Gmina Wyśmierzyce / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach w ramach realizowanego projektu systemowego „Wspólne działanie-aktywna przyszłość”Pobieranie 21.14 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar21.14 Kb.CZŁOWIEK –NAJLEPSZA INWESTYCJA


-3 marca 2014-

Gmina Wyśmierzyce / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach

w ramach realizowanego projektu systemowego

Wspólne działanie-aktywna przyszłość”


współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,

POSZUKUJE DO WSPÓŁPRACY PSYCHOLOGA

do przeprowadzenia szkolenia zawodowego oraz indywidualnego poradnictwa i warsztatów z uczestnikami projektu

 1. Forma zatrudnienia : umowa zlecenie,

 2. Termin zadania: harmonogram realizacji usługi będzie ustalony indywidualnie ze specjalistą;

 3. Planowany termin realizacji: kwiecień - listopad 2014r.
 1. Zakres wykonywanych zadań:

 • przeprowadzenie konsultacji indywidualnych, warsztatów/treningów dla uczestników projektu;

 • przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych

 • dokumentowanie zajęć w prowadzonym dzienniku;

 • sporządzanie listy obecności na zajęciach;

 • sporządzenie ankiety ewaluacyjnej z każdym z uczestników (na pierwszym i ostatnim spotkaniu);


5. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe psychologiczne;

 • doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa (min. 2 lata);

 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu spotkań/warsztatów/szkoleń • komunikatywność;

 • umiejętności interpersonalne;

 • odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie.

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,6. Miejsce realizacji wszystkich zajęć: wyznaczone pomieszczenia należące do zasobów Gminy Wyśmierzyce
Osoby zainteresowane proszone są o złożenie następujących dokumentów w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach (I piętro, pok. 115) lub drogą faksową pod nr 48 615 70 28 lub e-mail: gops_wysmierzyce@op.pl w terminie do 14.03.2014r. w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00, w zaklejonej kopercie z dopiskiem Psycholog do projektu „Wspólne działanie-aktywna przyszłość”:


Wymagane dokumenty:

 1. Aktualne CV;

 2. List motywacyjny;

 3. Dokumenty poświadczające wykształcenie,

 4. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej (do wglądu);

 5. Oferta cenowa zleceniobiorcy zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania (załącznik nr 1).

Dokumenty, które wpłyną do MGOPS Wyśmierzyce po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracydla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2002 roku Nr101, poz. 926 z późn. zm.)
Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od dnia zakończenia naboru podlegają zniszczeniu.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami.Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie postępowania jest Koordynator Projektu Pani Irena Wilewska tel. 48 615 70 28

Załącznik nr 1


…..................................................... …................................................

(Wykonawca) (miejscowość i data)


OFERTA
Oferuję wykonanie usługi psychologa, zgodnie z ogłoszeniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach w ramach realizacji projektu systemowego „Wspólne działanie-aktywna przyszłość”
Wykonawca usługi zobowiązuje się do:

- wykonania usługi w terminie wyznaczonym przez MOPS Wyśmierzyce


Oferuję cenę brutto za godzinę…..................................zł
Słownie: złotych brutto: …..............................................................................................................


Projekt pn. „Wspólne działanie-aktywna przyszłość „ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna