Gmina łubniany program ochrony środowiska dla gminy łubniany na lata 2004 – 2007 z perspektywą do roku 2011Pobieranie 1.14 Mb.
Strona9/14
Data07.05.2016
Rozmiar1.14 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Emisja komunikacyjna

Obok energetyki do największych źródeł zanieczyszczenia powietrza zaliczana jest komunikacja. W wyniku spalania paliw w silnikach samochodowych do atmosfery przedostają się zanieczyszczenia gazowe: tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla i węglowodory (szczególnie benzen) oraz pyły zawierające m.in. związki ołowiu, kadmu, niklu i miedzi.
W gminie Łubniany nie prowadzono dotychczas szczegółowych badań związanych z określeniem udziału emisji pochodzącej z ruchu samochodowego w całkowitym zanieczyszczeniu powietrza. Generalnie oddziaływanie ruchu samochodowego na środowisko ma tendencje rosnącą. W ostatnich latach nastąpił dynamiczny wzrost liczby pojazdów poruszających się na drogach. Głównym liniowym źródłem emisji zanieczyszczeń w gminie jest droga krajowa nr 45 relacji granica państwa - Złoczew oraz droga wojewódzka nr 461 relacji Kup - Jełowa. Pozostałe drogi – powiatowe i gminne, z uwagi na niewielkie natężenie ruchu stanowią niewielkie źródło emisji zanieczyszczeń (sieć dróg została szczegółowo scharakteryzowana w rozdziale nr 6 „Hałas”). W poniższej tabeli zebrano dane dotyczące zużycia paliw w przedsiębiorstwach z terenu gminy (ilości, które wymagają ewidencjonowania i ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska).
Tabela 34. Rejestrowane zużycie paliw w silnikach samochodowych w przedsiębiorstwach na terenie gminy

Jednostka

Zużycie z uwzględnieniem rodzaju paliwa

[Mg/a]


Etylina

Benzyna bezołowiowa

Propan-butan

Olej napędowy

Bank Spółdzielczy – Łubniany
3,880

10,370
PAMAS Sped. i Tr. - Łubnianach
0,176
39,833

Roboty Ziemne Wrocław Arnold - Luboszyce

1,880

6,010
50,170

Piekarnia Andrzej Wodnicki – Kępa
8,200
0,710

ZUTS RUDATOM - Kępa
3,292

0,331

70,662

Przedsiębiorstwo Włókiennicze OPOLTEX - Łubniany
1,530
9,970

Usługi Transportowe A.M. Sygulka - Jełowa


44,610

MOGUL Polska - Luboszyce
0,280
0,490

Usługi Transportowe GACKA - Łubniany


92,360

STEGU - Jełowa
2,990
9,270

Razem:__0,325414'>Razem:__1,880__26,358__10,701'>Razem:

1,880

26,358

10,701

318,075

Źródło: Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska [2003]
Emisja rejestrowanych zanieczyszczeń gazowych i pyłowych ze źródeł stacjonarnych
Na podstawie informacji Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska w poniższych tabelach zebrano dane dotyczące emisji gazowo-pyłowych w 2003 r. w gminie Łubniany.
Tabela 35. Emisja gazowo-pyłowa z Przedsiębiorstwa Włókienniczego OPOLTEX w Łubnianach w 2003 r.

Nazwa substancji

Łaunek całkowity [Mg/a]

Dwutlenek azotu

7 · 10-6

Tlenek węgla

7 · 10-6

Pyły

0,3254

Razem:

0,325414

Źródło: Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska
Tabela 36. Rejestrowane zużycie paliw w celach grzewczych na terenie gminy Łubniany

Jednostka

Zużycie z uwzględnieniem rodzaju paliwa [Mg/a]

Węgiel kamienny

Koks

Olej opałowy

Bank Spółdzielczy w Łubnianach

3,0Urząd Gminy w Łubnianach

34,1

34,25
Piekarnia Andrzej Wodnicki - Kępa

162,0

8,00
ZUTS RUDATOM - Kępa5,563

Przedsiębiorstwo Włókiennicze OPOLTEX -Łubniany

15,0STEGU - Jełowa47,350

Razem:

214,1

42,25

52,913

Z danych zawartych w tabelach wynika, że emisja z rejestrowanych źródeł na terenie gminy nie ma istotnego wkładu w średnioroczną imisję w gminie. Na stan powietrza w gminie mają przede wszystkim wpływ zanieczyszczenia z innych rejonów, także z miasta Opola. Z otrzymanych danych wynika, że stan czystości powietrza jest dobry, a zanieczyszczenia pochodzące zarówno ze źródeł własnych, jak i zewnętrznych nie powodują przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczenia powietrza. Lokalnie wzdłuż dróg publicznych na skutek spalania paliw w silnikach samochodowych (głównie wzdłuż drogi krajowej nr 45 Opole – Łódź oraz drogi wojewódzkiej nr 461 relacji Kup - Jełowa) oraz w pobliżu lokalnych kotłowni i przedsiębiorstw mogą wystąpić wyższe stężenia zanieczyszczeń, jednak w dalszym ciągu nie przewyższają one dopuszczalnych norm.
    1. Stan sanitarny powietrza atmosferycznego

W ślad za przyjętą w 2001 r. ustawą Prawo Ochrony Środowiska opublikowano rozporządzenie w 2002 r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu. Rozporządzenie to ustala dopuszczalne poziomy stężeń dla 7 substancji, określone dla 2 kryteriów: dla ochrony zdrowia ludzi i dla ochrony roślin. Ustala też sposoby, metody i zakres dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu. Dla ochrony zdrowia są to następujące substancje: benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, ołów, ozon, pył zawieszony PM 10 i tlenek węgla. Dla ochrony roślin: tlenek azotu, dwutlenek siarki i ozon. W gminie Łubniany nie prowadzono pomiarów stanu zanieczyszczenia powietrza. Stan jakości powietrza w gminie oceniono na podstawie danych dotyczących całego powiatu opolskiego.


5.2.1. Klasyfikacja jakości powietrza w powiecie opolskim
Klasyfikacja jakości powietrza w strefie powiatu opolskiego jest przygotowywana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. Podstawę klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jakości powietrza stanowią: dopuszczalny poziom substancji w powietrzu oraz dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji [Dz.U. Nr 87/02, poz. 796]). Oceny dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów: ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ustanowionych ze względu na ochronę roślin. W poniższej tabeli podano wynikowe klasy powiatu opolskiego ziemskiego dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasę ogólną strefy według kryterium ochrony zdrowia. Według kryterium ochrony zdrowia dla powiatu opolskiego określono klasę B. Wymaga to określenia obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych.
Tabela 37. Wynikowe klasy powiatu opolskiego dla poszczególnych zanieczyszczeń (ochrona

zdrowia) oraz klasa ogólna strefySymbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń

Klasa ogólna strefy

SO2

NO2

PM10

Pb

C6H6

CO

O3

A

A

B/C

A

A

A

A

B

Źródło: Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2003
W poniższej tabeli zestawiono wynikowe klasy w powiecie opolskim dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasę ogólną strefy wg kryterium ochrony roślin. Według kryterium ochrony roślin dla powiatu opolskiego określono klasę A, gdzie poziom stężeń substancji nie przekracza wartości dopuszczalnych.
Tabela 38. Wynikowe klasy powiatu opolskiego dla poszczególnych zanieczyszczeń (ochrona roślin)

oraz klasa ogólna strefy.Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń

Klasa ogólna strefy

SO2

NOx

O3

A

A

A

A

Źródło: Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2003

2.5.2.2. Ocena bieżąca


Ocena bieżąca wykonana za rok 2003 wykazała, że dla celu ochrony zdrowia powiat opolski (w tym gmina Łubniany) uzyskał dla sześciu z siedmiu ocenianych substancji klasę A, a jako klasę wynikową – klasę B, ze względu na przekroczenia pyłu zawieszonego (klasa B/C). Wymaga to określenia obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych. dla której nie ma potrzeby prowadzenia działań związanych z poprawą jakości powietrza, należy jedynie utrzymać ją na tym samym lub lepszym poziomie. Dla celu ochrony roślin powiat uzyskał klasę A dla trzech ocenianych substancji, a więc klasę nie wymagającą działań na rzecz poprawy jakości powietrza.
Tabela 39. Ocena zanieczyszczenia powietrza w powiecie opolskim ziemskim

Kod powiatu

4.16.23.09

Powierzchnia powiatu [km2]

1 587

Ilość stacji pomiarowych

0

Ocena roczna zanieczyszczeń w 2003 roku

Stężenie średnioroczne pyłu zawieszonego

51,9 [µg/m3]

Stężenie średnioroczne dwutlenku siarki

4,4 [µg/m3]

Stężenie średnioroczne dwutlenku azotu

74,6 [µg/m3]

Klasa strefy (ochrona zdrowia) wg oceny wstępnej za okres 1998-2002

I: pył, O3,

IIIb: CO, NO2, Pb, SO2, C6H6.Klasa strefy (ochrona roślin) wg oceny wstępnej za okres 1998-2002

I: O3, II: SO2,

IIIb: NOxKlasa strefy (ochrona zdrowia) wg oceny bieżącej za rok 2003

B

Klasa strefy (ochrona roślin) wg oceny bieżącej za rok 2003

A

Źródło: Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2003
Wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza z zakładów zlokalizowanych na obszarze powiatu opolskiego ziemskiego i mieście Opolu objętych zakresem sprawozdawczości statystycznej, można uznać za bardzo znaczące w skali regionu, o czym świadczy ich udział w emisji województwa ustalony przez Urząd Statystyczny za 2003 r.: zanieczyszczenia pyłowe – 9,3% (9,3%), zanieczyszczenia gazowe bez CO2 –36,5 (5,6%), dwutlenek siarki – 37,2 (5,4%), tlenki azotu - 55,8% (4,4%) - w nawiasach podano dane dla miasta Opola.

Wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza wskazują na pewne zmniejszenie ich uciążliwości w okresie 1998-2002 związane zwłaszcza z ponad dwukrotnym zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń pyłowych (z 270 do 100 Mg/a).
    1. Źródła energii odnawialnej

Odnawialne źródła energii są źródłami wykorzystującymi w procesie przetwarzania nie zakumulowaną energię w rozmaitych postaciach, w szczególności energię rzek, wiatru, biomasy, energię promieniowania słonecznego. Energetyczne surowce, jak gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel, są nieodnawialne, a ich zasoby kurczą się w zastraszającym tempie. Ceny tych źródeł energii stale rosną i za kilka lat będą wielokrotnie wyższe niż obecnie.


Spalanie tradycyjnych surowców energetycznych w elektrowniach, zakładach przemysłowych, kotłach grzewczych i pojazdach powoduje m.in. efekt cieplarniany i niszczenie ozonowej warstwy atmosfery i z tego powodu jest główną przyczyną degradacji środowiska naturalnego. Konieczne jest, zatem poszukiwanie i wykorzystywanie takich źródeł energii, które nie będą obciążały środowiska naturalnego.
Odnawialne źródła energii nie zużywają się w procesie ich użytkowania, a ich wykorzystanie nie zubaża przyszłych pokoleń w zasoby energetyczne i walory środowiska naturalnego. Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł jest jednym z istotnych komponentów zrównoważonego rozwoju przynoszącym wymierne efekty ekologiczno-energetyczne.
Ilościowe oszacowanie wykorzystania energii odnawialnej w Polsce, w tym na obszarze województwa opolskiego i gminy Łubniany jest trudne, ponieważ informacje na ten temat dostępne są jedynie za pośrednictwem specjalnych badań ankietowych. Wielkość udziału energii odnawialnej w bilansie paliwowo-energetycznym kraju, szacowana jest przez różne instytucje krajowe, takie jak: Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Gospodarki, Europejskie Centrum Energii Odnawialnej. Wartości podawane przez te instytucje nie są zgodne, co jest także przyczyną trudności w oszacowaniu prawidłowego wykorzystania energii odnawialnej.
Można uznać, że obecnie udział energii odnawialnej w zużyciu energii pierwotnej wynosi 3,1%, przy całkowitym zużyciu energii pierwotnej w kraju w 2001 r. na poziomie około 3 348 tys. PJ.
Obecnie podstawowym źródłem energii odnawialnej wykorzystywanym na obszarze województwa opolskiego jest energia wodna i energia pozyskiwana z biomasy. Także na terenie gminy Łubniany wykorzystuje się obecnie energię wodną (elektrownia wodna Kolanowice na rzece Małej Panwi o mocy zainstalowanej 0,055 MW) oraz biopaliwa (ogrzewanie budynku mieszkalnego na słomę – moc kotłowni 60 kWe). Szacunkowe dane dotyczące wykorzystania energii odnawialnej w Polsce w 2001 roku przedstawione zostały w poniższej tabeli.
Tabela 40. Wykorzystanie energii odnawialnej w Polsce w 2001 rokuŹródła energii odnawialnej

Produkcja energii ze źródeł odnawialnych

PJ

%

Biomasa

101,8

98,05

Energia wodna

1,9

1,83

Energia geotermalna

0,1

0,1

Energia wiatru

0,01

0,01

Energia promieniowania słonecznego

0,01

0,01

Ogółem

103,82

100


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna