Gmina łubniany program ochrony środowiska dla gminy łubniany na lata 2004 – 2007 z perspektywą do roku 2011


Tabela 23. Zanieczyszczenie wód opadowych dla powiatu opolskiego ziemskiego w latach 2001 i 2002Pobieranie 1.14 Mb.
Strona8/14
Data07.05.2016
Rozmiar1.14 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
Tabela 23. Zanieczyszczenie wód opadowych dla powiatu opolskiego ziemskiego w latach 2001 i 2002


Mierzony parametr

Ła (kg/ ha/rok)

Miejsce powiatu opolskiego

w 2002 r.2001

2002

Siarczany

24,50

22,3

8

Chlorki

6,74

6,42

5

Azotyny i azotany

4,03

3,56

8

Azot amonowy

6,57

4,88

7

Azot ogólny

22,03

13,2

8

Fosfor ogólny

0,543

0,29

10

Sód

3,37

2,34

6

Potas

2,06

1,93

9

Wapń

8,20

8,53

6

Magnez

1,01

0,89

5

Cynk

0,525

0,34

8

Miedź

0,051

0,046

8

Żelazo

0,373

0,28

8

Ołów

0,081

0,034

7

Kadm

0,048

0,033

8

Nikiel

0,087

0,067

8

Chrom

0,036

0,028

4

Mangan

0,095

0,059

8

Źródło: Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2003


Wody opadowe zasilające powiat opolski charakteryzują się dość dużą zawartością chlorków, magnezu i chromu. Stosunkowo małe zanieczyszczenie wód opadowych rejestruje się dla niklu, cynku, żelaza, azotynów, azotanów, azotu ogólnego, fosforu ogólnego, potasu.

2.4. Gospodarka wodno-ściekowa


Sieć wodociągowa jest własnością Gminy Łubniany, a administratorem sieci jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej „ECOKOM” sp. z o.o z Luboszyc.
2.4.1. Zaopatrzenie w wodę
Gmina Łubniany jest w całości zwodociągowana (100%). Miejscowości są zaopatrywane w wodę z dwóch układów sieciowych:

  • wodociąg grupowy „Północ” („Kobylno”) – oparty na ujęciu „Kobylno-Niwa”, obsługujący wsie: Kobylno, Jełowa, Dąbrówka Łubniańska, Łubniany, Grabie, Masów i Brynica o łącznej liczbie mieszkańców 6 339. Wydajność ujęcia: Qmax = 1 465 m3/d.

  • wodociąg grupowy „Południe” – zasilany z sieci wodociągowej miasta Opola, obsługujący wsie: Kępa, Kolanowice, Luboszyce i Biadacz o łącznej liczbie mieszkańców 3 321.

Sieć wodociągową o długości 118 km wybudowano w latach 1993 – 1998 z rur PCV (średnica 90-220 mm). Wodociąg „Północ” o długości 87,3 km bazuje na ujęciu „Kobylno–Niwa” składającym się ze stacji wodociągowej (3 studnie wiercone, 2 zbiorniki wyrównawcze wody czystej V=150m3, chlorator do awaryjnej dezynfekcji wody, pompownia sieciowa) zlokalizowanej na terenie gminy Łubniany, czerpiącej wodę podziemną z dolnej warstwy czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Ujęcie posiada, zatwierdzone decyzją Wojewody nr OS-V-7520-6/45/93 z dnia 27.09.1993r., zasoby wodne w kategorii „B” w ilości Q = 68,0 m3/h przy depresji s = 7,0 – 8,0 m. Pozwolenie wodno-prawne udzielone decyzją Wojewody nr OS.III – 6210/302/95 z dnia 24.11.1999r. na eksploatację urządzeń do poboru wody jest ważne do 31.12.2012r. Ustanowiono także limity poboru wody:

Qmaxh = 66 m3/h.

Qmaxd = 1 465 m3/d.

Qśrd = 1 123 m3/d.
Ujmowana woda z ujęcia „Kobylno – Niwa” nie wymaga uzdatniania i jest bezpośrednio tłoczona do zbiornika wyrównawczego dwukomorowego, a następnie przez pompownię do sieci wodociągowej. Ponieważ nadkład utworów małoprzepuszczalnych nad warstwą wodonośną jest nieciągły i ma charakter lokalny, co grozi zanieczyszczeniem użytkowej warstwy wodonośnej i konieczność jej ochrony, wyznaczono strefy ochronne ujęcia. Zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją hydrogeologiczną (decyzja Wojewody nr OŚ-V-7520-6/45/93 z dnia 27.09.1993r.) wyznaczono następujące strefy ochronne ujęcia:

- pośrednią wewnętrzną, w promieniu 50,0 m od osi studni 1,2,3,

- pośrednią zewnętrzna, w promieniu 500,0 m od osi studni 1,2,3.

Do chwili obecnej nie ustanowiono stref ochronnych dla ujęcia „Kobylno-Niwa”.


Tabela 24. Zużycie wody w latach 2001-2003 w gminie Łubniany

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn.

Rok

2001


Rok

2002


Rok

2003


1.

Ilość ujmowanej wody

Kobylno

WIK Opole


m3
199 000

101 000202 000

105 000


206 000

110 000


Razem
300 000


307 000

316 000

2.


Ilość zużytej wody ogółem

mieszkańcy

m3

218 000

222 000

244 000

podmioty prawne

m3

41 000

41 000

42 000

Razem mieszkańcy i podmioty prawne

m3

259 000

263 000

286 000

3.

Straty wody na sieci

%

9,5


9,5


9,5


4.

Ilość mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej

os.

9 061


9 088


9 066


5.

Dobowe zużycie wody na 1 mieszkańców

l/Md

112


115


120


Źródło: Ankieta „Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w gminie Łubniany” [ECOKOM, 2004]

Zużycie wody z wodociągach gminy Łubniany rośnie (w szczególności w gospodarstwach prywatnych) i w roku 2003 kształtowało się na poziomie – 286 000 m3/rok.. Najwięcej wody zużywają gospodarstwa prywatne (85%).


Tabela 25. Stan ewidencyjny sieci wodociągowej w gminie Łubniany

Sieć wodociągowa

Długość sieci

[km]


Przyłącza wodociągowe

Zakłady

Gospodarstwa prywatne

Razem

szt.

mb

szt.

mb

szt.

mb

Łubniany

118

18

730

2 196

77 000

2 214

77 730

Źródło: Ankieta „Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w gminie Łubniany” [ECOKOM, 2004]
Ogółem długość sieci wodociągowej w gminie Łubniany wynosi 118 km. Do sieci przyłączonych jest 2 214 przyłączy wodociągowych. Zużycie wody z wodociągów kształtuje się na poziomie – 120 l/dobę na jednego mieszkańca.
2.4.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych
Na obszarze gminy Łubniany w sieć kanalizacji sanitarnej uzbrojony jest tylko częściowo teren wsi Kępa (ok. 1/5 wsi) oraz w kilka przyłączy zaopatrzono wieś Jełową. Długość sieci kanalizacyjnej w gminie wynosi 11,96 km oraz 91 przyłączy.
Tabela 26. Stan ewidencyjny kanalizacji sanitarnej w gminie Łubniany (stan na 2004r.)

Miejscowość

Rok

Budowy

Oczysz­czalnie

[szt.]

Prze­pom­pownie

[szt.]

Dł.

sieci

[km]

Przyłącza kanalizacji sanitarnej

Zakłady

Odbiorcy indywidualni

Razem

szt.

mb

szt.

mb

szt.

mb

Kępa

1999-2002
-

5 103

-

-

35

708

35

708

Kępa

2003

-

1 813

-

-

51

1 445

51

1 445

Jełowa

2004

-

5 046

-

-

5

126

5

126

Źródło: Ankieta „Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w gminie Łubniany” [ECOKOM, 2004]
W pozostałych miejscowościach gminnych ścieki gromadzone są w zbiornikach wybieralnych (szambach) i w większości zagospodarowywane w sposób niezorganizowany. Większość wylewana jest bezpośrednio na tereny użytków rolnych lub do lasu, a także odprowadzana do cieków i rowów melioracyjnych.
Na terenie gminy Łubniany nie zlokalizowano i nie planuje się budowy komunalnej oczyszczalni ścieków. Ścieki ze wsi Kępa odprowadzane są obecnie do oczyszczalni w Czarnowąsach (docelowo do oczyszczalni w Opolu), a ze wsi Jełowa poprzez kolektor wybudowany w 2004 roku, do oczyszczalni w Kotorzu Małym (gm. Turawa). W gminie Łubniany okresowo eksploatowana jest także przyzakładowa oczyszczalnia ścieków typu ELJOT, należąca do Lasów Państwowych, o przepustowości Qśr= 56,3 m3/dobę. Oczyszczalnia obsługuje budynki mieszkalne z ulicy Polnej i ul. Dworcowej oraz niewielkie zakłady produkcyjne w Jełowej. Ze względu na zły stan techniczny oczyszczalni, po wybudowaniu zbiorczej sieci kanalizacyjnej planowana jest jej likwidacja.
3. Gleby i powierzchnia ziemi
3.1. Charakterystyka gleb
Właściwości gleb jako jednego z podstawowych elementów środowiska przyrodniczego decydują przed wszystkim o przydatności rolniczej. Wśród czynników antropogenicznych istotny wpływ na zanieczyszczenia gleb mają emisje gazowe i pyłowe ze źródeł energetycznych, przemysłowych i motoryzacyjnych oraz zbyt intensywna gospodarka rolna.

Gmina Łubniany pomimo znacznej lesistości posiada pewne zasoby gleb przydatnych do intensywnej produkcji rolnej. Użytki rolne zajmują powierzchnię 5 527 ha, co stanowi 44,1% powierzchni ogólnej gminy, z czego grunty orne zajmują ok. 76,6% powierzchni użytków rolnych. Jest to skutek stosunkowo wysokiej żyzności gleb w środkowej i wschodniej części gminy. Walory rolniczej przestrzeni produkcyjnej w gminie Łubniany są średnie [Warunki ..., 1987]. Gmina posiada wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynoszący 68,5 punktu (średnia dla województwa ok. 80 pkt). Struktura użytkowania gruntów rolnych przedstawia się następująco: grunty orne –4 233 ha, sady – 8 ha, łąki – 1 197 ha, pastwiska – 89 ha [Rocznik ..., 2003]. Trwałe użytki zielone zajmują znaczne tereny (23% użytków rolnych) przede wszystkim w dolinach rzek: Brynicy, Małej Panwi i Jemielnicy.


Warunki glebowe w gminie są zróżnicowane. Najlepsze gleby występują w Masowie, Łubnianach, Kobylnie i Jełowej. Najlepszy ogólny wskaźnik jakości przestrzeni produkcyjnej zanotowano w Masowie, Grabiach, Kobylnie i Łubnianach, a najgorszy w Kolanowicach i Kępie. W Brynicy, obok gleb słabych, występują stosunkowo duże powierzchnie gleb klasy IIIb i IVa (około 44%).
Tabela 27. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej w gminie Łubniany

Wieś

Ocena gleb w punktach

Wskaźnik bonitacji

Ogólny wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Miejsce wsi w gminie

bonitacja

przydatność rolnicza

jakości gleb

agroklimatu

warunków wodnych

Biadacz

31,7

52,0

41,8

14,6

3,4

64,5

7

Brynica

35,3

54,2

44,7

14,6

3,4

67,8

6

Dąbrówka Łubniańska

34,1

49,0

41,5

14,6

3,4

64,2

8

Grabie

35,1

68,4

51,7

14,6

3,0

74,0

2

Jełowa

40,6

54,7

47,6

14,6

3,2

69,4

5

Kępa

27,7

52,6

40,1

14,6

2,5

61,9

10

Kobylno

38,4

61,0

49,6

14,6

3,9

72,8

3

Kolanowice

26,4

38,5

32,4

14,6

1,8

53,5

11

Luboszyce

31,0

51,7

41,3

14,6

2,7

62,6

9

Łubniany

41,2

54,7

47,9

14,6

3,7

70,9

4

Masów

41,7

53,7

44,8

14,6

3,5

78,2

1

Razem

35,7

53,7

44,5

14,6

3,5

67,5

-

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy [1999]
Na terenie gminy Łubniany występują głównie utwory piaszczyste (86% pow.), a tylko nieznacznie gliniaste i organiczne. Z utworów tych wytworzyły się następujące typy gleb:


  • pseudobielicowe – gleby kwaśne w całym profilu, o jasnoszarym, o małej miąższości poziomie próchniczym, gdzie przeciętna zawartość próchnicy wynosi ok. 1,6%, w gminie Łubniany wytworzone są w większości z piasków (występują na północ od Małej Panwi – okolice Jełowej oraz mniejsze fragmenty przy wsiach Brynica, Łubniany, Masów, Kobylno),

  • brunatne wyługowane i kwaśne - zajmują niewielkie powierzchnie w okolicach Łubnian, Brynicy, na północ od Surowiny, między Kup, a Masowem,

  • czarne ziemie – posiadają głębokie i dobrze wykształcone poziomy próchnicze, powstają w miejscach niżej położonych przy udziale wysokiego poziomu wód gruntowych oraz roślinności trawiasto-łąkowej (większe fragmenty występują wyspowo w okolicach Dąbrowki Łubniańskiej i Brynicy, a mniejsze płaty koło Łubnian, Kobylna, Grabi i Jełowej),

  • mady – wytworzone z osadów aluwialnych wyścielających współczesne doliny rzeczne, o charakterystycznej warstwowej budowie, wysokim poziomie wód gruntowych i znacznej zawartości substancji organicznej w całym profilu (zajmują znaczne powierzchnie w południowej części gminy: od granicy gminy w Kępie do linii lasu w okolicy Biadacza, występują także na południe od Jełowej oraz nad wszystkimi ciekami, szczególnie szerokim pasem wzdłuż Brynicy),

  • hydrogeniczne: torfowe – okresowo podmokłe gleby torfowisk niskich (niewielkie powierzchnie w okolicy Kolanowic i większe w Jełowej), murszowo-mineralne – powstałe w wyniku osuszania terenów (niewielkie powierzchnie między Brynicą, a Łubnianami, wzdłuż rzeki Brynica).

Największy udział w strukturze gleb użytków rolnych mają mady (46%). Na znacznej powierzchni występują także gleby pseudobielicowe (24%), a także czarne ziemie (13%) oraz gleby brunatne (12%). Najmniejszą powierzchnię zajmują gleby hydrogeniczne (4%). Większość użytków rolnych (85%) wykazuje odczyn kwaśny (wyższy od średniej w województwie opolskim), w tym tylko 21% gleb jest lekko kwaśna. Przeważają tu gleby lekkie (42%) – zbyt przewiewne i przepuszczalne, łatwo wysychające i ubogie w składniki pokarmowe, następnie średnio ciężkie (31%) oraz bardzo lekkie (22%). Najmniejszą powierzchnię zajmują gleby ciężkie (4%).

Pod względem glebowym gmina Łubniany jest gminą o raczej słabych warunkach glebowych – 64,2% gleb stanowią gleby słabe i najsłabsze. Udział procentowy poszczególnych klas bonitacyjnych w ogólnej powierzchni użytków rolnych jest następujący:

- klasa I – brak,

- klasa II – brak,

- klasa III – 5,1%

- klasa IV – 30,3%,

- klasa V – 42,%,

- klasa VI – 22,2%.


Na terenie gminy problemy związane z erozją gleb występują w niewielkim stopniu. Najbardziej narażone na erozję piaski wydmowe są w całości zalesione.
3.2. Stan czystości gleb
Monitoring gleb w sieci krajowej prowadzi Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Na terenie gminy nie stwierdzono przekroczenia standardów jakości gleby lub ziemi.
3.2.1. Zawartość metali ciężkich w glebach
Zawartość metali ciężkich w glebach wyznaczono na podstawie danych ze Stacji Chemiczno – Rolniczej Oddział w Opolu ze stycznia 2002 roku (próbki pobrano do badań w latach 1992–1997, łącznie 16 próbek z obszaru gminy) oraz na podstawie danych uzyskanych w Zakładzie Badań Fizykochemicznych Uniwersytetu Opolskiego (badania z lat 2002-2003, łącznie 16 próbek). Dla gminy Łubniany uzyskano najniższe wartości średnie w serii badań na zawartości miedzi (6,4/5,9 mg /kg s. m.) i niklu (6,3/6,1 mg /kg s. m.). Zawartość ołowiu i kadmu mieściła się w granicach stężeń naturalnych, bądź była jedynie nieco większa (I0 zanieczyszczenia w 5-cio stopniowej skali). Pod względem zawartości cynku gleby gminy klasyfikowane były w I-III0 zanieczyszczenia (25% wskazań powyżej wartości naturalnej). Wartości średnie i najwyższe pięciu analizowanych metali zebrano w poniższej tabeli.
Tabela 28. Zawartość metali ciężkich (SS – średnie, SW – najwyższe) w glebach gminy Łubniany i w mieście

Opolu


Mierzony parametr

mg /kg s. m.

gmina Łubniany

Opole (miasto)

SS

SW

SS

SW

Kadm (Cd)

0,27

0,22

0,67

0,50

0,75

Miedź (Cu)

6,4

5,9

12,7

14,3

44,0

Nikiel (Ni)

6,3

6,1

15,4

9,9

18,7

Ołów (Pb)

20,7

18,8

48,0

27,9

53,0

Cynk (Zn)

36,8

38,8

85,9

64,0

162,5

Dane uzyskane w Zakładzie Badań Fizykochemicznych UO

Źródło: SCHR Oddział w Opolu (wyniki badań z lat 1992-1997)
W poniższej tabeli przedstawiono procentowy udział próbek, których pomiary wskazywały na zawartość metali ciężkich większą niż stężenia naturalne.
Tabela 29. Udział próbek gleb o zawartości metali ciężkich powyżej naturalnej

Mierzony parametr

Gmina Łubniany

Opole (miasto)

%

Kadm (Cd)

37,5

57,5

Miedź (Cu)

0,0

7,1

Nikiel (Ni)

12,5

7,1

Ołów (Pb)

12,5

7,1

Cynk (Zn)

25,0

21,4

Źródło: SCHR Oddział w Opolu (wyniki badań z lat 1992-1997)
3.2.2. Zawartość radionuklidów w glebach leśnych
Aktywność radionuklidów badano w ramach monitoringu obszaru tzw. „Anomalii Opola”, charakteryzującego się podwyższona zawartością cezu (137Cs), który został uwolniony do atmosfery po wybuchu w Czarnobylu. W poniższej tabeli zebrano dane aktywności 137Cs [kBq/ kg s. m.], uzyskane w 2002 r. z próbek gleb leśnych pobranych w trzech punktach na terenie gminy Łubniany. W glebach użytkowanych rolniczo nie zaobserwowano podwyższonej aktywności 137Cs.
Tabela 30. Aktywność 137Cs w glebach leśnych na terenie gminy Łubniany

Próbka:

137Cs [Bq/kg s. m.]

Średnia krajowa: 22,5 Bq/ kg s. m.

1

478

Średnia z okolic Łambinowic: 1358 Bq/kg s. m.

2

516

Średnia z okolic Olesna: 565 Bq/kg s. m.

3

599

Średnia z okolic Szumiradu: 550 Bq/kg s. m.

Źródło: Zakład Badań Fizykochemicznych Uniwersytetu Opolskiego
Aktywność 137 Cs w glebach leśnych na terenie gminy Łubniany jest porównywalna do średniej „Anomalii Opola”. Nieco większe stężenia 137Cs obserwuje się w okolicach Jełowej (próbka 3). Aktywność innych radionuklidów nie odbiegała od poziomu tła.
4. Budowa geologiczna
Obszar gminy leży w zasięgu dwóch dużych jednostek strukturalnych budowy tektonicznej Opolszczyzny: Monokliny Przedsudeckiej i częściowo zachodzącej na nią Depresji Śląsko-Opolskiej.
Głębokie podłoże tego terenu budują skały paleozoiku. Sfałdowane utwory karbońskie (piaskowce, łupki) znajdują się na głębokości ok. 500 - 600 m. Nad nimi zalegają utwory triasu (Monoklina Przedsudecka) lub triasu i górnej kredy (Depresja Śląsko-Opolska). Utwory triasowe leżące najwyżej to osady triasu górnego powstałe w płytkich zbiornikach wodnych, okresowo łączących się z morzem. Utwory kajpru (iłowowce, łupki, mułowce, wapienie i dolomity), występują miejscami razem z retykiem (czerwone i pstre iłowce z przewarstwieniami piaskowców, wapieni, margli i dolomitów). Zalegają one, w obrębie Monokliny Przedsudeckiej, na głębokości ok. 15-60 m. Górną kredę reprezentują utwory geologiczne cenomanu (piaskowce, margle piaszczyste i wapienie piaszczyste).
Starsze utwory zostały przykryte osadową pokrywą kenozoiczną. Na części terenu gminy (okolice Luboszyc, Biadacza, Masowa, Łubnian i Kobylna) utwory czwartorzędowe zalegają bezpośrednio na utworach triasowych. Natomiast na pozostałym obszarze starsze utwory zostały przykryte osadami środkowego i górnego miocenu (trzeciorzęd), a dopiero później pokrywą czwartorzędową. Osady mioceńskie o miąższości kilkunastu metrów to głównie: iły zielone i brunatne, mułki i piaski, soczewki węgli brunatnych, a podrzędnie żwiry serii poznańskiej.
Czwartorzęd reprezentowany jest przez utwory:

  • plejstoceńskie, piaski i żwiry: wodnolodowcowe zlodowacenia środkowopolskiego (na północ od Małej Panwi), tarasów pradolinnych (budujące terasę nadzalewową Małej Panwi) oraz gliny zwałowe moreny dennej,

  • holoceńskie, tworzące współcześnie osady rzeczne w postaci żwirów i piasków rzecznych, namułów, torfów i mad (na terasach zalewowych rzek).

W okresie przejściowym między plejstocenem, a holocenem miały miejsce eoliczne procesy wydmotwórcze. Podłożem i materiałem do ich budowy były przeważnie piaski moreny dennej i piaszczyste terasy. Obszary wydmowe w postaci ciągów pagórków występują w północej części gminy (m.in. wydmy jako udokumentowane złoża piasków kwarcowych).


4.1. Surowce mineralne
Gmina Łubniany posiada zasoby złóż surowców mineralnych. Zasoby geologiczne bilansowe w gminie stanowią 1,9% zasobów powiatu opolskiego. Ogółem na terenie gminy znajdują się 4 udokumentowane złóża surowców, w tym 2 są eksploatowane. Występujące w gminie surowce zalicza się do grupy surowców skalnych należących do kopalin pospolitych:

- kruszywa naturalnego (2 złóża),- piaski kwarcowe do produkcji cegły wapienno-piaskowej (2 złoża).
Tabela 31. Ilość i zasoby złóż w gminie Łubniany na tle powiatu i województwa

Gmina

Ilość złóż

Zasoby [tys.ton]

Wydobycie

[tys.ton/rok]

ogółem

w tym eksploatowanych

geologiczne bilansowe

przemysłowe

Łubniany

4

2

19 142

4 327

83

Powiat opolski ziemski i grodzki

49

24

1 005 115

273 925

5 424

Województwo opolskie

203

76

3 568 144

1 041 479

11 479

Źródło: Diagnoza stanu środowiska naturalnego w woj.opolskim [UM, 2003r.]
Gminę Łubniany wyróżnia występowanie jedynych w województwie opolskim udokumentowanych złóż piasków kwarcowych do produkcji cegły wapienno-piaskowej (Jełowa i Jełowa II), z których jedno złoże (Jełowa) jest obecnie eksploatowane, jednak nie zgodnie z przeznaczeniem – jako piaski budowlane do zapraw i wypraw tynkarskich.
Wykaz wszystkich udokumentowanych złóż kopalin na terenie gminy Łubniany przedstawiono w tabeli 32 (złoża eksploatowane) oraz tabeli 33 (złoża nieeksploatowane).
Tabela 32. Wykaz udokumentowanych i eksploatowanych złóż kopalin na terenie gminy Łubniany

L.p.

Złoże

Sołectwo

Zasoby

[tys.ton]

Wydobycie [tys.ton/rok]

Geologiczne bilansowe

Przemysłowe

Piaski kwarcowe do produkcji cegły wapienno-piaskowej

1.

Jełowa

Dąbrówka Łubniańska

4 438

2 860

22

Kruszywo naturalne

2.

Zawada

Kępa*

3 657

1 467

61

Ogółem złoża eksploatowane:

8 950

4 327

83

* - złoże położone na terenie gminy Łubniany i Turawa

Źródło: Diagnoza stanu środowiska naturalnego w woj.opolskim [UM, 2003r.]Tabela 33. Wykaz udokumentowanych i nieeksploatowanych złóż kopalin na terenie gminy Łubniany

L.p.

Złoże

Sołectwo

Zasoby geologiczne

[tys. ton]

Piaski kwarcowe do produkcji cegły wapienno-piaskowej

1.

Jełowa II

Dąbrówka Łubniańska

6 952

Kruszywo naturalne

2.

Biadacz

Biadacz

3 240

Ogółem złoża nieeksploatowane:

10 192

Źródło: Diagnoza stanu środowiska naturalnego w woj.opolskim [UM, 2003r.]
Ponadto w mniejszych „dzikich” odkrywkach eksploatuje się piaski. Surowce te wykorzystuje się dla potrzeb lokalnych. Eksploatacja surowców mineralnych powoduje degradację i dewastacje powierzchni ziemi, zwłaszcza eksploatacja wielkopowierzchniowa. Eksploatowane złoże piasków kwarcowych „Jełowa” jest sukcesywnie rekultywowane w kierunku leśnym. Złoże „Zawada” zostanie zrekultywowane po zakończeniu eksploatacji.
Tabela 33a. Grunty zdegradowane i zdewastowane na terenie gminy Łubniany

Gmina

Ogółem pow. zdegradowana i zdewastowana (ha)

Powierzchnia zdegradowana (ha)

Powierzchnia zdewastowana (ha)

Sprawca

Łubiany

13,94

9,38

4,56

Zakład Eksploatacji Kruszywa Naturalnego – Paweł Grabowski, Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych „PRII” Sp. z o.o., Gmina Łubiany

Źródło: POŚ powiatu opolskiego [2004]
5. Powietrze atmosferyczne
Na terenie województwa opolskiego w roku 2003 zlokalizowane były 32 stacje pomiarowe sieci monitoringu powietrza. Na terenie gminy Łubniany nie prowadzono badań dotyczących jakości powietrza. Szacowane poziomy zanieczyszczeń oparte zostały o dane uzyskane dla całego powiatu opolskiego.
5.1. Źródła zanieczyszczeń powietrza w gminie
Na terenie gminy Łubniany brak jest dużych zakładów przemysłowych. Poziom emisji wyznacza przede wszystkim emisja niska i emisja komunikacyjna oraz napływ zanieczyszczeń z zewnątrz, przede wszystkim z miasta Opola oraz Dobrzenia Wielkiego (Elektrownia „Opole”).
Emisja niska

Emisja niska obejmuje emisję ze źródeł niezorganizowanych, do których zalicza się głównie paleniska domowe, małe kotłownie, warsztaty rzemieślnicze i rolnicze. Wielkość tej emisji jest trudna do oszacowania. Na terenach o rozwiniętej sieci ciepłowniczej wynosi od kilku do kilkunastu procent, natomiast na obszarach, których nie obejmują centralne systemy ciepłownicze, zwłaszcza na obszarach wiejskich, do kilkudziesięciu procent.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna