Programu, który będzie na bieżąco śledził postęp w zakresie wdrażania poszczególnych zadań i realizacji celów, a na tej podstawie, co dwa lata będzie przygotowywał raport z wykonania programu (na koniec roku 2005 i 2007),

 • weryfikacja i aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego zadań (na początek 2006 roku) – zadanie koordynatora Programu,

 • sporządzenie nowego Programu na podstawie zaktualizowanych celów i kierunków działań (początek 2008 roku).

Zakres monitoringu wdrażania Programu powinien obejmować: • ocenę i zakres wykonania zadań ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

 • ocenę i stopień wykonania działań realizujących główne cele na lata 2004-2007,

 • stopień realizacji przyjętych celów średniookresowych (do roku 2011),

 • rozbieżności między przyjętymi celami, działaniami i zadaniami, a stopniem ich wykonania,

 • przyczyny nie wykonania założonych zadań, działań i celów.

Monitoring i ocena realizacji Programu będzie zadaniem wyznaczonego koordynatora. Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Programu jest dobry system sprawozdawczości oparty na odpowiednio dobranych wskaźnikach stanu środowiska. Przy określaniu wskaźników przyjęto, z pewnymi wyjątkami, jako wyjściowy 2003 rok – dane statystyczne dostępne przy opracowywaniu Programu pochodzą z tego roku. Przy ocenie Programu na koniec 2005 roku i 2007 będą dostępne dane statystyczne z roku 2004 i 2006, więc lata te przyjęto dla kontroli wskaźników.


Poniższa tabela zawiera przykładowe wskaźniki mówiące o stopniu realizacji Programu. Lista ta nie jest ostateczna, może być weryfikowana w trakcie realizacji Programu, a także powinna być zweryfikowana przy aktualizacji i sporządzaniu nowego Programu za 4 lata.

Tabela 79. Wskaźniki realizacji Programu (zrównoważonego rozwoju gminy)Wskaźniki zrównoważonego rozwoju gminy

2004

2006

Zużycie wody do celów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca [m3/m/rok]Ilość ścieków komunalnych wytwarzanych w gminie na 1 mieszkańca [m3/m/rok]Przepustowość oczyszczalni ścieków [m3/dobę]Długość sieci kanalizacyjnej [km]Liczba przyłączy kanalizacyjnych [szt.]% skanalizowania gminyInstalacje wykorzystujące energię odnawialną [szt.]Liczba ujęć wody [szt]Wydajność ujęć wody [m3/h]Długość sieci wodociągowej [km]Liczba szamb [szt.]Liczba przyzagrodowych oczyszczalni ścieków [szt.]Liczba przyłączy wodociągowych [szt.]% zwodociągowania gminyPowierzchnia zrekultywowanych terenów [ha]Obszary cenne przyrodniczo prawnie chronione [ha/%]

-ogółem


- w tym park krajobrazowy

- w tym zespoły przyrodniczo-krajobrazowe- w tym użytki ekologiczneLiczba pomników przyrody [szt.]Liczba posadzonych drzew [szt.]Liczba wyciętych drzew [szt.]Zalesienia [ha]Lesistość [%]Udział wydatków w budżecie na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska [%]Długość dróg krajowych i powiatowych, o stwierdzonym przekroczeniu dopuszczalnych poziomów natężenia hałasu [km]Ekologiczne gospodarstwa rolne posiadające certyfikat
Materiały wyjściowe i literatura
Diagnoza stanu środowiska naturalnego w województwie opolskim, 2003, Załącznik nr 1 do Programu Ochrony Środowiska dla województwa opolskiego na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2010, Urząd Marszałkowski w Opolu.
Dyrektywa Rady Europejskiej 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory.
IUCN. 1994. IUCN Red List Categories. As Approved by the 40th Meeting of the IUCN Council. IUCN Gland, Switzerland. ss. 22.
Kleczkowski A.S. i inni, 1990, Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony 1: 500 000. Prace CPBP 04.10.09. Objaśnienia tekstowe do mapy. IHiGI AGH Kraków.
Kołaczkowski M., 1989, Obszary zasilania wodonośnych poziomów użytkowych na terenie województwa opolskiego.
Kryza J., Różkowski A. - Główne zbiorniki wód podziemnych SW Polski. Mat. VIII Symp. Strategia ochrony głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce. Częstochowa, 1989.
Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa. ss. 298.
Parusel J. B., Wika S., Bula R. (red.) 1996. Czerwona lista roślin naczyniowych Górnego Śląska. Raporty Opinie1: 8-42.
Pazdan W. – “Raport z inwentaryzacji emisji CORINAIR’ 90”. Opole, 1995 r.
Plan Ochrony Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (projekt), 2004, maszynopis.
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, Biuro Planowania Przestrzennego w Opolu. Opole, 2002 r.
Program ochrony środowiska i gospodarki wodno – ściekowej w województwie opolskim do roku 2010, Opole, 1987 r.
Program ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2003 – 2006 z perspektywą na lata 2007 – 2010, Urząd Marszałkowski Opole, 2003 r.
Program ochrony środowiska dla powiatu opolskiego, 2005, Beskidzki Fundusz Ekorozwoju SA.
Rocznik statystyczny województwa opolskiego, 2003, Urząd statystyczny w Opolu.
Stan środowiska w województwie opolskim w 1999 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Opole 2002 r.
Stan środowiska w województwie opolskim w 2000 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Opole 2002 r.
Stan środowiska w województwie opolskim w 2001 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Opole 2002 r.
Stan środowiska w województwie opolskim w 2002 r., opracowanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Opole 2003 r.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łubniany, 1999.
Wajda, J. Żurek S. (red.). 1995a. Konwencja o ochronie gatunków europejskich dzikich zwierząt i roślin oraz siedlisk naturalnych. W: Konwencje międzynarodowe i uchwały organizacji międzynarodowych., Zeszyt 12: 5-48. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
Wajda, J. Żurek S. (red.). 1995b. Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. W: Konwencje międzynarodowe i uchwały organizacji międzynarodowych., Zeszyt 13: 5-48. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
Warunki przyrodnicze produkcji rolnej. Województwo opolskie, 1987, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Łubniany.
Zając A, Zając M. (red.) 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki UJ, Kraków.
Materiały kartograficzne:


  Atlas Rzeczypospolitej Polskiej 1: 1 500 000, 1994, Warszawa.

Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego. Uniwersytet Wrocławski – Pracowania Atlasu Dolnego Śląska. Wrocław, 1997 r.

Mapa hydrograficzna Polski w skali 1 : 50 000 wraz z objaśnieniami.
Mapa geologiczna Polski w skali 1 : 50 000 wraz z objaśnieniami.
Matuszkiewicz W.(red.), 1991, Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa 1:300 000, Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania.
Województwo Opolskie. Mapa glebowo – rolnicza w skali 1 : 100 000. IUNIG Puławy, 1987r.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna