Gmina wieliczkiPobieranie 26.87 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar26.87 Kb.
GMINA WIELICZKI

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI


OBLIGACJI

WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ WARUNKÓW KONKURSUGmina Wieliczki, 06 czerwca 2014 roku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTWójt Gminy Wieliczki

działając na podstawie §7 uchwały Nr XXXIX/278/2014 Rady Gminy Wieliczki z dnia 03 czerwca 2014 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Wieliczki.

Załączona do niniejszego pisma Specyfikacja podaje warunki konkursu wraz z kryteriami oceny ofert. Specyfikacja dostępna jest też na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieliczki – www.wieliczki.pl. w zakładce Emisja obligacji.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w „Specyfikacji warunków konkursu".

Wójt Gminy

Jarosław Wiesław KuczyńskiSPECYFIKACJA WARUNKÓW KONKURSU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINY WIELICZKI


Rozdział I. Dane emitenta obligacji i organizatora konkursu

Gmina Wieliczki

Urząd Gminy Wieliczki

Ul. Lipowa 53

19-404 Wieliczki
tel.: (87) 621 90 60

e-mail: sekretariat@wieliczki.plhttp://wieliczki.bipgmina.pl/

Rozdział II. Przedmiot zamówienia

Gmina Wieliczki zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji, na potrzeby emisji niepublicznej, organizowanej zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/278/2014 Rady Gminy Wieliczki z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Zadania Agenta Emisji określone są poniżej.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Gminy Wieliczki na kwotę 1.250.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Do zadań Agenta Emisji należało będzie nabycie obligacji na własny rachunek lub rozprowadzenie ich wśród inwestorów, przygotowanie niezbędnej dokumentacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia), zorganizowanie i prowadzenie rynku wtórnego obligacji, obsługę wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji, prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 5a ustawy o obligacjach.

Rozdział III. Warunki prowadzenia konkursu ofert


 1. Organizator dołoży wszelkich starań, by prowadzić konkurs w sposób gwarantujący równy dostęp do informacji i uczciwą konkurencję.

 2. Organizator wysyła Zaproszenia do składania ofert Potencjalnym Oferentom na piśmie, faxem lub poprzez e-mail.

 3. Potencjalny Oferent może zwrócić się na piśmie, faxem lub poprzez e-mail o wyjaśnienie warunków konkursu lub o dodatkowe dokumenty oraz informacje konieczne do złożenia oferty.

 4. Wyjaśnienie dot. warunków konkursu udzielone jednemu z Potencjalnych Oferentów zostanie przekazane również innym Potencjalnym Oferentom.

 5. Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Potencjalnym Oferentem:

a) Skarbnik Gminy, Pani Wiesława Dowejko, tel. (87) 621 90 69, e-mail: wieslawa.dowejko@wieliczki.pl

 1. Organizator ma prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert, o czym jest zobowiązany poinformować wszystkich Potencjalnych Oferentów. Oferenci, którzy złożyli oferty przed powzięciem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert.

 2. Rozstrzygnięcia w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji podejmuje Organizator konkursu kierując się zasadą równego dostępu do informacji i uczciwej konkurencji.

 3. Oferenci mogą składać jedynie oferty wiążące i stają się nimi związani na 30 dni z chwilą złożenia oferty.

 4. Wszystkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

Rozdział IV. Warunki, jakie muszą spełniać oferenci

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy: 1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,

 2. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 3. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.

 4. są bankiem lub domem maklerskim w rozumieniu prawa,

 5. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 6. nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

Rozdział V. Przygotowanie i złożenie oferty

 1. Oferta powinna być złożona na całość emisji, zgodnie z warunkami zawartymi w uchwale Rady Gminy Wieliczki Nr XXXIX/278/2014 z dnia 03 czerwca 2014 r. sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 2. Ofertę należy przygotować w języku polskim.

 3. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Każda strona oferty, jej załączniki i miejsca, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.

 4. Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej do Organizatora oraz umieścić dopisek: „Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy Wieliczki. Nie otwierać przed dniem 17 lipca 2014 r., godz. 14.00 "

 5. Oferta powinna składać się z:

 1. oferty cenowej - Załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji – organizator dopuszcza jedynie takie elementy wynagrodzenia, które są określone w załączniku nr 1,

 2. oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej „Specyfikacji”,

 3. aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego, wystawionego nie wcześniej niż 9 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 4. niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta,

 5. parafowanego projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta.

Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę upoważnioną przez Oferenta, ewentualnie przez radcę prawnego lub adwokata.

 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Lipowa 53, 19-404 Wieliczki, w pokoju nr 13 nie później niż do dnia 17 lipca 2014 r. do godz. 13:45.

 2. Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Potencjalnych Oferentów.

Rozdział VI. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Otwarcie koperty z ofertami nastąpi w Urzędzie Gminy Wieliczki w dniu 17 lipca 2014 r. o godz. 14.00 w sposób jawny.

 2. Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszej Specyfikacji i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia, uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania.

 3. Podstawą oceny merytorycznej oferty jest porównanie stopy IRR przepływów pieniężnych ze wszystkich serii obligacji zawierających wpływy z emisji, wysokość i daty zapłaty prowizji, wysokość oprocentowania zaproponowanych przez każdego Oferenta oraz spłaty poszczególnych serii.

 4. Dla celów porównania ofert zostanie wykorzystana stawka WIBOR 6M w wysokości 2,74 %.

 5. Organizator konkursu dokona wyboru oferty kierując się najniższą stopą IRR, jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne zaproponowane w zaproponowanym przez Oferenta wzorze umowy emisyjnej.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.

 7. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanym rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano i warunków cenowych jego oferty.

 8. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.

 9. Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 10 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym przypadku lub jeśli ww. oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

Wójt Gminy

Jarosław Wiesław KuczyńskiRozdział VII. Załączniki

 1. Formularz oferty cenowej.

 2. Oświadczenie Oferenta,

 3. Pakiet Informacyjny (stanowi odrębny dokument).

Załącznik nr 1:

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

Nazwa i Adres Oferenta / pieczęć Oferenta /

W imieniu ............................................................................ (nazwa i adres instytucji) oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Gminy Wieliczki na kwotę 1.250.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża ponad stawkę WIBOR 6M dot. obligacji emitowanych w 2014 roku o wartości: • A14 – 350.000 zł z terminem wykupu w 2021 r.: …………………..%,

 • B14 – 300.000 zł z terminem wykupu w 2022 r.: …………………..%,

 • C14 – 350.000 zł z terminem wykupu w 2023 r.: …………………..%,

 • D14 – 250.000 zł z terminem wykupu w 2024 r.: ………………….. %.

Liczba dni w roku uwzględniona przy obliczeniu oprocentowania: ….

Za usługi opisane w ofercie Agent Emisji pobierze prowizję w wysokości ……………… PLN, co stanowi ……………% wartości emisji.

Sposób i termin płatności prowizji:

……………………………..

Agent Emisji nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionymi i zapewni, iż emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni, tj. najpóźniej 7-mego dnia od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdą się na rachunku emitenta.

Data: Podpis:(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)

Załącznik nr 2:

OŚWIADCZENIE OFERENTAOferent oświadcza, że:

 1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.

 2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.

 4. Jest bankiem lub domem maklerskim w rozumieniu prawa.

 5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

 7. Akceptuje warunki konkursu, określone w „Specyfikacji warunków konkursu"

Data: Podpis:

(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)

Pieczęć Oferenta:

Pobieranie 26.87 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna