Gmina witonia 99-335 witonia powiat łęczyca ul. St. Starzyńskiego Nr 6A województwo łódzkiePobieranie 0.58 Mb.
Strona1/12
Data10.05.2016
Rozmiar0.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


gminA WITONIA

99-335 WITONIA Powiat łęczyca

ul. St. Starzyńskiego Nr 6A województwo łódzkie

s t u d i u m


uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego

gminy WITONIA
CZĘŚĆ I – „Uwarunkowania rozwoju”
WITONIA kwiecień - październik 2003 r.

Jednostka towarzystwo urbanistów polskich

projektowa: zakład planowania przestrzennego

Pracownia w Płocku

09-400 Płock ul. Piekarska 16

zespół projektowy:

Kierownik Zespłu Projektowego mgr Barbara Piosik

upr. urban. Nr 851/89

upr. bud. Nr 193/Wa/75

upr. rzeczozn. majątk. Nr 2398Główny Projektant arch. Grażyna Szubska

Projektanci: mgr Ewa Baranowska

mgr Krzysztof Gowin

mgr inż. Roman Durma

mgr inż. Anna SzatkowskaWspółpraca: mgr inż. Wija Łukomska

techn. arch. Hanna PodemskaCzęść I - uwarunkowania rozwoju gminy1. Wstęp 3

2. Gmina w regionie, powiązania zewnętrzne 7

3.Stan ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony, dotychczasowe przeznaczenie i uzbrojenie terenu, struktura funkcjonalno-przestrzenna 9

4. Stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego, wielkość i jakość zasobów wodnych, wymogi ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – w tym obiekty i tereny chronione 12

6. Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – w tym obiekty i tereny chronione 29

7. Warunki i jakość życia mieszkańców, uwarunkowania demograficzno - społeczne rozwoju gminy 59

8. Stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - w tym stopnia uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej, energetycznej i gospodarki odpadami 71

UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY WITONIA 84

12. Źródła informacji 85

13. Wykaz załączników 87

1. Wstęp


STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest dokumentem opracowywanym obligatoryjnie przez władze samorządowe w oparciu: w latach 1995 – 2003 o przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, a po 11 lipca 2003 r. w oparciu o Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z fakultatywnie opracowywaną przez wiele gmin strategią rozwoju stanowi element systemu perspektywicznego zarządzania.

W Studium ustalana jest polityka przestrzenna, w tym lokalne zasady zagospodarowania jakie władze gminy konsekwentnie realizować będą w kilku kolejnych kadencjach sprawowania rządów (w dłuższym horyzoncie czasowym). Podstawą tej polityki jest zasada ekorozwoju tj. dążenie do trwałego i zrównoważonego rozwoju gminy powiązanego z poszanowaniem ochrony środowiska przyrodniczego. Przez zrównoważony rozwój rozumie się taki rozwój społeczno - gospodarczy, w którym następuje proces integrowania politycznych działań, działań gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi środowiska przyrodniczego oraz trwałości procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia jak i przyszłych pokoleń.

Dbałość o trwały i zrównoważony rozwój osiedli ludzkich oraz idea odpowiedniego mieszkania dla każdego człowieka są przedmiotem globalnego rozwiązywania. Tym zagadnieniom w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych poświęcone były konferencje na temat „Siedziby Ludzkie - Habitat I i II”. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej złożył deklarację podjęcia stosownych działań i zobowiązał się do kierowania rozwojem naszego kraju zgodnie z celami na tych konferencjach określonymi. Trwały, zrównoważony rozwój osiedli ludzkich łączy uruchamianie potencjału ekonomicznego i społecznego z ochroną środowiska oraz z pełnym poszanowaniem praw i swobód obywatelskich. Człowiek bowiem ma prawo do zdrowego, produktywnego życia w harmonii z naturą.

Racjonalne użytkowanie i zagospodarowanie terenu zgodne z ideą trwałego i zrównoważonego rozwoju rozumiane jest jako przestrzeganie następujących zasad, określanych jako: • minimalizacja potrzeb transportowych,

 • właściwa intensywność zabudowywania i zagospodarowywania terenu z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii proekologicznych,

 • ochrona niezbędnych, wysokoproduktywnych terenów rolniczych i leśnych oraz zdrowe i ekologiczne formy działalności rolniczej,

 • ochrona jakości wody i zapewnienie odnawiania wód podziemnych oraz ochrona terenów podatnych na zagrożenia,

 • ochrona krajobrazu i dziedzictwa kulturowego,

 • ochrona terenów wspólnego użytkowania, publicznych i niepublicznych.

Rada Gminy Witonia podjęła w dniu 29.04.1997 r. Uchwałę Nr XXI/95/97 w sprawie określenia polityki przestrzennej i przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”, zwanego dalej „Studium”. W latach 1998 – 2000 prowadzone prace nad „Studium” nie zostały zakończone; umowa z wykonawcą została zerwana. Wznowiono sporządzane „Studium” w styczniu 2003 r., zawiadamiając o tym organy i instytucje oraz mieszkańców gminy poprzez sołtysów i ogłoszenie na tablicy Urzędu Gminy.

Wejście w życie ustawy w dniu 11 lipca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym spowodowało podjęcie w dniu 09 września 2003 r. Uchwały Nr VIII/42/03 Rady Gminy Witonia o przystąpieniu do „Studium” w oparciu o w/w ustawę. Rozpoczęto procedurę formalno - prawną zgodnie z art. 11 i 12 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 poz. 717).

Obowiązującą treścią „Studium” jest wyrażona w nim polityka przestrzenna. Uchwalając „Studium” Rada Gminy nakłada na Wójta Gminy i podległe jednostki organizacyjne oraz na przyszłe władze samorządowe obowiązek podejmowania decyzji zgodnych z zasadami zawartymi w „Studium”, w szczególności dotyczy to sporządzanych MPZP. W rozumieniu prawa dokument ten nie jest aktem prawa miejscowego i nie może być podstawą prawną do wydawania decyzji administracyjnych. Stanowi on „akt kierownictwa wewnętrznego”. W tym sensie nie wywołuje on bezpośrednich skutków prawnych dla osób trzecich (mieszkańców, właścicieli nieruchomości, inwestorów zagospodarowania przestrzennego), jest jednak deklaracją władzy samorządowej dot. zasad realizowanej polityki przestrzennej, w tym zasad zagospodarowania terenu.

W polityce gminnej należy uwzględnić ustalenia planu zagospodarowania województwa i ustalenia programów zadań rządowych tj. inwestycje celu publicznego o znaczeniu krajowym.Funkcje Studium i jego przydatność dla stymulowania rozwoju gminy mogą być różnorodne. Studium stanowić może:

 1. kompendium wiedzy o uwarunkowaniach i możliwościach rozwoju gminy, jej sytuacji społeczno - gospodarczej, środowiskowej i infrastrukturalnej,

 2. informacją o zadaniach rządowych i samorządowych planowanych w gminie,

 3. zbiorem ukierunkowań dla sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które winny być zgodne ze Studium,

 4. informacją o warunkach, potrzebach oraz możliwościach dokonywania przekształceń zabudowy i zagospodarowania terenu,

 5. wskazaniem obszarów i elementów o walorach przyrodniczo-krajobrazowych i wartościach kulturowych oraz warunkach ich ochrony.

Podstawowe zadania „Studium”:

 1. rozpoznanie i diagnoza aktualnej sytuacji gminy, wskazanie istniejących uwarunkowań, głównych problemów i trendów rozwoju, określenie determinant rozwoju,

 2. sformułowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego, w tym zasad ochrony interesu publicznego, środowiska przyrodniczego i kulturowego,

 3. promocja rozwoju gminy, wskazanie elementów tożsamości,

 4. stworzenie podstawy do koordynacji ustaleń sporządzanych planów miejscowych.

Studium” składa się z dwóch zasadniczych bloków tematycznych: uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

W „Studium” uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z: • dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu,

 • stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony,

 • stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

 1. stanu środowiska oraz wymogów ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego,

 2. stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej,

 3. prawa własności gruntów i stanu prawnego gruntów,

 4. warunków i jakości życia mieszkańców w tym ochrony ich zdrowia,

 5. zagrożeń bezpieczeństwa ludności i ich mienia,

 6. zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych.

W „Studium” określa się w szczególności:

 • kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu gruntów;

 • kierunki i wskaźniki zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny

wyłączone z zabudowy,

 • obszary i zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody oraz krajobrazu kulturowego,

 • zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej,

 • kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

 • obszary dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym,

 • tereny dla których sporządzenie MPZP jest obowiązkowe na podstawie przepisów

odrębnych lub dla których gmina zamierza sporządzić plan miejscowy,

 • kierunki kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej,

 • obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji i rekultywacji,

 • inne obszary problemowe występujące w gminie.


Pobieranie 0.58 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna