Gmina łubniany program ochrony środowiska dla gminy łubniany na lata 2004 – 2007 z perspektywą do roku 2011Pobieranie 1.14 Mb.
Strona4/14
Data07.05.2016
Rozmiar1.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
T1trias dolny, T2- trias środkowy, Q – czwartorzęd, K2kreda górna

ONO – obszar najwyższej ochrony, OWO – obszar wysokiej ochronyŹródło: Diagnoza stanu środowiska województwa opolskiego [UM, 2003] za Mapą obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony [Kleczkowski, 1990].
Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 333 Opole – Zawadzkie obejmuje swoim zasięgiem strefę występowania szczelinowo-krasowych utworów środkowego i górnego wapienia muszlowego o powierzchni ok. 750 km2, jego fragment przebiega przez południowy kraniec gminy Łubniany (okolice Kępy). Jest to jeden z najzasobniejszych zbiorników wód podziemnych w kraju, dlatego zaliczono go do obszaru najwyższej ochrony (ONO). Średnia głębokość ujęć wodnych na zbiorniku wynosi 120-240 m, a zasoby dyspozycyjne wynoszą 194 tys. m3/d. Podstawowym użytkowym poziomem wodonośnym jest poziom środkowego wapienia muszlowego, który jest zasilany bezpośrednio przez infiltrację opadów atmosferycznych w południowym pasie wychodni utworów wapienia muszlowego i dolnego triasu. Zwierciadło wody ma charakter swobodny, za wyjątkiem części północnej zbiornika, gdzie pod utworami kajpru wody występują pod naporem. Reżim krążenia wody jest w znacznym stopniu zakłócony przez duży drenaż wód w istniejących kopalniach surowców węglanowych.
Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 334 Dolina Kopalna Rzeki Mała Panew obejmuje czwartorzędowy poziom wodonośny o powierzchni ok. 80 km2, jego fragment przebiega przez południowo-wschodnią część gminy Łubniany (okolice Kępy, Luboszyc i Biadacza). W części zaliczany jest do obszaru najwyższej ochrony (ONO), a w części do ochrony wysokiej (OWO). Średnia głębokość ujęć wodnych na zbiorniku wynosi 70 m, a zasoby dyspozycyjne wynoszą 100 tys. m3/d. Bardzo zasobny czwartorzędowy poziom wodonośny tworzą żwiry i piaski pochodzenia rzecznego i lodowcowego. Wody podziemne posiadają ścisłe powiązanie z wodami powierzchniowymi rzeki Chrząstawy. W obrębie struktury doliny kopalnej Małej Panwi zlokalizowane jest ujęcie wody Zawada posiadające zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysokości 35 000 m3/d.
Podłoże doliny Małej Panwi budują utwory miocenu spoczywające na silnie zerodowanej powierzchni kredowej. W okolicach Dobrzenia Wlk., Surowiny i Kup znajduje się głęboka niecka erozyjna o przebiegu SE-NW sięgająca utworów kajpru, wypełniona utworami miocenu. Strop niecki w najgłębszym miejscu posiada głębokość ok. 80,0 m. W pliocenie nastąpiło odnowienie rzeźby i ponowne rozcięcie, tym razem utworów trzeciorzędowych i kolejne zasypanie powstałego zbiornika piaszczysto-żwirowymi utworami czwartorzędu. Powstała w ten sposób pradolina Małej Panwi ma charakter wąskiej rynny również o przebiegu SE-NW.
Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 335 Krapkowice – Strzelce Opolskie obejmuje poziom wodonośny dolnego i środkowego pstrego piaskowca o powierzchni ok. 2050 km2, jego fragment obejmuje całą południową część gminy Łubniany. Zaliczany jest do obszaru wysokiej ochrony (OWO). Średnia głębokość ujęć wodnych na zbiorniku wynosi 100-600 m, a zasoby dyspozycyjne wynoszą 50 tys. m3/d. Drenaż zbiornika odbywa się w dolinie Odry.
Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 336 Niecka Opolska obejmuje kredowy (cenomański) poziom wodonośny o powierzchni ok. 138 km2, jego fragment przebiega przez południowo-zachodni skrawek gminy Łubniany (okolice Kępy). Zaliczany jest do obszaru wysokiej ochrony (OWO). Średnia głębokość ujęć wodnych na zbiorniku wynosi 50-80 m, a zasoby dyspozycyjne wynoszą 25 tys. m3/d. Poziom cenomański drenowany jest przez rzekę Odrę. Ujęcia wody z poziomu cenomońskiego eksploatowane są głównie w obrębie miasta Opola.
2.1.1. Monitoring podstawowy wód podziemnych
Na terenie gminy Łubniany nie prowadzono podstawowego monitoringu wód podziemnych. Najbliższe otwory badawcze: (617) monitorujący GZWP 334 znajduje się w Opolu-Zawadzie, (616) monitorujący GZPW 336 znajduje się w Groszowicach. Wody zbiornika GZPW 335 scharakteryzowano na podstawie wyników prób pobranych z otworu badawczego (372 – Wrzoski-3). W poniższej tabeli podano wyniki badań jakości wód podziemnych kontrolowanych w sieci krajowej w 2003 r., z otworów badawczych 616, 617 i 372. W tabeli uwzględniono tylko te parametry, które nie odpowiadały normom wody o najwyższej jakości w jednym z analizowanych otworów badawczych.

Tabela 13. Wyniki badań jakości wody z otworów badawczych 616, 617, 372 kontrolowanych w sieci krajowejOznaczenie

Jednostka

Otwór badawczy

616

617

372

Azot azotanowy

mgN/dm3

1,33

0,00903

< 0,00226


Azot azotynowy

mgN/dm3

0,00304

< 0,00304

< 0,00304


ChZT

mgO2/dm3

13,1

3,3

-


Fosforany

mg/dm3

0,25

0,37

< 0,15


Siarczany

mg/dm3

23,2

58,1

149


Potas

mg/dm3

20,1

1,7

5,5


Mangan

mg/dm3

0,482

0,55

0,036


Twardość ogólna

mgCaCO3/dm3

330

96,6

318


Żelazo ogólne

mg/dm3

0,03

10,89

1,46


Przewodnictwo elektr.

S/cm

768

245

660


Bar

mg/dm3

0,176

0,018

0,028


Stront

mg/dm3

0,524

0,123

5,12


Subst. rozpuszcz.

mg/dm3

616

230

546


Wapń

mg/dm3

117,3

33,8

81


Węgiel organiczny

mg/dm3

6,8

< 1

-


Wodorowęglany

mg/dm3

373

90

243


Klasy jakości wód podziemnych:

I a – wody o najwyższej jakości

I b – wody wysokiej jakości

II – wody średniej jakości

III – wody niskiej jakości

wody pozaklasowe

(X) – wartości nie odpowiadające normom dla wód pitnych


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna